Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 410/2010 účinný od 01.11.2010

Platnosť od: 29.10.2010
Účinnosť od: 01.11.2010
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 410/2010 účinný od 01.11.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 410/2010 s účinnosťou od 01.11.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom ...

§ 1
(1)

Zdravotná starostlivosť v pôsobnosti ministerstva sa poskytuje v nemocnici s poliklinikou, kúpeľno-liečebných ...

(2)

Zdravotnícke zariadenia podľa odseku 1 sa členia na zdravotnícke zariadenia

a)

ambulantnej zdravotnej starostlivosti

1.

ambulancia všeobecná,

2.

ambulancia špecializovaná,

3.

poliklinika,

b)

ústavnej zdravotnej starostlivosti

1.

nemocnica špecializovaná,

2.

kúpeľná liečebňa,

c)

lekárenskej starostlivosti

nemocničná lekáreň.

(3)

Zdravotná starostlivosť v pôsobnosti ministerstva sa poskytuje vo forme

a)

ambulantnej zdravotnej starostlivosti

1.

všeobecnej,

2.

špecializovanej,

3.

špecializovanej inej,

b)

ústavnej zdravotnej starostlivosti,

c)

lekárenskej starostlivosti.

§ 2

Zdravotnícke povolanie v pôsobnosti ministerstva vykonávajú zdravotnícki pracovníci1) v služobnom ...

§ 3
(1)

Zdravotná starostlivosť v pôsobnosti ministerstva sa poskytuje

a)

príslušníkovi Policajného zboru,

b)

príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru,

c)

príslušníkovi Železničnej polície,

d)

príslušníkovi Slovenskej informačnej služby,

e)

príslušníkovi Národného bezpečnostného úradu,

f)

profesionálnemu vojakovi ozbrojených síl Slovenskej republiky,

g)

príslušníkovi Horskej záchrannej služby,

h)

príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

i)

štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, ...

j)

štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo ...

k)

športovcovi Strediska štátnej športovej reprezentácie,

l)

poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového ...

m)

vojnovému veteránovi,5)

n)

cudzincovi podľa osobitného predpisu,6)

o)

osobe, ktorej bola spôsobená ujma na zdraví, príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom ...

(2)

Inej osobe možno zdravotnú starostlivosť poskytovať na základe dohody o poskytovaní zdravotnej ...

§ 4

Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 17. mája 2000 č. 21/2000 o poskytovaní ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

Daniel Lipšic v. r.

Poznámky

  • 1)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
  • 2)  § 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
  • 3)  § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
  • 4)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 5)  § 6 písm. a) zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 ...
  • 6)  § 68 ods. 2 a § 75 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 7)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
  • 8)  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore