Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 41/2000 účinný od 01.01.2002 do 31.12.2003

Platnosť od: 10.02.2000
Účinnosť od: 01.01.2002
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 41/2000 účinný od 01.01.2002 do 31.12.2003
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 41/2000 s účinnosťou od 01.01.2002 na základe 532/2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 písm. l) zákona ...

§ 1
(1)

Úseky diaľnic, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami ...

(2)

Úseky ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú ...

§ 2
(1)

Začiatok úsekov diaľnice, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dodatkovou ...

(2)

Začiatok úsekov cesty pre motorové vozidlá, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje ...

(3)

Úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady a ...

§ 3

Nálepka1) sa nalepuje na pravý horný okraj vnútornej strany predného skla motorového vozidla alebo ...

§ 4
(1)

Na oboch stranách nálepky sú vyobrazené:

a)

ochranná gilošová podtlač tvorená linkami, ktorej súčasťou je symbol diaľnice obsahujúci ochranný ...

b)

doba platnosti nálepky vyjadrená slovom „ROČNÁ“, „15-dňová“ alebo „1-dňová“,

c)

štátny znak Slovenskej republiky,

d)

rok platnosti nálepky,

e)

hmotnosť, resp. rozpätie hmotnosti vozidla, pre ktoré nálepka platí,

f)

ak ide o nálepku s dobou platnosti 15 dní alebo 1 deň, rámček pozdĺž obvodu nálepky obsahujúci ...

(2)

Na vnútornej strane nálepky je okrem náležitostí uvedených v odseku 1 vyobrazený

a)

identifikačný čiarový kód EAN, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky; čiarový ...

b)

oddeliteľný kontrolný kupón.

(3)

Na vonkajšej strane nálepky je okrem náležitostí uvedených v odseku 1 viditeľný ochranný hologram ...

a)

štátny znak Slovenskej republiky,

b)

opakujúci sa text v dvoch riadkoch, pričom v jednom riadku je text „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a v ...

(4)

Nálepka obsahuje ochrannú perforáciu proti jej prelepovaniu v tvare hviezdice s lúčmi vedúcimi ...

(5)

Vzor vonkajšej a vnútornej strany nálepky s ročnou dobou platnosti a hmotnosť vozidiel v čiernobielom ...

(6)

Vzor vonkajšej a vnútornej strany nálepky s 15-dňovou dobou platnosti a hmotnosť vozidla v čiernobielom ...

(7)

Vzor vonkajšej a vnútornej strany nálepky s 1-dňovou dobou platnosti a údaj o hmotnosti vozidla ...

§ 5
(1)

Ročná nálepka s kontrolným kupónom má tvar obdĺžnika s rozmermi 74 x 67 mm; bez kontrolného ...

(2)

15-dňová nálepka s kontrolným kupónom má tvar obdĺžnika s rozmermi 74 x 67 mm; bez kontrolného ...

(3)

1-dňová nálepka s kontrolným kupónom má tvar obdĺžnika s rozmermi 74 x 67 mm; bez kontrolného ...

§ 6
(1)

Farba podkladu nálepky sa odlišuje podľa hmotnostnej kategórie vozidla.

(2)

Farba všetkých vyobrazených symbolov a textov nálepky okrem identifikačného čiarového kódu ...

(3)

Farba identifikačného čiarového kódu EAN označujúceho sériu nálepky a farba poradového čísla ...

§ 6a
(1)

Platnosť 15-dňovej alebo 1-dňovej nálepky predajca vyznačuje pri predaji predierovaním príslušného ...

(2)

Začiatok platnosti 15-dňovej alebo 1-dňovej nálepky predajca vyznačuje podľa požiadavky kupujúceho. ...

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 ...

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Jozef Macejko v. r.

Poznámky

  • 1)  § 6 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore