Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu 367/2023 účinný od 25.09.2023

Platnosť od: 21.09.2023
Účinnosť od: 25.09.2023
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie
Oblasť: Verejné obstarávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu 367/2023 účinný od 25.09.2023
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 367/2023 s účinnosťou od 25.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre verejné obstarávanie

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a súťaže návrhov
§ 1

Oznámenie o uverejnení predbežného oznámenia v profile, oznámenie o uverejnení pravidelného informatívneho oznámenia v profile, predbežné oznámenie, pravidelné informatívne oznámenie, predbežné oznámenie použité na skrátenie lehoty na predkladanie ponúk a pravidelné informatívne oznámenie použité na skrátenie lehoty na predkladanie ponúk musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž, predbežné oznámenie o koncesii na sociálne a iné osobitné služby, oznámenie o existencii kvalifikačného systému, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie o subdodávke a oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu musí obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 3.

§ 4

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania a oznámenie o výsledku súťaže návrhov musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 4.

§ 5

Oznámenie o zmene zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 5.

Podlimitné zákazky, podlimitné koncesie a zákazky s nízkou hodnotou
§ 6

Výzva na predkladanie ponúk, informácia o zadávaní podlimitnej koncesie, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a oznámenie o subdodávke pre podlimitné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 6.

§ 7

Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania musí obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 7.

§ 8

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania musí obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 8.

§ 9

Oznámenie o zmene zmluvy a rámcovej dohody musia obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 9.

§ 10 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu.

§ 11 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. septembra 2023.

Peter Kubovič v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Plánovanie - nadlimit

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vyhlásenie verejného obstarávania - nadlimit

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu - nadlimit

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Výsledok verejného obstarávania - nadlimit

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Zmena zmluvy - nadlimit

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Verejné obstarávanie - podlimit

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania - podlimit

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 367/2023 Z. z.

  Prevziať prílohu - Zmena zmluvy - podlimit

Načítavam znenie...
MENU
Hore