Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 361/2011 účinný od 01.04.2013


Platnosť od: 28.10.2011
Účinnosť od: 01.04.2013
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 361/2011 účinný od 01.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 361/2011 s účinnosťou od 01.04.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútr Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 13, § 85, § 91 ods. 10, § 94 ods. 6, ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ...

1.

V § 15 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) ...

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).

2.

V § 15 ods. 4 sa v uvádzacej vete vypúšťajú slová „doklad o“.

3.

V § 15 ods. 4 písm. a) až c) sa na začiatok vkladajú slová „doklad o“.

4.

V § 15 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 zákona, ak ide o osobu, ktorá žiada ...

5.

V § 15 ods. 10 a § 23 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „alebo podskupiny“.

6.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Žiadateľ o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ...

7.

V § 16 odsek 7 znie:

„(7) Vzor prihlášky je uvedený v prílohe č. 2. Menný zoznam žiadateľov o udelenie vodičského ...

8.

V § 18 ods. 6 sa slová „C, C + E, D, D + E a T a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E“ nahrádzajú ...

9.

V § 18 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Správne odpovede sa označujú prečiarknutím ...

10.

V § 18 ods. 8 sa slová „C, D, C + E, D + E a podskupinu C1, D1, C1 + E a D1 + E“ nahrádzajú ...

11.

V § 18 ods. 11 sa za slová „vydané aj“ vkladajú slová „v anglickom jazyku a“.

12.

V § 20 ods. 2 a 3 sa v uvádzacích vetách slová „AM a A a podskupiny A1“ nahrádzajú slovami ...

13.

V § 20 ods. 4 a 5 sa v uvádzacích vetách slová „B a B + E a podskupiny B1“ nahrádzajú slovami ...

14.

V § 20 ods. 4 písm. a) piatom a šiestom bode a písm. b) piatom bode sa slovo „B+E“ nahrádza ...

15.

V § 20 ods. 6 a 7 sa v uvádzacích vetách slová „C, D, C + E, D + E a T a podskupiny C1, D1, C1 ...

16.

V § 20 ods. 6 písm. a) piatom a šiestom bode sa slová „C, D, C + E, D + E a podskupiny C1, D1, ...

17.

V § 20 ods. 6 písm. a) deviatom bode sa slová „C, C + E a T a podskupiny C1 a C1 + E“ nahrádzajú ...

18.

V § 20 ods. 6 písm. a) desiatom a dvanástom bode sa slová „C + E , D + E a T a podskupiny C1 + ...

19.

V § 20 ods. 6 písm. a) jedenástom bode sa slová „D + E a podskupiny D1 + E“ nahrádzajú slovami ...

20.

V § 20 ods. 6 písm. b) štvrtom bode sa slová „C, C + E a T a podskupiny C1 a C1 + E“ nahrádzajú ...

21.

V § 20 ods. 6 písm. b) piatom bode sa slová „D a D + E a podskupiny D1 a D1 + E“ nahrádzajú ...

22.

V § 20 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Preverovanie schopností podľa odseku 2 písm. b), odseku 4 písm. b) alebo odseku 6 písm. ...

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.

23.

V § 20 odsek 9 znie:

„(9) Skúška z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) trvá najmenej a) 25 minút ...

24.

V § 21 ods. 1 sa slová „preveruje schopnosť bezpečne viesť vozidlo, správne a bezpečne zvládanie“ ...

25.

V § 21 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

26.

V § 21 odsek 3 znie:

„(3) Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý nepreukázal schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie ...

27.

V § 22 odsek 2 znie:

„(2) Skúška z vedenia motorových vozidiel a) skupiny AM sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny ...

28.

V § 22 odsek 7 znie:

„(7) Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na vozidle, ktorého počet miest na ...

29.

V § 22 sa vypúšťa odsek 8.

30.

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

„§ 22a (1) Na vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 zákona sa primerane vzťahuje § ...

31.

V § 23 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) bezpečnosti cestnej premávky so zameraním na schopnosť viesť motorové vozidlo tak, že vodič ...

32.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) obsahu skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a spôsobu ...

33.

§ 24 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára (k § 85 zákona) § 24 (1) Skúška na vydanie ...

34.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Výsledok skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára sa hodnotí stupňom prospel alebo ...

35.

Za § 25 sa vkladajú § 25a až 25c, ktoré znejú:

„§ 25a (1) Skúšobný komisár sa zúčastňuje každý rok pravidelného výcviku. (2) Pravidelný ...

36.

V § 29 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a držitelia ...

37.

V § 29 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej ...

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 13.

38.

V § 29 odsek 5 znie:

„(5) Posudzovaná osoba, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny podľa odseku 1 písm. ...

39.

V § 29 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Pri vykonaní lekárskej prehliadky osoby, ktorá sa prehliadke podrobuje na základe rozhodnutia ...

Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.

40.

V § 29 odsek 9 znie:

„(9) Posudzujúci lekár zaznamená výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie posudzovanej ...

41.

V § 29 ods. 10 a 11 sa vypúšťajú slová „alebo podskupiny“ a slová „v záveroch“ sa nahrádzajú ...

42.

V § 29 ods. 13 sa slová „zdravotnej dokumentácie a do dokladu o zdravotnej spôsobilosti“ nahrádzajú ...

43.

V § 30 ods. 1 sa za slovo „testy“ vkladá čiarka a slová „ktoré sú štandardizované na populácii ...

44.

V § 31 sa vypúšťajú slová „a podskupiny“.

45.

V § 31 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) vodiča, ktorý má povinnosť podľa § 87 ods. 4, § 89 ods. 1 alebo § 143b zákona,“. ...

46.

V § 31 ods. 3 sa slová „§ 15 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 3 písm. f)“. ...

47.

V § 31 odsek 4 znie:

„(4) Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. c) je päť rokov od dátumu ...

48.

V § 31 ods. 7 písmeno c) znie:

„c)
vodiča, ktorý má povinnosť podľa § 89 ods. 1 alebo § 143b zákona,“.

49.

V § 31 sa odsek 8 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
evidenčné číslo.“.

50.

V § 31 odsek 10 znie:

„(10) Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti podľa odseku 7 písm. c) je päť rokov od dátumu ...

51.

Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 31a Odborné poradenstvo (k § 91 ods. 8 zákona) (1) Odborné poradenstvo je profesionálna odborná ...

52.

V § 32 sa slová „(pod)skupina(y)“ a „(pod)skupina“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

53.

V § 33 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a podskupiny vodičských oprávnení“, „alebo podskupine ...

54.

V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom ...

Doterajšie odseky 2 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 16.

55.

V § 35 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

56.

V § 35 ods. 14 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“ a slová „odseku 11“ ...

57.

V § 40 sa vypúšťa písmeno p).

Doterajšie písmená q) až ae) sa označujú ako písmená p) až ad).

58.

V § 41 ods. 1 sa slová „skupín B + E, C, D, C + E, D + E a podskupín C1, D1, C1 + E a D1 + E“ ...

59.

Za § 41a sa vkladá § 41b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 19. januára 2013 U skúšobného komisára, ...

60.

V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. IS 11 vkladá ...

61.

V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. IS 23b vkladá ...

62.

V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. IS 39 vkladá ...

63.

V prílohe č. 1 I. diele piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. II 1b vkladá vyobrazenie ...

64.

V prílohe č. 1 I. diele I. časti šiestom bode sa za vyobrazenie dodatkovej tabuľky č. E 15 vkladá ...

65.

V prílohe č. 1 I. diele II. časti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej značky č. V 5c vkladá ...

66.

V prílohe č. 1 I. diele II. časti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej značky č. V 7 vkladá ...

67.

V prílohe č. 1 I. diele II. časti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej značky č. V 8b vkladá ...

68.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 1 odsek 18 znie:

„(18) K značke č. A 16: Značka Cyklisti (č. A 16) upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde ...

69.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 1 odsek 34 znie:

„(34) K značke č. A 33: Značka Nehoda (č. A 33) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti ...

70.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 4 odsek 24 znie:

„(24) K značke č. C 24a: Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C 24a) označuje jazdný pruh vyhradený ...

71.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 5 ods. 8 sa na konci prvej vete pripájajú tieto slová: „alebo priechod ...

72.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) K značke č. IS 11a: Značka Návesť pred náboženským cieľom (č. IS 11a) informuje o ...

Doterajšie odseky 14 až 46 sa označujú ako odseky 15 až 47.

73.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 sa za odsek 28 vkladá nový odsek 29, ktorý znie:

„(29) K značkám č. IS 23c a č. IS 23d: Značky Smerová tabuľa k náboženskému cieľu (č. ...

Doterajšie odseky 29 až 47 sa označujú ako odseky 30 až 48.

74.

V prílohe č. 1 II. diele sa článok 6 dopĺňa odsekom 49, ktorý znie:

„(49) K značkám č. IS 40a až IS 40i: Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) ...

75.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) K značke č. II 1c: Značka Kontrola rýchlosti (č. II 1c) informuje o mieste alebo úseku ...

Doterajšie odseky 3 až 28 sa označujú ako odseky 4 až 29.

76.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 8 ods. 17 a 18 sa slovo „zásobovanie,“ nahrádza slovami „zásobovanie ...

77.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 8 odsek 19 znie:

„(19) Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) sa môže použiť v prípadoch, keď je nutné obmedziť ...

78.

V prílohe č. 1 II. diele sa článok 8 dopĺňa odsekmi 27 až 30, ktoré znejú:

„(27) K dodatkovej tabuľke č. E 16a: Dodatková tabuľka Povolený smer jazdy cyklistov (č. E 16a) ...

79.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 9 ods. 2 druhá veta znie: „Značku je zakázané prechádzať alebo ...

80.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) K značke č. V 5d: Značka Priestor pre cyklistov (č. V 5d) vyznačuje priestor určený pre ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

81.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Značku nemožno použiť ...

82.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 10 ods. 5 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú ...

83.

V prílohe č. 1 II. diele sa článok 10 dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(2) K značke č. V 7a: Značka Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov (č. V ...

84.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) K značke č. V 8c: Značka Koridor pre cyklistov (č. V 8c) vyznačuje priestor a smer jazdy ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

85.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 18 sa za odsek 26 vkladá nový odsek 27, ktorý znie:

„(27) K značke č. A 33: V prípade potreby, ak dopravná značka je na žltozelenom fluorescenčnom ...

Doterajší odsek 27 sa označí ako odsek 28.

86.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 18 odsek 28 znie:

„(28) K značke č. A 34: Značka č. A 34 musí obsahovať údaj, o aký konkrétny druh nebezpečenstva ...

87.

V prílohe č. 1 II. diele sa článok 18 dopĺňa odsekom 29, ktorý znie:

„(29) K zvislým dopravným značkám č. A 1a až A 26, č. A 31, č. A 32 a č. A 34, ktoré sú ...

88.

Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:

„Príloha č. 1a k vyhláške č. 9/2009 Z. z. ŽIADOSŤ O VYKONANIE OSOBITNEJ SKÚŠKY Prevziať ...

89.

Príloha č. 2a znie:

„Príloha č. 2a k vyhláške č. 9/2009 Z. z. ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA Prevziať ...

90.

V prílohe č. 3 sa v 1. stĺpci za slovami „Poradové číslo“ vypúšťa lomka a slová „Dátum ...

91.

V prílohe č. 5 časti VI. ods. 6 sa za slová „Posudzovaná osoba“ vkladajú slová „patriaca ...

92.

Prílohy č. 6 a 7 znejú:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K ...

93.

Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá znie:

„Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z. DOKLAD O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE ...

94.

Príloha č. 8 znie:

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ ...

95.

V prílohe č. 9 I. časti C. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI sa slovo „kategórie“ nahrádza slovom ...

96.

V prílohe č. 9 I. časti sa za harmonizovaný kód 95. vkladá harmonizovaný kód 96., ktorý znie: ...

„96. Vodič, ktorý absolvoval odborný výcvik alebo zložil skúšku zručností a správania podľa ...

97.

Príloha č. 11 znie:

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU ...

98.

Prílohy č. 12 a 13 znejú:

„Príloha č. 12 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE ...

99.

Za prílohu č. 13 sa vkladajú prílohy č. 13a až 13c, ktoré znejú:

„Príloha č. 13a k vyhláške č. 9/2009 Z. z. ROZSAH A OBSAH ODBORNÉHO PORADENSTVA I. Odborné ...

100.

V prílohe č. 17 štvrtom bode sa za slová „kategórie L7e“ vkladajú slová „alebo vozidlu ...

101.

V prílohe č. 17 piatom bode sa za slovo „L6e“ vkladajú slová „alebo vozidlu kategórie O1, ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I bodov 1 až 6, 8, 10 až 21, 23, ...

Daniel Lipšic v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore