Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú niektoré cukry 37/2012 účinný od 01.12.2019

Platnosť od: 08.02.2012
Účinnosť od: 01.12.2019
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú niektoré cukry 37/2012 účinný od 01.12.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 37/2012 s účinnosťou od 01.12.2019 na základe 352/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa upravujú niektoré cukry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej ...

§ 1
(1)

Táto vyhláška upravuje názvy niektorých cukrov určených na ľudskú spotrebu (ďalej len „niektoré cukry“) ...

a)
polobiely cukor,
b)
cukor alebo biely cukor,
c)
extra biely cukor,
d)
tekutý cukor,
e)
invertný tekutý cukor,
f)
invertný cukrový sirup,
g)
glukózový sirup,
h)
sušený glukózový sirup,
i)
dextróza alebo monohydrát dextrózy,
j)
dextróza alebo bezvodá dextróza,
k)
fruktóza.
(2)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na niektoré cukry, ak majú niektorú z týchto foriem:

a)
práškový cukor,
b)
kandis,
c)
cukor v tvare homole.
§ 2
(1)

Názvy niektorých cukrov, požiadavky na ich kvalitu sú uvedené v prílohe č. 1 časti A a používajú sa ...

(2)

Metódy skúšania niektorých cukrov, a to typu farby, množstva popola a farby v roztoku sú uvedené v prílohe ...

(3)

Rozsah použitia metód skúšania niektorých cukrov je uvedený v prílohe č. 2 časti A.

(4)

Metódy skúšania niektorých cukrov, a to úbytok hmotnosti sušením, sušiny, redukujúcich cukrov, síranového ...

§ 3
(1)

Názvy „biely cukor“ a „extra biely cukor“ možno nahradiť názvom „cukor“.

(2)

Niektoré cukry možno označiť aj inými všeobecne používanými názvami, napríklad „cukor kryštál“.

(3)

Názvy pre niektoré cukry možno používať aj v názvoch iných výrobkov vytvorených v súlade so zvyklosťami, ...

(4)

Ak ide o balené cukry, ktorých hmotnosť je menšia ako 20 g, nie je potrebné uvádzať ich hmotnosť bez ...

(5)

Ak ide o tekutý cukor, invertný tekutý cukor a invertný cukrový sirup, uvádza sa množstvo sušiny a množstvo ...

(6)

V názve invertného cukrového sirupu obsahujúceho kryštály cukru sa použije slovo „kryštalizovaný“.

(7)

Ak je obsah fruktózy v sušine výrobkov uvedených v prílohe č. 1 časti A bodoch 7 a 8 vyšší ako 5 %, ...

§ 4

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 5

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 37/2012 Z. z.

  A.

  Názvy niektorých cukrov

  1.

  Polobiely cukor je rafinovaná a kryštalizovaná sacharóza primeranej a uspokojivej kvality, ktorá musí ...

  1.1

  polarizácia ..... najmenej 99,5 oS,

  1.2

  invertný cukor ..... najviac 0,1 % hmotnosti,

  1.3

  úbytok hmotnosti sušením ..... najviac 0,1 % hmotnosti.

  2.

  Cukor alebo biely cukor je rafinovaná a kryštalizovaná sacharóza primeranej a uspokojivej kvality, ktorá ...

  2.1

  polarizácia ..... najmenej 99,7 oS,

  2.2

  invertný cukor ..... najviac 0,04 % hmotnosti,

  2.3

  úbytok hmotnosti sušením ..... najviac 0,06 % hmotnosti,

  2.4

  typ farby ..... najviac 9 bodov určených podľa časti B prvého bodu.

  3.

  Extra biely cukor je rafinovaná a kryštalizovaná sacharóza spĺňajúca požiadavky uvedené v bodoch 2.1 ...

  3.1

  štyri body, ak ide o typ farby,

  3.2

  šesť bodov, ak ide o množstvo popola,

  3.3

  tri body, ak ide o farbu v roztoku.

  4.

  Tekutý cukor* je vodný roztok sacharózy, ktorý musí spĺňať tieto požiadavky:

  4.1

  sušina ..... najmenej 62 % hmotnosti,

  4.2

  množstvo invertného cukru ..... najviac 3 % hmotnosti v sušine,

  (pomer fruktózy k dextróze 1,0 ± 0,2)

  4.3

  popol konduktometrický ..... najviac 0,1 % hmotnosti v sušine určeného podľa časti B druhého bodu, ...

  4.4

  farba v roztoku ..... najviac 45 jednotiek International Commission for Uniform ..... Methods of Sugar ...

  5.

  Invertný tekutý cukor* je vodný roztok sacharózy čiastočne invertovanej hydrolýzou, v ktorom neprevláda ...

  5.1

  sušina ..... najmenej 62 % hmotnosti,

  5.2

  množstvo invertného cukru ..... viac ako 3 % hmotnosti, ale najviac 50 % hmotnosti v sušine,

  (pomer fruktózy k dextróze 1,0 ± 0,1)

  5.3

  popol konduktometrický ..... najviac 0,4 % hmotnosti v sušine určeného podľa časti B druhého bodu. ...

  6.

  Invertný cukrový sirup* je vodný roztok sacharózy, ktorá je čiastočne invertovaná hydrolýzou, v ktorom ...

  7.

  Glukózový sirup je rafinovaný a koncentrovaný vodný roztok sacharidov získaných zo škrobu alebo inulínu, ...

  7.1

  sušina ..... najmenej 70 % hmotnosti,

  7.2

  ekvivalent dextrózy ..... najmenej 20 % hmotnosti sušine ako D-glukóza,

  7.3

  síranový popol ..... najviac 1 % hmotnosti v sušine.

  8.

  Sušený glukózový sirup je čiastočne vysušený glukózový sirup, ktorého sušina je najmenej 93 % hmotnosti ...

  9.

  Dextróza alebo monohydrát dextrózy je rafinovaná a kryštalizovaná D-glukóza s jednou molekulou kryštalizačnej ...

  9.1

  dextróza (D-glukóza) ..... najmenej 99,5 % hmotnosti v sušine,

  9.2

  sušina ..... najmenej 90 % hmotnosti,

  9.3

  síranový popol ..... najviac 0,25 % hmotnosti v sušine.

  10.

  Dextróza alebo bezvodá dextróza je rafinovaná a kryštalizovaná D-glukóza bez molekuly kryštalickej vody ...

  11.

  Fruktóza je rafinovaná kryštalizovaná D-fruktóza, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:

  11.1

  množstvo fruktózy ..... najmenej 98 %,

  11.2

  množstvo glukózy ..... najviac 0,5 %,

  11.3

  úbytok hmotnosti sušením ..... najviac 0,5 % hmotnosti,

  11.4

  popol konduktometrický ..... najviac 0,1 % hmotnosti stanoveného podľa časti B druhého bodu.

  *

  Poznámka: Pomenovanie „biely“ je vyhradené pre

  a)

  tekutý cukor, ktorého farba v roztoku neprekračuje 25 jednotiek ICUMSA určených metódou uvedenou v časti ...

  b)

  invertný tekutý cukor a invertný cukrový sirup, ktorých – množstvo konduktometrického popola nepresahuje ...

  B.

  Metódy skúšania niektorých cukrov, a to typu farby, množstva popola a farby v roztoku Typ farby, množstvo ...

  1.

  typ farby, 0,5 jednotky vypočítanej metódou Brunswického inštitútu pre poľnohospodársku a cukrovarnícku ...

  2.

  množstvo popola, 0,0018 % vypočítaného podľa metódy ICUMSA uvedenej v osobitnom predpise,2)

  3.

  farbu v roztoku, 7,5 jednotkám vypočítaným podľa metódy ICUMSA uvedenej v osobitnom predpise.3)

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 37/2012 Z. z.

  METÓDY SKÚŠANIA NIEKTORÝCH CUKROV

  N (20 oC) sacharóza (% hmotnosti) n (20 oC) sacharóza (% hmotnosti) n (20 oC) sacharóza (% hmotnosti) ...

  Časť A: Rozsah použitia metód

  I.

  Určenie úbytku hmotnosti sušením v

  II.

  Určenie sušiny v

  II.1.

  – glukózovom sirupe (metóda 2)

  II.2.

  – tekutom cukre alebo bielo tekutom cukre (metóda 3)

  III.

  Určenie redukujúcich cukrov v

  III.1.

  – polobielom cukre (metóda 4)

  III.2

  . – cukre alebo bielom cukre (metóda 5)

  III.3.

  - tekutom cukre (metóda 6 alebo 7)

  III.4.

  - glukózovom sirupe (metóda 6 alebo 8)

  IV.

  Určenie síranového popola v

  V.

  Určenie polarizácie v

  Časť B: Metódy skúšania

  Všeobecne

  1.

  Príprava vzoriek na analýzu Vzorka dodaná do laboratória sa starostlivo premieša. Oddelí sa časť vzorky ...

  2.

  Chemikálie, prístroje a pomôcky Uvádzajú sa iba položky so špeciálnym použitím a položky s konkrétnou ...

  3.

  Vyjadrovanie výsledkov Výsledok v protokole o skúške musí byť priemernou hodnotou najmenej dvoch paralelných ...

  Metóda 1: Určenie úbytku hmotnosti sušením

  1.

  Predmet a oblasť použitia Metódou sa stanovuje úbytok hmotnosti sušením v

  2.

  Definícia Úbytok hmotnosti sušením: hodnota úbytku hmotnosti pri sušení podľa opísanej metódy.

  3.

  Podstata skúšky Úbytok hmotnosti sa určí sušením pri teplote (103 ± 2) oC.

  4.

  Prístroje a pomôcky

  4.1

  Analytické váhy s presnosťou na 0,1 mg.

  4.2

  Sušiareň s vhodným vetraním a termostatickou reguláciou schopná udržiavať teplotu (103 ± 2) oC. ...

  4.3

  Kovová navažovacia nádobka s rovným dnom a viečkom odolná proti vzorke a podmienkam skúšky, priemer ...

  4.4

  Exsikátor s čerstvo aktivovaným silikagélom alebo ekvivalentným vysúšacím prostriedkom indikujúcim obsah ...

  5.

  Postup skúšky UPOZORNENIE: Kroky uvedené v bodoch 5.3 až 5.7 treba vykonať ihneď po otvorení nádoby ...

  5.1

  Kovová navažovacia nádobka (4.3) sa vysuší v sušiarni pri (103 ± 2) oC do konštantnej hmotnosti. ...

  5.2

  Kovová navažovacia nádobka sa nechá chladnúť v exsikátore (4.4) najmenej 30 až 35 minút. Potom sa odváži ...

  5.3

  S presnosťou na 0,1 mg sa naváži do kovovej navažovacej nádobky približne 20 až 30 g vzorky.

  5.4

  Kovová navažovacia nádobka sa vloží na 3 hodiny do sušiarne (4.2) s teplotou (103 ± 2) oC.

  5.5

  Kovová navažovacia nádobka sa nechá v exsikátore (4.4) vychladnúť a odváži sa s presnosťou na 0,1 mg. ...

  5.6

  Kovová navažovacia nádobka sa vráti na 30 minút do sušiarne s teplotou (103 ± 2) oC. Nechá sa vychladnúť ...

  5.7

  Celkový čas sušenia nesmie presiahnuť 4 hodiny.

  6.

  Vyjadrenie výsledkov vrátane metódy výpočtu a presnosti skúšobnej metódy

  6.1

  ...

  kde je m úbytok hmotnosti sušením v g/100 g, m0 pôvodná hmotnosť skúšobnej vzorky v gramoch, m1 hmotnosť ...

  6.2

  Opakovateľnosť Rozdiel medzi výsledkami dvoch stanovení vykonaných na vzorke tým istým analytikom pri ...

  Metóda 2: Určenie sušiny vákuovou metódou

  1.

  Predmet a oblasť použitia

  Metódou sa stanoví sušina v

  2.

  Definícia Množstvo sušiny: množstvo sušiny určené popísanou metódou.

  3.

  Podstata skúšky Sušina sa stanovuje vo vákuovej sušiarni pri teplote (70 ± 1) oC a tlaku, ktorý nepresiahne ...

  4.

  Chemikálie

  4.1

  Silikagél: Nasype sa na Büchnerov lievik a prečistí sa opakovaným premývaním zriedenou kyselinou chlorovodíkovou ...

  5.

  Prístroje a pomôcky

  5.1

  Vákuová sušiareň, ktorá tesní, je regulovaná termostatom, vybavená teplomerom a vákuovým manometrom. ...

  5.2

  Zostava na sušenie vzduchu skladajúca sa zo sklenej aparatúry naplnenej čerstvým silikagélom alebo ekvivalentným ...

  5.3

  Vákuové čerpadlo zabezpečujúce tlak v sušiarni 3,3 kPa alebo menej.

  5.4

  Kovová navažovacia nádobka s rovným dnom a viečkom odolná proti vzorke a podmienkam skúšky s priemerom ...

  5.5

  Sklená tyčinka takej dĺžky, aby nepadla celá do nádobky.

  5.6

  Exsikátor obsahujúci čerstvo aktivovaný suchý silikagél alebo ekvivalentné vysúšadlo s indikátorom obsahu ...

  5.7

  Analytické váhy vážiace s presnosťou na 0,1 mg.

  6.

  Postup skúšky

  6.1

  Nasype sa asi 30 g silikagélu (4.1) do kovovej navažovacej misky (5.4) so sklenou tyčinkou (5.5). Vloží ...

  6.2

  Opatrným zvýšením prívodu suchého vzduchu sa obnoví v sušiarni atmosférický tlak. Kovová navažovacia ...

  6.3

  S presnosťou na 1 mg sa odváži do 100 ml kadičky asi 10 g vzorky na analýzu.

  6.4

  Skúšobná vzorka sa zriedi s 10 ml teplej vody a roztok sa kvantitatívne prenesie pomocou sklenej tyčinky ...

  6.5

  Kovová navažovacia nádobka so skúšobnou vzorkou a sklenou tyčinkou sa vloží do sušiarne. Tlak sa zníži ...

  6.6

  Opatrným zvýšením prívodu suchého vzduchu sa obnoví atmosférický tlak v sušiarni. Kovová navažovacia ...

  6.7

  V sušení sa pokračuje podľa uvedeného postupu (6.5) ešte 4 hodiny. Obnoví sa atmosférický tlak v sušiarni ...

  6.8

  Pri stanovení sušiny vo vzorkách bezvodej dextrózy alebo monohydrátu dextrózy sa nemusí použiť silikagél ...

  7.

  Vyjadrenie výsledkov vrátane metódy výpočtu a presnosti skúšobnej metódy

  7.1

  ...

  kde je m obsah sušiny v g/100g,

  m0 pôvodná hmotnosť skúšobnej vzorky v gramoch,

  m1 hmotnosť kovovej navažovacej nádobky so silikagélom, sklenou tyčinkou a zvyškom skúšobnej vzorky ...

  m2 hmotnosť kovovej navažovacej nádobky so silikagélom a sklenou tyčinkou v gramoch.

  7.2

  Opakovateľnosť Rozdiel medzi výsledkami dvoch stanovení vykonaných na vzorke tým istým analytikom pri ...

  Metóda 3: Určenie celkovej sušiny refraktometricky

  1.

  Predmet a oblasť použitia Metódou sa stanovuje sušina v – tekutom cukre, – bielom tekutom cukre, – invertnom ...

  2.

  Definícia Obsah sušiny: obsah sušiny stanovený definovanou metódou.

  3.

  Podstata skúšky V skúšobnej vzorke sa stanoví index lomu pri teplote 20 oC a prepočíta sa na obsah sušiny ...

  4.

  Prístroje a pomôcky

  4.1

  Refraktometer s presnosťou na štyri desatinné miesta. Musí byť vybavený teplomerom a čerpadlom na vodu, ...

  4.2

  Zdroj svetla zo sodíkovej lampy. Na účely merania je možné použiť aj polychromatické svetlo (denné svetlo, ...

  5.

  Postup skúšky

  5.1

  Keď sú vo vzorke nejaké kryštály, musia sa znova rozpustiť zriedením vzorky s vodou v hmotnostnom pomere ...

  5.2

  Pomocou refraktometra (4.1) sa zmeria pri teplote 20 oC index lomu vzorky.

  6.

  Vyjadrenie výsledkov vrátane metódy výpočtu a presnosti výpočtu

  6.1

  Z indexu lomu pre roztok sacharózy pri 20 oC sa určí obsah sušiny odčítaním z tabuľky indexov lomu pri ...

  6.2

  Keď sa vzorka riedila s vodou v hmotnostnom pomere 1:1, vypočítaný obsah sušiny sa musí vynásobiť dvomi. ...

  6.3

  Opakovateľnosť Rozdiel medzi výsledkami dvoch stanovení vykonaných na vzorke tým istým analytikom pri ...

  Metóda 4: Meranie redukujúcich cukrov vyjadrených ako invertný cukor (Metóda berlínskeho inštitútu) ...

  1.

  Predmet a oblasť použitia Metódou sa stanovuje obsah redukujúcich cukrov v polobielom cukre a vyjadrí ...

  2.

  Definícia Redukujúce cukry vyjadrené ako invertný cukor: obsah redukujúcich cukrov stanovený popísanou ...

  3.

  Podstata skúšky Roztok vzorky obsahujúci redukujúce cukry sa použije na redukciu komplexu dvojmocnej ...

  4.

  Chemikálie

  4.1

  Roztok dvojmocnej medi (Müllerov roztok).

  4.1.1

  V 400 ml vriacej vody sa rozpustí 35 g pentahydrátu síranu meďnatého (CuSO4.5H20) a nechá sa vychladnúť. ...

  4.1.2

  V 500 ml vriacej vody sa rozpustí 173 g tetrahydrátu vínanu sodno-draselného (Rochellova soľ alebo Seignettova ...

  4.1.3

  Obidva roztoky (4.1.1 a 4.1.2) sa prenesú do litrovej odmernej banky a doplnia sa vodou na objem 1 l. ...

  4.2

  Roztok kyseliny octovej (CH3COOH) = 5 mol/l.

  4.3

  Roztok jódu (I2) = 0,01665 mol/l (4,2258 g/l).

  4.4

  Roztok tiosíranu sodného (Na2S2O3) = 0,0333 mol/l.

  4.5

  Roztok škrobu: do 1 l vriacej vody sa vleje zmes 5 g rozpustného škrobu rozmiešaného v 30 ml vody. Varí ...

  5.

  Prístroje a pomôcky

  5.1

  Kónická banka 300 ml; byrety a pipety.

  5.2

  Vriaci vodný kúpeľ.

  6.

  Postup skúšky

  6.1

  Do 300 ml kónickej banky treba navážiť také množstvo skúšobnej vzorky (10 g alebo menej), aby obsah ...

  6.2

  Vykoná sa slepá skúška s vodou. Musí sa robiť vždy s každým novým roztokom dvojmocnej medi (4.1). Spotreba ...

  6.3

  Vykoná sa kontrolná skúška s tekutým cukrom bez ohrevu. Nechá sa stáť 10 minút pri laboratórnej teplote, ...

  7.

  Vyjadrenie výsledkov vrátane metódy výpočtu a presnosti výpočtu

  7.1

  ...

  V1 = V2 – V3,

  kde je V1 objem spotrebovaného roztoku jódu v ml,

  V2 objem prebytku roztoku jódu (I2) = 0,01665 mol/l v ml,

  V3 spotrebovaný objem roztoku tiosíranu sodného (Na2S2O3) = 0,0333 mol/l pri titrácii v ml.

  Objem spotrebovaného roztoku jódu V1 koncentrácie (I2) = 0,01665 mol/l sa skoriguje podľa vzorca ...

  Vx = V1 – Vy – Vz – Vw,

  kde je Vx skorigovaný objem spotrebovaného roztoku jódu (I2) = 0,01665 mol/l v ml,

  Vy objem v ml spotrebovaný pri slepej skúške s vodou (6.2),

  Vz objem v ml spotrebovaný pri skúške s tekutým cukrom bez ohrevu (6.3),

  Vw objem, kde každých 10 g sacharózy prítomnej v použitom alikvotnom podiele zodpovedá 2 ml. Ak vzorka ...

  Po tom, ako sa vykonajú tieto korekcie, každý zreagovaný ml roztoku jódu (4.3) zodpovedá 1 mg invertného ...

  Obsah invertného cukru vyjadrený ako percento vo vzorke sa vypočíta podľa vzorca

  kde je w obsah invertného cukru v g/100g vzorky,

  Vx počet ml roztoku jódu (4.3) po korekcii,

  m0 hmotnosť naváženej vzorky v gramoch.

  7.2

  Opakovateľnosť Rozdiel medzi výsledkami dvoch stanovení vykonaných na vzorke tým istým analytikom pri ...

  Metóda 5: Meranie redukujúcich cukrov vyjadrených ako invertný cukor (Knightova a Allenova metóda) ...

  1.

  Predmet a oblasť použitia Metódou sa stanovuje obsah redukujúcich sacharidov v – cukre alebo bielom ...

  2.

  Definícia Redukujúce cukry vyjadrené ako invertný cukor: obsah redukujúcich cukrov stanovený popísanou ...

  3.

  Podstata skúšky K roztoku vzorky sa pridá prebytok činidla dvojmocnej medi. Zredukovaný a nezredukovaný ...

  4.

  Chemikálie

  4.1

  Roztok kyseliny etyléndiamíntetraoctovej (dvojsodná soľ) (EDTA), (EDTA) = 0,0025 mol/l. Rozpustí sa ...

  4.2

  Roztok murexidového indikátora: Do 50 ml vody sa pridá 0,25 g murexidu a zmieša sa s 20 ml vodného roztoku ...

  4.3

  Alkalické činidlo dvojmocnej medi: Približne v 600 ml vody, ktorá obsahuje 40 ml hydroxidu sodného s ...

  4.4

  Štandardný roztok invertného cukru: Približne v 120 ml vody v 250 ml banke sa rozpustí 23,750 g čistej ...

  4.5

  Čistá sacharóza: vzorka čistej sacharózy s obsahom invertného cukru najviac 0,001 g/100 g.

  5.

  Prístroje a pomôcky

  5.1

  Skúmavky 150 mm x 20 mm.

  5.2

  Biela porcelánová miska.

  5.3

  Analytické váhy s presnosťou na 0,1 mg.

  6.

  Postup skúšky

  6.1

  5 g vzorky cukru sa rozpustí v skúmavke (5.1) v 5 ml studenej vody. Do skúmavky sa pridá 2,0 ml činidla ...

  6.2

  Roztok sa kvantitatívne prenesie zo skúmavky do porcelánovej misky (5.2) pomocou čo najmenšieho množstva ...

  6.3

  Na zostrojenie kalibračnej čiary sa pridá známe množstvo invertného cukru ako príslušne zriedený roztok ...

  7.

  Vyjadrenie výsledkov vrátane metódy výpočtu a presnosti skúšobnej metódy

  7.1

  Vzorec a postup výpočtu Percento invertného cukru sa odčíta z kalibračnej čiary podľa hodnoty V0 (ml ...

  7.2

  Keď sa v analyzovanej vzorke očakáva vyššia koncentrácia ako 0,017 g invertného cukru/100 g vzorky, ...

  7.3

  Opakovateľnosť Rozdiel medzi výsledkami dvoch stanovení vykonaných na vzorke tým istým analytikom pri ...

  Metóda 6: Určenie redukujúcich cukrov vyjadrených ako invertný cukor alebo dextrózový ekvivalent (Luffovo-Schoorlova ...

  1.

  Predmet a oblasť použitia Metódou sa stanovuje:

  1.1

  Obsah redukujúcich cukrov vyjadrený ako invertný cukor v – tekutom cukre, – bielom tekutom cukre, – ...

  1.2

  Obsah redukujúcich cukrov vyjadrený a prepočítaný na sušinu ako dextrózový ekvivalent v – glukózovom ...

  1.3

  Obsah redukujúcich sacharidov vyjadrený ako D-glukóza v – monohydráte dextrózy, – bezvodej dextróze. ...

  2.

  Definícia Redukujúce cukry vyjadrené ako invertný cukor, D-glukóza alebo dextrózový ekvivalent: obsah ...

  3.

  Podstata skúšky Redukujúce cukry vo vzorke, ak treba vo vyčírenej vzorke, sa zahrejú pri štandardizovaných ...

  4.

  Chemikálie

  4.1

  Carrezov roztok I: Vo vode sa rozpustí 21,95 g dihydrátu octanu zinočnatého (Zn(CH3COO)2.2H2O) alebo ...

  4.2

  Carrezov roztok II: Vo vode sa rozpustí 10,6 g hexakyanoželeznatanu draselného (K4Fe(CN)6.3H2O) a objem ...

  4.3

  Luffovo-Schoorlovo činidlo: Pripravia sa takéto roztoky:

  4.3.1

  Roztok síranu meďnatého: V 100 ml vody sa rozpustí 25 g pentahydrátu síranu meďnatého (CuSO4.5H2O), ...

  4.3.2

  Roztok kyseliny citrónovej: V 50 ml vody sa rozpustí 50 g monohydrátu kyseliny citrónovej (C6H807.H20). ...

  4.3.3

  Roztok uhličitanu sodného: Približne v 300 ml teplej vody sa rozpustí 143,8 g bezvodého uhličitanu sodného ...

  4.3.4

  Roztok kyseliny citrónovej (4.3.2) sa pridá k roztoku uhličitanu sodného (4.3.3) v litrovej odmernej ...

  4.4

  Roztok tiosíranu sodného (Na2S2O3) = 0,1 mol/l.

  4.5

  Roztok škrobu: Do 1 litra vriacej vody sa vleje zmes 5 g škrobu rozmiešaného v 30 ml vody. Varí sa tri ...

  4.6

  Kyselina sírová (H2SO4) = 3 mol/l.

  4.7

  Roztok jodidu draselného 30 g/100 ml.

  4.8

  Varné guľôčky prevarené v kyseline chlorovodíkovej, premytím s vodou zbavené kyseliny a osušené. ...

  4.9

  Izopentanol.

  4.10

  Hydroxid sodný (NaOH) = 0,1 mol/l.

  4.11

  Kyselina chlórovodíková (HCl) = 0,1 mol/l.

  4.12

  Roztok fenolftaleínu v etanole s koncentráciou 1 g/100 ml etanolu.

  5.

  Prístroje a pomôcky

  5.1

  Kónické banky, 300 ml, vybavené spätným chladičom.

  5.2

  Stopky.

  6.

  Postup skúšky

  6.1

  Štandardizácia Luffovho-Schoorlovho činidla (4.3)

  6.1.1

  K 25 ml Luffovho-Schoorlovho činidla (4.3) sa pridajú 3 g jodidu draselného a 25 ml roztoku kyseliny ...

  6.1.2

  Do 100 ml odmernej banky sa napipetuje 10 ml činidla a zriedi sa vodou do 100 ml. Z takto zriedeného ...

  6.1.3

  10 ml zriedeného činidla (6.1.2) sa titruje roztokom kyseliny chlorovodíkovej 0,1 mol/l (4.11) s fenolftaleínom ...

  6.1.4

  Luffovo-Schoorlovo činidlo musí mať pri 20 oC pH v rozmedzí od 9,3 do 9,4.

  6.2

  Príprava roztoku

  6.2.1

  S presnosťou na 1 mg sa naváži presne 5 g vzorky a pomocou 200 ml vody sa kvantitatívne prenesie do ...

  6.2.2

  Roztok (6.2.1) sa zriedi tak, aby obsah redukujúcich sacharidov, vyjadrený ako glukóza, v 25 ml bol ...

  6.3

  Titrácia podľa Luffa-Schoorla Do 300 ml kónickej banky (5.1) sa napipetuje 25 ml Luffovho-Schoorlovho ...

  7.

  Vyjadrenie výsledkov vrátane metódy výpočtu a presnosti skúšobnej metódy

  7.1

  ...

  kde je w hmotnostné percento invertného cukru v sušine (g/100 g),

  mC6H12O6 hmotnosť invertného cukru odčítaná z tabuľky č. 1 v mg,

  R riedenie,

  m(vzorky) hmotnosť vzorky v g.

  7.2

  Roztok Na2S2O30,1 mol/l Glukóza, fruktóza, invertné cukry C6H12O6 Ml mg rozdiel 1 2,4 – 2 4,8 ...

  Tabuľka 1 – Hodnoty zodpovedajúce Luffovmu-Schoorlovmu činidlu

  Metóda 7: Meranie redukujúcich cukrov vyjadrených ako invertný cukor (Laneho a Eynonova modifikácia ...

  1.

  Predmet a oblasť použitia Metóda stanovuje redukujúce cukry vyjadrené ako invertný cukor v – tekutom ...

  2.

  Definícia Redukujúce cukry vyjadrené ako invertný cukor: obsah redukujúcich cukrov stanovený popísanou ...

  3.

  Podstata skúšky Roztok vzorky sa titruje pri teplote varu definovaným objemom Fehlingovho roztoku s ...

  4.

  Chemikálie

  4.1

  Fehlingov roztok

  4.1.1

  Roztok A: Vo vode sa rozpustí 69,3 g pentahydrátu síranu meďnatého (CuSO4.5H20) a objem sa doplní na ...

  4.1.2

  Roztok B: Vo vode sa rozpustí 346,0 g tetrahydrátu vínanu sodnodraselného (KNaC4H4O6.4H2O) a 100,0 g ...

  4.2

  Roztok hydroxidu sodného (NaOH) = 1 mol/l.

  4.3

  Štandardný invertný tekutý cukor: V 250 ml odmernej banke sa približne v 120 ml vody rozpustí 23,750 ...

  4.4

  Roztok metylénovej modrej, 1 g/100 ml.

  5.

  Prístroje a pomôcky

  5.1

  Varné banky s úzkym hrdlom, 500 ml.

  5.2

  Byreta, 50 ml s delením na 0,05 ml.

  5.3

  Pipety na 20 ml, 25 ml a 50 ml.

  5.4

  Odmerné banky, 250 ml, 1 000 ml a 2 000 ml.

  5.5

  Vyhrievacie zariadenie vhodné na udržiavanie varu tak, ako je uvedené v bode 6.1, umožňujúce pozorovanie ...

  5.6

  Stopky indikujúce najmenej jednu sekundu.

  6.

  Postup skúšky

  6.1

  Štandardizácia Fehlingovho činidla

  6.1.1

  Do čistej suchej kadičky sa napipetuje 50 ml roztoku B (4.1.2) a potom 50 ml roztoku A (4.1.1) a dobre ...

  POZNÁMKA – Zmesný Fehlingov roztok sa nesmie skladovať. Treba ho každý deň pripraviť čerstvý a štandardizovať ...

  6.1.2

  Byreta sa prepláchne a naplní 0,25 % štandardným invertným tekutým cukrom (4. 3) (0,25 g/100 ml). ...

  6.1.3

  Do 500 ml varnej banky (5.1) sa napipetuje 20 ml zmesi roztokov A a B (6.1.1). Pridá sa 15 ml vody. ...

  6.1.4

  Obsah banky sa ohreje do varu a nechá sa vrieť presne 2 minúty; banka sa nesmie počas tohto postupu ...

  6.1.5

  Pokračuje sa v štandardizácii. Z byrety sa pridávajú malé dávky štandardného invertného tekutého cukru ...

  6.1.6

  Konečný bod treba dosiahnuť ku koncu tretej minúty od začiatku varu. Konečná spotreba V0 musí byť medzi ...

  6.2

  Príprava roztoku Roztok analytickej vzorky má mať takú koncentráciu, aby 100 ml roztoku obsahovalo 250 ...

  6.3

  Predbežná skúška

  6.3.1

  Pri predbežnej skúške sa zistí, koľko vody treba pridať k 20 ml zmesi roztokov A a B na to, aby sa po ...

  6.3.2

  Ak po prídavku roztoku metylénovej modrej pretrváva červenkasté sfarbenie, použitá vzorka je priveľmi ...

  6.4

  Konečná analýza roztoku vzorky

  6.4.1

  Do varnej banky sa napipetuje 20 ml zmesného Fehlingovho roztoku a také množstvo vody, ktoré sa stanovilo ...

  6.4.2

  Z byrety sa pridá objem roztoku vzorky (zistený podľa 6.3) menší o 1 ml. Pridá sa niekoľko varných guľôčok, ...

  7.

  Vyjadrenie výsledkov vrátane metódy výpočtu a presnosti skúšobnej metódy

  7.1

  ...

  kde je X percento redukujúcich cukrov (ako invertný cukor),

  C0 koncentrácia roztoku analytickej vzorky v gramoch na 100 ml,

  V0 spotreba štandardného invertného roztoku v mililitroch na titráciu pri štandardizácii,

  V1 spotreba roztoku analytickej vzorky v mililitroch pri presnej analýze podľa 6.4.2,

  f korekčný faktor na prepočet koncentrácie sacharózy v roztoku analytickej vzorky.

  Hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 2.

  Tabuľka č. 2 – Hodnoty korekčného faktora f na prepočet koncentrácie sacharózy

  Korekcie pre rozličné obsahy sacharózy v roztoku analytickej vzorky sa dajú vypočítať z tabuľky interpoláciou. ...

  7.2

  Opakovateľnosť Rozdiel medzi výsledkami dvoch stanovení vykonaných na tej istej vzorke tým istým analytikom ...

  Metóda 8: Určenie dextrózového ekvivalentu (Laneho-Eynonova konštanta)

  1.

  Predmet a oblasť použitia Touto metódou sa stanoví dextrózový ekvivalent v – glukózovom sirupe, – sušenom ...

  2.

  Definícia

  2.1

  Redukčná sila: množstvo redukujúcich cukrov stanovených popísanou metódou vyjadrené ako bezvodá D-glukóza ...

  2.2

  Dextrózový ekvivalent: redukčná sila vypočítaná ako percento na sušinu vzorky.

  3.

  Podstata skúšky Roztok vzorky sa titruje pri teplote varu definovaným objemom zmesného Fehlingovho roztoku ...

  4.

  Chemikálie

  5.

  Fehlingov roztok

  5.1.1

  Roztok A: Vo vode sa rozpustí 69,3 g pentahydrátu síranu meďnatého (CuSO4.5H20) a objem odmernej banky ...

  5.1.2

  Roztok B: Vo vode sa rozpustí 346,0 g tetrahydrátu vínanu sodno-draselného (KNaC4H4O6.4H2O) a 100,0 ...

  5.1.3

  Príprava zmesného Fehlingovho roztoku Do čistej suchej kadičky sa napipetuje 50 ml roztoku B (4.1.2), ...

  5.1.4

  Zmesný Fehlingov roztok sa nesmie skladovať. Treba ho každý deň pripraviť čerstvý a štandardizovať (6.1). ...

  5.2

  Bezvodá dextróza (D-glukóza) (C6H12O6) Túto látku treba pred použitím štyri hodiny sušiť vo vákuovej ...

  5.3

  Štandardný roztok glukózy, 0,600 g/100 ml S presnosťou na 0,1 mg sa naváži 0,6 g bezvodej dextrózy (4.2), ...

  5.4

  Roztok metylénovej modrej, 0,1 g/100 ml 0,1 g metylénovej modrej sa rozpustí v 100 ml vody.

  6.

  Prístroje a pomôcky

  6.1

  Varné banky s úzkym hrdlom, 250 ml.

  6.2

  Byreta, 50 ml s delením na 0,05 ml.

  6.3

  Nedelené pipety, 20 ml a 50 ml.

  6.4

  Odmerné banky, 100 ml a 500 ml.

  6.4.1

  Vyhrievacie zariadenie vhodné na udržiavanie varu tak, ako je uvedené v bode 6.1, umožňujúce pozorovanie ...

  6.5

  Stopky indikujúce najmenej jednu sekundu.

  7.

  Postup skúšky

  7.1

  Štandardizácia Fehlingovho roztoku

  7.1.1

  Do čistej suchej varnej banky (5.1) sa napipetuje 25 ml Fehlingovho roztoku (4.1.3).

  7.1.2

  Byreta (5.2) sa naplní štandardným roztokom glukózy (4.3) a hladina sa nastaví na nulovú značku. ...

  7.1.3

  Do varnej banky (5.1) sa z byrety vypustí 18 ml štandardného roztoku glukózy (4.3) a obsah banky sa ...

  7.1.4

  Banka sa postaví na vyhrievacie zariadenie (5.5) nastavené tak, aby obsah banky začal vrieť v priebehu ...

  7.1.5

  Keď sa začne var, musia sa zapnúť stopky.

  7.1.6

  Obsah banky sa nechá variť presne 120 sekúnd, čo sa musí sledovať stopkami. Ku koncu uvedeného času ...

  7.1.7

  Keď už var trval 120 sekúnd (podľa stopiek), začne sa pridávať do varnej banky (5.1) z byrety (6.1.2) ...

  7.1.8

  Zopakuje sa postup podľa bodov 6.1.1 a 6.1.2.

  7.1.9

  Z byrety sa do varnej banky (5.1) vypustí (X – 0,3) ml štandardného roztoku glukózy.

  7.1.10

  Zopakuje sa postup podľa bodov 6.1.4 až 6.1.6.

  7.1.11

  Keď už var trval 120 sekúnd, začne sa pridávať do varnej banky (5.1) z byrety štandardný roztok glukózy ...

  7.1.12

  Zaznamená sa objem štandardného roztoku glukózy (V0) spotrebovaný do konečného bodu titrácie. Do procesu ...

  7.1.13

  V0 má byť medzi 19,0 ml a 21,0 ml štandardného roztoku glukózy (4.3). Ak je V0 mimo uvedeného rozsahu, ...

  7.1.14

  Keďže je presne známy objem V0, pri každodennej štandardizácii zmesného Fehlingovho roztoku stačí jedna ...

  7.2

  Predbežná analýza pripravenej vzorky

  7.2.1

  Ak nie je redukčná sila (2.1) pripravenej vzorky približne známa, musí sa vykonať predbežná analýza, ...

  7.2.2

  Pripraví sa roztok vzorky s koncentráciou 2g/100 ml (Z).

  7.2.3

  Postupuje sa ako pri 6.1.2, pričom sa namiesto štandardného roztoku glukózy použije roztok vzorky (6.2.2). ...

  7.2.4

  Postupuje sa podľa 6.1.1.

  7.2.5

  Postupuje sa podľa 6.1.3 s použitím 10,0 ml vzorky namiesto 18,0 ml štandardného roztoku glukózy. ...

  7.2.6

  Postupuje sa podľa 6.1.4.

  7.2.7

  Obsah banky sa ohreje do varu. Pridá sa 1 ml roztoku metylénovej modrej (4.4).

  7.2.8

  Len čo sa začne var, musia sa nastaviť stopky (5.6) a začne sa pridávať do banky roztok vzorky z byrety ...

  7.2.9

  Hodnota Y nesmie byť väčšia ako 50 ml. V opačnom prípade sa musí zvýšiť koncentrácia roztoku vzorky ...

  7.2.10

  ...

  kde je V0 objem štandardného roztoku glukózy v ml,

  Y celková spotreba vzorky po titrácii v ml,

  Z koncentrácia roztoku vzorky (2 g/100 ml).

  7.3

  Skúšobná vzorka S presnosťou na 0,1 mg sa naváži toľko pripravenej vzorky, aby obsahovala 2,85 g až ...

  7.4

  Roztok skúšobnej vzorky Skúšobná vzorka sa rozpustí v odmernej banke vo vode a objem sa doplní na 500 ...

  7.5

  Určenie

  7.5.1

  Podľa 6.1.1.

  7.5.2

  Byreta (5.2) sa naplní skúšobným roztokom (6.4) a hladina sa nastaví na nulu.

  7.5.3

  Do varnej banky sa vypustí z byrety 18,5 ml skúšobného roztoku. Obsah banky sa krúživým pohybom premieša. ...

  7.5.4

  Podľa bodu 6.1.4.

  7.5.5

  Podľa bodu 6.1.5.

  7.5.6

  Podľa bodu 6.1.6.

  7.5.7

  Podľa bodu 6.1.7, pričom sa namiesto štandardného roztoku glukózy použije roztok vzorky.

  7.5.8

  Podľa bodu 6.1.8.

  7.5.9

  Podľa bodu 6.1.9, pričom sa namiesto štandardného roztoku glukózy použije roztok vzorky.

  7.5.10

  Podľa bodu 6.1.10.

  7.5.11

  Podľa bodu 6.1.11, pričom sa namiesto štandardného roztoku glukózy použije roztok vzorky.

  7.5.12

  Poznamená sa objem roztoku vzorky (V1) spotrebovaného do konečného bodu titrácie.

  7.5.13

  Objem skúšobného roztoku V1 musí byť v rozsahu od 19,0 ml do 21,0 ml. Ak je V1 mimo uvedeného rozsahu, ...

  7.5.14

  Z toho istého roztoku vzorky sa musia vykonať dve stanovenia.

  8.

  Vyjadrenie výsledkov vrátane metódy výpočtu a presnosti skúšobnej metódy

  8.1

  Vzorec a postup výpočtu

  8.1.1

  ...

  kde je V0 spotreba štandardného glukózového roztoku (4.3) v ml na titráciu pri štandardizácii (6.1), ...

  V1 je titračná spotreba skúšobného roztoku (6.4) v ml pri určení (6.5),

  M je hmotnosť skúšobnej vzorky (6.3) použitej na prípravu 500 ml skúšobného roztoku v g.

  8.1.2

  ...

  kde je RP redukčná sila vyjadrená ako hmotnostné percento v pripravenej vzorke (7.1.1), D obsah sušiny ...

  8.1.3

  Opakovateľnosť Rozdiel medzi výsledkami dvoch stanovení vykonaných na tej istej vzorke tým istým analytikom ...

  Metoda 9: Určenie síranového popola

  1.

  Predmet a oblasť použitia Metódou sa stanoví obsah síranového popola v – glukózovom sirupe, – sušenom ...

  2.

  Definícia Obsah síranového popola: množstvo síranového popola určené popísanou metódou.

  3.

  Podstata skúšky Stanoví sa zvyšková (reziduálna) hmotnosť skúšobnej vzorky po spálení v oxidačnej atmosfére ...

  4.

  Chemikálie

  4.1

  Kyselina sírová, zriedený roztok: k 300 ml vody sa pomaly a opatrne pridá 100 ml koncentrovanej kyseliny ...

  5.

  Prístroje a pomôcky

  5.1

  Elektrická muflová pec vybavená pyrometrom a schopná udržiavať teplotu (525 ± 25) oC.

  5.2

  Analytické váhy vážiace s presnosťou na 0,1 mg.

  5.3

  Platinové alebo kremíkové spaľovacie nádobky vhodnej veľkosti.

  5.4

  Exsikátor obsahujúci čerstvo aktivovaný silikagél alebo ekvivalentné vysúšacie činidlo s indikátorom ...

  6.

  Postup skúšky Nádobka (5.3) sa zahreje pri teplote spaľovania, ochladí sa v exsikátore a odváži sa. ...

  7.

  Vyjadrenie výsledkov vrátane metódy výpočtu a presnosti skúšobnej metódy

  7.1

  ...

  kde je m1 hmotnosť popola v gramoch,

  m0 hmotnosť skúšobnej vzorky v gramoch.

  7.2

  Opakovateľnosť Rozdiel medzi výsledkami dvoch stanovení vykonaných na tej istej vzorke tým istým analytikom ...

  Metóda 10: Určenie polarizácie

  1.

  Predmet a oblasť použitia Metódou sa stanovuje polarizácia – polobieleho cukru, – cukru alebo bieleho ...

  2.

  Definícia Polarizácia: otočenie roviny polarizovaného svetla tekutého cukru v trubici s dĺžkou 200 mm, ...

  3.

  Podstata skúšky Polarizácia sa stanoví sacharometrom alebo polarimetrom pri podmienkach opísaných v ...

  4.

  Chemikálie

  4.1

  Číridlo: roztok alkalického octanu olovnatého. Asi do 1 000 ml čerstvo zovretej vody sa pridá 560 g ...

  4.2

  Dietyléter

  5.

  Prístroje a pomôcky

  5.1

  Sacharometer kalibrovaný na návažok 26 g sacharózy alebo polarimeter. Toto zariadenie musí byť inštalované ...

  5.2

  Zdroj svetla zo sodíkovej lampy. Môže sa použiť aj iný zdroj svetla, ak sa prístroj kalibruje kremennými ...

  5.3

  Presné polarimetrické trubice s dĺžkou 200 mm, ktorých chyba nie je väčšia ako ± 0,02 mm.

  5.4

  Analytické váhy s presnosťou na 0,1 mg.

  5.5

  Jednotlivo kalibrované 100 ml odmerné banky so zátkami. Banky so skutočným objemom v rozsahu (100 ± ...

  5.6

  Vodný kúpeľ regulovaný termostatom na (20,0 ± 0,1) oC.

  6.

  Postup skúšky

  6.1

  Príprava roztoku Čo možno najrýchlejšie sa naváži (26,000 ± 0,002) g vzorky, ktorá sa kvantitatívne ...

  6.2

  Polarizácia Pri všetkých nasledujúcich krokoch sa dodržiava teplota (20,0 ± 0,1) oC.

  6.2.1

  Prístroj sa vynuluje.

  6.2.2

  Vzorka sa prefiltruje cez filtračný papier. Prvých 10 ml filtrátu sa vyleje. Získa sa ďalších asi 50 ...

  6.2.3

  Polarimetrická trubica sa dvakrát prepláchne roztokom vzorky (6.2.2).

  6.2.4

  Trubica sa opatrne naplní pri (20,0 ± 0,1) oC roztokom vzorky. Prevrátením sa odstránia vzduchové bubliny. ...

  6.2.5

  Odčíta sa uhol otočenia roviny polarizovaného svetla v sacharimetrickej stupnici s presnosťou na 0,05 ...

  7.

  Vyjadrenie výsledkov vrátane metódy výpočtu a presnosti skúšobnej metódy

  7.1

  Vzorec a postup výpočtu Výsledky sa vyjadria v stupňoch sacharimetrickej stupnice (oS) s presnosťou ...

  7.1.1

  Opakovateľnosť Rozdiel medzi výsledkami dvoch stanovení vykonaných na tej istej vzorke tým istým analytikom ...

  Časť C: Tabuľka: Indexy lomu (n) roztokov sacharózy pri 20 oC (k metóde 3: Určenie celkovej sušiny refraktometricky) ...

  Hodnoty n pri 20 oC sú vypočítané z rovnice, ktorú vyvinul K. Rosenhauer pre ICUMSA, naprogramoval a ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 37/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Prvá smernica Komisie 79/796/EHS z 26. júla 1979 stanovujúca analytické metódy testovania určitých cukrov ...

  2.

  Smernica Rady 2001/111/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúca sa na niektoré cukry určené na ľudskú spotrebu ...

Poznámky

 • 1)  Príloha časť A druhý bod nariadenia Komisie (EHS) 1265/69 z 1. júla 1969, ktorým sa stanovujú metódy ...
 • 2)  Príloha časť A prvý bod nariadenia (EHS) 1265/69 v platnom znení.
 • 3)  Príloha časť A tretí bod nariadenia (EHS) 1265/69 v platnom znení.
Načítavam znenie...
MENU
Hore