Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70983
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti 41/2002 účinný od 01.05.2004


Platnosť od: 31.01.2002
Účinnosť od: 01.05.2004
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Pestovateľstvo, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 41/2002 s účinnosťou od 01.05.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 3a ods. ...

§ 1
Sústavná rastlinolekárska kontrola
(1)

Sústavná rastlinolekárska kontrola je kontrola rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ...

(2)

Sústavnú rastlinolekársku kontrolu podľa odseku 1 vykonávajú fytoinšpektori alebo zamestnanci ...

a)

pestovania rastlín,

b)

výroby rastlinných produktov a iných predmetov,

c)

skladovania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v prílohách č. 1 a 2,

d)

uvádzania do obehu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohách ...

(3)

Vývozca alebo výrobca rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov určených na vývoz alebo ...

(4)

Ak sú súčasťou sústavnej rastlinolekárskej kontroly, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia odsekov ...

(5)

Metódy a postupy rastlinolekárskej kontroly, odberu vzoriek, laboratórnych testov upravuje kontrolný ...

§ 2
Ochrana proti rozširovaniu škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky
(1)

Kontrolný ústav vykonáva prieskum rozsahu výskytu škodlivých organizmov uvedených v prílohách ...

(2)

Po zistení výskytu alebo v prípade podozrenia z výskytu škodlivého organizmu uvedeného v prílohách ...

a)

overí správnosť určenia zisteného škodlivého organizmu,

b)

zistí pôvod jeho výskytu,

c)

vykoná podrobný prieskum jeho územného rozšírenia na mieste a v okolí miesta výskytu, prípadne ...

d)

posúdi možnosti jeho ďalšieho šírenia a možnosti jeho ničenia,

e)

overí biotyp škodlivého organizmu,

f)

posúdi kalamitný charakter premnoženia iného ako karanténneho škodlivého organizmu.

(3)

Kontrolný ústav vedie evidenciu výskytu karanténnych škodlivých organizmov podľa druhu karanténneho ...

a)

názov karanténneho škodlivého organizmu,

b)

zoznam zamorených pozemkov alebo prevádzkových priestorov,

c)

obchodné meno spoločnosti, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko ...

d)

názov druhu, prípadne odrody hostiteľskej rastliny,

e)

dátum a spôsob zistenia výskytu karanténneho škodlivého organizmu,

f)

meno a priezvisko osoby, ktorá karanténny škodlivý organizmus určila, prípadne meno a priezvisko ...

g)

údaje o intenzite výskytu karanténneho škodlivého organizmu.

(4)

Súčasťou evidencie sú aj úradné doklady o nariadených a vykonaných rastlinolekárskych opatreniach ...

(5)

Po uplynutí času určeného v nariadených rastlinolekárskych opatreniach alebo na požiadanie právnickej ...

(6)

Po zistení zmien vo výskyte alebo v územnom rozšírení škodlivého organizmu alebo pri zmene podmienok ...

(8)

Kontrolný ústav môže upustiť od vykonania nariadených rastlinolekárskych opatrení, ak na základe ...

(9)

Kontrolný ústav zruší nariadené rastlinolekárske opatrenia, ak sa na základe prieskumu výskytu ...

§ 3
Vyhlásenie karantény a zrušenie karantény
(1)

Kontrolný ústav vymedzí karanténne územie, prípadne ohrozené územie a navrhne okresnému úradu ...

a)

výskyt škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 3 a 4, alebo

b)

premnoženie iného škodlivého organizmu,

c)

skutočnosť, že nariadené rastlinolekárske opatrenia neboli dostatočne účinné.

(2)

Karanténu vyhlasuje okresný úrad formou verejného oznámenia, v ktorom špecifikuje vymedzené karanténne ...

(3)

Okresný úrad alebo krajský úrad na základe návrhu kontrolného ústavu podľa odseku 1 nariadi ...

(4)

Po zistení zmien vo výskyte alebo v územnom rozšírení karanténneho škodlivého organizmu alebo ...

(5)

Zmeny vymedzenia karanténneho územia, ohrozeného územia a nariadených rastlinolekárskych opatrení ...

a)

rozšírenie alebo zúženie karanténneho územia alebo ohrozeného územia,

b)

rastlinolekárske opatrenia, ktoré zodpovedajú zmene podmienok.

(6)

Prieskum výskytu karanténnych škodlivých organizmov alebo iných škodlivých organizmov vykonáva ...

(7)

Ak sa na základe podrobného prieskumu výskytu karanténneho škodlivého organizmu alebo iného škodlivého ...

§ 5
Rastlinolekárske osvedčenie
(1)

Rastlinolekárske osvedčenie je úradný doklad osvedčujúci zdravotný stav a pôvod zásielok (§ ...

(2)

Fytocertifikát, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 8 a 9, treba vyplniť úplne a čitateľne ...

(3)

Kópie fytocertifikátu uvedeného v odseku 2 musia mať predtlačené označenie kópia (Copy) alebo ...

(4)

Fytocertifikát platí najviac 14 dní odo dňa vydania.

(5)

Fytocertifikát z krajiny pôvodu alebo fytocertifikát na opätovný vývoz možno vydať nielen v ...

§ 6
Fytocertifikát z krajiny pôvodu
(1)

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré pred vývozom podliehajú rastlinolekárskej kontrole ...

(2)

Ak sa na územie Slovenskej republiky dováža zásielka z inej krajiny ako z krajiny pôvodu alebo ...

(3)

Zásielky malého množstva rastlín a rastlinných produktov, ktoré podľa § 4 ods. 5 zákona nemusí ...

a)

čerstvé ovocie a zelenina, okrem hľúz zemiakov, v množstve 2 kg na osobu,

b)

rezané kvety a odrezky, ktoré tvoria kyticu, v množstve 1 kus na osobu,

c)

vianočné stromčeky (ihličiny bez koreňov) v množstve 1 kus na osobu,

d)

vence zo živých rastlín alebo odrezkov ihličín v množstve 1 kus na osobu,

e)

črepníkové izbové rastliny v množstve 3 kusy na osobu,

f)

cibule, hľuzy a podzemky okrasných rastlín v množstve 1 kg na osobu,

g)

osivo3) v originálnych neporušených malospotrebiteľských baleniach, okrem osív zemiaka, fazule, ...

h)

čaj, sušené liečivé rastliny, sušené ovocie a oriešky, korenie a koreninové zmesi v originálnych ...

(4)

Za malé množstvo rastlín a rastlinných produktov podľa odseku 3 sa považujú rastliny, rastlinné ...

a)

sa dovážajú z krajín Európy,

b)

sú určené na osobné použitie,

c)

nie sú určené na obchodné účely (neobchodný tovar),

d)

nie sú určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.

§ 7
Požiadavky na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly
a)

bezpečný vstup do dopravného prostriedku po jeho stabilizovaní,

b)

osvetlenie kontrolovaného priestoru a podľa potreby aj pracovnú silu na sprístupnenie kontrolovanej ...

c)

pristavenie dopravného prostriedku so zásielkou k rampe, ak to povaha prehliadky zásielky vyžaduje, ...

d)

po vyložení dovezenej zásielky vyčistenie alebo dezinfekciu dopravného prostriedku, aby sa zabránilo ...

§ 8
Rastlinolekárska kontrola pri dovoze
(1)

Rastlinolekárska kontrola zásielky pri dovoze sa skladá z kontroly

a)

úplnosti sprievodných dokladov zásielky a splnenia osobitných požiadaviek podľa odseku 13,

b)

zásielky podľa sprievodných dokladov,

c)

zdravotného stavu zásielky vrátane kontroly dopravných prostriedkov, kontajnerov a obalov používaných ...

d)

zisťovaných ukazovateľov kvality rastlín a rastlinných produktov.

(2)

Ak zásielku sprevádza viac fytocertifikátov, rastlinolekárska kontrola sa vykonáva podľa odseku ...

(3)

Fytoinšpektor vykonáva kontrolu dovezených rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených ...

(4)

Pri dovoze osiva a sadiva a dovoze rastlín určených na pestovanie, ktoré sú uvedené v prílohe ...

(5)

Pri dovoze osiva a sadiva, ktoré sú určené na ďalšie množenie, a dovoze rastlín určených na ...

(6)

Ak fytoinšpektor nemá utvorené podmienky podľa § 7 na vykonanie rastlinolekárskej kontroly v miestach ...

(7)

Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti C ...

(8)

Ak hrozí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia karanténnych škodlivých organizmov na území ...

(9)

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety možno ošetriť prípravkom na ochranu rastlín, ktorý ...

(10)

Zásielke možno prideliť colne schválené určenie alebo zásielku možno prepustiť do režimu voľného ...

(11)

Zoznamy škodlivých organizmov sú uvedené v prílohách č. 3 a 4.

(12)

Zoznam rastlín a rastlinných produktov a krajín je uvedený v prílohe č. 11.

(13)

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, pri ktorých dovoze a prevoze sa vyžaduje ...

(14)

Postup pri odbere vzoriek je uvedený v prílohe č. 5 časti A.

(15)

Prepravu vzoriek odobratých podľa odsekov 3 až 7 do určeného laboratória zabezpečí dovozca na ...

§ 9
Pozastavenie zásielky
(1)

Fytoinšpektor pozastaví zásielku a vyplní oznámenie o pozastavení zásielky, ktorého vzor je ...

a)

zásielka nespĺňa požiadavky podľa § 8 ods. 11 až 13,

b)

zásielka nevyhovuje požiadavkám na zdravotný stav podľa prílohy č. 5 časti B,

c)

nie je možné spoľahlivo preukázať pôvod zásielky alebo jej totožnosť,

d)

zásielku nesprevádza fytocertifikát podľa § 4 ods. 1 zákona,

e)

fytocertifikát neobsahuje požadované údaje podľa § 4 ods. 3 zákona a § 5 a § 8 ods. 13,

f)

ošetrenie zásielky vyznačené vo fytocertifikáte nespĺňa požiadavky podľa § 8 ods. 9,

g)

odrodové zloženie osiva a sadiva v zásielke nezodpovedá Listine registrovaných odrôd.7)

(2)

Originál oznámenia o pozastavení zásielky podľa odseku 1 fytoinšpektor pripojí k sprievodným ...

(3)

Ak kontrolný ústav na základe výsledkov rastlinolekárskej kontroly vykonanej fytoinšpektorom rozhodne ...

(4)

Kontrolný ústav bezodkladne upovedomí o pozastavení zásielky hraničné priechody, na ktorých ...

§ 10
Rozhodnutie kontrolného ústavu
(1)

Ak zásielka spĺňa požiadavky podľa § 5, § 6 ods. 1 a 2 a § 8, kontrolný ústav rozhodne, že ...

(2)

Kontrolný ústav rozhodne o vrátení alebo zneškodnení dovážanej alebo prevážanej zásielky ...

(3)

Kontrolný ústav rozhodnutím prepustí zásielku do miesta vykládky v režime tranzitu do vnútrozemia, ...

a)

fytoinšpektor zistil v zásielke výskyt iných ako karanténnych škodlivých organizmov uvedených ...

b)

fytoinšpektor zistil v prípade zmesnej zásielky, že časť zásielky je napadnutá škodlivými ...

c)

nastanú prípady uvedené v § 8 ods. 4 až 7.

(4)

Rozhodnutie kontrolného ústavu fytoinšpektor vyznačí v sprievodných dokladoch zásielky a vyznačenie ...

a)

okrúhlej pečiatky kontrolného ústavu a pečiatky „Nie sú námietky proti prepusteniu do voľného ...

b)

trojuholníkovej pečiatky kontrolného ústavu v prípadoch podľa odseku 2, pričom v sprievodných ...

c)

nápisovej pečiatky kontrolného ústavu „Zásielka poukázaná na rastlinolekársku kontrolu do ...

d)

nápisovej pečiatky „Tranzit územím Slovenskej republiky", ak ide o prevoz zásielky cez územie ...

(5)

Ak fytoinšpektor rozhodnutím nariadi ošetrenie zásielky alebo jej zneškodnenie podľa § 5 ods. ...

§ 11
Rastlinolekárska kontrola pri vývoze a opätovnom vývoze zásielky
(1)

Vývozca rastlín alebo rastlinných produktov, ktorých rastlinolekárska kontrola sa vykonáva v mieste ...

(2)

Rastlinolekársku kontrolu pri vývoze a opätovnom vývoze zásielky vykonáva fytoinšpektor v mieste ...

(3)

Pri vývoze osív a sadív, rastlín alebo rastlinných produktov prepravovaných v chladiarenských ...

(4)

Po skončení rastlinolekárskej kontroly sa prekontrolované rastliny ani rastlinné produkty nesmú ...

(5)

Pri vývoze lodnej zásielky fytoinšpektor v prístave vyhotoví po skončení nakládky rastlín alebo ...

(6)

Vývozca zásielky zodpovedá za to, že dopravný prostriedok určený na prepravu rastlín alebo rastlinných ...

§ 12
Rastlinolekárska kontrola pri prevoze zásielky
(1)

Rastlinolekárska kontrola pri prevoze zásielky sa vykonáva len pri prevoze rastlín alebo rastlinných ...

(2)

Pri prevoze zásielky, ktorá sa má preložiť alebo rozdeliť, dopravca alebo dovozca túto skutočnosť ...

(3)

Ak sa kontrolou zistia škodlivé organizmy, kontrolný ústav rozhodne o naložení so zásielkou podľa ...

(4)

Vyhotovenie kópií pôvodného fytocertifikátu o preloženej alebo rozdelenej zásielke zabezpečuje ...

§ 13
Miesta na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly
(1)

Rastlinolekárska kontrola zásielky podľa § 5 ods. 1 zákona sa vykonáva na miestach uvedených ...

(2)

Dovoz a vývoz rastlín chránených medzinárodným dohovorom8) a ich rastlinolekárska kontrola sa ...

(3)

Vlastník alebo prevádzkovateľ priestorov na hraničných priechodoch, vyclievacích poštách, letiskách ...

a)

ak ide o cestnú dopravu, odstavný pruh s rampou,

b)

ak ide o železničnú dopravu, odstavnú koľaj s rampou, nad ktorou nie je umiestnený trolej alebo ...

c)

priestory na spracovávanie písomnej agendy a na vykonávanie laboratórnych rozborov a uskladňovanie ...

d)

v prípade nepretržitej prevádzky priestor na odpočinok zamestnancov,

e)

dostatočný zdroj umelého osvetlenia v priestoroch, kde sa vykonávajú prehliadky zásielok.

(4)

Vstupné miesta sú ďalej vybavené komunikačnými zariadeniami a administratívnym materiálom, vybavením ...

(5)

Pracovný čas a zmennosť na miestach, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola, určuje ...

§ 14
Zásielky na vedecké, výskumné a šľachtiteľské účely
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá mieni podľa § 4a ods. 2 zákona dovážať, prechovávať, ...

(2)

Žiadosť o povolenie na vykonávanie aktivít a dovoz materiálu podľa odseku 1 obsahuje

a)

meno, priezvisko a adresu zodpovednej osoby,

b)

vedecký názov materiálu vrátane vedeckých názvov škodlivých organizmov,

c)

druh materiálu,

d)

množstvo materiálu,

e)

miesto pôvodu materiálu,

f)

trvanie, opis a ciele aktivít vrátane krátkeho súhrnu vedeckej, výskumnej a šľachtiteľskej práce, ...

g)

adresu a opis miesta alebo miest prechovávania alebo testovania materiálu a spôsob prepravy, ktoré ...

h)

miesto prvého uskladnenia alebo pestovania v prípade úradne schváleného uvoľnenia materiálu do ...

i)

navrhované metódy zneškodnenia alebo ošetrenia materiálu po skončení schválených aktivít,

j)

navrhovaný hraničný priechod, cez ktorý sa materiál dovezie na územie Slovenskej republiky.

(3)

Materiál uvedený v odseku 1 pri dovoze a preprave sprevádza

a)

povolenie vydané ministerstvom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15,

b)

fytocertifikát, ktorý vydal zodpovedný orgán rastlinolekárskej starostlivosti krajiny pôvodu materiálu, ...

c)

rastlinný pas, ak ide o dovoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v prílohe ...

(4)

Kontrolný ústav na účel povolenia vykonávania aktivít a povolenia dovozu materiálu uvedeného ...

a)

údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 2,

b)

podmienky karanténnej izolácie v priestoroch a zariadeniach, v ktorých sa bude materiál testovať, ...

c)

charakter a ciele činností a ich zhodu s koncepciou použitia materiálu na vedecké, výskumné a ...

(5)

Kontrolný ústav môže

a)

obmedziť množstvo materiálu na taký rozsah, aký je primeraný schváleným aktivitám tak, aby ...

b)

obmedziť alebo zakázať vykonávanie aktivít, ak hrozí rozšírenie škodlivých organizmov alebo ...

(6)

Kontrolný ústav na základe posúdenia rizika rozšírenia škodlivých organizmov, ich biológie, ...

a)

spôsob karanténnej izolácie od ostatného rastlinného materiálu vrátane okolitej vegetácie,

b)

označenie priestorov, v ktorých sa vykonávajú schválené aktivity,

c)

obmedzenie prístupu do priestorov uvedených v písmene b) iba pre určitých zamestnancov,

d)

vhodné zabezpečovacie a poplašné zariadenia a kontrolné opatrenia na zabránenie úniku škodlivých ...

e)

vedenie evidencie vykonávaných aktivít, príručky prevádzkových postupov vrátane postupov pre ...

f)

postupy na likvidáciu a zneškodnenie škodlivých organizmov, kontaminovaného rastlinného materiálu, ...

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 2 písm. a) na účely karanténnej izolácie ...

a)

vhodné zariadenia na prechovávanie a manipuláciu so škodlivými organizmami zabezpečené proti ...

b)

ochranu proti kríženiu druhov a kmeňov karanténnych škodlivých organizmov vrátane ich kríženia ...

c)

prechovávanie škodlivých organizmov v podmienkach, ktoré umožňujú reguláciu ich rozmnožovania ...

d)

sezónnu izoláciu.

(8)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 2 písm. a) bezodkladne oznámi kontrolnému ...

(9)

Uvoľnenie rastlín alebo rastlinných produktov do obehu je možné len na základe povolenia ministerstva ...

(10)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 2 písm. a) na účel testovania rastlín alebo ...

a)

testovanie rastlín alebo rastlinných produktov v podmienkach umožňujúcich normálny cyklus vegetačného ...

b)

testovanie rastlín alebo rastlinných produktov v podmienkach karanténnej izolácie podľa odseku ...

c)

testovanie rastlín alebo rastlinných produktov vrátane testovania na indikátorových rastlinách ...

(11)

Ak sa na rastlinách alebo rastlinných produktoch, alebo na indikátorových rastlinách testovaných ...

(12)

Po skončení aktivít právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 2 písm. a) zabezpečí ...

§ 17
Chránené zóny
(1)

Chránená zóna podľa § 2 písm. s) zákona je územie, na ktorom sa určitý karanténny škodlivý ...

(2)

Kontrolný ústav vykonáva systematický pravidelný prieskum výskytu jedného karanténneho škodlivého ...

(3)

Zoznam škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, krajín a osobitných ...

(5)

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe č. 18 časti B a C pôvodom mimo ...

a)

použité obaly alebo dopravné prostriedky, v ktorých sa prevážajú rastliny, rastlinné produkty ...

b)

ihneď po zabalení musia byť obaly alebo dopravné prostriedky prevážajúce rastliny, rastlinné ...

c)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia mať na prepravných dokladoch uvedené, že uvedené ...

§ 18
Požiadavky na vykonávanie funkcie fytoinšpektora
(1)

Za vysokoškolské vzdelanie príbuzného smeru podľa § 22 ods. 3 písm. a) a § 22 ods. 4 písm. ...

(2)

Kvalifikačnou prípravou sa rozumie nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických skúseností ...

(3)

Kvalifikačnú prípravu zabezpečuje kontrolný ústav formou odborného školenia.

(4)

Kvalifikačná príprava sa overuje po skončení odborného školenia formou testov vypracovaných ...

(5)

Po splnení podmienok kvalifikačnej prípravy vydáva kontrolný ústav osvedčenie, ktorého vzor ...

(6)

Kontrolný ústav môže poveriť právnické osoby alebo fyzické osoby výkonom odborných činností ...

§ 19
Prechodné ustanovenia
(1)

Osvedčenie o zápise do registra dovozcov a vývozcov vydané pred dňom účinnosti tejto vyhlášky ...

(2)

Dovozca pred uskutočnením dovozu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov písomne požiada ...

§ 20
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 27. januára 1999 č. 2785/1998-100 ...

§ 21
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002 okrem § 14 ods. 3 písm. c) a § 15 až 17, ...

Pavel Koncoš v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÉ PODLIEHAJÚ SÚSTAVNEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLE ...

  Sústavnej rastlinolekárskej kontrole pri pestovaní alebo výrobe na území Slovenskej republiky ...

  1. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

  1.1 Rastliny dule (Cydonia Mill.),1) dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hlohyne (Pyracantha ...

  1.2 Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) a repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené ...

  1.3 Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) a ich krížencov určené ...

  1.4 Rastliny viniča (Vitis L.) určené na pestovanie, okrem plodov a osiva.

  1.5 Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus ...

  1.6 Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) ...

  1.7 Osivové porasty a osivo fazule (Phaseolus L.), kukurice siatej (Zea mays L.), lucerny siatej (Medicago ...

  1.8 Drevo, ktoré

  a) pochádza úplne alebo čiastočne z rastlín

  - gaštana (Castanea Mill.), okrem odkôrneného dreva,

  - platanu (Platanus L.) vrátane dreva zbaveného prirodzeného zaobleného tvaru (ďalej len „opracované ...

  a

  b) je uvádzané do obehu ako

  - palivové drevo (polená, kláty, konáre, snopy a iné),

  - drevené štiepky alebo triesky,

  - zvyšky dreva alebo drevený odpad, neaglomerovaný do tvarov klátov, brikiet, peliet a iné,

  - surové drevo vrátane odkôrneného, zbavené drevnej beli alebo nahrubo opracované, ak nie je natierané ...

  - štiepané tyče, drevené koly a kolíky, zašpicatené, pozdĺžne nerozrezané,

  - drevené železničné alebo električkové podvaly neimpregnované,

  - drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne alebo na kusy a lúpané, hrubé viac ako 6 mm (najmä ...

  1.9 Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.).

  2. Rastliny pestované v rámci podnikania, okrem rastlín, ktoré sú pestované oddelene na účel ...

  2.1 Rastliny borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.), jedle (Abies Mill.), jedľovca (Tsuga ...

  2.2 Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) pestované na účel uvádzania do obehu, okrem ...

  2.3 Rastliny z čeľade Solanaceae, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 1.3 a 1.7, určené na ...

  2.4 Rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), ...

  2.5 Osivo a cibule cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum ...

  2.6 Cibule, hľuzy a podzemky rastlín bledavky (Ornithogalum L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans ...

  3. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety určené na vývoz a na opätovný vývoz, ak je ich ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÉ PRED VÝVOZOM PODLIEHAJÚ RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLE ...

  1. Rastliny určené na pestovanie,1) okrem osiva,

  ale vrátane osiva radu lipnicotvarých (Gramineae),2) najmä jačmeňa (Hordeum L.), ovsa (Avena L.), ...

  2. Časti rastlín

  a) astry (Aster spp.), Eustoma Salisb., gerbery (Gerbera Cass.), gypsomilky (Gypsophila L.), chryzantémy ...

  b) javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch.), okrem plodov a osiva, pôvodom z krajín Severnej ...

  c) dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.) a mišpule (Mespilus L.), okrem osiva, ...

  d) duba (Quercus L.), kukurice siatej (Zea mays L.) vrátane šúľkov, rodu slivka (Prunus L.), pôvodom ...

  3. Čerstvé plody

  a) citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ...

  b) dule (Cydonia Mill.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), rodu slivka ...

  4. Hľuzy ľuľka zemiakového - zemiaka (Solanum tuberosum L.).

  5. Samostatná kôra ihličín (Coniferales), gaštana (Castanea Mill.), topoľa (Populus L.), javora ...

  6. Drevo, ktoré

  6.1 pochádza úplne alebo čiastočne z rastlín

  a) gaštana (Castanea Mill.),

  b) duba (Quercus L.), gaštana (Castanea Mill.) a javora cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch.) ...

  c) platanu (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva,

  d) borovice (Pinus L.) vrátane opracovaného dreva,

  e) ihličín (Coniferales), okrem dreva borovice (Pinus L.), vrátane opracovaného dreva, pôvodom ...

  f) topoľa (Populus L.), pôvodom z krajín amerického kontinentu,

  a

  6.2 je dovážané alebo prevážané ako

  a) palivové drevo (polená, kláty, konáre, snopy a iné),

  b) drevené štiepky alebo triesky,

  c) zvyšky dreva alebo drevný odpad, neaglomerovaný do tvarov klátov, brikiet, peliet a iné,

  d) surové drevo vrátane odkôrneného, zbavené drevnej beli alebo nahrubo opracované, ak nie je ...

  e) štiepané tyče, drevené koly a kolíky, zašpicatené, pozdĺžne nerozrezané,

  f) drevené železničné alebo električkové podvaly neimpregnované,

  g) drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne alebo na kusy a lúpané, hrubé viac ako 6 mm (najmä ...

  h) obalové drevené debny, klietky a sudy, pôvodom z neeurópskych krajín,

  i) drevené jednoduché palety, paletové debny a iné prepravné debny, okrem paliet, ktoré spĺňajú ...

  j) drevené sudy vrátane dužín z duba (Quercus L.).

  7. Pôda a iné pestovateľské substráty

  a) tvorené úplne alebo čiastočne zeminou alebo inou organickou hmotou, ako sú časti rastlín, ...

  b) prilepené alebo pripojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne materiálom uvedeným ...

  c) zemina a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

  8. Zrno5) rodov pšenica (Triticum L.), raž (Secale L.) a tritikale (Triticosecale Wittmack), pôvodom ...

  9. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené ako krmivo alebo na priemyselné spracovanie. ...

  10. Živý peľ na opeľovanie muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka ...

  11. Osivá a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH ZAVLEČENIE A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY JE ZAKÁZANÉ ...

  Časť A

  Škodlivé organizmy, ktoré sa na území Slovenskej republiky nevyskytujú

  1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

  1. Acleris1) spp. (neeurópske druhy)

  2. Amauromyza maculosa (Malloch)

  3. Anomala orientalis Waterhouse

  4. Anoplophora chinensis (Thomson)

  5. Anoplophora malasiaca (Forster)

  6. Arrhenodes minutus Drury

  7. Artioposthia triangulata

  8. Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)

  vektor vírusov, ako sú:

  a) Bean golden mosaic virus

  b) Cowpea mild mottle virus

  c) Lettuce infectious yellows virus

  d) Pepper mild tigré virus

  e) Squash leaf curl virus

  f) Euphorbia mosaic virus

  g) Florida tomato virus

  9. Ceratitis capitata Wiedemann

  10. Cicadellidae (neeurópske druhy) známe ako vektor Pierceovej choroby (spôsobenej Xylella fastidiosa ...

  a) Carneocephala fulgida Nottingham

  b) Draeculacephala minerva Ball

  c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

  11. Choristoneura spp. (neeurópske druhy)

  12. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

  13. Diabrotica barberi Smith and Lawrence

  14. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

  15. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

  16. Globodera pallida (Stone) Behrens

  17. Heliothis armigera (Hübner)

  18. Heliothis zea (Boddie)

  19. Hirschmanniella spp., okrem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc and Goodey

  20. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

  21. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

  22. Liriomyza sativae Blanchard

  23. Liriomyza trifolii (Burgess)

  24. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

  25. Lymantria dispar (Linnaeus) - ázijská rasa

  26. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie)

  27. Meloidogyne fallax Karssen

  28. Monochamus spp. (neeurópske druhy)

  29. Myndus crudus Van Duzee

  30. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

  31. Opogona sacchari (Bojer)

  32. Popillia japonica Newman

  33. Premnotrypes spp. (neeurópske druhy)

  34. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

  35. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

  36. Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi

  37. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

  38. Spodoptera eridania (Cramer)

  39. Spodoptera frugiperda (Smith)

  40. Spodoptera littoralis (Boisduval)

  41. Spodoptera litura (Fabricius)

  42. Thrips palmi Karny

  43. Tephritidae (neeurópske druhy), ako sú:

  a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

  b) Anastrepha ludens (Loew)

  c) Anastrepha obliqua Macuqart

  d) Anastrepha suspensa (Loew)

  e) Dacus ciliatus Loew

  f) Dacus cucurbitae Coquillett

  g) Dacus dorsalis Hendel

  h) Dacus tryoni (Froggatt)

  i) Dacus tsuneonis Miyake

  j) Dacus zonatus Saund.

  k) Epochra canadensis (Loew)

  l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

  m) Pardalaspis quinaria Bezzi

  n) Pterandrus rosa (Karsch)

  o) Rhacochlaena japonica Ito

  p) Rhagoletis cingulata (Loew)

  q) Rhagoletis completa Cresson

  r) Rhagoletis fausta Östen-Sacken

  s) Rhagoletis indifferens Curran

  t) Rhagoletis mendax Curran

  u) Rhagoletis pomonella Walsh

  v) Rhagoletis ribicola Doane

  w) Rhagoletis suavis (Loew)

  44. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie)

  45. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

  2. Baktérie

  1. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

  2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

  3. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

  4. Xylella fastidiosa (Wells et al.)

  3. Huby

  1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

  2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

  3. Cronartium spp. (neeurópske druhy)

  4. Endocronartium spp. (neeurópske druhy)

  5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

  6. Gymnosporangium spp. (neeurópske druhy)

  7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar

  8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

  9. Melampsora medusae Thümen

  10. Monilinia fructicola (Winter) Honey

  11. Mycosphaerella larici-leptolepidis Ito et al.

  12. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

  13. Phoma andina Turkensteen

  14. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

  15. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

  16. Thecaphora solani Barrus

  17. Tilletia indica Mitra

  18. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

  4. Vírusy a vírusom podobné organizmy

  1. Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

  2. Elm phloem necrosis phytoplasma

  3. Pear decline phytoplasma

  4. Vírusy zemiakov a vírusom podobné organizmy, ako sú:

  a) Andean potato latent virus

  b) Andean potato mottle virus

  c) Arracacha virus B (oca kmeň)

  d) Potato black ringspot virus

  e) Potato spindle tuber viroid

  f) Potato virus T

  g) neeurópske izoláty zemiakových vírusov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo,Yn a Yc) a Potato leaf ...

  5. Tobacco ringspot virus

  6. Tomato ringspot virus

  7. Vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., ...

  a) Blueberry leaf mottle virus

  b) Cherry rasp leaf virus (americké)

  c) Peach mosaic virus (americké)

  d) Peach phony phytoplasma

  e) Peach rosette mosaic virus

  f) Peach rosette phytoplasma

  g) Peach X-disease phytoplasma

  h) Peach yellows phytoplasma

  i) Plum line pattern virus (americké)

  j) Raspberry leaf curl virus (americké)

  k) Strawberry latent C virus

  l) Strawberry vein banding virus

  m) Strawberry witches' broom phytoplasma

  n) Neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., ...

  8. Vírusy prenášané molicou Bemisia tabaci Genn., ako sú:

  a) Bean golden mosaic virus

  b) Cowpea mild mottle virus

  c) Lettuce infectious yellows virus

  d) Pepper mild tigré virus

  e) Squash leaf curl virus

  f) Euphorbia mosaic virus

  g) Florida tomato virus

  5. Parazitické rastliny

  1. Arceuthobium spp. (neeurópske)

  Časť B

  Škodlivé organizmy, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú

  1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

  1. Diabrotica virgifera Le Conte

  2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

  2. Huby

  1. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

  3. Vírusy a vírusom podobné organizmy

  1. Apple proliferation phytoplasma

  Časť C

  Regulované nekaranténne škodlivé organizmy2)

  1. Acroptilon repens (L.) DC.

  2. Abutilon theophrasti Med.

  3. Alopecurus myosuroides Huds.

  4. Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus L. a A. hybridus L.)

  5. Ambrosia artemisiifolia L.

  6. Ambrosia trifida L.

  7. Cenchrus tribuloides L.

  8. Cuscuta spp.

  9. Grammica spp.

  10. Iva axillaris Pursh

  11. Iva xanthiifolia Nutt.

  12. Lactuca tatarica (L.) C.C. Meyer

  13. Monogynella spp.

  14. Orobanche spp.

  15. Phelipanche sp .div.

  16. Setaria faberi Herrm.

  17. Sisymbrium wolgense Marsch.-Bieb. ex Fourn.

  18. Sorghum halepense (L.) Pers.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, KTORÝCH DOVOZ ALEBO PREVOZ JE ZAKÁZANÝ, AK SA V NICH VYSKYTUJÚ ŠKODLIVÉ ...

  Časť A

  Škodlivé organizmy, ktoré sa na území Slovenskej republiky nevyskytujú

  1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

  Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy 1. Aculops fuchsiae Keifer1) Rastliny fuchsie (Fuchsia ...

  2. Baktérie

  Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy 1. Citrus greening bacterium Rastliny citrónovníka ...

  3. Huby

  Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy 1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neeurópske patogénne ...

  4. Vírusy a vírusom podobné organizmy

  Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy 1 . Arabis mosaic virus Rastliny jahody (Fragaria L.), ...

  Škodlivé organizmy, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytujú

  Časť B

  1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

  Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy 1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Rastliny viniča ...

  2. Huby

  Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy 1. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr Rastliny ...

  3. Vírusy a vírusom podobné organizmy

  Druhy škodlivých organizmov Predmet nákazy 1. Plum pox vírus Rastliny slivky (Prunus L.) určené ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY PODLIEHAJÚCE RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLE

  Časť A

  1. Základné požiadavky pri odbere vzoriek

  a) Odber vzoriek môže vykonávať len fytoinšpektor alebo osoba, ktorá bola na túto činnosť vyškolená ...

  b) Zásielka rastlín alebo rastlinných produktov sa musí na odber vzoriek pripraviť tak, aby bola ...

  c) Fytoinšpektor alebo poverená osoba musí mať k dispozícii potrebné technické pomôcky.

  d) Fytoinšpektor alebo poverená osoba musí byť upozornená na morenie, plynovanie (uviesť použitý ...

  e) Vzorky rastlín alebo rastlinných produktov na účel vykonania rastlinolekárskej kontroly odoberá ...

  f) Fytoinšpektor alebo poverená osoba odoberie z každej partie predpísaný počet čiastkových ...

  g) Ak vznikne podozrenie zo zamorenia škodlivými organizmami, fytoinšpektor alebo poverená osoba ...

  h) Vzorky napadnuté škodlivými organizmami alebo podozrivé vzorky musia byť uskladnené oddelene ...

  i) Ak je v zásielke zemina, fytoinšpektor odoberie aj vzorku zeminy podľa bodu 2.6.

  Vysvetlivky:

  Partia je množstvo rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré majú rovnaké zloženie ...

  Čiastková vzorka je približne rovnaké množstvo rastlín alebo rastlinných produktov, ktoré sa ...

  Súhrnná vzorka je vzorka, ktorá vznikne zosypaním a premiešaním všetkých čiastkových vzoriek ...

  Priemerná vzorka je zhomogenizovaná časť súhrnnej vzorky pripravená niektorou z predpísaných ...

  Laboratórna vzorka je priemerná vzorka určená na laboratórny rozbor.

  Tabuľka č. 1: Hmotnosť alebo počet kusov súhrnných vzoriek z jednej partie zásielky potrebný ...

  Tovar Množstvo v kg, ks alebo % Poznámka osivo tabaku, osivo kvetín, korenie a koreniny 0,001 - ...

  2. Postup pri odbere vzorky

  2.1 Odber vzoriek všetkých druhov osiva poľných plodín

  a) Pri tovare, ktorý sa dobre sype, sa čiastkové vzorky odoberajú:

  aa) Z otvorených vriec - dvojplášťovým vzorkovačom takým dlhým, ako je výška vreca.

  Odporúčané rozmery vzorkovača:

  - pre obilniny, strukoviny a väčšie semená - dĺžka vzorkovača 762 mm, vonkajší priemer 25,4 ...

  - pre ďatelinoviny a drobnozrnné semená - dĺžka vzorkovača 762 mm, vonkajší priemer 12,7 mm, ...

  Uzatvorený vzorkovač sa zasunie do vreca, rúrky sa pootočia tak, aby sa otvory na vonkajšej rúrke ...

  ab) Z uzatvorených vriec - hrotovým (Nobbeho) vzorkovačom, ktorý musí byť taký dlhý, aby jeho ...

  ac) Z voľne loženého tovaru sa čiastkové vzorky odoberajú dvojplášťovým vzorkovačom, ktorý ...

  b) Pri druhoch, ktoré sa ťažko sypú, napríklad trávy, sa čiastkové vzorky odoberajú rukou. ...

  c) Čiastkové vzorky osiva kvetín s veľmi malými semenami a osiva tabaku sa odoberajú lyžičkou ...

  2.1.1 Počet odobratých čiastkových vzoriek

  a) Z voľne loženého osiva, najmä v sklade, vo vagóne, v ohradových paletách, z osiva baleného ...

  Tabuľka č. 2

  Hmotnosť partie Počet odobratých čiastkových vzoriek do 500 kg najmenej 5 čiastkových vzoriek ...

  Čiastkové vzorky sa odoberajú z náhodne zvolených, rovnomerne rozložených miest a z rôznej hĺbky. ...

  b) Z osiva baleného vo vreciach alebo v podobných obaloch jednotnej veľkosti sa čiastkové vzorky ...

  Tabuľka č. 3

  Počet obalov Počet odobratých čiastkových vzoriek od 1 do 5 1 čiastková vzorka z každého ...

  Obaly na odber čiastkových vzoriek sa vyberajú náhodne, pričom sa odber strieda z hornej, strednej ...

  Čiastkové vzorky odobraté z jednotlivých miest dávky majú byť približne rovnakej veľkosti.

  Na stanovenie škodlivých organizmov sa čiastkové vzorky odoberajú priamo do vhodných obalov zabraňujúcich ...

  - zo spodnej tretiny obalu,

  - zo strednej časti a z vrstvy priliehajúcej k obalu.

  Z voľne uloženého osiva a z osiva v obaloch s veľkým objemom (ohradové palety, veľkoobjemové ...

  2.2 Odber vzoriek vegetatívneho množiteľského materiálu (rastlín určených na pestovanie) a črepníkových ...

  Fytoinšpektor vizuálne kontroluje zdravotný stav zásielky a odoberie čiastkové vzorky tak, aby ...

  Počty skontrolovaných jednotiek alebo balení a počty vzoriek pre

  a) výpestky ovocných stromov a viniča, odrezky, vrúble a sadenice drobného ovocia (okrem sadeníc ...

  Tabuľka č. 4

  Počet jednotiek v zásielke (v partii) Počet vizuálne skontrolovaných jednotiek* Počet odobratých ...

  b) cibule, hľuzy (okrem hľúz zemiakov), podzemky a rizómy určené na pestovanie, sadenice jahôd, ...

  Tabuľka č. 5

  Počet jednotlivých balení* v zásielke (v partii) Počet skontrolovaných obalov Počet odobratých ...

  2.3 Odber vzoriek sadiva zemiakov

  Priemerná vzorka určená na rozbor musí mať minimálne 200 ks. Odoberá sa z množstva maximálne ...

  Vzorka sadiva sa musí odobrať tak, aby reprezentovala priemerný stav sadiva bez výberu nečistôt. ...

  Tauľka č. 6

  Uloženie sadiva Počet čiastkových vzoriek Spôsob odberu vzoriek menšie obaly (vrecia a iné) ...

  Čiastkové vzorky sa odoberajú rukami alebo vhodnou pomôckou, ktorou sa neovplyvní objektívnosť ...

  Odoslanie vzoriek do laboratória kontrolného ústavu zabezpečí žiadateľ v deň odberu alebo nasledujúci ...

  Vzorky sa skladujú 14 dní po získaní výsledkov v laboratóriu.

  2.4 Odber vzoriek z rastlín alebo rastlinných produktov určených na konzumné a kŕmne účely alebo ...

  na priemyselné spracovanie.

  Pri odbere sypkých rastlinných materiálov sa postupuje podľa bodu 2.1.

  V prípade jednotlivých zásielok sa rozboru podrobí každá zásielka.

  V prípade zásielok z jednej krajiny a z jedného skladu alebo z jednej lode sa rozboru podrobí v ...

  Ak fytoinšpektor zistí napadnutie zásielky alebo má podozrenie, že zásielka je napadnutá škodlivými ...

  Ak fytoinšpektor odoberá vzorku z vagónov alebo z nákladných automobilov, odoberie vzorku z celého ...

  Ak typ vagóna neumožňuje odber vzoriek týmto spôsobom, odber vzoriek sa vykoná pri vykládke tovaru. ...

  V prípade lodnej zásielky sa čiastková vzorka odoberie z každých 25 m2 striedavo z hornej vrstvy ...

  Čiastková vzorka v prípade voľne loženej zásielky musí byť najmenej 100 g alebo 5 ks, v prípade ...

  2.4.1 Postup stanovenia nečistôt vo vzorke obilnín určených na konzumné a kŕmne účely alebo ...

  A. Pšenica letná, pšenica tvrdá, raž a jačmeň

  Laboratórna vzorka s hmotnosťou 250 g sa preoseje cez dve sitá so štrbinovými otvormi 3,5 mm a ...

  Z preosiatej vzorky sa odoberie vzorka 50 - 100 g a presne sa odváži. Vzorka sa vysype na vhodnú ...

  a) zlomkové zrná - všetky zrná, ktorých endosperm je čiastočne odokrytý, zrná poškodené mlátením ...

  b) zrnové nečistoty - zrná alebo semená základných druhov obilnín, strukovín alebo olejnín ...

  ba) scvrknuté zrná - zrná, ktoré po odstránení všetkých ostatných frakcií prejdú cez sitá ...

  bb) zrná iných druhov obilnín - všetky zrná, ktoré nepatria k druhom obilnín, z ktorých sa odoberá ...

  bc) zrná poškodené škodcami - zrná poškodené plošticami (Cimicidae), nahryzené a napadnuté ...

  bd) zrná so zmenenou farbou klíčka - zrná s perikarpom sfarbeným do hneda až hnedočierna alebo ...

  be) zrná prehriate počas sušenia - majú vonkajšie znaky spálenia, ale nie sú poškodené;

  c) škvrnité zrná a zrná napadnuté fuzariózou - zrná napadnuté fuzariózou sú scvrknuté, zvráskavené ...

  d) naklíčené zrná - zrná s viditeľným korienkom alebo plumulou; pri niektorých druhoch treba ...

  e) iné nečistoty - účelovo nepoužiteľné alebo nežiaduce zložky v príslušnom druhu obilnín ...

  ea) semená iných druhov rastlín - iné ako semená obilnín,

  - semená jedovatých rastlín - semená jedovaté pre ľudí a zvieratá, semená, ktoré sťažujú ...

  - iné semená,

  eb) poškodené zrná - zrná nevyhovujúce na konzumáciu alebo kŕmenie z dôvodu ich hniloby, napadnutia ...

  - zrná poškodené samovoľným zahriatím alebo vysokou teplotou počas sušenia; perikarp zŕn je ...

  - ostatné zrná,

  ec) cudzie látky - všetok materiál vo vzorke obilnín zachytený sitom s otvormi 4,5 mm na kukuricu, ...

  ed) plevy - pri kukurici aj časti kukuričného klasu,

  ee) námeľ - skleróciá kyjaničky purpurovej [Claviceps purpurea (Fr.) Tull.],

  ef) mŕtvy hmyz a jeho časti vrátane exúvií.

  Každá frakcia sa vyčlení samostatne a odváži sa. Ak skúmaná vzorka obsahuje zrná príslušného ...

  Po vyčlenení jednotlivých frakcií sa laboratórna vzorka preoseje cez sitá so štrbinovými otvormi ...

  B. Kukurica a cirok

  Laboratórna vzorka kukurice s hmotnosťou 500 g a ciroku s hmotnosťou 250 g sa preoseje cez sito so ...

  Z materiálu zachyteného na site sa pinzetou vyčlenia kamene, piesok, hlina, časti slamy a ostatné ...

  Z preosiatej vzorky sa odoberie vzorka kukurice s hmotnosťou 100 - 200 g alebo ciroku s hmotnosťou ...

  Po vyčlenení jednotlivých frakcií sa laboratórna vzorka preoseje cez sito s otvormi 4,5 mm pre ...

  Jednotlivé frakcie vzorky sa odvážia a zaokrúhlia na 0,01 g a vypočíta sa ich percentuálny pomer ...

  Každá vzorka sa analyzuje dvakrát. Rozdiel medzi analýzami nesmie byť väčší ako 10 %.

  2.5 Odber vzoriek rastlín alebo rastlinných produktov zo skladov

  V prípade voľne ložených rastlín alebo rastlinných produktov v skladoch fytoinšpektor odoberie ...

  Z prúdu sypajúceho sa rastlinného materiálu sa čiastkové vzorky odoberajú v časových intervaloch ...

  Vo veľkokapacitných čistiacich staniciach, v skladoch osív a v silách môže fytoinšpektor použiť ...

  2.6 Odber vzoriek zeminy

  Vzorku zeminy odoberie fytoinšpektor vytrasením 5 % rastlín z jednej partie alebo zozbieraním zeminy ...

  V prípade zásielky prepravovanej vo vreciach sa obsah vriec vybraných na odber vzoriek zeminy vysype ...

  V prípade voľne ložených hľúz, buliev a cibúľ sa vzorka odoberie zo zeminy na podlahe dopravného ...

  V prípade voľne ložených zemiakov sa čiastková vzorka zemiakov odobratá podľa bodu 2.3 niekoľkokrát ...

  2.6.1 Postup stanovenia háďatiek vo vzorke zeminy

  a) Vodná suspenzia

  Súhrnná vzorka odobratá podľa bodu 2.3 sa premyje pod tečúcou vodou na site s veľkosťou ôk ...

  Sito s vyplaveným materiálom sa vloží do misky so svetlým dnom rozdeleným na pozdĺžne pásy ...

  Nájdené cysty háďatiek sa vyberajú pomocou navlhčenej preparačnej ihly alebo pinzety. Ak sa ich ...

  Prezretý obsah a zvyšok zeminy sa v plechovom vedre asanuje. Potom sa dôkladne rozriedi vodou a vyleje ...

  b) Zo suchej zeminy (Flotačná metóda)

  Suchá zmesná vzorka pôdy odobratá podľa bodu 2.6 sa vysype do misky na úpravu vzorky, ľahko sa ...

  Z preosiatej zeminy sa odoberie vzorka s hmotnosťou 100 - 200 g, vysype sa do Erlenmayerovej banky ...

  Obsah banky sa preplavuje 3 - 5 minút prúdom vody, zavedením ku dnu banky trubicou (O 10 mm) s dýzami ...

  3. Doručenie vzoriek do určeného laboratória kontrolného ústavu

  a) Vzorky určené na laboratórne rozbory musia byť zabalené v dostatočne pevnom vrecku alebo v ...

  b) Vzorky na stanovenie živočíšnych škodcov sa musia odoslať v dokonale uzatvorených obaloch, ...

  c) K vzorkám určeným na laboratórne rozbory musí byť priložený čitateľne vyplnený záznam ...

  4. Prevzatie a uloženie vzoriek v laboratóriu

  a) Pri doručení vzoriek určených na laboratórny rozbor sa musí prekontrolovať druh plomby, neporušenosť ...

  b) Prevzatá vzorka určená na laboratórny rozbor sa zapíše do protokolu a pridelí sa jej evidenčné ...

  5. Vykonávanie rozboru rastlín alebo rastlinných produktov na miestach, na ktorých sa vykonáva ...

  Fytoinšpektor vykonáva rastlinolekársku kontrolu, prípadne laboratórny rozbor každej partie zásielky ...

  Postup vykonania rastlinolekárskej kontroly a laboratórneho rozboru stanoví kontrolný ústav v metodikách ...

  Rozbor sa vykonáva tak, že sa postupne vytriedi tovar s chybami, a to od najzávažnejších chýb ...

  Nenapadnuté vzorky množiteľského materiálu, rezaných a črepníkových kvetov sa neskladujú, ...

  Po uplynutí predpísanej doby skladovania sa vykoná komisionálny zosyp nepoužitých vzoriek. Komisia, ...

  Časť B

  1. ČERSTVÉ OVOCIE

  Druh tovaru Požiadavky Prípustné odchýlky jablká, hrušky, dule, mišpule a jarabina a ich krížence ...

  2. SUŠENÉ OVOCIE

  Druh tovaru Požiadavky Prípustné odchýlky sušené ovocie (broskyne, marhule, slivky, hrozienka, ...

  3. ČERSTVÁ ZELENINA

  Druh tovaru Požiadavky Prípustné odchýlky hlúbová zelenina (kaleráb, kapusta, karfiol, brokolica, ...

  4. SUŠENÁ ZELENINA A KORENINY

  Druh tovaru Požiadavky Prípustné odchýlky huby sušené najviac 2 % plátkov s príznakmi po ...

  5. OSTATNÉ RASTLINNÉ PRODUKTY

  Druh tovaru Požiadavky potravinárske obilniny (pšenica, jačmeň potravinársky a jačmeň sladovnícky, ...

  Prípustné odchýlky pšenica tvrdá pšenica letná raz jačmeň kukurica cirok 1. zlomkové zrná ...

  6. KONZUMNÉ ZEMIAKY SKORÉ

  Zemiaky musia byť pevné, čisté, zdravé, nepoškodené, nezelené, nenaklíčené, bez nadmernej ...

  Druh poškodenia Prípustné odchýlky Poznámky chrastavitosť (obyčajná) najviac 5 % hľúz ...

  7. KONZUMNÉ ZEMIAKY NESKORÉ

  Zemiaky musia byť pevné, čisté, zdravé, nepoškodené, nezelené, nenaklíčené, nenamrznuté, ...

  Druh poškodenia Prípustné odchýlky Poznámky chrastavitosť (obyčajná) najviac 10 % hľúz ...

  8. SADIVOVÉ ZEMIAKY

  Druh poškodenia Povolené odchýlky v % z hmotnosti zásielky a) mrazom alebo zaparením 0,25 b) ...

  Súčet odchýliek uvedených pod písm. a) až d) nesmie presahovať 2 % hmotnosti hľúz a súčet ...

  Za mechanicky poškodené hľuzy sa považujú tie hľuzy, ktoré sú poškodené do hĺbky viac ako ...

  Za mokrú hnilobu sa považuje hniloba hľúz spôsobená baktériami Erwinia carotovora, hubou Pythium ...

  Za suchú hnilobu sa považuje hniloba hľúz spôsobená hubami Fusarium sp., Phoma sp. a ďalšími ...

  Za vločkovitosť sa považuje choroba hľúz spôsobená hubou Rhizoctonia solani.

  Sadivo, v ktorom sa vyskytujú karanténne škodlivé organizmy, nemožno použiť na sadivové účely. ...

  9. SADIVO CIBUĽOVEJ ZELENINY

  Druh tovaru Požiadavky Prípustné odchýlky Z toho najviac cibuľa sadzačka musí byt suchá, vyzretá, ...

  Sadivo nesmie obsahovať živé škodce okrem roztočov.

  10. OSIVO A SADIVO POĽNÝCH PLODÍN

  Rastlina Požiadavky Prípustné odchýlky obilniny a kukurica osivo nesmie obsahovať živé škodce ...

  Osivo ľanu môže byť napadnuté najviac 5 % hubou Botrytis spp., najviac 5 % hubami Alternaria linicola, ...

  Osivo slnečnice môže obsahovať v základnom osive najviac 4 ks sklerócií Sclerotinia sclerotiorum ...

  Osivo repky a repice môže obsahovať v základnom osive najviac 10 ks sklerócií Sclerotinia sclerotiorum ...

  Rastlina Škodlivé činitele Prípustné odchýlky v % hmotnosti osiva Základné osivo certifikované ...

  Osivo nesmie obsahovať živé škodce okrem roztočov.

  Ak sa v osive zistili roztoče druhu Acarus siro a rodov Thyrophagus a Glyciphagus spolu s dravým roztočom ...

  Osivo ďatelinovín nesmie obsahovať semená kukučiny (Cuscuta sp.) a zárazy (Orobanche sp.).

  V osive viacročných krmovín sa nesmú vyskytovať semená burín, ktoré zhoršujú kvalitu krmiva, ...

  Osivo napadnuté skladovými škodcami sa musí premiestniť do oddelených priestorov a ihneď ošetriť. ...

  11. OSIVO A SADIVO OVOCNÝCH RASTLÍN, OVOCNÝCH A LESNÝCH DREVÍN A VINIČA

  Rastlina Požiadavky Prípustné odchýlky jahody sadenice musia byt zdravé, bez príznakov vírusových ...

  12. OSIVO A SADIVO OKRASNÝCH RASTLÍN

  Rastlina Požiadavky Prípustné odchýlky osivo nesmie obsahovať živé škodce, okrem roztočov, ...

  Rastlina Škodlivé organizmy Prípustné odchýlky v % napadnutých cibúľ alebo hľúz begónia ...

  13. REZANÉ KVETY

  Rastlina Požiadavky Prípustné odchýlky všetky rezané kvety a odrezky nesmú obsahovať živé ...

  14. SUROVÉ DREVO IHLIČNATÉ A LISTNATÉ, REZIVO, DREVENÉ OBALY A POMOCNÉ DREVO PRI ULOŽENÍ ZÁSIELKY ...

  Drevo Požiadavky Prípustné odchýlky surové kmene, guľatina pod kôrou alebo v kôre sa nesmú ...

  Časť C

  1. Rastliny a rastlinné produkty, ktoré pri dovoze podliehajú kontrole v diagnostickom laboratóriu ...

  a) hľuzy zemiakov,

  b) rastliny a ich časti určené na pestovanie.

  2. Rastliny a rastlinné produkty, ktoré pri dovoze podliehajú kontrole v laboratóriu s cieľom zistiť ...

  a) rastliny a rastlinné produkty určené na konzumáciu.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 06-1 ...

  Prevziať prílohu - Príloha 06-2 ...

  Prevziať prílohu - Príloha 06-3 ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 07 ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 08 ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 09 ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  RASTLINY, KTORÉ PO DOVOZE DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODLIEHAJÚ NÁSLEDNEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ KONTROLE ...

  1. Rastliny druhov, rodov a čeľadí

  Áronovité - Araceae

  Astra - Aster L.

  Banánovníkovité - Musaceae

  Bledavka - Ornitoghalum L.

  Brest - Ulmus L.

  Breza - Betula L.

  Bršlen - Euonymus L.

  Brusnica - Vaccinium L.

  Buk - Fagus L.

  Céder - Cedrus Trew.

  Chryzantéma - Dendrathema (DC) Des.Moul.

  Citrónovník - Citrus L.

  Citrónovníkovec - Poncirus Raf.

  Datľovník - Phoenix L.

  Dracéna - Dracena L.

  Drieň - Cornus L.

  Dula - Cydonia Mill.

  Dulovec - Chaenomeles Lindl.

  Eustoma Salisb.

  Fuksia - Fuchsia L.

  Galtónia belostná - Galtonia candidans

  (Baker) Decne

  Gaštan - Castanea Mill.

  Gerbera - Gerbera Cass. corr. Spreng.

  Gypsomilka - Gypsophilla L.

  Hloh - Crataegus L.

  Hlohyňa - Pyracantha Roemer

  Hruška - Pyrus L.

  Hruškovec - avokádo - Persea Mill.

  Hyacint - Hyacinthus L.

  Ihličnany - Coniferales

  Imelovník - Symphoricarpos Duham.

  Ismene Herbert

  Jabloň - Malus Mill.

  Jahoda - Fragaria L.

  Jarabina - Sorbus L.

  Javor - Acer L.

  Juka - Yucca L.

  Kamasia - Camassia Lindl.

  Kamélia - Camellia L.

  Klinček - Dianthus L.

  Kosatec - Iris L.

  Krídlatec - Ptelea L.

  Kumkvát - Fortunella Swingle

  Lieska obyčajná - Corylus avellana L.

  Lipa - Tilia L.

  Maklura - Maclura Nutt.

  Marantovité - Marantaceae

  Margaréta - Leucathemum Mill.

  Mečíky, zakrpatené formy a ich krížence

  - Gladiolus Tourn. ex L.

  Mišpuľa - Mespilus L.

  Mišpuľník - Eriobotrya Lindl.

  Modravka - Chionodoxa Boiss.

  Modrica - Muscari Miller

  Muškát - Pelargonium L´ Hérit ex Ait

  Muchovník - Amelanchier Medic.

  Narcis - Narcissus L.

  Orech - Juglans L.

  Orgován - Syringa L.

  Platan - Platanus L.

  Puškínia - Puschkinia Adams

  Ríbezľa - Ribes L.

  Ruža - Rosa L.

  Scila - Scilla L.

  Skalník - Cotoneaster Ehrh.

  Snežienka - Galanthus L.

  Starček - krížence - Senecio L. x hybridus

  Stranvaesia Lindl.

  Strelíciovité - Streliziaceae

  Šafran žltý odroda „Golden Yellow“

  - Crocus flavus Weston

  Tavoľník - Spiracea L.

  Tigrídia - Tigridia Juss.

  Topoľ - Populus L.

  Tulipán - Tulipa L.

  Vinič - Vitis L.

  Vratič - Tanacetum L.

  Vŕba - Salix L.

  Zemolez - Lonicera L.

  Zob - Ligustrum L.

  okrem osiva, a to po výsadbe na dočasné alebo trvalé stanovište.

  2. Rastliny duba (Quercus L.), maliny a ostružiny (Rubus L.) a slivky (Prunus L.)1) vrátane osiva, ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, KTORÝCH DOVOZ DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PREVOZ CEZ JEJ ÚZEMIE JE Z ...

    Popis Krajina pôvodu 1. Rastliny borievky (Juniperus L.),1) borovice (Pinus L.), cédra (Cedrus ...

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, PRI KTORÝCH DOVOZE A PREVOZE SA VYŽADUJE SPLNENIE OSOBITNÝCH ...

    Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety Osobitné požiadavky 1.1 Drevo ihličín (Coniferales), ...

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 13 ...

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Zoznam miest, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola rastlín, rastlinných produktov a ...

  Miesto rastlinolekárskej kontroly tovaru Druh dopravy Bratislava - Devínska Nová Ves - stanica ...

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 15 ...

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Karanténne opatrenia a testy rastlín a rastlinných produktov, ktoré majú byť uvoľnené z karantény ...

  1. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus ...

  1.1 Rastliny sa musia testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav na indikátorových ...

  (a) Citrus greening bacterium

  (b) Citrus variegated chlorosis

  (c) Citrus mosaic virus

  (d) Citrus tristeza virus (všetky izoláty)

  (e) Citrus vein enation woody gall

  (f) Leprosis

  (g) Naturally spreading psorosis

  (h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

  (i) Satsuma dwarf virus

  (j) Spiroplasma citri Saglio et al.

  (k) Tatter leaf virus

  (l) Witches' broom phytoplasma

  (m) Xanthomonas campestris [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.)]

  1.2 Pri chorobách, ako je spála a choroby podobné spále (Blight and Blight like), sa rastliny alebo ...

  2. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom zo všetkých krajín, ...

  (a) Arabis mosaic virus

  (b) Raspberry ringspot virus

  (c) Strawberry crinkle virus

  (d) Strawberry latent „C“ virus

  (e) Strawberry latent ringspot virus

  (f) Strawberry mild yellow edge virus

  (g) Strawberry vein banding virus

  (h) Strawberry witches' broom phytoplasma

  (i) Tomato black ring virus

  (j) Tomato ringspot virus

  (k) Colletotrichum acutatum Simmonds

  (l) Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox & Duncan

  (m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King

  3. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva,

  3.1 pôvodom z krajiny, o ktorej nie je známe, či sa v nej nevyskytuje niektorý z uvedených škodlivých ...

  (a) Apple proliferation phytoplasma

  (b) Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)

  3.2 pôvodom zo všetkých krajín, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, ...

  (a) Tobacco ringspot virus

  (b) Tomato ringspot virus

  (c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

  4. Rastliny rodu slivka (Prunus L.)1) určené na pestovanie, okrem osiva,

  4.1 pôvodom z krajiny, o ktorej nie je známe, či sa v nej nevyskytuje niektorý z uvedených škodlivých ...

  (a) Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

  (b) Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)

  (c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

  4.2 pôvodom zo všetkých krajín, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, ...

  (a) Little cherry pathogen (neeurópske izoláty)

  (b) Peach mosaic virus (americké izoláty)

  (c) Peach phony phytoplasma

  (d) Peach rosette mosaic virus

  (e) Peach rosette phytoplasma

  (f) Peach X-disease phytoplasma

  (g) Peach yellows phytoplasma

  (h) Plum line pattern virus

  (i) Plum pox virus

  (j) Tomato ringspot virus

  (k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

  5. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) a ich krížencov určené na pestovanie, okrem ...

  (a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

  (b) Pear decline phytoplasma

  6. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov,

  6.1 pôvodom z krajiny, o ktorej nie je známe, či sa v nej nevyskytuje niektorý z uvedených škodlivých ...

  (a) Ajinashika disease (testovanie na odrode viniča Koshu, pozoruje sa najmenej dve vegetačné obdobia) ...

  (b) Grapevine stunt virus (testovanie na odrodách viniča Campbell Early, pozoruje sa počas jedného ...

  (c) Summer mottle (testovanie na odrodách viniča Sideritis, Cabernet-Franc a Mission)

  6.2 pôvodom zo všetkých krajín, musia sa testovať podľa metodík, ktoré určil kontrolný ústav, ...

  (a) Blueberry leaf mottle virus

  (b) Grapevine flavescence dorée phytoplasma a iné žltačky viniča

  (c) Peach rosette mosaic virus

  (d) Tobacco ringspot virus

  (e) Tomato ringspot virus (kmeň „yellow vein“ a iné kmene)

  (f) Xylella fastidiosa (Wells et al.)

  (g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

  7. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) určené na pestovanie, ...

  (a) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

  (b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

  (c) Andean potato latent virus

  (d) Andean potato mottle virus

  (e) Arracacha virus B (oca kmeň)

  (f) Potato black ringspot virus

  (g) Potato spindle tuber viroid

  (h) Potato virus T

  (i) vírusy zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn a Yc)

  (j) Potato leaf roll virus

  8. Rastliny a rastlinné produkty, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1, 2 a 4, musia sa testovať ...

  Príloha č. 17 k vyhláške 41/2002 Z. z.

  Vzory rastlinných pasov

  Vzor A

  Prevziať prílohu - Vzor 17-1 ...

  Vzor B

  Prevziať prílohu - Vzor 17-2 ...

  Vzor C

  Prevziať prílohu - Vzor 17-3 ...

  Vzor D

  Prevziať prílohu - Vzor 17-4 ...

  Vzor E

  Prevziať prílohu - Vzor 17-5 ...

  Vzor F

  Prevziať prílohu - Vzor 17-6 ...

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Časť A

  Škodlivé organizmy, ktorých zavlečenie a rozširovanie na územie určitých chránených zón je ...

  1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

  Druh Chránená zóna (zóny) 1. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) Fínsko, Írsko, Portugalsko ...

  2. Vírusy a vírusom podobné organizmy

  Druh Chránená zóna (zóny) 1. Beet necrotic yellow vein virus Dánsko, Fínsko, Francúzsko (Brittany), ...

  Časť B

  Škodlivé organizmy, ktorých zavlečenie a rozširovanie na území určitých chránených zón je ...

  1. Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

    Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny) 1. Anthonomus grandis (Boh.) Osivo a plody ...

  2. Baktérie

  Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny) 1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens ...

  3. Huby

  Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny) 1. Glomerella gossypii Edgerton Osivo a plody (tobolky) ...

  4. Vírusy a vírusom podobné organizmy

  Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny) Citrus tristeza virus (európske izoláty) Rastliny ...

  Časť C

  Rastliny a rastlinné produkty, ktorých dovoz je zakázaný do určitých chránených zón

  Popis Chránená zóna (zóny) 1. Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 11 bodoch 9 a 16, rastliny, ...

  Časť D

  Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pri ktorých dovoze do chránených zón a pri prevoze ...

  Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety Osobitné požiadavky Chránená zóna (zóny) 1. ...

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 19 ...

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 41/2002 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 20 ...

Poznámky

 • 1)  § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  § 12 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.§ ...
 • 3)  § 2 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.
 • 4)  § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.§ 9 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva ...
 • 5)  Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
 • 6)  § 73 a 99 Colného zákona.
 • 7)  § 7 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.
 • 8)  Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie ...
 • 9)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 10)  § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z.
 • 1)  Názvy škodlivých organizmov sú prevzaté z publikácie Smith, I. M.; McNamara, D. G.; Scott, P. ...
 • 2)  Rod slivka (Prunus L.) zahrňuje čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), ...
 • 3)  Rastliny určené na pestovanie sú rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení ...
 • 1)  Rastliny určené na pestovanie sú rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení ...
 • 2)  Názvy škodlivých organizmov sú prevzaté z publikácie Smith, I. M.; McNamara, D. G.; Scott, P. ...
 • 3)  Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu ...
 • 5)  Zrno je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie.
 • 1)  Názvy karanténnych škodlivých organizmov sú prevzaté z publikácie Smith, I. M.; McNamara, D. ...
 • 2)  Regulovaný nekaranténny škodlivý organizmus je škodlivý organizmus, ktorého prítomnosť v rastlinách ...
 • 1)  Názvy škodlivých organizmov sú prevzaté z publikácie Smith, I. M.; McNamara, D. G.; Scott, P. ...
 • 2)  Rastliny určené na pestovanie sú rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení ...
 • 3)  Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu ...
 • 1)  Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu ...
 • 1)  Názvy škodlivých organizmov sú prevzaté z publikácie Smith, I. M., McNamara, D. G., Scott, P. ...
 • 2)  Rastliny určené na pestovanie sú rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení ...
 • 1)  Rastliny určené na pestovanie sú rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení ...
 • 2)  Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu ...
 • 3)  Certifikačná schéma je systém výroby rastlín, ktorý garantuje ich zdravotný stav.
 • 4)  Nesadivové zemiaky sú konzumné zemiaky a zemiaky určené na priemyselné spracovanie.
 • 5)  Zrno je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie.
 • 6)  Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín(oznámenie ...
 • 1)  Rod slivka (Prunus L.) zahrnuje čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill), marhuľu ...
 • 1)  Veľká Británia (Škótsko, Severné Írsko, Jersey, Anglicko: nasledujúce grófstva, okresy a unitárne ...
 • 2)  Nižšia administratívno-správna jednotka.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore