Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 374/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 16.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 374/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 374/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. ...

1.

§ 2 vrátane nadpisu znie:

„§ 2 Podrobnosti o výške podpory (1) Na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť a) manželom ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace,“.

3.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
čestným vyhlásením žiadateľa, že nie je v nútenej správe,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

4.

V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „konkurzného súdu“ nahrádzajú slovami „súdu príslušného na konkurzné ...

5.

V § 5 ods. 3 písm. b) sa za slová „k žiadosti je“ vkladajú slová „osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia ...

6.

V § 5 ods. 5 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) súhlas s prijatím záväzku žiadateľa, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie úveru,“. ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

7.

V § 5 ods. 5 písm. f) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

8.

V § 6 ods. 1 písmeno e) znie :

„e)
obstarávací náklad podľa § 8 ods. 3 až 10 zákona,“.

9.

V § 6 ods. 1 písm. h) sa za slovo „buniek“ vkladajú slová „s uvedením celkovej podlahovej plochy ubytovacích ...

10.

V § 6 ods. 1 písm. l) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „druhého bodu,“.

11.

V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „prvého a tretieho bodu, písm. c) až e), písm. f) prvého bodu, písm. ...

12.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a tretieho bodu“.

13.

V § 6 ods. 2 písmene e) sa vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych ...

Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.

14.

V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 23“ nahrádzajú slovami „ods. 17“.

15.

V § 6 ods. 2 písm. g) sa slová „obstarávacej cene“ nahrádzajú slovami „obstarávacom náklade“.

16.

V § 6 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) potvrdenie banky o zostatku nesplateného úveru vrátane informácie o platobnej disciplíne žiadateľa, ...

Doterajšie písmená h) až w) sa označujú ako písmená i) až x).

17.

V § 6 ods. 2 písm. i) sa slová „obstarávacej ceny“ nahrádzajú slovami „obstarávacieho nákladu“.

18.

V § 6 ods. 2 písm. j) druhý bod a tretí bod znie:

„2. stavebné výkresy súčasného stavu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu a štvrtého ...

19.

V § 6 ods. 2 písm. k) sa slová „§ 10 ods. 20“ nahrádzajú slovami „ § 9 ods. 8“.

20.

V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno u).

Doterajšie písmená v) až x) sa označujú ako písmená u) až w).

21.

V § 6 ods. 2 písm. v) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „druhého bodu,“.

22.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa novým písmenom x), ktoré znie:

„x) potvrdenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, že zariadenie sociálnych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 34 až 36 a § 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona ...

23.

V § 7 odsek 5 znie:

„(5) Prílohou k žiadosti žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona je doklad o výške a spôsobe ...

24.

V § 7 ods. 6 sa slovo „tvorbe“ nahrádza slovami „výške a spôsobe tvorby“.

25.

V § 7 ods. 7 písm. a) sa za slová „účtovné obdobia“ vkladá čiarka a slová „ak nie sú uložené v registri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

26.

V § 7 ods. 7 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) záväzný prísľub žiadateľa o vinkulácii najmenej 24 mesačných splátok požadovaného úveru, ak odo ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

27.

V § 7 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa vzoru uverejneného na webovom sídle ...

28.

V § 7 ods. 7 písm. d) sa slovo „tvorbe“ nahrádza slovami „výške a spôsobe tvorby“.

29.

V § 8 písmená b) a c) znejú:

„b) súhlas obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, že predmetom záložného ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Andrej Doležal v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore