Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 382/2018 účinný od 01.01.2027


Platnosť od: 22.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2027
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 382/2018 s účinnosťou od 01.01.2027 na základe 26/2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) zákona ...

§ 1
Výber lokality na vybudovanie skládky odpadov
(1)

Pri výbere lokality na vybudovanie skládky odpadov sa zohľadňujú tieto kritériá:

a)
bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí, vodných ...
b)
geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžinierskogeologické podmienky v oblasti,
c)
ochrana prírody a krajiny a ochrana kultúrneho dedičstva v oblasti,
d)
únosné zaťaženie územia,3)
e)
možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky,
f)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie4) alebo rozhodnutie zo zisťovacieho ...
g)
územnoplánovacia dokumentácia.6)
(2)

Bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí sa určuje ...

(3)

Podzemné uloženie odpadov8) je trvalé uloženie odpadov do zariadenia na zneškodnenie odpadov v hlbokých ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti v povrchových zariadeniach ...

§ 2
Triedy skládok odpadov
(1)

Skládky odpadov sa členia na tieto triedy:

a)
skládky odpadov na inertný odpad,
b)
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
c)
skládky odpadov na nebezpečný odpad.
(2)

Inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým ...

(3)

Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je na účely skládkovania odpadom, ktorý nemá žiadnu nebezpečnú vlastnosť ...

(4)

Výluh z odpadu je roztok, ktorý sa získa pri laboratórnych vylúhovacích skúškach za podmienok uvedených ...

§ 3
Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov
(1)

Náležitosťami vybavenia skládky odpadov sú:

a)
informačná tabuľa,
b)
príjazdová účelová komunikácia10) ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, ...
c)
oplotenie a uzamykateľná brána,
d)
váha; to neplatí, ak ide o skládku odpadov uvedenú v odseku 5,
e)
prevádzkový objekt s potrebným vybavením,
f)
tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov,
g)
drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín; to neplatí, ak ide o skládku odpadov na inertný ...
h)
drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie; to neplatí, ak ide ...
i)
monitorovací systém podzemných vôd, ak v § 13 ods. 2 nie je ustanovené inak,
j)
monitorovací systém skládkových plynov; to neplatí, ak ide o skládku odpadov, v ktorej nie je predpoklad ...
k)
sieť vzťažných bodov monitorovacieho systému na geodetické merania topografických údajov skládky,11)
l)
odvodňovací systém povrchových vôd,
m)
zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov,
n)
ďalšie zariadenie, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje.
(2)

Skládka odpadov musí byť zabezpečená proti požiaru.

(3)

Skládka odpadov sa musí zabezpečiť oplotením tak, že sa zabráni voľnému prístupu na skládku odpadov. ...

(4)

Na skládke odpadov, na ktorej je vybudovaná umelá tesniaca bariéra, sa musí zabezpečiť, že geologické ...

(5)

Na skládke odpadov, na ktorej prevádzkovateľ skládky odpadov ako pôvodca odpadu vykonáva výlučne zneškodňovanie ...

(6)

Skládkový plyn je plyn, ktorý sa vyvíja z odpadu uloženého na skládke odpadov.

(7)

Teleso skládky odpadov je priestor určený na fyzické ukladanie odpadu, ktorý je vybudovaný podľa požiadaviek ...

§ 4
Požiadavky na tesnenie skládky odpadov
(1)

Skládka odpadov sa musí utesniť tak, že sa geologickou bariérou alebo umelým tesnením podložia skládky ...

(2)

Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra s hrúbkou a s koeficientom filtrácie ...

a)
skládky odpadov na inertný odpad: kf 1,0 x 10-7 m/s alebo nižší, hrúbka najmenej 1 m,
b)
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf 1,0 x 10-9 m/s alebo nižší, hrúbka najmenej 1 ...
c)
skládky odpadov na nebezpečný odpad: kf 1,0 x 10-9 m/s alebo nižší, hrúbka najmenej 5 m.
(3)

Ak geologická bariéra nevyhovuje požiadavkám podľa odseku 2, umelo sa doplní minerálnou tesniacou vrstvou. ...

a)
skládky odpadov na inertný odpad kf 1,0 x 10-7 m/s alebo nižší,
b)
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, kf 1,0 x 10-9 m/s alebo nižší a
c)
skládky odpadov na nebezpečný odpad kf 1,0 x 10-10 m/s alebo nižší.
(4)

Geologická bariéra alebo umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva skládky odpadov sa doplní najmenej ...

(5)

Umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva musí mať také vlastnosti, že vplyvom skládkovania nedôjde k ...

(6)

Ak ide o zeminu, ktorá sa má použiť ako umelo doplnená minerálna tesniaca vrstva, zisťujú sa tieto jej ...

a)
zrnitosť,
b)
vlhkosť,
c)
konzistenčné medze a odvodené hodnoty,
d)
nasiakavosť,
e)
organické podiely,
f)
obsah vápnika,
g)
ílovité minerály,
h)
hustota podľa Proctora,
i)
koeficient filtrácie,
j)
modul tuhosti a
k)
pevnosť v šmyku.
(7)

Medzi plastovú fóliu a drenážnu vrstvu sa s cieľom ochrániť plastovú fóliu pred jej mechanickým porušením ...

§ 5
Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu
(1)

Na skládke odpadov sa musia vykonať opatrenia na kontrolu priesakových kvapalín a riadenie priesakového ...

a)
kontrolu prienikov zrážkových vôd do telesa skládky odpadov,
b)
zabránenie prieniku povrchových vôd a podzemných vôd do odpadov uložených na skládke odpadov,
c)
odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny,
d)
čistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov tak, že sa dosiahnu hodnoty na ich vypustenie ...
(2)

Drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m. Ako materiál na vybudovanie drenážnej ...

(3)

Drenážne potrubie má priemer najmenej 200 mm. Štrbinové otvory majú šírku najmenej 2 mm a dĺžku najmenej ...

(4)

Drenážne potrubie musí vyúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na kontrolu a čistenie ...

(5)

Pozdĺžny spád drenážneho potrubia musí byť najmenej 1 % a sklony vnútornej drenáže musia byť najmenej ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na skládky odpadov na inertný odpad.

(7)

Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný obvodový ...

(8)

Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné ...

(9)

Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje alebo ...

(10)

Priesaková kvapalina je kvapalina, ktorá presiakne uloženým odpadom a vyteká zo skládky odpadov alebo ...

(11)

Kvapalné odpady sú akékoľvek odpady v kvapalnej forme okrem kalov.

§ 6
Prevádzkovanie skládky odpadov
(1)

Pri prevádzke skládky odpadov je potreba zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov ...

a)
emisiami zápachu a prachu,
b)
vetrom odviatymi odpadmi,
c)
hlukom a dopravou,
d)
vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi,
e)
tvorbou aerosólu,
f)
požiarmi.
(2)

Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, že sa znečistenie z nej spôsobené najmä dopravnými ...

(3)

Na zneškodnenie odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií ...

(4)

Na skládke odpadov na inertný odpad možno skládkovať len inertný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom ...

(5)

Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať

a)
výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky ...
b)
iné komunálne odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad okrem odpadov podľa § 13 ...
c)
iné odpady ako uvedené v písmenách a) až d), zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, ...
d)
stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú ...
e)
výstup z úpravy zmesového odpadu a objemný odpad, ak jeho výhrevnosť v sušine neprekročí hodnotu 6,5 ...
(6)

Na skládke odpadov na nebezpečné odpady možno skládkovať len nebezpečné odpady zaradené v Katalógu odpadov ...

(7)

Metódy analýz a skúšok odpadov na posúdenie prijateľnosti odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe ...

(8)

Pri ukladaní na skládku odpadov sa

a)
odpad ukladá po vrstvách s hrúbkou 0,3 až 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení ...
b)
odpad zhutní najneskôr deň po uložení, ak z prevádzkového poriadku skládky odpadov nevyplýva, že k zhutneniu ...
c)
pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, že sa nesmie poškodiť tesniaci ...
d)
v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý môže poškodiť dno skládky odpadov,
e)
objemný odpad pred uložením musí upraviť drvením,
f)
komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným odpadom, ...
(9)

Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, že sa zabezpečí stabilita uloženého odpadu ...

(10)

Odber vzoriek a skúšky na overenie na mieste môže vykonávať len akreditované laboratórium.

(11)

Odpady, ktoré sa pred uložením na skládku odpadov musia stabilizovať, sú uvedené v prílohe č. 3.

(12)

Odpady uvedené v odseku 5 písm. d) sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov.

§ 7
Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti ...
(1)

Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov sa vybuduje dostatočný počet monitorovacích ...

(2)

Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie skládky ...

(3)

Podrobné požiadavky na monitorovací systém skládky odpadov sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 8
Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov
(1)

Pri uzatváraní skládky odpadov sa vybuduje povrchové tesnenie, ktoré obsahuje

a)
odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ak je na skládke odpadov na ...
b)
umelú tesniacu vrstvu na skládke odpadov na nebezpečný odpad,
c)
tesniacu minerálnu vrstvu s hrúbkou najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti ...
d)
drenážnu vrstvu s hrúbkou najmenej 0,5 m alebo jej náhradu podľa § 5 ods. 2; to sa nevzťahuje na skládky ...
e)
pokryvnú vrstvu s hrúbkou najmenej 1,0 m.
(2)

Náhradnú tesniacu minerálnu vrstvu s hrúbkou menšou ako 0,5 m podľa odseku 1 písm. c) možno použiť, ...

(3)

Ak sa na pokryvnú vrstvu podľa odseku 1 písm. e) použije zemina, ktorá je zaradená ako odpad podľa Katalógu ...

(4)

Vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov podľa § 97 ods. 13 zákona sa považuje skládka odpadov ...

§ 9
Spoločné ustanovenie k § 2 až 8

Ustanovenia § 2 až 8 sa nevzťahujú na

a)
aplikáciu kalov vrátane čistiarenských kalov, dnových sedimentov a podobných látok na pôdu na účel zúrodňovania, ...
b)
použitie inertných odpadov vhodných na asanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a stavebné účely na skládkach ...
c)
ukladanie dnových sedimentov, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné odpady, pozdĺž malých vodných ...
d)
ukladanie neznečistenej zeminy alebo inertného odpadu, ktorý nemá nebezpečné vlastnosti a ktorý pochádza ...
§ 10
Úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti
(1)

Na úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti možno dočasne uskladniť také množstvo odpadovej ortuti, ...

(2)

Odpadová ortuť sa uskladňuje oddelene od iného druhu odpadu.

(3)

Úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti musí byť vybavené umelými bariérami, ktoré zabránia ...

(4)

Na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti sa vykonávajú opatrenia najmä na zabránenie prieniku ...

a)
povrchových vôd,
b)
pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd,
c)
ovzdušia.
(5)

Dno úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti musí byť pokryté tesniacim materiálom odolným proti ...

(6)

Úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti musí byť zabezpečené proti požiaru.

(7)

Do úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti možno odpadovú ortuť prevziať, len ak je v kovovom ...

a)
ktorý je odolný proti korózii a nárazom a je bez zvarov,
b)
ktorý je plynotesný a kvapalinotesný,
c)
ktorý je vyrobený z uhlíkovej ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele,
d)
ktorého vonkajší plášť je odolný proti vonkajším vplyvom a poveternostným podmienkam uloženia,
e)
ktorý je naplnený najviac na 80 objemových percent a
f)
ktorého konštrukčný typ úspešne prešiel skúškou pádom a tesnosti.18)
(8)

Každý kontajner sa musí označiť trvalou značkou vyrazenou do kovu, ktorá obsahuje identifikačné číslo ...

(9)

Pri prevádzke úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti sa vykonajú opatrenia na minimalizáciu ...

(10)

Na sledovanie výparov odpadovej ortuti musí byť úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti vybavené ...

(11)

Odseky 1 až 10 sa vzťahujú aj na trvalé uskladnenie odpadovej ortuti v podzemných alebo v povrchových ...

§ 11
Výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy

Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5.

§ 12
Náležitosti záväzných stanovísk a vzor potvrdenia na čerpanie účelovej finančnej rezervy
(1)

Záväzné stanovisko podľa § 24 ods. 5 zákona obsahuje

a)
názov prevádzkovateľa skládky odpadov,
b)
adresu prevádzkovateľa skládky odpadov,
c)
identifikačné číslo prevádzkovateľa skládky odpadov,
d)
názov prevádzky,
e)
umiestnenie prevádzky,
f)
účel čerpania finančných prostriedkov,
g)
celkovú výšku finančných prostriedkov určenú na čerpanie,
h)
kópiu súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné ...
i)
vyjadrenie k čerpaniu finančných prostriedkov, ktoré obsahuje vyhodnotenie predchádzajúceho čerpania ...
j)
vyhodnotenie tvorby finančných prostriedkov od ich vzniku,
k)
iné údaje potrebné na vydanie písomného potvrdenia.
(2)

Záväzné stanovisko podľa § 24 ods. 9 zákona obsahuje

a)
názov prevádzkovateľa skládky odpadov alebo obce,
b)
adresu prevádzkovateľa skládky odpadov alebo obce,
c)
identifikačné číslo prevádzkovateľa skládky odpadov alebo obce,
d)
názov prevádzky,
e)
umiestnenie prevádzky,
f)
celkovú výšku nevyčerpanej účelovej finančnej rezervy,
g)
vyjadrenie k čerpaniu finančných prostriedkov, ktoré obsahuje vyhodnotenie a tvorbu podľa prílohy č. ...
h)
vyhodnotenie tvorby finančných prostriedkov od ich vzniku,
i)
iné údaje potrebné na vydanie písomného potvrdenia.
(3)

Vzor potvrdenia na čerpanie prostriedkov účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 5 a 9 zákona je ...

§ 13
Prechodné ustanovenia
(1)

Pri uzatváraní skládok odpadov, ktorých prevádzkovanie sa ukončilo do 15. júla 2009,

a)
musí byť povrch skládky odpadov uzavretý spôsobom, ktorý zabezpečí najmenej rovnakú tesniacu účinnosť ...
b)
musí tesnenie povrchu skládky odpadov vylúčiť prenikanie povrchovej vody do telesa skládky odpadov a ...
c)
musí byť zabezpečené odvádzanie priesakovej kvapaliny a skládkových plynov zo skládky odpadov,
d)
musí sa rekultivovať skládka odpadov tak, že pri začlenení do okolitej krajiny nepôsobí rušivo,
e)
nesmú sa pri rekultivácii vysádzať dreviny, ktoré môžu svojím koreňovým systémom poškodiť funkčnosť ...
f)
sa na monitorovanie skládky odpadov vzťahuje príloha č. 4.
(2)

Ročná výška účelovej finančnej rezervy za rok 2018 pre skládky odpadov alebo časti skládky odpadov, ...

(3)

Skládka odpadov pre inertný odpad musí byť vybavená monitorovacím systémom podzemných vôd podľa § 3 ...

(4)

Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti ...

§ 14

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 15
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 16
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov ...

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

László Sólymos v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - KRITÉRIÁ NA PRIJÍMANIE ODPADOV NA SKLÁDKY ODPADOV

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

  METÓDY ANALÝZ A SKÚŠOK ODPADOV

  Príprava vodného výluhu z odpadu

  Príprava vodného výluhu z odpadu sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy STN EN 12457-4 Charakterizácia ...

  Príprava vodného výluhu z monolitického odpadu

  Z monolitických alebo stabilizovaných odpadov kusového charakteru (napr. vo forme pevných transportovateľných ...

  a)

  objem skúšobnej vzorky (V) je od 0,8 dm3 do 2,5 dm3,

  b)

  pomer povrchu vzorky (A) k jej objemu (V) je od 5 dm-1 do 12 dm-1,

  c)

  pomer výšky skúšobnej vzorky k jej šírke je v rozmedzí od 1,0 do 1,6.

  Z hmotnosti skúšobnej vzorky sa následne v zmysle požiadavky pomeru vody a odpadu L/S = 10 vypočíta ...

  Výpočet sušiny sa stanovuje podľa slovenskej technickej normy.22)pH sa určuje podľa slovenskej technickej ...

  BTEX sa určuje podľa slovenských technických noriem. 51)

  Obsah polychlórovaných bifenylov sa určuje podľa slovenskej technickej normy.52) Obsah uhľovodíkov C10 ...

  Poznámka:Pri výkone analýz a skúšok odpadov, na ktoré sa v súlade s touto prílohou stanovuje postup ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

  ODPADY, KTORÉ SA MUSIA PRED ULOŽENÍM NA SKLÁDKE ODPADOV STABILIZOVAŤ

  Odpady obsahujúce prach alebo vlákna azbestu:

  06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest 06 13 04 odpady zo spracovania azbestu 10 13 09 odpady ...

  Odpady obsahujúce nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v koncentrácii vyššej ako 1 000 mg/kg sušiny ...

  Tuhé odpady patriace do podskupiny 0603 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania solí, ...

  Kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd:

  19 08 11 Kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd 19 08 12 ...

  Ďalšie druhy odpadov:

  05 07 01 odpady obsahujúce ortuť 06 04 03 odpady obsahujúce arzén 06 04 04 odpady obsahujúce ortuť 15 ...

  Príloha č. 3a k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

  BIOLOGICKÁ STABILITA

  Parameter Limitná hodnota Jednotka spotreba kyslíka po 4 dňoch (AT4)* 10 mg O2/g sušiny produkcia ...

  *) AT4 – test respiračnej aktivity, testovacia metóda na hodnotenie stability bioodpadu na základe merania ...

  **) GS21 – testovacia metóda na stanovenie produkcie plynov za 21 dní v anaeróbnych podmienkach. ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES ...

Poznámky

 • 1)  § 5, § 31 a § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 2)  § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 5 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 4)  § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 10 až 13 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 7)  STN 83 8101 Skládkovanie odpadov. Všeobecné ustanovenia (83 8101).
 • 8)  Dodatok A k rozhodnutiu Rady z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie ...
 • 9)  Príloha III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. ...
 • 10)  § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  § 6 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v ...
 • 12)  Príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...
 • 13)  STN 83 8108 Skládkovanie odpadov. Skládkový plyn (83 8108).
 • 14)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...
 • 15)  Bod 2.1.1. prílohy k rozhodnutiu č. 2003/33/ES.
 • 16)  Body 2.2.1. a 2.2.3. prílohy k rozhodnutiu č. 2003/33/ES.
 • 17)  STN 83 8106 Skládkovanie odpadov. Tesnenie skládok odpadov. Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické ...
 • 18)  Príloha A časť 6 kapitola 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných ...
 • 19)  Príloha č. 10 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o ...
 • 20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
 • 22)  STN EN 15934 Kaly, upravené bioodpady, zemina a odpady. Výpočet sušiny pomocou stanovenia suchého zvyšku ...
 • 23)  STN EN ISO 10523 Kvalita vody. Stanovenie pH (ISO 10523) (75 7371).
 • 24)  STN EN 27888 Kvalita vody. Stanovenie elektrolytickej vodivosti (75 7362).
 • 25)  STN ISO 17378-2: 2020 Kvalita vody. Stanovenie arzénu a antimónu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej ...
 • 26)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 27)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 •   STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). ...
 • 28)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 29)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 30)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 31)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 32)  STN EN 1483 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda s použitím atómovej absorpčnej spektrometrie (75 ...
 • 33)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 34)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 35)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 36)  STN P ISO/TS 17379-2:2019 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie ...
 • 37)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 38)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 39)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 40)  STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne ...
 • 41)  STN EN ISO 10304-1 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. ...
 • 42)  STN ISO 10359-1 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 1: Metóda elektrochemickej sondy pre pitnú ...
 • 43)  STN EN ISO 10304-1 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. ...
 • 44)  STN ISO 6439 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-aminoantipyrínové spektrometrické metódy ...
 • 45)  STN EN 1484 Analýza vody. Pokyny na stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) a rozpusteného organického ...
 • 46)  STN EN 15216 Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkových rozpustených látok (TDS) vo vode a výluhoch ...
 • 47)  STN ISO 6703-1 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 1: Stanovenie celkových kyanidov (75 7441) ...
 • 48)  STN 83 8303 Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na vodných ...
 • 49)  STN EN 15169 Charakterizácia odpadov. Stanovenie straty žíhaním v odpade, kale a sedimentoch (83 8242) ...
 • 50)  STN EN 13137 Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) v odpadoch, kaloch ...
 • 51)  STN EN 17322: 2020 Tuhé environmentálne matrice. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou ...
 • 52)  STN EN 17322: 2020 Tuhé environmentálne matrice. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou ...
 • 53)  STN EN 14039 Charakterizácia odpadov. Stanovenie obsahu uhľovodíkov v rozmedzí od C10 do C40 plynovou ...
 • 54)  STN EN 15527 Charakterizácia odpadov. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v odpadoch ...
 •   STN EN ISO 17993 Kvalita vody. Stanovenie 15 polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) vo vode metódou ...
 • 55)  Súbor TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov (83 8204).
 • 56)  STN EN 14899 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Rámec prípravy a použitia ...
 • 57)  ŐNORM S 2027-1 Beurteilung von Abfällen aus der mechanisch – biologischen Behandlung – Teil 1: Probenahme ...
 • 58)  napríklad STN EN 15170 Charakterizácia kalov. Stanovenie spaľovacieho tepla a výhrevnosti (75 7919). ...
 • 59)  § 40 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore