Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 390/2005 účinný od 01.09.2005 do 31.12.2007


Platnosť od: 01.09.2005
Účinnosť od: 01.09.2005
Účinnosť do: 31.12.2007
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 390/2005 s účinnosťou od 01.09.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 zákona č. 305/2005 ...

Štandardy počtu detí, počtu mladých dospelých a počtu zamestnancov v detskom domove a určenie výšky úhrady za stravovanie a bývanie v detskom domove
§ 1
(1)

V samostatnej diagnostickej skupine sa poskytuje starostlivosť najviac ôsmim deťom. V samostatnej ...

(2)

Starostlivosť v jednej samostatnej skupine alebo špecializovanej samostatnej skupine sa zabezpečuje ...

(3)

Starostlivosť v jednej samostatnej diagnostickej skupine sa zabezpečuje a odborná diagnostika sa ...

(4)

Starostlivosť v jednej špecializovanej samostatnej skupine pre deti do troch rokov veku, ktoré vzhľadom ...

§ 2
(1)

Ak táto vyhláška neustanovuje inak, stravná jednotka na deň na dieťa a mladého dospelého je

a)

do 3 rokov veku 50 Sk až 79 Sk,

b)

od 3 rokov do 6 rokov veku 52 Sk až 85 Sk,

c)

od 6 rokov do 10 rokov veku 55 Sk až 93 Sk,

d)

od 10 rokov do 15 rokov veku 59 Sk až 98 Sk,

e)

od 15 rokov veku 63 Sk až 104 Sk.

(2)

Stravná jednotka podľa odseku 1 sa zvyšuje o 25 % na deň na dieťa a mladého dospelého, ktorým ...

(3)

Stravná jednotka podľa odsekov 1 a 2 sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

(4)

Počas sviatkov3) sa výdavky na potraviny a suroviny zvyšujú o 170 Sk na kalendárny rok na dieťa ...

(5)

Pri stravovaní detí a mladých dospelých, ktorým sa poskytuje starostlivosť v detskom domove, sa ...

§ 3
Stravná jednotka na deň na dieťa a mladého dospelého sa určí podľa § 2 na základe počtu odobratých <span class="shorten">...</span>
a)

pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte

1.

na raňajky 12 %,

2.

na desiatu 9 %,

3.

na obed 40 %,

4.

na olovrant 9 %,

5.

na večeru 30 %,

b)

pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte

1.

na raňajky 11 %,

2.

na desiatu 8 %,

3.

na obed 40 %,

4.

na olovrant 8 %,

5.

na večeru 27 %,

6.

na druhú večeru 6 %.

§ 4
(1)

Výška úhrady za stravovanie v detskom domove sa určí podľa počtu odobratých jedál a výšky ...

(2)

Úhrada za bývanie v detskom domove, ktorú platí mladý dospelý podľa § 61 ods. 7 zákona, je ...

§ 5
Úschova cenných vecí v detskom domove
(1)

Detský domov prevezme do úschovy cenné veci dieťaťa na základe zmluvy o úschove,5) ktorú uzatvorí ...

(2)

Detský domov prevezme do úschovy cenné veci mladého dospelého na základe zmluvy o úschove,5) ...

(3)

Detský domov vedie evidenciu cenných vecí na osobnej karte dieťaťa alebo mladého dospelého.

(4)

Cenné veci sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.

(5)

Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty cenných vecí dieťaťa, detský domov ...

Štandardy počtu detí a mladých dospelých v profesionálnej rodine a určenie výšky úhrady výdavkov v profesionálnej rodine
§ 6

Profesionálna rodina môže poskytovať starostlivosť najviac trom deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou ...

§ 7
(1)

Výška úhrady výdavkov v profesionálnej rodine sa určuje na mesiac podľa veku dieťaťa alebo ...

a)

do 10 rokov veku 3 000 Sk,

b)

od 10 rokov do 15 rokov veku 3 500 Sk,

c)

od 15 rokov veku 4 000 Sk.

(2)

Ak sa v profesionálnej rodine vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie alebo výchovné ...

(3)

Výška úhrady výdavkov na bývanie na mesiac na dieťa alebo mladého dospelého je 10 % preukázaných ...

§ 8
Výška vreckového, vecného daru a príspevkov
(1)

Výška vreckového dieťaťa je mesačne

a)

10 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu,4) ak ide o dieťa ...

b)

30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu,4) ak ide o dieťa ...

(2)

Dieťaťu a mladému dospelému sa pri dôležitých udalostiach v jeho živote poskytujú vecné dary ...

(3)

Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je vo výške desaťnásobku sumy životného ...

§ 9

Pri stravovaní detí počas výchovno-rekreačných programov organizovaných pre deti s poruchami ...

Podrobnosti o podávaní žiadosti o udelenie akreditácie, obsahových náležitostiach žiadosti o udelenie akreditácie a o overení odbornej spôsobilosti
§ 10
Podávanie žiadosti o udelenie akreditácie

Žiadosť o udelenie akreditácie sa doručuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

§ 11
Obsahové náležitosti žiadosti o udelenie akreditácie
(1)

Určenou náležitosťou žiadosti o udelenie akreditácie fyzickej osobe je aj

a)

orientácia na cieľovú skupinu klientov,

b)

rozsah opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada udelenie akreditácie,

c)

údaje o spôsobe financovania opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada akreditácia. ...

(2)

Určenou náležitosťou žiadosti o udelenie akreditácie právnickej osobe je aj

a)

predmet činnosti, odborné zameranie, orientácia na cieľovú skupinu klientov,

b)

rozsah opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada udelenie akreditácie,

c)

údaje o spôsobe financovania opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada akreditácia. ...

§ 12
Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti žiadateľa o akreditáciu sa vykonáva na zasadnutí akreditačnej ...

Záverečné ustanovenia
§ 13

Ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 ...

§ 14

Zrušujú sa § 1 písm. a) štvrtý bod, § 7 až 11, § 15 až 19 vyhlášky Ministerstva práce, ...

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Ľudovít Kaník v. r.

Poznámky

  • 1)  Časť XI. prílohy vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej ...
  • 2)  § 27 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
  • 3)  § 2 ods. 2 písm. b), c), g) až i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. ...
  • 4)  § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 5)  § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore