Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry 4/2011 účinný od 15.01.2011

Platnosť od: 06.01.2011
Účinnosť od: 15.01.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry 4/2011 účinný od 15.01.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 4/2011 s účinnosťou od 15.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Tatry (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš v katastrálnych územiach Liptovský ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 54 611,2900 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia ...

§ 2
(1)

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, ...

a)

vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese1) okrem ich vykonávania v súvislosti ...

b)

odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa trojprstého, kuvika ...

c)

budovanie poľovného zariadenia a lov zveri od 15. marca do 31. júla v blízkosti hniezda orla skalného, ...

d)

vykonávanie úmyselnej ťažby od 1. apríla do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia ...

e)

organizovanie nácvikov záchranných akcií od 16. apríla do 30. júna v časti chráneného vtáčieho ...

(2)

Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určí každoročne do 31. októbra ...

§ 3
(1)

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2011.

József Nagy v. r.

Poznámky

  • 1)  § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 9 a § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ...
  • 1)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore