Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody 397/2003 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 01.10.2003
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Nakladanie s odpadmi, Odpady, nakladanie s odpadmi, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody 397/2003 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 397/2003 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 209/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 29 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Táto vyhláška ustanovuje
a)

podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie,

b)

spôsob výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,

c)

smerné čísla spotreby vody.

§ 2 - Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)

nárazovým vypúšťaním odpadových vôd občasné vypúšťanie odpadových vôd v pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch do verejnej kanalizácie,

b)

koeficientom dennej nerovnomernosti podiel maximálnej hodnoty denného prietoku odpadových vôd Qmaxd (m3. d-1), ktorý sa vyskytol za rok, a priemerného denného prietoku odpadových vôd za to isté obdobie Qd (m3. d-1),

c)

koeficientom hodinovej nerovnomernosti podiel maximálneho hodinového prietoku dosiahnutého v roku Qmaxh (m3. h-1) a priemerného denného prietoku odpadových vôd Qd (m3. d-1) vydeleného 24,

d)

smerným číslom spotreby vody štatisticky určené jednotkové množstvo vody pre jednotlivé druhy spotreby vody za obdobie jedného roka,

e)

redukovanou plochou súčin danej plochy a súčiniteľa odtoku zaradeného podľa kategórie A až C.

§ 3
(1)

Množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určuje

a)

určeným meradlom podľa osobitného predpisu,1)

b)

smernými číslami spotreby vody, ak množstvo vody dodávanej verejným vodovodom nie je merané.

(2)

Ak sa meranie množstva vody dodávanej verejným vodovodom zabezpečuje určeným meradlom, určí sa množstvo odoberanej vody z verejného vodovodu odpočtom z tohto meradla.

(3)

Meranie množstva vody na účely spoplatnenia sa zabezpečuje určeným meradlom vlastníka verejného vodovodu.

(4)

Odberateľ vody si môže na vnútornom vodovode osadiť meradlo vody na vlastné náklady. Takéto meradlo môže slúžiť na určenie časti množstva vody odobratej odberateľom alebo konečným spotrebiteľom na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody, ak spĺňa požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.1)

(5)

Meradlo sa umiestňuje v súlade s technickými podmienkami na osadenie a funkciu meradla tak, aby bolo možné odčítať údaj z meradla.

(6)

Ak sa na meradle zistí porucha, množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určí podľa § 30 ods. 4 zákona.

(7)

Ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom, množstvo odoberanej vody sa určí smernými číslami spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody alebo ich kombináciou. Na určenie množstva vody prostredníctvom smerných čísel spotreby vody odberateľ predkladá na uzavretie zmluvy o dodávke vody informácie potrebné na tento výpočet. Určenie množstva vody prostredníctvom smerných čísel spotreby vody sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob tohto určovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté odberateľom, ktoré sú potrebné na ich určenie, a to odo dňa oznámenia týchto zmien odberateľom vlastníkovi verejného vodovodu alebo prevádzkovateľovi verejného vodovodu.

(8)

Smerné čísla spotreby vody sú uvedené v prílohe č. 1.

(9)

Ak nie sú v prílohe č. 1 na jednotlivé druhy spotreby vody uvedené smerné čísla spotreby vody, množstvo vody odobratej z verejného vodovodu sa meria určeným meradlom.

(10)

Ak sa množstvo vody dodanej verejným vodovodom určuje smernými číslami spotreby vody a ak je obdobie odberu vody z verejného vodovodu kratšie ako obdobie jedného roka alebo ak odberateľ vody na základe písomnej žiadosti podanej počas kalendárneho roka, v ktorom mu vznikol nárok na pomernú časť zo smerných čísel spotreby vody, hodnoverne preukáže, že sa dlhodobo nezdržiaval v mieste trvalého bydliska minimálne počas 90 dní za rok, určí sa odobrané množstvo vody pomernou časťou zo smerných čísel spotreby vody.

(11)

Smerné čísla spotreby vody možno použiť aj na určenie časti množstva odobranej vody odberateľom alebo konečným spotrebiteľom na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody.

§ 4
(1)

Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa zabezpečuje technicky vhodným meradlom, ktorým je

a)

meradlo pretečeného objemu vody v otvorených prizmatických korytách a čiastočne zatopených potrubiach pri zabezpečení prúdenia vody s voľnou hladinou, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,1)

b)

bezkontaktné meradlo v úplne zatopených uzavretých profiloch.

(2)

Meradlo musí byť technicky riešené tak, aby umožňovalo odčítanie pretečeného množstva v m3 za sledované obdobie a aktuálneho prietoku v m3.h-1 alebo v l . s-1.

(3)

Ak ide o nárazové vypúšťanie odpadových vôd s koeficientom dennej nerovnomernosti väčším ako tri alebo koeficientom maximálnej hodinovej nerovnomernosti väčším ako päť, meranie množstva odpadových vôd musí umožniť kontinuálny časový a dátumový záznam priebehu prietokov v trvaní aspoň 60 dní s frekvenciou merania aspoň päť minút.

(4)

Meradlo a revízna kanalizačná šachta na kanalizačnej prípojke sa umiestňujú tak, aby boli splnené technické podmienky na osadenie a funkciu meradla, aby bolo možné vykonať odčítanie údajov z meradla a aby bol možný odber vzoriek odpadových vôd ručným spôsobom a podľa možnosti aj automatickým odberným zariadením.

(5)

Za určujúce miesto merania množstva odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa považuje ten priečny profil kanalizačnej prípojky, ktorým preteká všetka odpadová voda odvádzaná kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, ak sa prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent“) nedohodnú inak.

(6)

Ak sa zistí porucha na meradle, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie podľa § 31 ods. 4 zákona.

§ 5
(1)

Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a množstvo vody tvorí len voda odobraná z verejného vodovodu, určí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa § 3.

(2)

Ak sa voda odoberá len z jedného vlastného zdroja producenta a množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa nemeria určeným meradlom, množstvo odpadových vôd sa určuje

a)

podľa odpočtu meradla,1) ktoré meria množstvo odobranej vody z vlastného zdroja; toto meranie zabezpečuje producent svojím meradlom, ak sa vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak,

b)

podľa smerných čísel spotreby vody, ak sa množstvo vody odobranej z vlastného zdroja nemeria.

(3)

Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a množstvo vody tvorí voda odobraná z rôznych zdrojov vody, určí sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie súčtom

a)

množstiev meranej odobranej vody, ak sa množstvo odobranej vody z rôznych zdrojov vody meria, pričom sa primerane uplatnia ustanovenia odseku 2 písm. a), § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 2, 3, 5 a 6,

b)

množstiev meranej odobranej vody a určeného množstva vody, ak sa množstvo odobranej vody meria len z jedného zdroja vody alebo z viacerých zdrojov vody, a to spôsobom podľa

1.

množstiev meranej odobranej vody podľa § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 2, 3, 5 a 6 a určeného množstva vody podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 7, alebo

2.

určeného množstva vody podľa § 3 ods. 6 až 9 a množstiev meranej odobranej vody podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 7; pre bytový fond platí, že tento súčet množstiev meranej a určenej spotreby vody na účely spoplatnenia je maximálne do výšky vypočítaného množstva podľa smerných čísiel spotreby vody podľa prílohy č. 1 a ak je množstvo meranej odobranej vody väčšie ako takto vypočítané množstvo smerných čísiel spotreby vody, platí údaj z meradla,

c)

množstiev určenej odobranej vody podľa odseku 2 písm. b) alebo odseku 7 a § 3 ods. 6 až 9, ak sa množstvo odobranej vody z týchto zdrojov vody nemeria; pre bytový fond platí vypočítané množstvo vody podľa smerných čísiel spotreby vody podľa prílohy č. 1.

(4)

Ak nie je v cene za externú dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie množstva teplej úžitkovej vody verejnou kanalizáciou, k množstvu odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie určených podľa odsekov 1 až 3 sa pripočíta skutočné množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.

(5)

Z nameraného množstva vody dodanej z verejného vodovodu alebo z vlastného zdroja vody producenta alebo z vypočítaného množstva vypúšťaných odpadových vôd sa odpočíta množstvo vody, ktoré preukázateľne tvorí súčasť produktu, alebo množstvo vody spotrebované v priebehu technologického procesu výroby bez vypustenia do verejnej kanalizácie, alebo sa odpočíta súčet týchto dvoch možností, ak množstvo vody takto určenej na odpočítanie je väčšie ako 3 m3 mesačne alebo 36 m3 ročne.

(6)

Údaj z merania určitej časti množstva odpadových vôd meraného producentom v rámci pozemku, vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby na vlastné náklady môže slúžiť na určenie časti množstva odpadových vôd, ak spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov1) a ak je to dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd.

(7)

Ak množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie podľa odsekov 1 až 6 alebo podľa § 4 nemožno určiť, ich množstvo určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie podľa

a)

údajov z obdobnej činnosti alebo prevádzky,

b)

spotreby vody v porovnateľnom období,

c)

dohody medzi vlastníkom verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a producentom, alebo

d)

kombinácií spôsobov podľa písmen a) až c).

(8)

Určenie množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob určovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté producentom, ktoré sú potrebné na ich určenie, a to odo dňa oznámenia týchto zmien producentom vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

(9)

Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie určuje smernými číslami spotreby vody a ak je ich produkcia kratšia ako jeden rok alebo ak ich producent na základe písomnej žiadosti podanej počas kalendárneho roka, v ktorom mu vznikol nárok na pomernú časť zo smerných čísel spotreby vody, hodnoverne preukáže, že sa dlhodobo nezdržiaval v mieste trvalého bydliska minimálne počas 90 dní za rok, určí sa produkované množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie pomernou časťou zo smerných čísel spotreby vody.

§ 6
(1)

Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, ich množstvo sa vypočíta podľa odseku 5.

(2)

Vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia určí množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre každú nehnuteľnosť, z ktorej sa tieto vody odvádzajú priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpusty do verejnej kanalizácie.

(3)

Spoplatneniu nepodliehajú vody z povrchového odtoku, ktoré sa

a)

neodvádzajú z plôch nehnuteľností priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpusty do verejnej kanalizácie,

b)

odvádzajú do vybudovaného, funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia,

c)

odvádzajú zo spevnených plôch na vlastné priepustné plochy, kde voda vsakuje v celom množstve.

(4)

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa vypočíta súčinom daných plôch nehnuteľnosti a im prislúchajúcich odtokových súčiniteľov podľa druhu povrchu plôch zaradených v kategóriách A až C a ročným priemerom z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov, ktoré poskytuje právnická osoba zabezpečujúca hydrologickú a meteorologickú službu.2) Hodnota ročného priemeru z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu sa vo výpočte množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie na účely spoplatnenia aktualizuje každoročne.

(5)

Spôsob výpočtu množstva odpadových vôd z povrchového odtoku je uvedený v prílohe č. 2. Údaje na tento výpočet poskytne producent vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

(6)

Vo výpočte množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie, ktorý je uvedený v zmluve o odvádzaní týchto vôd, sa údaje o veľkosti alebo druhu povrchu plôch tvoriacich nehnuteľnosť aktualizujú pri každej zmene, a to odo dňa oznámenia týchto zmien producentom vlastníkovi verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.

László Miklós v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 397/2003 Z. z.

  SMERNÉ ČÍSLA SPOTREBY VODY NA JEDNOTLIVÉ DRUHY SPOTREBY VODY

  I.

  BYTOVÝ FOND

  Položka
  číslo
  Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
  1. byty a domy1)  
  1.1 so spoločnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou mimo bytu alebo domu) 12,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
  1.2 so samostatnými výtokmi vody (s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome) a bez WC a bez kúpeľne 19,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
  2. byty a domy1)  
  2.1 so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC (s tečúcou studenou vodou v byte alebo dome) 25,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
  2.2 so samostatnými výtokmi vody a bez WC, ale s kúpeľňou
  (so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody)
  28,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
  3. byty a domy1)  
  3.1 so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s externou dodávkou teplej vody)2) 25,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
  3.2 so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC a s kúpeľňou (so sprchovacím kútom/s vaňou a s lokálnou prípravou teplej vody) 34,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + IX +X
  4. rekreačné chaty, záhradné domčeky a iné Spotreba sa vypočíta ako pri položkách č. 1 až 3 s prihliadnutím na dĺžku užívania v priebehu roka a s primeraným uplatnením položiek v častiach IX a X.

  Poznámky:

  + IX + X Ak je užívanie bytového fondu spojené s chovom hospodárskych zvierat, hydiny alebo s využívaním záhrad, zvýši sa hodnota vypočítaného smerného čísla primerane o hodnoty uvedené v častiach IX a X.

  1)

  Na jedného obyvateľa bytu v rodinnom dome alebo v bytovom dome s maximálne štyrmi bytmi sa pripočítava 1 m3 na spotrebu spojenú s očistou okolia rodinného domu alebo bytového domu a s očistou osôb pri týchto aktivitách; polievanie záhrady a prevádzka bazénov sú samostatnými položkami, ktoré nespadajú pod bytový fond.

  2)

  Ak nie je v cene za dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie tohto množstva verejnou kanalizáciou, pripočíta sa k množstvu odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie skutočné množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.

  II.

  VEREJNÉ BUDOVY

  Položka
  číslo
  Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
  5. kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia3)  
  5.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
  5.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
  16,4 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
   5.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
  7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
  6. materské školy a jasle s dennou prevádzkou4)  
  6.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
  6.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
  14,6 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
  6.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
  7,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
  7. základné a stredné školy4)  
  7.1 v budove s výtokmi vody a WC 6,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
  7.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
  8,1 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
  7.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
  6,3 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
  8. družiny, kluby mládeže a podobné zariadenia4)  
  8.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 3,2 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
  8.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
  4,0 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
  8.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
  3,2 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B

  Poznámky:

  3)

  Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 250 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.

  4)

  Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.

  A Smerné čísla spotreby vody za byty, ktoré sa pripočítajú, ak sú súčasťou budovy, podľa časti BYTOVÝ FOND.

  B Pripočítajú sa smerné čísla spotreby vody za kuchyňu, napríklad vývarovňa, výdajňa jedál, jedáleň podľa časti ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE.

  III.

  ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA A ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  Položka
  číslo
  Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
  9. zdravotné strediská, ambulancie  
  9.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 10,0 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  9.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
  16,5 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  9.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
  10,0 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  9.4 spotreba na 1 ošetrovanú osobu v dennom priemere za rok 2,0 m3
  10. dojčenské ústavy  
  10.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 33,7 m3 . dieťa-1 . (zamestnanec-1) . rok-1
  10.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
  51,2 m3 . dieťa-1 . (zamestnanec-1) . rok-1
  10.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
  33,7 m3 . dieťa-1 . (zamestnanec-1) . rok-1
  11. lekárne  
  11.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 11,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  11.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
  16,4 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  11.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
  11,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  12. štátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice  
  12.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 13,6 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  12.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
  19,1 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  12.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
  13,6 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  13. liečebne dlhodobo chorých, zariadenia pre seniorov (vrátane stravovania, kuchyne, bez liečebných zariadení)  
  13.1 v objektoch s výtokmi vody a WC 33,0 m3 . lôžko-1. rok-1
  13.2 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou pripravenou lokálne
  45,0 m3 . lôžko-1. rok-1
  13.3 v objektoch s výtokmi vody a WC
  a s tečúcou teplou vodou dodanou externe2)
  33,0 m3 . lôžko-1. rok-1
  14. rehabilitácia, rehabilitačný bazén, sauna Pre jednotlivé zariadenia sa určí spotreba podľa príslušnej normy na prevádzku využívaného zariadenia.

  IV.

  KULTÚRA, VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU

  Položka
  číslo
  Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
  15. multikiná, samostatné kiná a divadlá s celoročnou
  prevádzkou (vybavenie WC, umývadlá)
  0,6 m3 . sedadlo-1 . rok-1
  16. klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti,
  prednáškové siene, knižnice, čitárne, študovne a múzeá
  súčet:
  12,8 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  +1,8 m3 . návštevník-1 . rok-1
  17. telocvičňa, športovisko, fitnescentrum (vybavenie WC, umývadlá, možnosť sprchovania teplou vodou)  
  17.1 1 návštevník v dennom priemere za rok5),6) 6,0 m3
  17.2 WC a umývadlá na 1 diváka v dennom priemere (365 dní) za rok5),6) 2,0 m3
  17.3 polievanie antukových ihrísk krytých 230,0 m3 . ihrisko-1 . rok-1
  17.4 polievanie antukových ihrísk nekrytých 460,0 m3 . ihrisko-1 . rok-1
  17.6 polievanie trávnatých ihrísk na 100 m2 20,0 m3 . deň prevádzky-1
  17.7 golfové ihrisko 18-jamkové so zavlažovaním greenu, odpalísk a ferveja 22 500,0 m3 . rok-1

  Poznámky:

  5)

  Denným priemerom za rok sa rozumie počet návštevníkov za rok vydelený 365.

  6)

  Ak sa nedá preukázať počet návštevníkov alebo divákov, ich počet sa určí ako desatina kapacity zariadenia pre návštevníkov alebo divákov.

  V.

  Hotely, Ubytovne, internáty

  Položka
  číslo
  Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
  18. hotely a penzióny (iba ubytovanie)
  18.1 väčšina izieb je bez kúpeľne (spŕch), WC je na chodbe 23,0 m3 . lôžko-1 . rok-1
  18.2 väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou vodou 45,0 m3 . lôžko-1 . rok-1
  18.3 doplnkové vybavenie hotelov – denné dopĺňanie vody do bazénov 10,0 m3
  18.4 doplnkové vybavenie hotelov – sauna, welnes 10,0 m3
  19. internáty, študentské domovy, ubytovne
  19.1 v budovách, v ktorých sú kúpeľne (sprchy), WC na chodbe 15,0 m3 . lôžko-1 . rok-1
  19.2 väčšina izieb má WC a kúpeľňu s tečúcou teplou vodou 25,0 m3 . lôžko-1 . rok-1

  VI.

  ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE

  Položka
  číslo
  Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
  20. pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, vinárne, kaviarne (na jedného zamestnanca v jednej zmene)
  20.1 podávanie nápojov 30 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
  20.2 podávanie nápojov a studených jedál 45 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
  20.3 podávanie nápojov, studených a teplých jedál 70 m3. zamestnanec-1 . rok-1 + C
  21. závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy jedál, výdajne dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC, umývadlami) 2,7 m3 . priemer. stravník-1. rok1
  (na 1 stravníka a 1 zamestnanca na jednu zmenu za rok)
  22. závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou jedál
  (s umývacím drezom, WC, umývadlami)
  7,3 m3 . priemer. stravník-1 . rok-1
  (na 1 stravníka a 1 zamestnanca na jednu zmenu za rok)

  Poznámka:

  C Ak má zariadenie poskytujúce občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min., pripočítava sa k položkám 20.1 až 20.3 za každú zmenu ročne 411 m3. Pri inom prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.

  VII.

  Prevádzky

  Položka
  číslo
  Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
  23. prevádzky miestneho významu, v ktorých sa nepoužíva voda na výrobu  
  23.1 WC, umývadlá a tečúca teplá voda 12,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
  23.2 WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou
  sprchovania
  16,4 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
  23.3 WC, umývadlá a tečúca teplá voda s možnosťou
  sprchovania v nečistých prevádzkach alebo v prevádzkach s potrebnou vyššou hygienou
  20,0 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
  24. holičstvá a kaderníctva v pánskej a dámskej prevádzke vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou v priemere za rok7) 47,0 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
  25. samostatné práčovne (zákazkové)  
    na 100 kg vypratej bielizne (tzv. technická voda) 1,00 m3
    na 1 zamestnanca na jednu zmenu Podľa položky Prevádzky miestneho významu, kde sa nepoužíva voda na výrobu.

  Poznámka:

  7)

  Smerné číslo spotreby vody zahŕňa aj zákazníkov.

  VIII.

  Predajne

  Položka
  číslo
  Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
  26. predajne s čistou prevádzkou vrátane obchodných domov, supermarketov vybavené WC a umývadlami
  s tečúcou teplou vodou v priemere za rok
  12,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
  27. predajňa rýb, hydiny a zveriny  
  27.1 vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou
  v priemere za rok
  14,8 m3 . zamestnanec-1 . zmena-1 . rok-1
  27.2 na 100 kg predaných živých rýb (pripočítava sa k položke 27.1) 34,0 m3
  27.3 predaj rýb v sádke na voľnom priestranstve na 100 kg predaných živých rýb 6,0 m3
  28. potravinárske výrobne miestneho významu napríklad mäsiarstvo, výroba údenín, šalátov, pečiva vybavené WC a umývadlami s tečúcou teplou vodou s možnosťou sprchovania8) 20,0 m3

  Poznámka:

  8)

  Spotreba vody na výrobu sa vypočíta podľa technológie výroby a vybavenia predajne.

  IX.

  HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

  Položka
  číslo
  Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
  29. dobytok
  29.1 dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania 22,0 m3. ks-1. rok-1
  29.2 býk 18,3 m3. ks-1. rok-1
  29.3 teľa 3,7 m3. ks-1. rok-1
  29.4 mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s viazaným ustajnením 9,1 m3. ks-1. rok-1
  29.5 mladý dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s voľným ustajnením 7,5 m3. ks-1. rok-1
  30. ošípané
  30.1 prasnice s ciciakmi 7,3 m3. ks-1. rok-1
  30.2 prasnice, kance 5,5 m3. ks-1. rok-1
  30.3 prasiatka od odstavenia do 30 kg hmotnosti 1,2 m3. ks-1. rok-1
  30.4 ostatné prasatá 3,7 m3. ks-1. rok-1
  31. kone 14,6 m3. ks-1. rok-1
  32. ovce a kozy
  32.1 dospelé jedince nad 12 mesiacov veku 3,0 m3. ks-1. rok-1
  32.2 jahňatá, kozľatá 1,5 m3. ks-1. rok-1
  33. hydina chovaná vo výbehu
  33.1 sliepky 0,13 m3. ks-1. rok-1
  33.2 husi, kačice 0,44 m3. ks-1. rok-1
  33.3 perličky, morky 0,3 m3. ks-1. rok-1
  34. iné drobné zvieratá 0,19 m3. ks-1. rok-1
  35. pes (chovná stanica, nad 2 ks) 0,8 m3. ks-1. rok-1

  X.

  RÔZNE

  Položka
  číslo
  Druh spotreby vody Smerné čísla spotreby vody
  36. okrasné záhrady9)alebo záhrady vysádzané zeleninou,9)trávniky9) 0,16 m3. m-2. rok-1
  37. záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané 0,04 m3. m-2. rok-1
  38. skleníky, fóliovníky Pri priemyselnom a skleníkovom pestovaní zeleniny a kvetín sa pre jednotlivé zariadenia (pri automatizovanom polievaní) určí spotreba vody podľa príslušného technického návodu na prevádzku využívaného objektu.
  Ak sa nevyužíva automatizované polievanie, je potrebné použiť smerné číslo spotreby vody uvedené v položke 36.
  39. umývanie osobných automobilov používaných pre domácnosť (striekanie a umývanie); predpokladá sa umývanie 10-krát ročne 1,0 m3 v priemere za rok
  40. prevádzka bazénov pri rodinných domoch min. dvojnásobok objemu bazéna

  Poznámka:

  9)

  V položkách č. 36, 37 a 38 sa smerné číslo spotreby nevyužíva na stanovenie množstva vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 397/2003 Z. z.

  SPÔSOB VÝPOČTU MNOŽSTVA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU Z NEHNUTEĽNOSTI ODVÁDZANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE

  Q = Hz . S . ψ, kde

  Q – množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,

  Hz – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich rokov,

  S – veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie,

  ψ – súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.

  Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre konkrétnu nehnuteľnosť sa uvedie do formulára.

  VZOR FORMULÁRA

  Prevziať prílohu - Vzor

  VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

  1.

  V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

  a)

  kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,

  b)

  kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,

  c)

  kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

  Údaje predloží producent.

  2.

  V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

  3.

  Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

  4.

  V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

  5.

  Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

  6.

  Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.

Poznámky

 • 1 §)

  § 5 písm. c) a § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

 • 2)

  § 3 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení zákona č. 39/2013 Z. z.

 • 1)

  Na jedného obyvateľa bytu v rodinnom dome alebo v bytovom dome s maximálne štyrmi bytmi sa pripočítava 1 m3 na spotrebu spojenú s očistou okolia rodinného domu alebo bytového domu a s očistou osôb pri týchto aktivitách; polievanie záhrady a prevádzka bazénov sú samostatnými položkami, ktoré nespadajú pod bytový fond.

 • 2)

  Ak nie je v cene za dodávku teplej úžitkovej vody zahrnutý náklad za odvedenie a čistenie tohto množstva verejnou kanalizáciou, pripočíta sa k množstvu odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie skutočné množstvo externe dodanej teplej úžitkovej vody.

 • 3)

  Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 250 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.

 • 4)

  Smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovných dní v roku. Pri inom ročnom režime prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.

 • 5)

  Denným priemerom za rok sa rozumie počet návštevníkov za rok vydelený 365.

 • 6)

  Ak sa nedá preukázať počet návštevníkov alebo divákov, ich počet sa určí ako desatina kapacity zariadenia pre návštevníkov alebo divákov.

 • 7)

  Smerné číslo spotreby vody zahŕňa aj zákazníkov.

 • 8)

  Spotreba vody na výrobu sa vypočíta podľa technológie výroby a vybavenia predajne.

 • 9)

  V položkách č. 36, 37 a 38 sa smerné číslo spotreby nevyužíva na stanovenie množstva vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie.

Načítavam znenie...
MENU
Hore