Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave 38/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 08.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave 38/2012 účinný od 01.03.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 38/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej ...

§ 1
a)

obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a v ...

b)

požiadavky na veľkoobjemovú prepravu kvapalných olejov a tukov, ktoré sú určené na ľudskú ...

§ 2
(1)

Oleje a tuky alebo ich zmesi určené na ľudskú spotrebu a potraviny s prídavkom tukov a olejov alebo ...

(2)

Pri výrobkoch podľa odseku 1 sa určí celkový obsah kyseliny

a)

dokozánovej podľa osobitného predpisu,1) alebo

b)

cis-dokozánovej podľa osobitného predpisu1) použitím plynovo-kvapalnej chromatografie za podmienok, ...

(3)

Ak celkový obsah určený podľa odseku 2 prepočítaný na celkové množstvo mastných kyselín v ...

§ 3
(1)

Veľkoobjemová preprava kvapalných olejov a tukov po spracovaní je na námorných lodiach povolená ...

a)

z nehrdzavejúcej ocele alebo v nádrži obloženej epoxidovou živicou alebo jej technickým ekvivalentom; ...

b)

vyrobenej z iných materiálov, ako je uvedené v písmene a); tri predchádzajúce náklady prepravované ...

(2)

Veľkoobjemová preprava kvapalných olejov a tukov bez ďalšieho spracovania je na námorných plavidlách ...

a)

je nádrž z nehrdzavejúcej ocele, alebo je obložená epoxidovou živicou alebo jej technickým ekvivalentom, ...

b)

tri predchádzajúce náklady prepravované v nádrži boli potraviny.

(3)

Veliteľ námornej lode, ktorá prepravuje v nádržiach kvapalné oleje a tuky, vedie evidenciu týkajúcu ...

(4)

Ak bol náklad preložený na inú námornú loď, veliteľ preberajúcej námornej lode vedie okrem ...

(5)

Veliteľ námornej lode poskytne na požiadanie orgánom úradnej kontroly evidenciu podľa odsekov ...

§ 4

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 5

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 38/2012 Z. z.

  Určenie obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu ...

  Časť A
  ÚVOD

  1.

  1.1.

  1.2.

  1.3.

  2.

  2.1.

  2.1.1.

  2.1.2.

  2.2.

  3.

  3.1.

  3.2.

  4.

  4.1.

  4.2.

  4.3.

  Časť B
  URČENIE OBSAHU KYSELINY ERUKOVEJ

  1.

  a)

  olejoch a tukoch obsahujúcich kyselinu cetylolejovú (najmä cis-izomér kyseliny dokozánovej, ktorý ...

  b)

  stužených olejoch a tukoch obsahujúcich trans-izoméry a cis-izoméry kyseliny dokozánovej.

  2.

  3.

  4.

  4.1.

  4.2.

  4.3.

  4.4.

  4.5.

  4.6.

  4.7.

  4.8.

  5.

  5.1.

  5.1.1.

  5.1.2.

  5.1.3.

  5.1.4.

  5.1.5.

  5.2.

  6.

  6.1.

  6.2.

  6.2.1.

  6.2.2.

  6.2.3.

  6.2.4.

  6.3.

  6.3.1.

  6.3.2.

  a)

  z chromatogramu frakcie obsahujúcej metylerukát:

  1.

  metylerukát [E],

  2.

  vnútorný štandard [L1],

  3.

  všetky metylesterové oblasti vrcholov okrem vnútorného štandardu [EF],

  b)

  z chromatogramu frakcií obsahujúcich zvyšok metylesterov mastných kyselín:

  1.

  všetky metylesterové oblasti vrcholov okrem vnútorného štandardu [RF],

  2.

  vnútorný štandard [L2].

  7.

  7.1.

  7.1.1.

  7.1.2.

  7.1.3.

  7.1.4.

  7.1.5.

  (1) Frakcia metylesteru kyseliny erukovej spravidla obsahuje metylestery iných monoénových kyselín ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 38/2012 Z. z.

  ZOZNAM PRIJATEĽNÝCH PREDCHÁDZAJÚCICH LODNÝCH NÁKLADOV

  Látka (synonymá) Číslo CAS Kyselina octová 64-19-7 Anhydrid kyseliny octovej (anhydrid etánový) ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 38/2012 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1. Smernica Rady 76/621/EHS z 20. júla 1976, týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej ...

  2. Smernica Komisie 80/891/EHS z 25. júla 1980 týkajúca sa analytickej metódy spoločenstva na stanovenie ...

  3. Smernica Komisie 96/3/ES z 26. januára 1996, ktorou sa udeľuje výnimka z niektorých ustanovení ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2316/1999 z 22. októbra 1999, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore