Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. 361/2021 účinný od 15.10.2021

Platnosť od: 12.10.2021
Účinnosť od: 15.10.2021
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. 361/2021 účinný od 15.10.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 361/2021 s účinnosťou od 15.10.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. b), c), h) až l) zákona č. 250/2012 Z. ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia ...

1.

V § 1 písm. a) sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“.

2.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

3.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 3 písm. l) a § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

4.

V § 8 ods. 1 definícii veličiny Z sa za slová „ekonomických parametrov“ vkladajú slová „v roku t-1 a ...

5.

V § 8 odsek 2 znie:

„(2) Faktor investičného rozvoja Yt sa vypočíta podľa vzorca kde OVt-1 je hodnota odpisov hmotného ...

6.

V § 9 ods. 1 definícii veličiny Z sa za slová „ekonomických parametrov“ vkladajú slová „v roku t-1 a ...

7.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Faktor investičného rozvoja Yt sa vypočíta podľa vzorca kde OSt-1 je hodnota odpisov hmotného ...

8.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ...

9.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú osobitne za každú lokalitu a za každú regulovanú ...

10.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2021 (1) Ak v konaní o cenovej regulácii ...

11.

V prílohe č. 15 vo vysvetlivkách sa vypúšťajú slová „a n – ČOV“.

12.

V prílohe č. 16 vo vysvetlivkách veličina VVS znie: „VVS – voda na vstupe do distribučného systému VVS ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2021.

Andrej Juris v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore