Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov 355/2023 účinný od 01.01.2024

Platnosť od: 06.09.2023
Účinnosť od: 01.01.2024
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov 355/2023 účinný od 01.01.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 355/2023 s účinnosťou od 01.01.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 9, 10 a 23 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z. a vyhlášky č. 410/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 4 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

„b)
príprava na overenie odbornej spôsobilosti,

c)
overenie odbornej spôsobilosti,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno d).

2.
V § 7 odsek 9 znie:

„(9)
Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti sa uskutoční najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.“.

3.
V § 10 ods. 5 písmeno c) znie:

„c)
dátum narodenia,“.

4.
V § 12 ods. 1 úvodná veta znie: „Odbornú prípravu podľa § 4 alebo § 5 vykonávajú zamestnanci prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia na základe poverenia podľa § 10 ods. 2 v týchto pracovných funkciách:“.
5.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona pre konkrétne jadrové zariadenie“.
6.
V 12 ods. 1 písm. b) sa za slovo „simulátore“ vkladajú slová „pre konkrétne jadrové zariadenie“.
7.
V § 13 odsek 1 znie:

„(1)
Odborná spôsobilosť lektorov podľa § 12 ods. 1 písm. a) alebo b) sa overuje ústnou skúškou pred skúšobnou komisiou pre lektorov podľa § 6 ods. 4.“.

8.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
9.
V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe splnenia kvalifikačných požiadaviek a úspešného overenia odbornej spôsobilosti“.
10.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

㤠18a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2024
Doba platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti vydaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023 sa končí dňom uvedeným v preukaze o odbornej spôsobilosti.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Marta Žiaková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore