Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti 397/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 397/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 108a ods. 9 a § 108b ods. ...

§ 1
Podrobnosti o kategóriách evidencie publikačnej činnosti
(1)

Predmetom evidencie publikačnej činnosti je verejne publikovaná a verejne dostupná publikácia.

(2)

Kategórie evidencie publikačnej činnosti sa vytvárajú podľa

a)
typu výstupu publikačnej činnosti a
b)
obsahu výstupu publikačnej činnosti.
(3)

Podľa typu sa výstup publikačnej činnosti eviduje v kategórii

a)
celok, najmä kniha, zborník, časopis, patent alebo
b)
časť celku, najmä článok z časopisu, kapitola z knihy alebo príspevok zo zborníka.
(4)

Podľa obsahu sa výstup publikačnej činnosti eviduje v kategórii

a)
vedecký (V),
b)
odborný (O),
c)
pedagogický (P),
d)
umelecký (U),
e)
dokument podliehajúci ochrane práv duševného vlastníctva1) (D) alebo
f)
iný (I).
(5)

Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako vedecký, ak

a)
je určený vedeckej komunite z príslušnej oblasti výskumu,
b)
je založený na vedeckej činnosti a vedeckých výsledkoch,
c)
obsahuje pôvodné výsledky vlastnej vedeckej práce autora alebo autorského kolektívu,
d)
prináša nové informácie vo vzťahu k poznatkom v príslušnej oblasti výskumu,
e)
je spracovaný tak, že je možné overiť jeho výsledky,
f)
je predmetom recenzného konania a
g)
má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor ...
(6)

Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako odborný, ak

a)
prináša informácie založené najmä na výskume, ktoré využíva odborná komunita,
b)
nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jeho spracovanie si vyžaduje znalosti z príslušnej oblasti ...
c)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e).
(7)

Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako pedagogický, ak

a)
je určený na výchovno-vzdelávací proces,
b)
prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov,
c)
je predmetom recenzného konania, ak ide o vysokoškolskú učebnicu,
d)
má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor ...
e)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e) alebo odseku 6 písm. a) a b).
(8)

Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako umelecký, ak

a)
ide o originálnu literárnu, dramatickú, hudobnú alebo o výtvarnú prácu,
b)
má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor ...
c)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e), odseku 6 písm. a) a b) alebo odseku 7 písm. a) a b). ...
(9)

Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako iný, ak

a)
prináša informácie popularizačného charakteru alebo informatívneho charakteru založené na výskume a ...
b)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e), odseku 6 písm. a) a b), odseku 7 písm. a) a b) alebo ...
(10)

Kategórie evidencie publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2
Podrobnosti o kategóriách evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti
(1)

Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa považuje verejne publikovaná a verejne dostupná

a)
citácia,
b)
recenzia alebo
c)
umelecká kritika.
(2)

Ohlas na výstup publikačnej činnosti sa zaraďuje do príslušnej kategórie podľa typu a informačného zdroja, ...

(3)

Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa nepovažujú

a)
oznam o vydaní výstupu publikačnej činnosti,
b)
časti z výstupu publikačnej činnosti uvádzané ako propagácia tohto výstupu publikačnej činnosti,
c)
uvedenie výstupu publikačnej činnosti v databáze,
d)
informácia v správach alebo v článku o prezentácii výstupu publikačnej činnosti,
e)
recenzný posudok spracovaný pred vydaním výstupu publikačnej činnosti,
f)
recenzia autora na vlastný výstup publikačnej činnosti,
g)
uvedenie výstupu publikačnej činnosti v samostatnej bibliografii,
h)
citácia v záverečných prácach, kvalifikačných prácach, rigoróznych prácach a v správach,
i)
citácia encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich; to neplatí, ak ide o heslo v rozsahu aspoň troch ...
j)
citácia vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom, a
k)
vzájomná citácia jednotlivých častí toho istého dokumentu.
(4)

Kategórie evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3
Podrobnosti o evidencii výstupu publikačnej činnosti a evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti ...
(1)

K jednému výstupu publikačnej činnosti sa vytvára jeden záznam pre všetky fyzické osoby bez ohľadu na ...

(2)

Ohlas na výstup publikačnej činnosti sa eviduje k prvému vydaniu výstupu publikačnej činnosti aj ak ...

(3)

V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa k výstupu publikačnej činnosti eviduje fyzická ...

a)
autor výstupu publikačnej činnosti,
b)
zostavovateľ alebo editor,
c)
prekladateľ alebo
d)
recenzent.
(4)

V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa k ohlasu na výstup publikačnej činnosti eviduje ...

a)
autor ohlasu na výstup publikačnej činnosti alebo
b)
prekladateľ.
(5)

Pôsobenie v redakčnej rade najmä ako šéfredaktor, člen redakčnej rady, vedecký redaktor, zodpovedný ...

(6)

Pri výstupe publikačnej činnosti, ktorý je vydaný vo viacerých nezmenených vydaniach a formách alebo ...

(7)

Monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých ...

(8)

Editovaná kniha sa eviduje ako celok pre zostavovateľa, ak je uvedený, a súčasne ak pri jednotlivých ...

a)
nie sú uvedení autori, eviduje sa ako celok pre autorský kolektív,
b)
sú uvedení autori, evidujú sa jednotlivé časti pre jednotlivých autorov.
(9)

Učebnice, skriptá a ostatné knihy, ktoré majú pri jednotlivých častiach uvedeného autora sa evidujú ...

(10)

Zborník sa eviduje ako celok pre zostavovateľa.

(11)

Výstup publikačnej činnosti, ktorý vznikol preložením do iného jazyka, sa eviduje, ak dokument v pôvodnom ...

(12)

Záverečná práca, rigorózna práca a habilitačná práca sa v centrálnom registri evidencie publikačnej ...

(13)

Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti a k ohlasu na výstup ...

(14)

Evidované údaje k výstupu publikačnej činnosti a evidované údaje k ohlasu na výstup publikačnej činnosti ...

§ 4
Podrobnosti o kategóriách evidencie umeleckej činnosti
(1)

Predmetom evidencie umeleckej činnosti je verejne dostupné umelecké dielo alebo umelecký výkon v druhoch ...

(2)

Druhy umeleckej činnosti a typy výstupov umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 5.

(3)

Výstup umeleckej činnosti sa eviduje podľa závažnosti ako

a)
excelentný (E),
b)
zásadný (Z),
c)
štandardný (S) alebo
d)
iný (I).
(4)

Výstup umeleckej činnosti sa eviduje ako excelentný, ak svojou objavnosťou a originalitou prináša nové ...

(5)

Výstup umeleckej činnosti sa eviduje ako zásadný, ak

a)
prináša nové tvorivé riešenia, námety alebo prístupy, ktoré obohacujú súčasné umelecké tendencie v príslušnom ...
b)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 4.
(6)

Výstup umeleckej činnosti sa eviduje ako štandardný, ak

a)
zohľadňuje súčasné umelecké tendencie v príslušnom druhu umenia,
b)
má tvorivý potenciál a
c)
nespĺňa požiadavky podľa odseku 4 alebo odseku 5.
(7)

Výstup umeleckej činnosti sa eviduje ako iný, ak ho nemožno evidovať podľa odsekov 4, 5 alebo odseku ...

(8)

Výstup amatérskej umeleckej činnosti sa neeviduje v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. ...

(9)

Kategórie evidencie umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 6.

§ 5
Podrobnosti o kategóriách evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti
(1)

Za ohlas na výstup umeleckej činnosti sa považuje verejne publikovaná a verejne dostupná

a)
odborná analýza,
b)
recenzia,
c)
umelecká kritika,
d)
citácia,
e)
reprodukcia umeleckého diela so zreteľným označením autora v publikácii alebo
f)
odborná relácia vo verejnoprávnej televízii alebo verejnoprávnom rozhlase zameraná na evidovaný výstup ...
(2)

Ohlas na výstup umeleckej činnosti sa zaraďuje do príslušnej kategórie podľa typu a informačného zdroja, ...

(3)

Za ohlas na výstup umeleckej činnosti sa nepovažujú

a)
oznam a propagácia o zverejnení výstupu umeleckej činnosti a o konaní podujatia, propagácia podujatia ...
b)
autorov opis výstupu umeleckej činnosti, komentár k výstupu umeleckej činnosti bez ohľadu na formu zverejnenia, ...
c)
rozhovor s autorom o výstupe umeleckej činnosti,
d)
uvedenie výstupu umeleckej činnosti v databáze,
e)
prezentácia autora na vlastný výstup umeleckej činnosti vo forme odbornej analýzy, odbornej relácie ...
f)
citácia vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom, a
g)
reprodukcia umeleckého diela autora v publikácii, ktorej je autorom alebo spoluautorom.
(4)

Kategórie evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti sú uvedené v prílohe č. 7.

§ 6
Podrobnosti o evidencii výstupu umeleckej činnosti a evidencii ohlasu na výstup umeleckej činnosti
(1)

K jednému výstupu umeleckej činnosti sa vytvára jeden záznam pre všetky fyzické osoby bez ohľadu na ...

(2)

Ak výstup umeleckej činnosti pozostáva zo súboru viacerých častí v rámci jedného podujatia, každá z ...

(3)

V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa k výstupu umeleckej činnosti eviduje fyzická osoba ...

a)
umeleckého diela alebo
b)
umeleckého výkonu.
(4)

V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa k ohlasu na výstup umeleckej činnosti eviduje ...

a)
umelecké dielo alebo
b)
umelecký výkon.
(5)

K výstupu umeleckej činnosti sa okrem identifikačných údajov eviduje najmä

a)
reprízované uvedenie výstupu umeleckej činnosti, rovnaké podujatie bezprostredne na seba nadväzujúce, ...
b)
rovnaký výstup umeleckej činnosti uvedený vo viacerých jazykových verziách alebo
c)
informácia o skôr zverejnených formách výstupu umeleckej činnosti.
(6)

Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu umeleckej činnosti a k ohlasu na výstup umeleckej ...

(7)

Evidované údaje k výstupu umeleckej činnosti a evidované údaje k ohlasu na výstup umeleckej činnosti ...

§ 7
Spoločné ustanovenia
(1)

Evidenciu publikačnej činnosti a evidenciu umeleckej činnosti zabezpečuje akademická knižnica.2)

(2)

Ak je výstup publikačnej činnosti vydaný vo vydavateľstve, ktoré je uvedené v zozname podľa § 108a ods. ...

(3)

Charakteristika vybraných termínov na účel evidencie výstupu publikačnej činnosti a evidencie ohlasu ...

(4)

Charakteristika vybraných termínov na účel evidencie výstupu umeleckej činnosti a evidencie ohlasu na ...

§ 8
Prechodné ustanovenie

Pri evidencii a kategorizácii výstupu publikačnej činnosti, výstupu umeleckej činnosti, ohlasu na výstup ...

§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. ...

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Branislav Gröhling v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kategórie evidencie publikačnej činnosti

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Kategórie evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti

  Kód kategórie Typ ohlasu 1 citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch 2 citácia v publikácii ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti a k ohlasu na výstup publikačnej činnosti

  A. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti

  (1)

  Pri celku sa predkladá podľa typu výstupu najmä

  a)

  titulný list publikácie,

  b)

  tiráž,

  c)

  obsah,

  d)

  úvod, predslov, záver a doslov, ak sú vo výstupe publikačnej činnosti,

  e)

  úplný zoznam použitej literatúry, ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol, predkladá ...

  f)

  časť o autoroch,

  g)

  informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je ...

  (2)

  Pri časti z celku sa predkladá podľa typu výstupu najmä

  a)

  titulný list celku,

  b)

  tiráž celku,

  c)

  obsah celku,

  d)

  úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v celku,

  e)

  prvá a posledná strana výstupu publikačnej činnosti,

  f)

  zoznam použitej literatúry,

  g)

  časť o autoroch,

  h)

  informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je ...

  i)

  doklad o pozvaní pri príspevku z konferencie.

  (3)

  Pri dokumente práv duševného vlastníctva sa predkladá najmä

  a)

  zverejnená patentová prihláška,

  b)

  zverejnená patentová listina,

  c)

  zverejnená prihláška úžitkového vzoru,

  d)

  osvedčenie o zápise úžitkového vzoru,

  e)

  osvedčenie o zápise dizajnu,

  f)

  osvedčenie o zápise topografie polovodičových výrobkov,

  g)

  osvedčenie o zápise označenia výrobku,

  h)

  osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobku,

  i)

  šľachtiteľské osvedčenie.

  (4)

  Pri dokumente zverejnenom spôsobom umožňujúcim hromadný prístup sa predkladá výstup publikačnej činnosti ...

  B. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k ohlasu na výstup publikačnej činnosti ...

  (1)

  Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý nie je registrovaný v citačnom indexe, sa ...

  a)

  titulný list citujúceho dokumentu,

  b)

  obsah citujúceho dokumentu,

  c)

  tiráž citujúceho dokumentu,

  d)

  časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená.

  (2)

  Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý je registrovaný v citačných indexoch a databázach, ...

  a)

  názov citačného indexu alebo názov databázy,

  b)

  identifikačné číslo ohlasu v príslušnom citačnom indexe alebo v príslušnej databáze. 

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Evidované údaje k výstupu publikačnej činnosti a evidované údaje k ohlasu na výstup publikačnej činnosti

  A. Evidované údaje k výstupu publikačnej činnosti

  Podľa typu výstupu publikačnej činnosti sa eviduje najmä

  a)

  kód kategórie a názov kategórie,

  b)

  názov výstupu publikačnej činnosti a iné názvové údaje, ak existujú,

  c)

  údaje o autorovi a spoluautoroch výstupu publikačnej činnosti podľa § 108a ods. 3 zákona; pri autorských ...

  d)

  počet autorov pri autorských kolektívov väčších ako 25 autorov,

  e)

  percentuálny podiel autorstva,

  f)

  meno a priezvisko zostavovateľa,

  g)

  mená a priezviská recenzentov alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom ...

  h)

  identifikácia častí periodických publikácií, ročník a číslo,

  i)

  názov vydavateľa,

  j)

  miesto a štát vydania,

  k)

  rok vydania,

  l)

  rozsah výstupu publikačnej činnosti,

  m)

  dostupné scientometrické údaje v roku vydania výstupu publikačnej činnosti,

  n)

  jazyk,

  o)

  názov, miesto a dátum konania podujatia, organizátora podujatia, typ podujatia, forma účasti, zloženie ...

  p)

  názov a číslo projektu, ak výstup publikačnej činnosti vznikol v rámci projektu,

  q)

  medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor ...

  r)

  druh a číslo spisu, ak ide o patentovú prihlášku, patent, prihlášku úžitkového vzoru, úžitkový vzor, ...

  s)

  názov citačného indexu, názov databázy a identifikačné číslo, pod ktorým je výstup publikačnej činnosti ...

  t)

  odkaz webovej stránky, na ktorej je výstup sprístupnený (úplný text, záznam v databáze a podobne), ...

  u)

  študijný odbor,

  v)

  oblasť výskumu výstupu publikačnej činnosti.

  B. Evidované údaje k ohlasu na výstup publikačnej činnosti

  Podľa typu výstupu publikačnej činnosti sa pri ohlase eviduje najmä

  a)

  kód kategórie a názov kategórie,

  b)

  názov ohlasu na výstup publikačnej činnosti,

  c)

  údaje o autorovi a spoluautoroch ohlasu na výstup publikačnej činnosti podľa § 108a ods. 3 zákona, ...

  d)

  strana dokumentu, na ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená,

  e)

  názov vydavateľa,

  f)

  miesto a štát vydania,

  g)

  identifikácia častí periodických publikácií, ročník a číslo,

  h)

  rok vydania,

  i)

  medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor ...

  j)

  názov citačného indexu, názov databázy a identifikačné číslo, pod ktorým je výstup publikačnej činnosti ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Druhy umeleckej činnosti a typy výstupov umeleckej činnosti

  Názov druhu umeleckej činnosti Príklad typu výstupu umeleckej činnosti architektúra architektonické ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Kategórie evidencie umeleckej činnosti

  Z – Zásadný výstup umeleckej činnosti Kód a názov kategórie ZM 1 – zásadný výstup medzinárodného ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Kategórie evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti

  Kód kategórie Typ ohlasu 1 odborná analýza v publikácii 2 recenzia alebo umelecká kritika v publikácii ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu umeleckej činnosti a k ohlasu na výstup umeleckej činnosti

  A. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu umeleckej činnosti

  (1)

  Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri evidencii výstupu umeleckej činnosti predkladá

  najmä

  a)

  doklad o autorstve výstupu umeleckej činnosti, formou objednávky, zmluvy, preberacieho protokolu alebo ...

  b)

  dokumentácia s uvedením identifikačných údajov o evidovanom výstupe umeleckej činnosti v podobe plagátu, ...

  (2)

  Pri evidencii výstupu umeleckej činnosti sa nepredkladá dokumentácia vo forme odkazu na webovú stránku ...

  B. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k ohlasu na výstup umeleckej činnosti

  (1)

  Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri evidencii ohlasu na výstup umeleckej činnosti

  predkladá najmä

  a)

  titulný list citujúceho dokumentu,

  b)

  obsah citujúceho dokumentu,

  c)

  tiráž citujúceho dokumentu,

  d)

  časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup umeleckej činnosti uvedená,

  e)

  odkaz na archív odvysielanej odbornej relácie o výstupe umeleckej činnosti vo verejnoprávnej televízii ...

  (2)

  Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri evidencii ohlasu na výstup umeleckej činnosti,

  ktorý je registrovaný v citačných indexoch a databázach predkladá najmä

  a)

  názov citačného indexu alebo názov databázy,

  b)

  identifikačné číslo ohlasu v príslušnom citačnom indexe alebo v príslušnej databáze

  a podobne.

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Evidované údaje k výstupu umeleckej činnosti a evidované údaje k ohlasu na výstup umeleckej činnosti

  A. Evidované údaje k výstupu umeleckej činnosti

  Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri výstupe umeleckej činnosti eviduje najmä

  a)

  kód kategórie a názov kategórie,

  b)

  názov výstupu umeleckej činnosti (umeleckého diela alebo umeleckého výkonu) a iné názvové údaje, ak ...

  c)

  druh umeleckej činnosti, v ktorom autor vykazuje svoju umeleckú činnosť v nadväznosti na jeho pôsobenie ...

  d)

  druh výstupu umeleckej činnosti (umelecké dielo alebo umelecký výkon),

  e)

  typ výstupu umeleckej činnosti,

  f)

  typ podujatia,

  g)

  názov, miesto a dátum konania podujatia, názov organizátora podujatia, forma účasti,

  h)

  dátum uskutočnenia a zverejnenia,

  i)

  miesto a štát, v ktorom bol výstup umeleckej činnosti uskutočnený alebo umiestnený,

  j)

  údaj o autorovi a spoluautoroch výstupu umeleckej činnosti podľa § 108b ods. 3 zákona,

  k)

  percentuálny podiel autorstva,

  l)

  odkaz webovej stránky, na ktorej sú údaje o výstupe umeleckej činnosti sprístupnené,

  m)

  miera účasti (samostatný výstup alebo skupinový výstup),

  n)

  rozsah, veľkosť výstupu umeleckej činnosti a podobne.

  B. Evidované údaje k ohlasu na výstup umeleckej činnosti

  Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri ohlase na výstup umeleckej činnosti eviduje najmä

  a)

  kód kategórie a názov kategórie,

  b)

  názov ohlasu na výstup umeleckej činnosti a iné názvové údaje, ak existujú,

  c)

  údaje o autorovi a spoluautoroch ohlasu na výstup umeleckej činnosti podľa § 108b ods. 3 zákona, ...

  d)

  strana dokumentu, na ktorej je citácia na výstup umeleckej činnosti uvedená,

  e)

  názov vydavateľa,

  f)

  miesto a štát vydania,

  g)

  identifikácia častí periodických publikácií, ročník a číslo,

  h)

  rok vydania,

  i)

  medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor ...

  j)

  názov odbornej relácie o výstupe umeleckej činnosti vo verejnoprávnej televízii alebo vo verejnoprávnom ...

  k)

  názov verejnoprávnej televízie alebo názov verejnoprávneho rozhlasu,

  l)

  dátum vysielania odbornej relácie,

  m)

  názov citačného indexu alebo názov databázy a identifikačné číslo ohlasu na výstup umeleckej činnosti ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Charakteristika vybraných termínov na účel evidencie výstupu publikačnej činnosti a evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti

  Abstrakt – samostatne publikovaná, krátka výstižná charakteristika výsledkov vedeckej činnosti alebo ...

  Antológia – výber súboru textov z publikovaných prác alebo častí prác rozličných autorov, ktorého hodnota ...

  Architektonická štúdia – úvodná forma vyjadrenia návrhu autora na urbanistické, architektonické, výtvarné, ...

  Autorský hárok (AH) – 36 000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana obsahuje 1 800 znakov), ...

  Citácia (bibliografická citácia) – uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. ...

  Citačný index – druh bibliografického indexu, ktorý obsahuje citácie medzi publikáciami a umožňuje zistiť, ...

  Časopis – periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných intervaloch, najmenej dvakrát ročne, ...

  Článok – autorsky samostatný, obsahovo a formálne uzavretý text uverejnený v časopise, ktorý obsahuje ...

  Dokument – informačný prameň tvorený nosičom informácií v hmotnej podobe alebo v elektronickej podobe. ...

  Editovaná vedecká kniha – vedecké dielo spravidla v jednom jazyku s editorom bez ohľadu na počet autorov ...

  Heslo – výstižná charakteristika pojmu v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách. Predstavuje ...

  Iné štandardné číslo – štandardné číslo špecifické pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti. ...

  Jazyková verzia (mutácia) – vydanie toho istého diela vo viacerých jazykoch s nezmeneným obsahom. ...

  Katalóg umeleckých diel – umelecký druh výstupu, ktorého obsahom je zoznam umeleckých diel so základným ...

  Kapitola – samostatná typograficky oddelená časť knihy. Ide o rozsiahlejší samostatný celok diela, ktorý ...

  Kritická pramenná edícia historických dokumentov alebo umeleckých dokumentov, pôvodných literárnych ...

  Odborná knižná publikácia – odborné monotematické dielo zamerané na konkrétnu časť problematiky. Prináša ...

  Partitúra hudobného diela – notový zápis alebo grafický zápis hlasov inštrumentálnej hudobnej skladby, ...

  Podujatie – forma a miesto zverejnenia vedeckého, odborného alebo umeleckého výstupu publikačnej činnosti. ...

  Poster z podujatia – výsledky práce zverejnené na stojanoch, tabuliach alebo elektronicky počas konferencií ...

  Pracovný zošit – publikácia, do ktorej žiak píše svoje poznámky a ktorá obsahuje úlohy, cvičenia a aktivity ...

  Prehľadová práca – sumarizačná práca, ktorá z väčšej časti alebo vôbec neprináša nové, dovtedy nezaznamenané ...

  Príspevok – obsahovo a formálne uzavretý text uverejnený v zborníku s vlastným názvom, bez nadväznosti ...

  Recenzia – článok alebo príspevok o výstupe publikačnej činnosti alebo o výstupe umeleckej činnosti. ...

  Recenzné konanie – postup, pri ktorom vydavateľ požaduje od odborníkov v príslušnej oblasti výskumu ...

  Scientometrický údaj – slúži na kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo výskume. Scientometrickými ...

  Skriptum (učebný text) – dokument vzdelávacieho charakteru, ktorý prezentuje systemizovaný súbor a výklad ...

  Učebnica pre vysoké školy – didaktický nástroj vysokoškolského vzdelávania, ktorý prezentuje systematický ...

  Učebný text – text a materiál, ktorý nie je súčasťou učebnice, dopĺňa učebnice a je pre kvalitu a efektivitu ...

  Umelecká kritika – článok alebo príspevok zverejňujúci umenovednú alebo literárnu analytickú reflexiu ...

  Umelecká knižná publikácia – monotematické umelecké dielo spracúvajúce vymedzenú umeleckú tému. Je špecializovaná, ...

  Vedecká monografia – vedecké dielo v jednom jazyku najviac troch autorov bez editora, ktorá podáva komplexný, ...

  Verejne publikovaný dokument – dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho alebo umeleckého ...

  Zborník – publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných, vzájomne príbuzných ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

  Charakteristika vybraných termínov na účel evidencie výstupu umeleckej činnosti a evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti

  Amatérska umelecká činnosť – umelecká činnosť, ktorá je súčasťou aktívneho a zmysluplného trávenia voľného ...

  Dramaturgický projekt – typ umeleckého výstupu v hudobnom, tanečnom alebo v divadelnom umení, ktorý ...

  Interpretačný výkon – jedinečné predvedenie hudobného, tanečného alebo dramatického diela výkonným interpretačným ...

  Medzinárodný kontext – hodnotenie umeleckého diela alebo umeleckého výkonu renomovanými odborníkmi, ...

  Medzinárodne renomovaná inštitúcia alebo medzinárodne renomované podujatie – inštitúcia alebo podujatie ...

  Národne renomovaná inštitúcia alebo národne renomované podujatie – inštitúcia alebo podujatie všeobecne ...

  Nové vývinové tendencie – inovatívny prínos výstupu umeleckej činnosti po formálnej stránke, obsahovej ...

  Odborná analýza – odborná reflexia výstupu umeleckej činnosti, v ktorom ho uznávaný odborník v konkrétnom ...

  Odborná porota – hodnotiaci orgán zložený z uznávaných odborníkov v konkrétnom druhu umeleckej činnosti; ...

  Odborná relácia – vystúpenie odborníkov alebo diskusia odborníkov vo verejnoprávnom rozhlase alebo vo ...

  Percentuálny podiel autora – podiel spoluautorstva na vytvorení spoločného umeleckého diela alebo umeleckého ...

  Podujatie – forma zverejnenia výstupu umeleckej činnosti. Má jednorazovú podobu alebo periodickú podobu. ...

  Reprízované uvedenie výstupu umeleckej činnosti – opakované uvedenie toho istého výstupu na tom istom ...

  Reprodukcia umeleckého diela – obrazové zverejnenie umeleckého diela so zreteľným označením autora v ...

  Rozsah výstupu umeleckej činnosti – je kvantifikačným meradlom rozmerov diela, rozsahu podujatia alebo ...

  Špecifikácia umeleckej činnosti – zaradenie výstupu umeleckej činnosti v príslušnom druhu umeleckej ...

  Umelecké dielo – je jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti vnímaný zmyslami. V umeleckom diele ...

  Umelecký výkon – výstup umeleckej činnosti, ktorým výkonný umelec prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov ...

  Verejný priestor – exteriérový priestor alebo interiérový priestor všeobecne prístupný verejnosti bez ...

  Vystavenie diela na podujatí – zverejnenie konkrétneho umeleckého diela alebo súboru diel na výstavnej ...

  Výstup s medzinárodným dosahom – výstup umeleckej činnosti realizovaný v medzinárodne renomovanej inštitúcii ...

  Výstup s národným dosahom – výstup umeleckej činnosti realizovaný v národne renomovanej inštitúcii alebo ...

  Výstup s regionálnym dosahom – výstup umeleckej činnosti miestneho významu.

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 2 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a ...
 • 2)  § 8 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore