Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o dopravnom poriadku dráh 351/2010 účinný od 01.10.2020

Platnosť od: 04.09.2010
Účinnosť od: 01.10.2020
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o dopravnom poriadku dráh 351/2010 účinný od 01.10.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 351/2010 s účinnosťou od 01.10.2020 na základe 254/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

o dopravnom poriadku dráh

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § ...

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a)

prevádzkovaní jednotlivých druhov dráh a ich súčastí,

b)

prevádzkovaní dopravy na dráhach,

c)

zostavovaní a obsahu cestovného poriadku vo verejnej osobnej doprave,

d)

prevádzke dráhových vozidiel,

e)

technicko-bezpečnostnej skúške dráhových vozidiel,

f)

technických prehliadkach dráhových vozidiel,

g)

náležitostiach licencie,

h)

náležitostiach žiadosti na začatie konania o povolenie na prevádzkovanie dráhy a náležitosti povolenia ...

§ 2
Výklad základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

dráhovým vozidlom dopravný prostriedok s pohonom alebo bez neho určený na pohyb dráhových vozidiel na ...

b)

hnacím dráhovým vozidlom dráhové vozidlo schopné vyvíjať ťažnú a brzdiacu silu na vlastný pohyb a brzdenie, ...

c)

vedúcim dráhovým vozidlom hnacie dráhové vozidlo alebo riadiaci vozeň, z ktorého sa ovláda chod tohto ...

d)

riadiacim vozňom dráhové vozidlo bez vlastného pohonu, z ktorého možno riadiť hnacie vozidlo a viesť ...

e)

traťovým strojom dráhové vozidlo skonštruované na údržbu, opravu a rekonštrukciu dráhy, kontrolu stavu ...

f)

traťou vymedzená časť dráhy určená na pohyb vlaku a dráhových vozidiel spravidla rozdelená na traťové ...

g)

chodom podľa rozhľadu chod dráhového vozidla riadený podľa rozhľadu osoby vedúcej dráhové vozidlo tak, ...

h)

posunom každý úmyselne a organizovane vykonávaný pohyb dráhového vozidla okrem chodu vlaku,

i)

vlakovým personálom obsadenie vlaku osobami určenými na vedenie a sprevádzanie vlaku; ak ho tvoria viaceré ...

j)

vlakovou cestou úsek koľaje v dopravni s koľajovým rozvetvením určený pre chod daného vlaku,

k)

vozňom lanovej dráhy konštrukčný prvok slúžiaci na prepravu osôb, napríklad sedačka, kabína, gondola, ...

l)

európskym systémom riadenia chodu vlaku vlakové zabezpečovacie zariadenie, ktoré sa skladá z traťovej ...

m)

najvyššou dovolenou rýchlosťou dráhového vozidla rýchlosť zhodná alebo nižšia ako jeho konštrukčná rýchlosť ...

n)

zaisťovacou brzdou dráhového vozidla brzda slúžiaca na zaistenie odstaveného vozidla; môže to byť napríklad ...

o)

vlakom skupina dráhových vozidiel dopravovaná najmenej jedným hnacím dráhovým vozidlom alebo samostatné ...

p)

chodom vlaku alebo dráhového vozidla pohyb dopravného prostriedku po dráhe; na električkovej dráhe a ...

PODROBNOSTI PREVÁDZKOVANIA DRÁHY
§ 3
Obsah prevádzkovania dráhy
(1)

Podrobnosťami prevádzkovania dráhy je určenie spôsobu a podmienok zabezpečenia dráhy, obsluhy dráhy ...

(2)

Činnosti podľa odseku 1 vrátane riadenia dopravy na dráhe môžu vykonávať len osoby spôsobilé podľa § ...

(3)

Dráha sa udržuje v prevádzkyschopnom stave, pravidelne sa kontroluje a udržiava spôsobilými osobami ...

(4)

Pri prerušení prevádzky na dráhe, ak dráhový podnik v čase určenom v § 98 ods. 5 nezačne s odstraňovaním ...

(5)

Na zabezpečenie plynulej prevádzky dráhy sú určené špeciálne technické prostriedky, ktorými sú pomocné ...

ŽELEZNIČNÉ TRATE

§ 4
Spôsob zabezpečenia dráhy

Zabezpečením dráhy sa rozumie určenie spôsobu a podmienok označovania zariadení dráhy, návestenia, dohľadnosti ...

§ 5
Označovanie dopravní a zariadení dráhy
(1)

Osoba, ktorá riadi dopravu na dráhe, má k dispozícii na pracovisku schematický plán s popisným označením ...

(2)

Tabuľky traťových pomerov sú dokumenty, ktoré tvoria popis a označenie častí dráhy a technicko-prevádzkové ...

a)
dopravne a ich umiestnenie,
b)
označenia súčastí dráhy rozhodujúce pre jej bezpečné prevádzkovanie,
c)
tunely a ich umiestnenie, dĺžka, špecifické informácie týkajúce sa chodníkov, bodov bezpečného úniku ...
d)
umiestnenie neutrálnych úsekov na elektrifikovaných tratiach,
e)
najvyššia dovolená rýchlosť vlakov na trati, ak je to potrebné, rozdielna podľa druhu vlaku,
f)
kategória zabezpečovacieho zariadenia,
g)
režim prevádzky, napríklad dvojkoľajná trať, obojsmerná prevádzka,
h)
systém napájania trakčného vedenia,
i)
typ rádiového vybavenia pre styk osoby riadiacej dopravu na dráhe s osobou vedúcou dráhové vozidlo,
j)
označenie rádiových kanálov pre spojenie osoby vedúcej dráhové vozidlo s osobou riadiacou dopravu na ...
k)
údaje o prechodnosti dráhových vozidiel,
l)
údaje o najväčšej dovolenej dĺžke vlaku,
m)
hodnoty sklonov trate a ich poloha,
n)
údaje o sklonových pomeroch rozhodujúcich pre bezpečné brzdenie vlaku, posunujúceho dielu, ako aj odstavených ...
o)
údaje o určenej zábrzdnej vzdialenosti,
p)
názov organizácie zodpovednej za riadenie dopravy,
r)
ďalšie informácie vyplývajúce z konštrukcie dráhy potrebné pre osobu vedúcu dráhové vozidlo na dráhe, ...
s)
názov a oblasť centra riadenia dopravy na diaľkovo ovládaných tratiach.
Návestná sústava
§ 6
(1)

Návestnú sústavu tvorí jednotný systém vizuálnych návestí v určenom vyhotovení, tvare a farbe a zvukových ...

(2)

Návesti sa dávajú návestnou pomôckou, napríklad návestnou zástavkou, lampášom alebo rukou – ručnými ...

(3)

Návesti dávané vlakovému personálu hlavnými návestidlami sú najmenej na zábrzdnú vzdialenosť a najviac ...

(4)

Pred samostatnými svetelnými a mechanickými predzvesťami hlavných návestidiel v traťových úsekoch sa ...

(5)

Pri svetelných hlavných návestidlách platí zásada návestenia rýchlosti pre obvod výhybiek priľahlý k ...

(6)

Stožiarové hlavné návestidlá, predzvesti a trpasličie hlavné návestidlá platné iba pre vlak a stožiarové ...

(7)

Návestné znaky mechanických návestidiel a manažérom infraštruktúry určených výhybkových návestidiel, ...

(8)

Zmeny stavebno-technických parametrov stavieb dráh a stavieb na dráhe, ktoré majú vplyv na bezpečnosť ...

(9)

Pri prevádzkovaní dráhy sa okrem základných návestí podľa odseku 1 používajú aj ďalšie návesti obsiahnuté ...

(10)

Znížená viditeľnosť je viditeľnosť, pri ktorej nie sú na vzdialenosť najmenej 100 m zreteľne viditeľné ...

(11)

Hlavné návestidlo je technické zariadenie, ktoré svojimi návestnými znakmi dovoľuje alebo zakazuje chod ...

(12)

Obvod výhybiek priľahlý k hlavnému návestidlu je úsek koľaje s výhybkami od hlavného návestidla až za ...

§ 7
(1)

V návestnej sústave sa pri návestení používa červená, žltá, zelená, modrá a biela farba svetiel návestných ...

(2)

Na návestidle môžu svietiť súčasne najviac tri návestné svetlá; len jedno z nich môže byť prerušované. ...

(3)

Ak svieti na návestidle jedno svetlo alebo návestná plocha odrážajúca svetlo, základný význam návestných ...

a)
červená – návesť „Stoj“,
b)
žltá – návesť „Výstraha“,
c)
zelená – návesť „Voľno“,
d)
modrá – návesť „Posun zakázaný“,
e)
biela – návesť „Posun dovolený“.
(4)

Zhasnuté návestidlo alebo predzvesť, ak nie sú označené ako neplatné, alebo pochybný či nezreteľný návestný ...

§ 8
Dohľadnosť návestných znakov návestidiel a návestí
(1)

Dohľadnosť návestných znakov hlavných návestidiel a predzvestí je pre pozorovateľa zo stanovišťa osoby ...

a)
ak sú pred takýmto návestidlom umiestnené vzdialenostné upozorňovadlá,
b)
pri odchodovom návestidle alebo pri cestnom návestidle na konci koľaje v dopravni,
c)
pri návestidle, pred ktorým je na vzdialenosť kratšiu, ako je zábrzdná vzdialenosť, umiestnené iné hlavné ...
d)
ak je technickými prostriedkami zabezpečené zastavenie vlaku pri prekročení určenej rýchlosti alebo ...
(2)

Dohľadnosť návestných znakov z idúceho vedúceho dráhového vozidla môže byť vo vzdialenosti podľa odseku ...

(3)

Dohľadnosť návestných znakov návestidiel a návestí pre posun je pre pozorovateľa zo stanovišťa osoby ...

(4)

Ručné návesti sa dávajú osobe, ktorá vedie vedúce dráhové vozidlo, dovtedy, pokým táto osoba nepotvrdí ...

§ 9
Zábrzdná vzdialenosť
(1)

Zábrzdná vzdialenosť je dráha určená na bezpečné zastavenie vlaku. Zábrzdné vzdialenosti sú

a)
najmenej 400 m pre traťové úseky s rýchlosťou 60 km.h-1 a nižšou,
b)
najmenej 700 m pre traťové úseky s rýchlosťou vyššou ako 60 km.h-1 do rýchlosti 100 km.h-1 vrátane,
c)
najmenej 1 000 m pre traťové úseky s rýchlosťou vyššou ako 100 km.h-1 do rýchlosti 140 km.h-1 vrátane, ...
d)
najmenej 1 500 m pre traťové úseky s rýchlosťou vyššou ako 140 km.h-1 do rýchlosti 160 km.h-1 vrátane, ...
e)
najmenej 2 000 m pre traťové úseky s rýchlosťou vyššou ako 160 km.h-1 do rýchlosti 200 km.h1 vrátane. ...
(2)

Dĺžky úsekov určených na bezpečné zastavenie vlaku pre jednotlivé trate sú určené v tabuľkách traťových ...

(3)

Na traťových úsekoch so zábrzdnou vzdialenosťou najmenej 1 000 m môžu ísť vlaky rýchlosťou 141 km.h-1 ...

(4)

Na traťových úsekoch so zábrzdnou vzdialenosťou najmenej 1 500 m vybavených traťovou časťou európskeho ...

(5)

Pri dodatočnom postavení vlakovej cesty od návestidla, ktoré ukončuje postavenú vlakovú cestu po ďalšie ...

§ 10
Vlakové zabezpečovacie zariadenie
(1)

Ak je na vlaku v činnosti vlakové zabezpečovacie zariadenie, ktoré kontroluje bdelosť rušňovodiča, a ...

(2)

Trate s traťovou rýchlosťou vyššou ako 120 km.h-1 sa vybavia traťovou časťou vlakového zabezpečovacieho ...

(3)

Traťová časť vlakového zabezpečovacieho zariadenia je súčasťou dopravnej cesty dráhy a jeho mobilná ...

(4)

Mobilná časť vlakového zabezpečovacieho zariadenia zabezpečuje

a)
registráciu príjmu návestí alebo príkazov, ktoré zakazujú chod, a registráciu činnosti preukazujúcej ...
b)
potrebné zníženie rýchlosti alebo zastavenie, ak osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo, primerane nereaguje, ...
c)
zastavenie vozidla a vlaku, ak osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo, nereaguje včas na povel zariadenia ...
(5)

Vlak môže ísť rýchlosťou vyššou ako 120 km.h-1, ak je zabezpečená činnosť vlakového zabezpečovacieho ...

(6)

Novobudované systémy vlakového zabezpečovacieho zariadenia zabezpečia kontrolu rýchlosti vlaku.

(7)

Vlak môže ísť rýchlosťou vyššou ako 160 km.h-1, len ak prenos príkazov a informácií európskym systémom ...

Obsluha dráhy
§ 11
Spôsob obsluhy dráhy

Obsluha dráhy sa vykonáva prostredníctvom dopravní a stanovíšť, obsluhou výhybiek, zabezpečovacieho ...

§ 12
Dopravne a stanovištia
(1)

Na obsluhu dráhy sú určené dopravne s koľajovým rozvetvením a bez koľajového rozvetvenia.

(2)

Na obsluhu dráhy sa môžu zriadiť aj stanovištia, ktoré slúžia na obsluhu miesta odbočenia z trate na ...

(3)

Každá dopravňa s koľajovým rozvetvením má spracovaný prevádzkový poriadok obsahujúci technologické postupy ...

§ 13
Obsluha výhybiek a zabezpečovacieho zariadenia
(1)

Výhybky nie je dovolené prestavovať pod pohybujúcimi sa vozidlami s výnimkou výhybiek, ktoré sú určené ...

(2)

Núdzovú obsluhu zabezpečovacieho zariadenia možno vykonávať len v čase trvania dôvodu jej vzniku. Núdzová ...

Organizovanie dopravy na dráhe
§ 14
Spôsob organizovania dopravy na dráhe

Organizovaním dopravy na dráhe sa rozumie určenie spôsobu a podmienok riadenia dopravy na dráhe, zjednodušeného ...

§ 15
Riadenie dopravy na dráhe
(1)

Pri riadení dopravy na dráhe sa dráhové vozidlo pohybuje ako

a)
vlak,
b)
posun v obvode dopravne s koľajovým rozvetvením,
c)
posun medzi dopravňami,
d)
posun na vylúčenej koľaji.
(2)

Riadenie dopravy na dráhe sa pri vlakoch organizuje podľa platného cestovného poriadku. Cestovné poriadky ...

(3)

Chody vlakov na trati medzi obsadenými alebo diaľkovo ovládanými dopravňami s koľajovým rozvetvením ...

a)
v priestorových oddieloch,
b)
podľa vzájomnej vzdialenosti,
1.
ak je zabezpečené nepretržité automatické hlásenie polohy a celistvosti vlaku a automatické riadenie ...
2.
ak vlak ide podľa podmienok chodu podľa rozhľadu.
(4)

Rozkazy na riadenie dopravy na dráhe sú stručné a zrozumiteľné a nesmú ohrozovať bezpečnosť dopravy ...

(5)

O priebehu riadenia dopravy na dráhe v každej dopravni obsadenej osobou, ktorá riadi alebo sa podieľa ...

§ 16
Vlaková cesta
(1)

Vchod vlaku do dopravne s koľajovým rozvetvením, prechod vlaku dopravňou a odchod vlaku z dopravne sa ...

a)
vlaková cesta pre daný chod vlaku je voľná, neobsadená inými dráhovými vozidlami a správne postavená, ...
b)
zariadenie, ktoré chráni vlakovú cestu proti chodu dráhových vozidiel, prechádzané výhybky a odvratné ...
c)
nie je povolený alebo vykonaný chod iného dráhového vozidla, ktorý by sa s danou vlakovou cestou stýkal ...
(2)

Pre prechádzajúci vlak je zakázané postaviť vlakovú cestu pre vchod nezníženou rýchlosťou a zároveň ...

(3)

Vchod na obsadenú koľaj možno uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch. Osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo, ...

(4)

Vlaková cesta je chránená proti chodu dráhových vozidiel odvratnými výhybkami, iným technickým zariadením ...

(5)

Vlak smie odísť z dopravne s koľajovým rozvetvením len na návesť návestidla dovoľujúcu chod alebo so ...

(6)

Ak je chod vlakov organizovaný v priestorových oddieloch, bez zavedenia ďalších opatrení je dovolený ...

a)
nemožné dorozumenie so susednou dopravňou, a to len vo vopred určenom smere chodu,
b)
chod v obsadenom priestorovom oddiele v úseku trate s návestidlami s automatickou činnosťou alebo
c)
prípad poruchy zabezpečovacieho zariadenia.
(7)

Chody následných vlakov na jednosmerne prechádzaných traťových koľajach sa zabezpečujú dorozumievaním ...

(8)

Zmeny v podmienkach na chod vlaku, ak nie sú určeným spôsobom jednoznačne návestené príslušnými návestidlami ...

(9)

Činnosti pri zabezpečení vchodu vlaku, odchodu a prechodu vlaku a spôsob zabezpečenia chodu vlaku na ...

§ 17
Riadenie posunu
(1)

Každý posun môže riadiť len jedna osoba.

(2)

Súhlas na posun na dopravných koľajach dá vždy osoba, ktorá riadi chod vlaku na týchto koľajach.

(3)

Rýchlosť dráhových vozidiel pri posune je taká, aby sa splnili podmienky chodu podľa rozhľadu a prispôsobí ...

(4)

Pri posune dráhových vozidiel tlačením sa v smere tlačenia na čelnom dráhovom vozidle alebo najďalej ...

(5)

Pri posune dráhových vozidiel tlačením cez priecestie, ktoré nie je vybavené priecestným zabezpečovacím ...

(6)

Medzi krajnou výhybkou a vchodovým návestidlom sa návestidlom označí miesto, za ktoré je bez ďalších ...

(7)

Na spáde väčšom ako 2,5 ‰ a vo vzdialenosti do 50 m pred týmto spádom nie je dovolené posunovať dráhovými ...

(8)

Pri posune na spáde väčšom ako 15 ‰ sú posunované dráhové vozidlá vždy priebežne brzdené, ak je hmotnosť ...

(9)

Nie je dovolené odrážať alebo spúšťať dráhové vozidlá obsadené cestujúcimi a dráhové vozidlá, ktoré ...

(10)

Odstavené dráhové vozidlá sa vždy zabezpečia proti samovoľnému pohybu tak, aby boli dosiahnuté predpísané ...

(11)

Činnosti pri vykonávaní posunu, najmä pre zabezpečenie odstavených dráhových vozidiel, posun za označník, ...

§ 18
Posun medzi dopravňami
(1)

Rýchlosť dráhového vozidla, ktoré ide ako posun medzi dopravňami, je taká, aby sa splnili podmienky ...

(2)

Traťový stroj môže ísť medzi dopravňami ako vlak alebo ako posun medzi dopravňami. Ako posun medzi dopravňami ...

(3)

V dopravniach s koľajovým rozvetvením môže dráhové vozidlo, ktoré ide ako posun medzi dopravňami, vchádzať ...

(4)

Posun medzi dopravňami sa vždy riadi písomným pokynom vydaným osobou, ktorá riadi dopravu na dráhe. ...

(5)

Posun medzi dopravňami za vlakom nie je dovolený

a)
pri zníženej viditeľnosti,
b)
na traťových úsekoch, ak sú medzi dopravňami neprehľadné tunely a posun má ísť až za tunel a podobne; ...
c)
ak vezie výbušninu.3)
(6)

Za dráhovým vozidlom, ktoré ide ako posun medzi dopravňami, sa môže vypraviť vlak až potom, keď dráhové ...

(7)

Ak nemožno zistiť príčinu neukončenia chodu vlaku alebo posunu medzi dopravňami s koľajovým rozvetvením ...

§ 19
Chody dráhových vozidiel na vylúčenej koľaji
(1)

Na vylúčenú koľaj môžu ísť len dráhové vozidlá určené na

a)
vykonávanie alebo na zabezpečovanie prác pri údržbe, opravných prácach, rekonštrukciách alebo pri modernizácii ...
b)
zistenie schodnosti koľaje,
c)
odstránenie prekážky spôsobujúcej neschodnosť koľaje.
(2)

Rýchlosť dráhového vozidla na vylúčenej koľaji sa upraví tak, aby dráhové vozidlo splnilo podmienky ...

(3)

Ak idú dráhové vozidlá alebo posunujúce diely na pracovné miesto na vylúčenej koľaji zo susedných staníc ...

(4)

Určená osoba stanoví miesto zastavenia dráhových vozidiel na pracovnom mieste na vylúčenej koľaji. Miesto ...

§ 20
Zjednodušené riadenie dopravy na dráhe
(1)

Na traťových úsekoch dráhy, kde je doprava na dráhe organizovaná tak, že v určených úsekoch sa pohybuje ...

(2)

Pri zjednodušenom riadení dopravy na dráhe určené dopravne nie sú trvalo obsadené osobami, ktoré riadia ...

(3)

Na traťovom úseku sa vhodným telekomunikačným zariadením z určených dopravní alebo aj z vlaku zabezpečí ...

(4)

Vlak odíde z určenej dopravne len so súhlasom osoby, ktorá riadi dopravu na dráhe, alebo na základe ...

§ 21
Sledovanie dráhového vozidla manažérom infraštruktúry
(1)

Pri riadení dopravy na dráhe osoby, ktoré riadia dopravu na dráhe alebo sa na riadení podieľajú, zabezpečia ...

(2)

Ak osoby, ktoré sledujú chod dráhového vozidla, alebo osoby poverené manažérom infraštruktúry kontrolou ...

(3)

Železničný podnik alebo manažér infraštruktúry na základe pochybnosti o dopravnej hmotnosti niektorej ...

§ 22
Sledovanie dopravnej priepustnosti

Pri organizovaní dopravy na dráhe manažér infraštruktúry sleduje, aby sa dopravná priepustnosť optimálne ...

§ 23
Operatívne riadenie dopravy na dráhe
(1)

Pri riadení dopravy na dráhe sa postupuje podľa cestovného poriadku.

(2)

Operatívne riadenie dopravy na dráhe uplatňuje manažér infraštruktúry pri mimoriadnostiach v doprave ...

VLEČKA
§ 24
Zabezpečenie dráhy, obsluha dráhy a organizovanie pohybu dráhových vozidiel na dráhe
(1)

Na vlečke, na ktorej je povolená rýchlosť dráhových vozidiel vyššia ako 40 km.h-1 a na ktorej sa nevykonáva ...

(2)

Podmienky zabezpečenia dráhy, obsluhy dráhy a organizovania dopravy na vlečke, na ktorej je povolená ...

(3)

Ak sa na vlečke výnimočne vykonáva osobná doprava, platia na časti vlečky, kde sa táto doprava vykonáva, ...

(4)

Každá dopravňa, odbočka alebo stanovište na vlečke má názov alebo abecedno-číslicové označenie.

(5)

Návesti používané na vlečke v časti, kde sa vykonáva prípojová prevádzka, sú zhodné s návesťami používanými ...

(6)

Ak bola návestná sústava používaná na vlečke daná do užívania podľa predchádzajúcich predpisov, smie ...

(7)

Na riadenie posunu a zabezpečenie vozidiel proti samovoľnému pohybu na vlečke platia primerane ustanovenia ...

(8)

Ak je na vlečke dráhové vozidlo uvádzané do pohybu nekoľajovým vozidlom, posunovacím zariadením alebo ...

(9)

Prevádzkovateľ dráhy spracuje a poskytne železničným podnikom technickú dokumentáciu s údajmi o vlečke, ...

(10)

Prevádzkovateľ dráhy určí technologické postupy najmä na

a)
organizáciu obsluhy vlečky a riadenia dopravy na dráhe, zabezpečenie chodu dráhových vozidiel, vedenie ...
b)
používanie návestnej sústavy,
c)
zaistenie bezpečnosti pri posune na vlečke a pri chode dráhových vozidiel cez kríženia koľají vlečky ...
d)
používanie zabezpečovacích zariadení, oznamovacích zariadení a telekomunikačných zariadení, zariadení ...
§ 25
Zjednodušené riadenie pohybu dráhových vozidiel na dráhe

Na vlečke, na ktorej sa nevykonáva osobná doprava a ktorú môžu prechádzať dráhové vozidlá rýchlosťou ...

a)

pohyb dráhových vozidiel uskutočňovať len ako posun,

b)

bez ďalších dopravných opatrení na vlečke uvádzať do pohybu súčasne len jedno dráhové vozidlo alebo ...

ŠPECIÁLNE DRÁHY
§ 26
Zabezpečenie dráhy a obsluha dráhy
(1)

Koľaje, výhybky, zariadenia na bočnú ochranu koľaje a návestidlá sa označia číslom alebo písmenom, alebo ...

(2)

Pravidelný chod vlaku na dvojkoľajných traťových úsekoch je pravostranný a jednosmerný. Koľaje traťových ...

(3)

Chod vlaku na prepravu cestujúcich sa vždy zabezpečí a mobilná časť zabezpečovacieho zariadenia týchto ...

(4)

Traťová časť vlakového zabezpečovacieho zariadenia je súčasťou dopravnej cesty špeciálnej dráhy a mobilná ...

(5)

Mobilná časť vlakového zabezpečovacieho zariadenia zabezpečí zastavenie vlaku, ak rušňovodič nereaguje ...

(6)

Pre špeciálne dráhy, na ktorých chodia vlaky na prepravu cestujúcich s rýchlosťou najviac 60 km.h-1, ...

§ 27
Návestná sústava
(1)

Návestná sústava sa upraví tak, aby umožňovala ľahké, rýchle a jednoznačné vyjadrenie a vnímanie návestí ...

(2)

Pri svetelných návestidlách návestná sústava navyše zabezpečuje návestenie rýchlosti vlaku a včasné ...

(3)

Návestná sústava používa návestné svetlá a návestné nátery červenej, žltej, zelenej, bielej alebo modrej ...

(4)

Na návestidle nesmú svietiť viac ako tri svetlá. Len jedno z nich môže svietiť prerušovane.

(5)

Každé zhasnuté návestidlo, ak nie je označené za neplatné, má význam najzávažnejšej návesti tohto návestidla. ...

§ 28
Organizovanie dopravy
(1)

Doprava na dráhe s prepravou cestujúcich sa riadi podľa platného cestovného poriadku.

(2)

Chod vlaku na prepravu cestujúcich možno riadiť

a)
vlakovým zabezpečovacím zariadením prostredníctvom návestí návestených na stanovišti osoby vedúcej dráhové ...
b)
návesťami hlavných návestidiel,
c)
kombináciou režimu riadenia podľa písmen a) a b),
d)
dorozumievaním prostredníctvom technického zariadenia, ak ide o poruchu vlakového zabezpečovacieho zariadenia ...
(3)

Chod služobného vlaku alebo traťového stroja na trať možno začať bez osobitných opatrení za posledným ...

(4)

Na odstránenie následkov nehody alebo mimoriadnej udalosti pri prevádzkovaní dopravy na dráhe môže ísť ...

(5)

O priebehu riadenia dopravy na dráhe sa vedie písomný záznam, ktorý sa uchováva najmenej jeden rok, ...

(6)

Pri prevádzkovaní dráhy manažér infraštruktúry určí jednotné technologické postupy najmä na

a)
riadenie chodu vlaku pri rôznych režimoch zabezpečenia chodu,
b)
používanie návestí vrátane ich významu, vyhotovenia, umiestnenia a spôsobu ich použitia,
c)
činnosti zabezpečovacieho zariadenia a telekomunikačného zariadenia a vzájomnej súčinnosti jeho jednotlivých ...
d)
riadenie dopravy na dráhe pri mimoriadnych udalostiach.

ELEKTRIČKOVÁ DRÁHA A TROLEJBUSOVÁ DRÁHA

§ 29
Spôsob zabezpečenia a obsluhy dráhy
(1)

Jazda vlaku na dvojkoľajných traťových úsekoch je pravostranná a jednosmerná. Na jednokoľajných tratiach ...

(2)

Medzi dvomi za sebou idúcimi vlakmi vodič nasledujúceho vlaku udržiava takú vzdialenosť, aby pri náhlom ...

(3)

Vodič nasledujúceho vlaku upravuje jeho pohyb tak, aby vzdialenosť medzi spriahadlami vlakov stojacimi ...

(4)

Ak električková dráha nie je vedená po pozemnej komunikácii a prednosť v jazde električkového vlaku ...

(5)

Pred traťovým úsekom električkovej dráhy so spádom 70 ‰ a väčším a tam, kde je to s prihliadnutím na ...

(6)

Bezpečnostné zastavovacie miesto sa označuje návesťou „Bezpečnostné zastavenie“.

(7)

Prevádzkovateľ dráhy označí zastávky a umožní používanie zastávky dráhovým podnikom vrátane umiestnenia ...

(8)

Dočasné prerušenie prevádzky linky na zastávke sa oznamuje oznamom umiestneným na zastávke. V ozname ...

(9)

Dočasné zrušenie zastávky sa oznamuje oznamom umiestneným na zastávke. Oznámenie obsahuje časové údaje ...

(10)

Trvalé zrušenie zastávky prevádzkovateľ dráhy v dostatočnom časovom predstihu oznámi oznamom umiestneným ...

(11)

Na električkových dráhach, na ktorých chodia vlaky rýchlosťou viac ako 65 km.h-1, je chod vlaku vždy ...

§ 30
Návesti, návestidlá, svetelné signály a značky
(1)

Návestná sústava umožňuje ľahké, rýchle a jednoznačné vyjadrenie a vnímanie návestí a bezpečné riadenie ...

(2)

Viditeľné návesti sa dávajú neprenosnými alebo prenosnými návestidlami alebo rukou.

(3)

Návestidlá a návesti v dopravnom priestore pozemnej komunikácie sa upravia tak, aby boli v súlade s ...

(4)

Ak dochádza pri prevádzkovaní dopravy na dráhe k vzájomnému styku električkovej dráhy s trolejbusovou ...

(5)

Návesti, návestidlá, svetelné signály a značky a ich význam sú uvedené v prílohe č. 1 druhej časti.

(6)

Pri použití návestí podľa odseku 5 návesť „Stoj“ sa vyjadrí červenou farbou alebo signálom dvoch bielych ...

(7)

Prevádzkovateľ dráhy alebo dopravný podnik môže v prevádzkových predpisoch ustanoviť ďalšie návesti, ...

(8)

Návestidlá sa umiestnia v zornom uhle vodiča, sú viditeľné zo vzdialenosti najmenej 100 m a ich značky ...

(9)

Poruchy návestidiel sa hneď odstránia; počas ich vyradenia z činnosti prevádzkovateľ dráhy zabezpečí ...

(10)

Umiestnenie úsekových izolátorov na trolejovom vedení sa vyznačí návesťou na prevesoch, výložníkoch ...

§ 31
Elektricky ovládané výhybky
(1)

Elektricky sú výhybky ovládané

a)
vodičom alebo zariadením prechádzajúceho vlaku pomocou ovládacieho prvku na trolejovom vedení, medzi ...
b)
diaľkovým ovládaním z pevného stanovišťa.
(2)

Postavenie jazykov elektricky ovládanej výhybky je návestené svietiacou šípkou svetelného smerového ...

(3)

Ak si to vyžaduje prevádzka, elektricky ovládané výhybky sa vybavia zariadením zabraňujúcim prestaveniu ...

(4)

Ovládacie prvky výhybky sa umiestňujú vo vzdialenosti, ktorá zaistí ich bezpečné a spoľahlivé prestavovanie ...

Organizovanie dopravy na dráhe
§ 32
Riadenie dopravy
(1)

Osobná doprava na dráhe sa vykonáva podľa platného cestovného poriadku.

(2)

Základnými požiadavkami organizácie električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy sú bezpečnosť a plynulosť, ...

(3)

Cestovné poriadky sa zostavujú pre každú električkovú linku a trolejbusovú linku osobitne, a to tak, ...

a)
vzájomnú koordináciu jednotlivých typov dopráv,
b)
vzájomnú nadväznosť medzi jednotlivými linkami,
c)
pravidelnú, rýchlu a kultúrnu prepravu cestujúcich.
(4)

O priebehu operatívnych zmien v riadení dopravy na dráhe sa vedie písomný záznam alebo záznam vykonaný ...

(5)

Prevádzkovateľ dráhy určí jednotné technologické postupy najmä na

a)
organizáciu dopravy, a to aj pri poruchách, mimoriadnych udalostiach a nehodách,
b)
manipuláciu s vlakmi,
c)
používanie návestí a návestidiel,
d)
základné podmienky na činnosť prevádzkových zamestnancov.
§ 33
Druhy zastávok a zastavovanie na zastávkach
(1)

Zastávky z hľadiska zastavovania vlakov na nich sa delia na

a)
stále, v ktorých zastavujú vlaky všetkých vyznačených liniek určených na prepravu cestujúcich,
b)
zastávky na znamenie, v ktorých zastavujú vlaky všetkých vyznačených liniek určených na prepravu cestujúcich ...
1. . cestujúci, ktorý chce na zastávke nastúpiť, 1a.) dá včas zdvihnutou rukou znamenie vodičovi z nástupišťa ...
2.
cestujúci, ktorý chce v zastávke vystúpiť, dá včas znamenie vodičovi vnútorným dorozumievacím zariadením ...
c)
občasné, v ktorých zastavujú vlaky všetkých vyznačených liniek určených na prepravu cestujúcich len ...
d)
dočasné, v ktorých zastavujú vlaky všetkých vyznačených liniek určených na prepravu cestujúcich v časovom ...
(2)

Začiatok zastávky je označený označníkom „Zastávka“ s vyobrazením určeného druhu dráhy, názvom zastávky, ...

(3)

V zastávkach môžu zastavovať vlaky samostatne alebo taký počet, aký umožňuje dĺžka nástupištnej hrany. ...

(4)

Ak to umožňuje dĺžka nástupišťa – nástupnej hrany, zastávka môže byť označená viacerými označníkmi „Zastávka“, ...

(5)

Úpravu podmienok na zastavovanie podľa odseku 1 bodu 1a.) alebo bodu 1b.) určí dráhový podnik v prepravnom ...

§ 34
Riadenie dopravy
(1)

Riadenie dopravy sa organizuje tak, aby zabezpečovalo jazdu podľa cestovného poriadku a umožňovalo

a)
vykonávanie kontroly,
b)
rýchlu a presnú informáciu riadiaceho stanovišťa o nepresnosti dopravy,
c)
operatívne prevádzkové zákroky.
(2)

Jazdou podľa cestovného poriadku je jazda podľa údajov cestovného poriadku s určenou časovou toleranciou. ...

§ 34a
Výluka dopravy
(1)

Údržba, oprava alebo rekonštrukcia dráhy sa vykonáva bez vylúčenia dopravy na dráhe, ak je to technicky ...

(2)

Doprava na dráhe sa môže vylúčiť na nevyhnutne potrebný čas

a)
pre údržbu, opravu alebo rekonštrukciu dráhy, ktorú nie je technicky a technologicky možné alebo bezpečné ...
b)
pre dopravnú nehodu na trati a odstraňovanie jej následkov,
c)
pre neodvrátiteľnú udalosť alebo neovplyvniteľnú udalosť a odstraňovanie jej následkov, alebo
d)
ak je prevádzkovaním dopravy na dráhe bezprostredne ohrozený život a zdravie osôb alebo majetok.
(3)

Náhradnú dopravu v priebehu plánovanej výluky dopravy na dráhe zabezpečí dráhový podnik tak, aby v konkrétnom ...

(4)

Náhradnú dopravu pri neplánovanej výluke dopravy na dráhe zabezpečí dráhový podnik tak, aby nebola výrazne ...

§ 35
Zostavovanie vlakov

Vlaky alebo iné dráhové vozidlá smú spájať a rozpájať len osoby na to určené. Samočinné spriahadlá vozidiel ...

§ 36
Preberanie a odovzdávanie vlakov vlakovým personálom
(1)

Vlaky sa z vozovne nesmú vypraviť, ak ich zariadenie nevyhovuje technickým podmienkam určeným na ich ...

(2)

Vlak, jeho výstroj a vybavenie pred výjazdom z vozovne, pri striedaní vodičov alebo vlakového personálu ...

(3)

Vodič alebo iný určený člen vlakového personálu, ktorý preberie vlak, pri vychádzaní z vozovne na trať ...

(4)

Vodič, ktorý preberá vlak, smie prebrať len vlak, ktorý mu bol na prebratie určený. Okrem toho sa nastupujúci ...

(5)

Vodič smie vlak alebo vedenie vlaku odovzdať len určenej osobe.

(6)

Pri striedaní vodičov na trati odovzdávajúci vodič nastupujúceho vodiča upozorní najmä na

a)
technický stav vlaku, stav bŕzd a ovládanie vlaku, všetky poruchy a poškodenia vlaku, ktoré sa prihodili ...
b)
prevzaté príkazy najmä o spôsobe jazdy vzhľadom na stav trate, trolejového vedenia alebo iného traťového ...
c)
zásobu piesku v pieskovači pri električkách,
d)
poruchy návestidiel.
(7)

Vodič alebo iný určený člen vlakového personálu sa pred odchodom z vozovne presvedčí, že sa pod vlakom ...

PODROBNOSTI PREVÁDZKOVANIA DOPRAVY NA DRÁHE
§ 37
Obsah prevádzkovania dopravy na dráhe
(1)

Podrobnosťami prevádzkovania dopravy na dráhe je ustanovenie obsahu, spôsobu a podmienok činností dráhového ...

a)
používanie dráhového vozidla,
b)
vedenie dráhového vozidla,
c)
zostavovanie a brzdenie vlaku,
d)
sprevádzanie vlaku.
(2)

Podrobnejšie podmienky na vykonávanie činností podľa odseku 1 upravujú jednotné technologické postupy ...

(3)

Činnosti podľa odseku 1 môže vykonávať len osoba staršia ako 18 rokov, spôsobilá podľa § 31 až 33 zákona ...

(4)

Na odstránenie dráhových vozidiel a nákladu poškodených nehodou alebo mimoriadnou udalosťou, znemožňujúcich ...

§ 38
Používanie dráhového vozidla
(1)

Na chod (jazdu) sa nepoužije dráhové vozidlo, ktoré

a)
má prekročené prípustné medze opotrebenia na prevádzkovo dôležitých častiach vozidla, s výnimkou dráhového ...
b)
má nefunkčné návestné zariadenie alebo zabezpečovacie zariadenie v rozsahu bezprostredne ohrozujúcom ...
c)
nemá vykonanú predpísanú technickú kontrolu,
d)
svojím technickým stavom ohrozuje životné prostredie,
e)
má poškodenú alebo deformovanú vozidlovú skriňu alebo podvozok alebo má iné poruchy, ktoré môžu bezprostredne ...
f)
je zjavne nerovnomerne naložené alebo náklad nie je riadne uložený a zabezpečený, alebo také naložené ...
g)
svojou súčasťou presahuje obrys vozidla alebo akákoľvek časť vozidla alebo nákladu na vozidle presahuje ...
(2)

Dráhové vozidlo, na ktorom počas chodu (jazdy) došlo k poruchám uvedeným v odseku 1, možno použiť na ...

(3)

Prípustné medze opotrebenia na prevádzkovo dôležitých častiach a medze funkčnosti dráhového vozidla ...

(4)

Udržiavací poriadok vozidla obsahuje aj prevádzkové hodnoty vrátane dovolených tolerancií predpísaných ...

ŽELEZNIČNÉ DRÁHY
§ 39
Vedenie dráhového vozidla
(1)

Dráhový podnik zabezpečí vyškolenie a poučenie o povinnostiach osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo tak, ...

a)
bola preukázateľne oboznámená s traťovými pomermi na tratiach, v dopravniach a vlečkách, kde vedie dráhové ...
b)
posudzovala zjavné technické chyby vzniknuté na dráhových vozidlách vlaku a rozhodovala o spôsobilosti ...
c)
odpájala a spájala hnacie dráhové vozidlo alebo riadiaci vozeň s inými dráhovými vozidlami, ak nie je ...
d)
pri opustení hnacieho dráhového vozidla, riadiaceho vozňa a traťového stroja zabezpečila dráhové vozidlo ...
e)
viedla hnacie dráhové vozidlo z čelnej kabíny v smere chodu dráhového vozidla s výnimkou tlačeného posunujúceho ...
f)
z vedúceho dráhového vozidla pozorovala trať a návesti a konala podľa zistených skutočností,
g)
pri posune sledovala dávané návesti a konala podľa nich; okamžite zastavila dráhové vozidlo, ak nedostáva ...
h)
uviedla dráhové vozidlo do pohybu len na návesť dovoľujúcu chod alebo na rozkaz, ktorý túto návesť nahrádza, ...
i)
počas chodu s ohľadom na spôsob a možnosti brzdenia, neprekročila rýchlosť určenú cestovným poriadkom ...
j)
viedla chod vlaku podľa cestovného poriadku,
k)
nepoužívala osvetlenie diaľkovým reflektorom pri stretávaní sa s vedúcim dráhovým vozidlom protiidúceho ...
l)
zastavila vlak alebo posunujúci diel na určenom mieste alebo pred návesťou zakazujúcou chod vlaku alebo ...
m)
sledovala chod hnacieho dráhového vozidla; pri zistení poruchy urobila potrebné opatrenia, hnacie dráhové ...
n)
pri zistení výpadku napätia v trakčnom vedení pri chode elektrického hnacieho dráhového vozidla vozidlo ...
(2)

Vedúce vozidlo vlaku a posunu medzi dopravňami na trati musí byť vybavené tabuľkami traťových pomerov, ...

(3)

Zošitový cestovný poriadok obsahuje

a)
označenie vlakov, zoznam názvov dopravní s koľajiskom alebo zastávok, časy odchodov, príchodov alebo ...
b)
čas pobytu vlaku v dopravni alebo na zastávke a činnosti súvisiace s pobytom,
c)
stanovenú rýchlosť vlaku,
d)
predpísaný spôsob brzdenia vlaku, podmienky na spoľahlivé zastavenie vlaku a požadované brzdiace percento, ...
e)
časové obmedzenia vedenia vlaku,
f)
dôležité dopravné pokyny na riadenie vlaku,
g)
dĺžku vlaku, hmotnosť ťahaných vozidiel, typ jazdného odporu, rad hnacieho dráhového vozidla, pre ktorý ...
(4)

Vedúce dráhové vozidlo opakovane dáva zvukovú výstrahu a ide rýchlosťou najviac 10 km.h-1, ak prechádza ...

(5)

Osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo, alebo iní určení členovia vlakového personálu sa presvedčia, že ...

(6)

V kabíne osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, sa môžu zdržiavať osoby, ktoré sa preukážu príslušným písomným ...

§ 40
Zostavovanie vlaku
(1)

Do vlaku môžu byť zaradené dráhové vozidlá len na základe vykonanej prehliadky. Prehliadku vykonáva ...

(2)

Vlak sa zostaví tak, aby jeho zostava neohrozovala bezpečnosť a plynulosť prevádzkovania dopravy na ...

(3)

Zaťaženie trate spôsobené dráhovým vozidlom smie presiahnuť určené hodnoty vrátane obrysu vozidla, iba ...

(4)

Zostava vlaku osobnej prepravy na príslušnom úseku trate má byť taká, aby všetky vozidlá určené na prepravu ...

(5)

Manipulovať s elektrickými spojkami na centrálne zásobovanie vozňov elektrickou energiou, spojkami elektrického ...

Brzdenie vlaku
§ 41
(1)

Každé samostatne idúce dráhové vozidlo alebo súprava dráhových vozidiel sa dostatočne obrzdia. Vlak, ...

(2)

Na začiatku a konci vlaku so skupinou dráhových vozidiel nezapojených do priebežného samočinného brzdenia ...

(3)

Vlak môže ísť na danej trati pri stanovenej zábrzdnej vzdialenosti a systéme brzdenia najviac takou ...

§ 42
(1)

Tabuľky brzdiacich percent určujú požadovaný brzdiaci účinok vlaku v závislosti od dovolenej rýchlosti ...

(2)

Skutočné brzdiace percentá vlaku sú podielom celkovej brzdiacej hmotnosti vlaku a celkovej hmotnosti ...

(3)

Celková brzdiaca hmotnosť vlaku brzdeného priebežnou brzdou sa rovná súčtu všetkých brzdiacich hmotností ...

(4)

Skutočné brzdiace percentá vlaku sú vyššie alebo sa rovnajú potrebným brzdiacim percentám. Potrebné ...

§ 43
(1)

Činnosť priebežnej brzdy overuje železničný podnik skúškou brzdy, ktorú môžu vykonávať iba osoby na ...

(2)

Skúška brzdy sa vykoná aj v nasledujúcich prípadoch:

a)
ak sa zmení stanovište, z ktorého sa vlak riadi, s výnimkou vlakov používaných ako ucelená samostatná ...
b)
ak bol vlak rozpojený s výnimkou odvesenia vozidiel na konci vlaku,
c)
na všetkých vozidlách pridaných do vlaku, na ktorých nebol overený účinok bŕzd pred zaradením do vlaku, ...
d)
pred odchodom vlaku z východiskovej stanice alebo stanice odstavenia, ak od posledného overenia skúšky ...
e)
pri zmene režimu brzdenia z režimu osobný na režim nákladný a naopak,
f)
ak bol použitý ručný odbrzdovač počas skúšky brzdy,
g)
na žiadosť rušňovodiča, ak má pochybnosti o správnej činnosti brzdy,
h)
po vzniku nehodovej udalosti na pokyn orgánov poverených vyšetrovaním nehody,
i)
ak nie je pred ďalším chodom z hocijakého dôvodu k dispozícii zápis o vykonanej skúške brzdy a potrebné ...
(3)

O vykonanej skúške brzdy sa vykoná zápis alebo záznam v riadiacom systéme vozidla, v ktorom sa uvedie ...

a)
režim brzdenia,
b)
číslo vlaku a názov dopravne, v ktorej bola skúška vykonaná, čas vykonania skúšky,
c)
hmotnosť vozidiel, brzdiaca hmotnosť, dĺžka vlaku v metroch alebo v počte náprav,
d)
počet a druh bŕzd zapojených vo vlaku,
e)
potrebné brzdiace percentá,
f)
skutočné brzdiace percentá,
g)
podpisy určených osôb, ktoré vykonali skúšku brzdy, okrem prípadu, ak sa zápis vyhotovuje na základe ...
h)
ostatné relevantné údaje.
(4)

V mimoriadnych súrnych prípadoch pri strate tlačiva a nemožnosti jeho rýchleho dodania a pri pomocných ...

(5)

Zápis o skúške brzdy môže byť pri samostatne idúcich hnacích vozidlách, ucelených jednotkách a pomocných ...

(6)

Na zabezpečenie vlaku pri poruche priebežnej brzdy a nedostatku energie na pohon zdroja stlačeného vzduchu ...

(7)

Bezpečnostný orgán môže povoliť, že odchylne od ustanovenia odseku 2 písm. i) sa skúška brzdy nemusí ...

§ 44
Vlakový personál
(1)

Obsadenie vlaku osobami určenými na vedenie a sprevádzanie vlaku pri prevádzkovaní dopravy na dráhe ...

(2)

Pri vlakoch osobnej dopravy, pri ktorých rozhľadové pomery počas státia na železničnej stanici alebo ...

§ 45
Návestné označenie
(1)

Každý vlak sa označí návesťou „Koniec vlaku“ a návesťou „Začiatok vlaku“. Návesťou „Koniec časti vlaku“ ...

(2)

Hnacie dráhové vozidlo a traťový stroj pri posune sú za zníženej viditeľnosti označené najmenej jedným ...

(3)

Dráhové vozidlo, ktoré ide ako posun medzi dopravňami, sa označí ako vlak.

ŠPECIÁLNA DRÁHA
§ 46
Zostavovanie vlaku
(1)

Dĺžka vlaku na prepravu cestujúcich nemá byť väčšia ako dĺžka hrany najkratšieho nástupišťa pre cestujúcich ...

(2)

Spätný pohyb vlaku pri preprave cestujúcich je dovolený len so súhlasom osoby, ktorá riadi dopravu na ...

(3)

Pri prevádzkovaní dopravy na dráhe dráhový podnik určí jednotné technologické postupy najmä na

a)
zostavovanie vlakov a zaraďovanie vozidiel do vlakov,
b)
spôsob chodu a zaistenie vlaku pri rôznych prevádzkových režimoch,
c)
úkony na začatie a skončenie chodu vlaku,
d)
označovanie vlakov návesťami,
e)
vybavenie prevádzkovými dokladmi a pomôckami,
f)
spôsob informovania cestujúcich vo vlaku,
g)
zabezpečenie dopravy pri nehodách a mimoriadnych udalostiach.
§ 47
Vedenie dráhového vozidla
(1)

Na vedenie dráhového vozidla sa zabezpečí, aby osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo,

a)
dodržiavala cestovný poriadok s ohľadom aj na potrebu krátenia prípadného meškania vlaku,
b)
podľa jednotných technologických postupov dráhového podniku odovzdala vedenie len osobe na to určenej, ...
c)
opustila dráhové vozidlo až po jeho zabezpečení proti samovoľnému pohybu alebo zásahu nepovolanej osoby, ...
d)
ponechala dráhové vozidlo na trati len za dozoru spôsobilej osoby,
e)
presvedčila sa, že cestujúci nebudú odchodom vlaku ohrození,
f)
uzatvárala dvere vozidiel vlaku až po predchádzajúcom upozornení cestujúcich alebo na základe návesti ...
(2)

Pre činnosti pri vedení dráhového vozidla a vlaku platia jednotné technologické postupy dráhového podniku. ...

§ 48
Brzdenie vlaku
(1)

Vlak sa dostatočne a spoľahlivo obrzdí. Dráhový podnik zostaví vlak tak, aby účinok bŕzd a druh brzdenia ...

(2)

Účinnosť brzdenia sa upraví tak, aby zábrzdná dráha neprevýšila zábrzdnú vzdialenosť.

§ 49
Rýchlosť chodu vlaku
(1)

Rýchlosť chodu vlaku sa určí tak, aby bolo zaistené bezpečné a plynulé zastavenie alebo spomalenie chodu ...

(2)

Na určenie rýchlosti a podmienok chodu vlaku v jednotlivých traťových úsekoch pri rôznych režimoch chodu ...

§ 50
Mimoriadne zastavenie vlaku na trati
(1)

Mimoriadne zastavenie vlaku na trati z dôvodu poruchy na dráhovom vozidle, ak nemôže vlak dôjsť do najbližšej ...

(2)

Pri nevyhnutnosti opustenia vlaku cestujúcimi sa zaistí ich bezpečné vystúpenie na trať a odchod na ...

(3)

Pri prevádzkovaní dopravy na dráhe dráhový podnik určí jednotné technologické postupy najmä na

a)
mimoriadne zastavenie vlaku na trati,
b)
odsun vlaku nespôsobilého na odchod z trate,
c)
zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich pri nevyhnutnosti opustenia vlaku na trati.
§ 51
Chod služobného vlaku

Na zaistenie chodu služobného vlaku alebo pomocného vlaku sa určia jednotné technologické postupy, ktoré ...

a)

podmienky na zabezpečenie činností potrebných na chod,

b)

rýchlosť, zostavovanie, vybavenie a brzdenie vlaku,

c)

postup pri nehodách a poruchách.

ELEKTRIČKOVÁ DRÁHA A TROLEJBUSOVÁ DRÁHA
§ 52
Použitie dráhového vozidla
(1)

Pri každom dráhovom vozidle sa pred výjazdom na trať overí funkčná spôsobilosť bŕzd. V dráhových vozidlách ...

(2)

Pri vykonávaní dopravy na dráhe dráhový podnik určí jednotné technologické postupy najmä na

a)
spôsob obsluhy vlaku,
b)
rozsah a spôsob preberania a odovzdania vlaku členený podľa týchto kritérií:
1.
medzi zamestnancom zodpovedným za technický stav vlaku (ďalej len „dielňa“) a vodičom, medzi vodičom ...
2.
na začiatku, v priebehu a na konci pracovnej zmeny vodiča alebo jej časti,
3.
vo vozovni, na inom určenom mieste odstavenia vlaku a na trati,
c)
súpis porúch a nedostatkov, s ktorými vlak neodíde z vozovne,
d)
určenie spôsobu zisťovania a odstraňovania bežných nedostatkov a porúch vlaku vodičom na trati,
e)
činnosť prevádzkových zamestnancov.
(3)

Ak je trolejbus prevádzkovaný na pozemnej komunikácii so sklonom 5 % alebo väčším a na vozovke sa nachádza ...

§ 53
Rýchlosť jazdy
(1)

Pre električkovú trať a trolejbusovú trať alebo ich úseky sa určí najvyššia dovolená rýchlosť tak, aby ...

(2)

Rýchlosť a podmienky jazdy električkového vlaku alebo trolejbusového vlaku pre trať a jednotlivé traťové ...

(3)

Najvyššia rýchlosť jazdy sa určí najmä pri

a)
jazde v areáli vozovne, garáže a dielne s výnimkou skúšobnej trate,
b)
jazde na miestach, kde sa pracuje, a pri návesti vyžadujúcej pomalú jazdu,
c)
manipulácii, spájaní a rozpájaní vlakov alebo vozidiel vlaku, jazde nad pracovnou jamou, jazde cez umývacie ...
d)
jazde pri cúvaní,
e)
jazde cez povelový trolejový kontakt a návestný (blokovací) trolejový kontakt koľajovej výhybky,
f)
jazde proti hrotu koľajovej výhybky postavenej do odbočovacej alebo priamej vetvy, ak nie je zabezpečená ...
g)
jazde po hrote z odbočovacej a priamej vetvy koľajovej výhybky,
h)
jazde cez koľajové kríženie,
i)
jazde v koľajovom oblúku s polomerom menším ako 25 m,
j)
tlačení električkového vlaku,
k)
jazde električkového vlaku cez miesto na úrovni označníka „Zastávka“ na zastávke, na ktorej nezastavuje, ...
l)
jazde cez železničné a vlečkové priecestie,
m)
jazde cez povelový trolejový kontakt trolejovej výhybky,
n)
jazde cez výhybku trolejového vedenia,
o)
jazde cez trolejové kríženie,
p)
jazde s poruchou, pri ktorej výrobca vlaku alebo vozidla umožňuje ďalšiu jazdu vlaku alebo vozidla.
(4)

Na jazdu električkových vlakov a trolejbusových vlakov, ak je dráha vedená po pozemnej komunikácii, ...

§ 54
Označovanie vlakov
(1)

Na správnu orientáciu cestujúcich sa pri vykonávaní verejnej dopravy vlaky označia najmenej

a)
vpredu zvonka čitateľným číslom alebo iným označením linky a názvom mesta, obce, časti mesta alebo časti ...
b)
na strane nástupu cestujúcich zvonka čitateľným číslom alebo iným označením linky, názvom cieľovej zastávky, ...
c)
vo vnútri vlaku čitateľným číslom alebo iným označením linky, názvom cieľovej zastávky alebo aj ďalších ...
d)
vzadu zvonka čitateľným číslom alebo iným označením linky čitateľným aj za tmy.
(2)

Ak je názov mesta, obce, časti mesta alebo časti obce obsiahnutý v názve zastávky, nemusí sa uvádzať ...

(3)

Označenie linky a smeru jazdy čitateľné zvonka a vo vnútri vlaku sa vykoná tak, že

a)
číslo alebo iné označenie linky sa odlíši od inej dráhovej linky alebo autobusovej linky v rámci danej ...
b)
označenie linky sa pri vykonávaní spoja, ktorého trasa je výrazne odlišná od základnej trasy linky, ...
c)
výška písmen číselného alebo iného označenia linky zvonka je najmenej 100 mm,
d)
výška písmen názvu cieľa linky zvonka je najmenej 50 mm,
e)
pri elektronických tabuliach čitateľných zvonka umiestnených na boku vlaku sa pripúšťa striedanie, posúvanie ...
f)
pri elektronických tabuliach čitateľných zvnútra vlaku sa pripúšťa striedanie označenia linky a smeru ...
g)
ak označenie linky a smeru nie je zabezpečené elektronickou tabuľou alebo ak je zabezpečené plnofarebnou ...
(4)

Vlak pohybujúci sa na trati na verejnom priestranstve sa označí pri nevykonávaní verejnej dopravy

a)
textom „Objednaná jazda“ pri jazde pre vymedzený okruh cestujúcich,
b)
textom „Služobná linka“, ktorý možno doplniť o označenie konkrétnej služobnej linky, pri jazde pre zamestnancov ...
c)
textom „Skúšobná jazda“ pri jazde na overenie vlastností vozidla,
d)
textom „Výcviková jazda“ pri vykonávaní výcviku vodičov,
e)
textom „Technologická jazda“ alebo iným vhodným textom pri akejkoľvek inej jazde.
(5)

Texty tabúľ podľa odseku 4 sa vizuálne odlíšia od označenia linky a smeru jazdy pri vykonávaní verejnej ...

(6)

Vlak pristavený vo východiskovej zastávke dlhšie ako jednu minútu pred časom odchodu podľa cestovného ...

(7)

Miesto určené na nástup a výstup s detským kočíkom, invalidným vozíkom alebo inou nadrozmernou príručnou ...

(8)

Vo vlaku sa vyhradí najmenej šesť miest pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ...

(9)

Prvky umiestnené na vlaku a vo vlaku, ktoré sú určené na orientáciu a ovládanie cestujúcimi, sa zreteľne ...

(10)

Každé dráhové vozidlo sa označí

a)
zvonku na strane nástupu cestujúcich obchodným menom, logom alebo znakom dráhového podniku a integrovaného ...
b)
evidenčným číslom dráhového vozidla podľa odseku 11,
c)
v priestore pre cestujúcich počtom miest na sedenie a počtom miest na státie pri najväčšom obsadení ...
d)
v priestore pre cestujúcich názvom výrobcu vozidla, miestom výroby, rokom výroby a výrobným číslom vozidlovej ...
e)
na každom stanovišti vodiča najvyššou dovolenou rýchlosťou vozidla,
f)
zvonku na každých dverách pre cestujúcich alebo v ich tesnej blízkosti informáciou o možnostiach platby ...
(11)

Evidenčné číslo dráhového vozidla pozostáva zo skratky dráhového podniku a medzerou oddeleného trojčíslia ...

(12)

Označenie umiestnené na stanovišti vodiča v zornom poli vodiča dráhových vozidiel a na vonkajšej strane ...

(13)

V priestore pre cestujúcich na zástene každého stanovišťa vodiča dráhového vozidla prevádzkovaného na ...

(14)

Reklamy a iné touto vyhláškou neustanovené nápisy, oznamy a symboly na vlaku a vo vlaku je možné umiestniť ...

a)
ohrozovať bezpečnosť prevádzky,
b)
obmedzovať výhľad vodiča alebo sprievodcu,
c)
nadmerne sťažovať identifikáciu vlaku ako spoja verejnej dopravy zo strany cestujúceho zvonka,
d)
obmedzovať označenie vlaku,
e)
obmedzovať alebo sťažovať identifikáciu evidenčného čísla dráhového vozidla a
f)
prekrývať viac ako 10 % celkovej plochy okien.
(15)

Začiatok vlaku sa označí dvoma svetlometmi s bielym svetlom. Električkový vlak sa mimo obce za zníženej ...

§ 55
Odstavenie vlaku

Odstavený vlak sa bezpečne zaistí proti samovoľnému pohybu alebo proti uvedeniu do pohybu nepovolanou ...

PODROBNOSTI PREVÁDZKOVANIA LANOVEJ DRÁHY A DOPRAVY NA LANOVEJ DRÁHE
§ 56
Všeobecné prevádzkové ustanovenia
(1)

Za organizačné usporiadanie a odborné riadenie činnosti zabezpečenia prevádzky lanovej dráhy a dopravy ...

(2)

Manažér prevádzky je zamestnanec prevádzkovateľa lanovej dráhy, ktorý zabezpečuje kontrolu dodržiavania ...

(3)

Manažérom prevádzky môže byť zamestnanec prevádzkovateľa lanovej dráhy, ktorý bol ustanovený zodpovedným ...

(4)

Prevádzku lanovej dráhy a dopravu na lanovej dráhe riadi vedúci prevádzky lanovej dráhy, ktorý zodpovedá ...

(5)

Vedúci prevádzky lanovej dráhy môže byť určený najviac pre dve lanové dráhy, pričom každá z nich môže ...

(6)

Križovanie lanovej dráhy s pozemnou komunikáciou pre peších, účelovou pozemnou komunikáciou, lyžiarskou ...

(7)

Na miestach výstupu na podperu, lanový most a iné časti zariadenia lanovej dráhy, kde je zakázaný prístup ...

§ 57
Dopravná a revízna rýchlosť, návestná sústava
(1)

Pri prevádzkovaní lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe sa dodržiava určená dopravná rýchlosť, ktorou ...

(2)

Ak to poveternostné podmienky, technický stav lanovej dráhy a iné technicko-bezpečnostné podmienky vyžadujú, ...

(3)

Rýchlosť pohybu pre kontrolu lana – revízna rýchlosť je najviac 0,5 m.s-1.

(4)

Ak sa na osobnej lanovej dráhe prepravujú predmety, ktorých rozmery alebo hmotnosť vyžadujú zavesenie ...

(5)

Návestná sústava sa upraví tak, aby umožňovala ľahké, rýchle a jednoznačné vyjadrenie a vnímanie návestí ...

(6)

Návesti používané na lanovej dráhe sa upravia tak, aby sa výrazne odlišovali od signálov, zvukov a znamení, ...

§ 58
Podmienky na uvedenie lanovej dráhy do chodu
(1)

Denne pred dopravou cestujúcich na lanovej dráhe sa vykonajú

a)
kontrola obsadenia staníc lanovej dráhy zamestnancami z hľadiska predpísaného počtu a odbornosti,
b)
prehliadky a kontroly technologických zariadení, nástupných a výstupných priestorov staníc, umiestnenie ...
c)
skúšobný chod a kontrolná jazda,
d)
preverenie, či sú splnené podmienky na začatie chodu lanovky vzhľadom na poveternostné podmienky.
(2)

Úkony podľa odseku 1 písm. a) a d) sa urobia pred každým obnovením chodu lanovej dráhy počas dňa.

(3)

Ak bol počas dňa prerušený chod lanovej dráhy pre zhoršené poveternostné podmienky, napríklad námraza, ...

(4)

Pokyn na uvedenie lanovej dráhy do chodu na účely vykonania skúšobného chodu lanovej dráhy a kontrolnej ...

(5)

Lanová dráha sa uvedie do chodu, až keď na všetkých staniciach je prítomný aspoň jeden zamestnanec, ...

(6)

Prítomnosť zamestnanca v stanici počas skúšobného chodu alebo kontrolnej jazdy nie je potrebná, ak je ...

(7)

Lanovú dráhu uvádza do chodu na účely skúšobného chodu a kontrolnej jazdy zamestnanec oprávnený riadiť ...

(8)

Uvedenie lanovej dráhy do chodu a riadenie chodu na účely dopravy cestujúcich vykonáva len operátor, ...

§ 59
Skúšobný chod lanovej dráhy a kontrolná jazda
(1)

Správnosť funkcie zariadení lanovej dráhy sa zisťuje skúšobným chodom v rozsahu nevyhnutnom na zistenie ...

(2)

Akákoľvek doprava osôb počas skúšobného chodu je zakázaná. To sa nevzťahuje na sprievod vozňov visutých ...

(3)

Kontrolnou jazdou bez cestujúcich sa bežnou vizuálnou prehliadkou zisťuje stav zariadení na trati, správna ...

(4)

Kontrolnú jazdu vykonáva zamestnanec priamo z vozňa lanovej dráhy tak, aby sa prehliadla celá dĺžka ...

(5)

Kontrolnú jazdu možno spojiť so služobnými jazdami na vystriedanie zamestnancov na jednotlivých stanovištiach ...

(6)

Na lanovej dráhe obežného systému s odpojiteľnými vozňami pred vozňom, v ktorom je zamestnanec vykonávajúci ...

§ 60
Kontrola trate pochôdzkou
(1)

Ak sa doprava na lanovej dráhe nevykonávala dlhšie ako tri dni alebo po nepriaznivých poveternostných ...

(2)

Na lanových dráhach, ktorých trať je situovaná v osobitných sťažených terénnych podmienkach a je chôdzou ...

§ 61
Prevádzka lanovej dráhy v noci
(1)

Ak sa má vykonať na lanovej dráhe doprava osôb v noci, je potrebné vytvoriť tieto podmienky:

a)
na lanových dráhach s vozňami povinne sprevádzanými sprievodcami majú vozne osvetľovacie vonkajšie svetlomety ...
b)
úseky trate na vchodoch a východoch staníc sú aspoň na vzdialenosť ubehnutú vozňom za päť sekúnd osvetlené ...
c)
na lanových dráhach s vozňami, ktoré povinne nesprevádza sprievodca, majú vozne lanovej dráhy vpredu ...
d)
pre možnosť evakuácie cestujúcich je na lanovej dráhe k dispozícii osvetľovacie zariadenie nezávislé ...
e)
nástupištia, výstupištia a ostatné priestory staníc určené pre pohyb cestujúcich majú núdzové elektrické ...
(2)

V prevádzkovom predpise lanovej dráhy sa pre jednotlivé ročné obdobia určí časový rozsah vykonávania ...

§ 62
Doprava cestujúcich na lanovej dráhe
(1)

Osobná doprava sa organizuje podľa cestovného poriadku.

(2)

Doprava cestujúcich na lanovej dráhe sa môže začať

a)
po vykonaní úkonov podľa § 58, ak sa preukázala pripravenosť zariadenia na prevádzku,
b)
po dorozumení operátora so všetkými zamestnancami obsluhy lanovej dráhy a
c)
ak dá na začatie pravidelnej dopravy súhlas vedúci prevádzky lanovej dráhy alebo zamestnanec určený ...
(3)

Lanová dráha sa neuvedie do chodu s cestujúcimi, kým vo všetkých staniciach nie je prítomný stanovený ...

(4)

Podľa situácie určí vedúci prevádzky podmienky dopravy, obmedzenú dopravnú rýchlosť alebo zníženie obsaditeľnosti ...

(5)

Všetky prevádzkové priestory obsadené zamestnancami lanovej dráhy a priestory určené pre cestujúcich ...

(6)

Dráhové vozidlá kyvadlových lanových dráh určené na prepravu viac ako 15 osôb sa obsadia sprievodcom ...

§ 63
Ukončenie chodu a prevádzky lanovej dráhy
(1)

Na lanových dráhach obežného systému s pevným alebo odpojiteľným uchytením vozňov môžu dať obsluhovatelia ...

(2)

Ak nastanú pochybnosti o tom, či vozeň s posledným cestujúcim došiel do stanice, je úlohou obsluhovateľa ...

(3)

Zamestnanci obsluhy v staniciach vedú v prevádzkovej dokumentácii presné záznamy o tom, ktoré číslo ...

(4)

Na lanovej dráhe sa uvedie čas ukončenia prevádzky a dopravy. Po ukončení prevádzky a dopravy na lanovej ...

§ 64
Mimoriadne zastavenie chodu lanovej dráhy
(1)

Len čo niektorý zamestnanec obsluhy lanovej dráhy alebo iný zamestnanec lanovej dráhy spozoruje, že ...

(2)

Ak stupeň ohrozenia bezpečnosti podľa odseku 1 je taký závažný, že zastavenie lanovej dráhy spôsobom ...

(3)

V ostatných prípadoch, pri ktorých nehrozí nebezpečenstvo podľa odsekov 1 a 2, zastavenie chodu lanovej ...

(4)

Prípady zastavenia chodu lanovej dráhy podľa odsekov 1 a 2, a to zásahom obsluhy alebo pôsobením zabezpečovacieho ...

(5)

Po každom neočakávanom zastavení chodu lanovej dráhy operátor vyhodnotí situáciu a na základe toho informuje ...

(6)

Lanová dráha sa môže opätovne uviesť do chodu až po riadnom zistení príčin zastavenia a ich odstránenia. ...

§ 65
Styk s prepravcami a cestujúcimi
(1)

Dráhový podnik upraví styk s cestujúcimi a prepravcami podľa miestnych podmienok a vo všetkých staniciach ...

(2)

Dráhový podnik zverejní cestovný poriadok, v ktorom oboznámi cestujúcich alebo prepravcov s časom pravidelných ...

(3)

Pravidelnou jazdou sa rozumie jazda v čase určenom v cestovnom poriadku, pri ktorej sa preprava cestujúcich ...

(4)

Mimoriadnou jazdou sa rozumie jazda vykonaná v čase nevyhradenom cestovným poriadkom pre pravidelnú ...

(5)

Do mimoriadnych jázd sa zahrňujú aj jazdy kvôli preprave chorých a zranených, poskytovanie prvej pomoci, ...

(6)

Za mimoriadnu jazdu sa nepovažuje chod lanovej dráhy na technicko-prevádzkové účely, napríklad odstraňovanie ...

(7)

Cestujúci na lanovej dráhe sa riadia pokynmi prevádzkového personálu. Preprava sa môže uskutočňovať, ...

(8)

V prepravnom poriadku sa uvedú všeobecné opatrenia, opatrenia týkajúce sa prístupu a prepravy, správania ...

(9)

V stanici sa vykonajú technické úpravy na účely usmernenia pohybu cestujúcich, príchod na nástupište ...

(10)

Do ostatných priestorov staníc a miest, kde je nebezpečenstvo ohrozenia od pohybujúcich vozňov, sa technicky ...

(11)

Požiadavky na prechody, pracovné priestory, nástupné a výstupné priestory staníc, informácie a označenia ...

(12)

V stanici v miestach prístupu na nástupište sa umiestnia pokyny na prepravu cestujúcich na lanovej dráhe. ...

§ 66
Kontrola zariadení lanovej dráhy v prevádzke
(1)

Prevádzkovateľ lanovej dráhy predpísanú kontrolu a preverovanie stavu zariadenia lanovej dráhy z hľadiska ...

(2)

Prevádzkovateľ lanovej dráhy zabezpečí vykonávanie údržby, pravidelných kontrol, revízií a skúšok zariadení ...

(3)

Ak výrobca lanovej dráhy neurčí kratšiu lehotu, prehliadka oceľovej konštrukcie lanovej dráhy sa vykonáva ...

(4)

O vykonaní úkonov podľa odsekov 1 a 2 sa vedú záznamy v prevádzkovej dokumentácii lanovej dráhy alebo ...

(5)

Ak sa kontrolou zariadenia alebo pri vzniku poruchy zariadenia zistí nesplnenie technických požiadaviek, ...

§ 67
Defektoskopické skúšky lán
(1)

Prevádzkovateľ lanovej dráhy vykonáva defektoskopické skúšky nosných a pohyblivých lán. Prvá defektoskopická ...

(2)

Ak výrobca zariadenia alebo osobitný predpis2) nestanoví kratšie lehoty, pravidelné defektoskopické ...

(3)

Pred defektoskopickou skúškou sa z dopravných lán demontujú vozne.

(4)

Defektoskopické skúšky lán a súčiastok môže vykonávať zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady ...

(5)

Okrem skúšok uvedených v odsekoch 1 až 4 sa vykonajú mimoriadne defektoskopické skúšky lán, len čo ich ...

§ 68
Pravidelné kontroly lán
(1)

Prevádzkovateľ lanovej dráhy zabezpečí pravidelné kontroly a merania lán, posúvanie nosných lán a pevných ...

(2)

Ak poveternostné podmienky neumožňujú po dlhší čas prehliadku nosných lán, môže sa ich kontrola obmedziť ...

(3)

Ak stav lana podľa znaleckého posudku alebo kontroly vonkajšieho stavu vyžaduje v záujme bezpečnosti ...

(4)

O meraní a kontrole lana sa vedú záznamy v knihe lana. Spôsob vedenia záznamov o kontrolách podrobne ...

(5)

Pri zistení nedostatku na lane ohrozujúceho bezpečnosť prevádzkovateľ lanovej dráhy bez odkladu zastaví ...

(6)

Skúšobňa označí lano za nevyhovujúce, ak sa pri skúškach vykonaných v rozsahu a spôsobom stanoveným ...

(7)

Ak sa lano skladovalo dlhšie ako dva roky odo dňa vystavenia osvedčenia skúšobne o skúške, skúška sa ...

§ 69
Základné požiadavky na údržbu zariadení lanovej dráhy
(1)

Prevádzkovateľ lanovej dráhy zabezpečuje pravidelnú údržbu a opravy zariadení lanovej dráhy odborne ...

(2)

Po ukončení údržby a opravy zariadení lanovej dráhy sa vykonajú všetky nevyhnutné kontroly a skúšky ...

(3)

Prevádzkovateľ lanovej dráhy zostaví plán údržby, kontrol, revízií a skúšok zariadenia lanovej dráhy, ...

(4)

Úkony údržby sa stanovia v zozname skúšok, ktorý obsahuje hodnoty ich nastavenia a povolených tolerancií, ...

(5)

Pri údržbe a opravách možno použiť len náhradné dielce a materiály zhodné s technickou dokumentáciou ...

(6)

Pri prístrojoch s nastaviteľnými hodnotami a ďalších prístrojoch určených úradom, napríklad meracie ...

(7)

O každom úkone údržby, opravy, skúšky zariadenia sa vyhotoví záznam, ktorý potvrdí svojím podpisom osoba, ...

§ 70
Montážne zariadenia a pomôcky
(1)

Dodávateľ lanovej dráhy ju vybaví stabilnými montážnymi zariadeniami zodpovedajúcimi funkčnosťou a únosnosťou ...

(2)

Pre kontroly, skúšky a merania, ktoré vyplývajú z pokynov pre prevádzku, obsluhu, údržbu a skúšky, výrobca ...

(3)

Výrobca lanovej dráhy v pokynoch pre prevádzku, obsluhu, údržbu a skúšky lanovej dráhy určí druhy a ...

(4)

Prevádzkovateľ lanovej dráhy vybaví lanovú dráhu montážnymi pomôckami a prenosnými zariadeniami podľa ...

(5)

Prevádzkovateľ lanovej dráhy má k dispozícii alebo zmluvne zabezpečí potrebné závažie na zaťaženie vozňov ...

(6)

V technickej dokumentácii lanovej dráhy sa určí, ktoré zariadenia v prevádzke vyžadujú z hľadiska bezpečnosti ...

(7)

V pokynoch výrobcu lanovky sa stanovia

a)
technologické postupy pre montážne práce,
b)
konštrukčné zariadenia, ktoré pri prevádzke vyžadujú dodržiavanie osobitných podmienok,
c)
najdlhšie prípustné časy používania týchto zariadení v prevádzke lanovej dráhy.
§ 71
Hlavný spis a prevádzková dokumentácia lanovej dráhy
(1)

Na lanovej dráhe sa vedie hlavný spis lanovej dráhy, ktorý obsahuje súbor platných a skutočnému vyhotoveniu ...

(2)

Prevádzkovateľ lanovej dráhy vedie najmä túto prevádzkovú dokumentáciu:

a)
prevádzkový denník poháňacej stanice,
b)
prevádzkové denníky staníc,
c)
revíznu knihu lanovej dráhy,
d)
knihu lán,
e)
knihu údržby a opráv elektrických zariadení a strojových zariadení,
f)
knihu údržby a opráv vozňov lanovej dráhy,
g)
knihu dozorov lanovej dráhy,
h)
kontrolnú knihu lanovej dráhy,
i)
inú predpísanú dokumentáciu.
(3)

Podrobnú špecifikáciu prevádzkovej dokumentácie na lanovej dráhe, jej rozsah a spôsob vedenia, určenie ...

§ 72
Prevádzkový predpis lanovej dráhy
(1)

Na usporiadanie bezpečnej prevádzky lanovej dráhy prevádzkovateľ lanovej dráhy vydá prevádzkový predpis ...

(2)

Prevádzkový predpis obsahuje všetky nevyhnutné technické a technologické údaje potrebné pre bezpečnú ...

(3)

Prevádzkový predpis stanoví ďalej najmä

a)
lehoty a rozsah údržby, opráv, prevádzkových kontrol a skúšok zariadení a určenie zamestnancov na ich ...
b)
používaný spôsob dorozumenia personálu a použité návesti,
c)
postup zamestnancov pri dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach a pri záchranných prácach, ...
d)
opatrenia určené pre prípad nečakaného zastavenia chodu zariadení, pre prípad mimoriadneho zastavenia ...
e)
opatrenia pre prípad poruchy zabezpečovacích zariadení, v takom prípade zariadenie spravidla pripustí ...
f)
opatrenia pre prípad poruchy mechanických zariadení, lán, vozňov a podobne,
g)
podmienky, za ktorých sa zastaví chod lanovej dráhy, ak rýchlosť vetra prevyšuje najvyššiu prípustnú ...
h)
opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, ak je potrebné obsluhu robiť v podmienkach nedostatočnej viditeľnosti, ...
i)
opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku v noci,
j)
opatrenia nevyhnutné na odstránenie snehu, námrazy a ľadu z lán a z mechanických zariadení,
k)
počty zamestnancov, ich skladbu a ich najmenší počet na zabezpečenie chodu lanovej dráhy,
l)
podmienky presunutia zodpovednosti, úloh a právomoci vedúceho prevádzky lanovej dráhy na jeho zástupcu ...
m)
opatrenia na stráženie alebo iné zabezpečenie lanovej dráhy pred zneužitím a poškodením v čase dopravného ...
n)
podmienky, za ktorých sa môže prerušiť prevádzka na lanovej dráhe,
o)
opatrenia predpísané jednotlivými ustanoveniami tejto vyhlášky,
p)
podmienky vykonávania údržby, opráv, prevádzkových kontrol a skúšok,
q)
umiestnene informačných tabúľ a pokynov pre cestujúcich,
r)
evakuačný plán.
§ 73
Prevádzkové denníky staníc
(1)

O priebehu riadenia dopravy na dráhe sa vedie prevádzkový denník, ktorý sa uchováva najmenej päť rokov. ...

(2)

Do prevádzkového denníka poháňacej stanice sa zaznamenávajú všetky rozhodujúce údaje o chode lanovej ...

(3)

Do prevádzkových denníkov staníc sa zaznamenávajú údaje o výsledkoch denných prehliadok, kontrol a skúšok ...

§ 74
Revízna kniha lanovej dráhy
(1)

Do revíznej knihy lanovej dráhy zaznamenáva revízny orgán výroky o prevádzkovej spôsobilosti lanovej ...

a)
revíznych skúšok strojového zariadenia lanovej dráhy,
b)
revízií elektrického zariadenia lanovej dráhy a bleskozvodov.
(2)

V záznamoch revízny orgán uvedie vždy číslo správy o revíznej skúške strojového zariadenia a číslo správy ...

§ 75
Kniha lana
(1)

Pre každé lano použité na lanovej dráhe sa založí kniha lana. Kniha lana obsahuje súbor všetkých rozhodujúcich ...

(2)

Do knihy lana sa zaznamenávajú všetky výsledky prehliadok, kontrol a meraní lana a výsledky defektoskopických ...

(3)

Ak má lanová dráha viac lán, zakreslí sa schéma všetkých lán na lanovej dráhe a určí sa systém označovania ...

(4)

Každá kniha lana obsahuje tieto doklady a záznamy, ktoré sa týkajú položeného lana:

a)
popis lana, jeho konštrukciu a základné rozmerové a pevnostné parametre v súlade s projektovou dokumentáciou, ...
b)
certifikát o akosti položeného lana,
c)
protokol o výsledku skúšky ťahom lana vcelku a pri nosných lanách osvedčenie o skúškach lana pred jeho ...
d)
technické správy a doklady o položení lana, vyhotovení zápletov, zaliatí lanových koncoviek a lanových ...
e)
technické správy, nálezy a záznamy o defektoskopických skúškach, pravidelných a mimoriadnych prehliadkach, ...
f)
evidenčné listy prevádzkových výkonov lán, do ktorých sa mesačne zapisujú na obežných lanových dráhach ...
g)
diagramy zlomov drôtov v lane, záznam počtu zlomov a miest ich výskytu od času prevádzkového používania ...

Doklady uvedené pod písmenami f) a g) sa vedú aj o odložených lanách do zrušenia lanovej dráhy.

(5)

Pre umožnenie správnej a presnej identifikácie položených a odložených lán sa každému lanu evidovanému ...

(6)

Knihu lana vedie vedúci prevádzky lanovej dráhy.

§ 76
Kniha dozorov a kontrolná kniha lanovej dráhy
(1)

Do knihy dozorov lanovej dráhy sa zaznamenávajú vykonané úkony orgánov štátneho dozoru na dráhach.

(2)

Do kontrolnej knihy lanovej dráhy sa zaznamenávajú výsledky kontrol a vyšetrení dráhového podniku alebo ...

(3)

Kniha dozorov lanovej dráhy a kontrolná kniha lanovej dráhy sa uložia u vedúceho prevádzky lanovej dráhy, ...

§ 77
Kniha údržby a opráv elektrických zariadení a strojových zariadení
(1)

Do knihy údržby a opráv elektrických zariadení sa zaznamenávajú všetky úkony údržby, opráv, kontrol, ...

(2)

Výsledky denných prehliadok a kontrol elektrických zariadení sa zaznamenávajú do prevádzkových denníkov ...

(3)

Do knihy údržby a opráv strojových zariadení sa zaznamenávajú všetky úkony údržby, opráv, kontrol, meraní ...

(4)

Do knihy údržby a opráv strojových zariadení sa nezaznamenávajú úkony, o ktorých boli vystavené osobitné ...

§ 78
Kniha údržby a opráv vozňov
(1)

Do knihy údržby a opráv vozňov sa zaznamenávajú všetky úkony údržby, opráv, kontrol, meraní a nastavovania ...

(2)

Kniha má okrem všeobecnej časti aj osobitnú časť vyhradenú pre každý vozeň. V osobitnej časti sú pre ...

§ 79
Zariadenie na meranie rýchlosti vetra
(1)

Visuté lanové dráhy majú anemometer s vysielacou časťou situovanou na trati v mieste, kde sa spravidla ...

(2)

Na visutých lanových dráhach sa anemometer doplní deblokovacím zariadením – tlačidlom, pomocou ktorého ...

§ 80
Odsun vozňov a evakuácia cestujúcich
(1)

Visutá lanová dráha má súbor záchranných zariadení a pomôcok v takom rozsahu, aby sa pri dlhšom zastavení ...

(2)

Evakuáciou cestujúcich sa podľa odseku 1 rozumie vyloženie cestujúcich z vozňa na zem do bezpečného ...

(3)

Vypracuje sa evakuačný plán, ktorý tvorí prílohu prevádzkového predpisu lanovej dráhy. Zamestnanci lanovej ...

(4)

Ak hrozí dlhšie zastavenie chodu lanovej dráhy, vedúci prevádzky zabezpečí, aby o príčinách zastavenia ...

(5)

Ak nedôjde k evakuácii cestujúcich z vozňov, odsun vozňov sa vykoná do 1,5 hodiny po zastavení zariadenia. ...

(6)

Ak počet prevádzkových zamestnancov lanovej dráhy a strediska, ktorí boli zaškolení a určení na evakuáciu ...

(7)

Pri evakuácii z vozňov sa zaistí zastavenie pohybu lanovej dráhy. Evakuácia cestujúcich sa vykoná tak, ...

(8)

Ak je lanová dráha schopná prepravovať osoby s obmedzenou pohyblivosťou alebo zranené osoby, technologické ...

(9)

Lanová dráha sa vybaví potrebným počtom prístrojov na komunikáciu v priebehu evakuácie cestujúcich. ...

(10)

Konštrukcia a hmotnostné riešenie kompletného záchranného zariadenia sa vyhotoví tak, aby ho najviac ...

PODROBNOSTI ZOSTAVOVANIA A OBSAHU CESTOVNÉHO PORIADKU

CESTOVNÝ PORIADOK NA ŽELEZNIČNEJ DRÁHE

§ 81
Zostavenie cestovného poriadku
(1)

Požiadavky železničných podnikov alebo iných žiadateľov na trasy sa spracúvajú podľa časového harmonogramu ...

(2)

Ak sa pri spracovaní cestovného poriadku uplatňujú požiadavky viacerých železničných podnikov alebo ...

(3)

Podľa poradia dôležitosti určeného v odseku 2 rieši manažér infraštruktúry aj časové kolízie v požiadavkách ...

(4)

Podrobnosti postupu pri časovej kolízii upraví manažér infraštruktúry v podmienkach používania siete. ...

(5)

Každý vlak je označený druhom vlaku a číslom vlaku. Na jeden kalendárny deň sa pridelí jedno konkrétne ...

(6)

Pri zostave cestovného poriadku stanovená rýchlosť vlaku neprekročí najvyššiu traťovú rýchlosť a konštrukčnú ...

(7)

Časy chodu v jednotlivých traťových úsekoch určené manažérom infraštruktúry vychádzajú z dynamických ...

(8)

Potrebné údaje cestovného poriadku nákladnej dopravy možno tiež vhodným spôsobom oznámiť obchodným partnerom, ...

(9)

Cestovný poriadok vypracúvajú osoby určené manažérom infraštruktúry na základe podkladov železničných ...

Cestovný poriadok verejnej osobnej dopravy
§ 82
Prerokovanie cestovného poriadku
(1)

Návrh cestovného poriadku postúpi manažér infraštruktúry na prerokovanie ministerstvu a vyššiemu územnému ...

(2)

Na uplatnené pripomienky ministerstva a vyššieho územného celku k návrhu cestovného poriadku manažér ...

§ 83
Zmeny cestovného poriadku
(1)

Zmeny cestovného poriadku sa vypracúvajú len v prevádzkovo odôvodnených prípadoch alebo podľa odôvodnených ...

(2)

Zmeny cestovného poriadku s dotknutými subjektmi podľa § 82 ods. 1 prerokuje a vydá manažér infraštruktúry. ...

§ 84
Zverejňovanie cestovného poriadku a jeho zmien
(1)

Pre potrebu cestujúcich vydá manažér infraštruktúry najmä vývesný cestovný poriadok pre každú trať, ...

(2)

Vývesný cestovný poriadok a zoznam „Príchody a odchody vlakov“ vrátane ich opráv sa zverejňujú najmenej ...

(3)

Vývesný cestovný poriadok úseku trate, v ktorom sa stanica nachádza, a nadväzujúcich úsekov trate a ...

§ 85
Obsah cestovného poriadku
(1)

Cestovný poriadok dráhy (knižné vydanie) obsahuje tieto náležitosti:

a)
obchodné meno, sídlo a znak manažéra infraštruktúry,
b)
čas platnosti,
c)
obsah,
d)
návod na použitie,
e)
vysvetlenie použitých značiek,
f)
prehľadné grafické znázornenie železničnej siete s označením traťových úsekov,
g)
abecedný zoznam železničných staníc,
h)
prehľad radenia dráhových vozidiel na prepravu cestujúcich okrem zrýchlených a osobných vlakov,
i)
obchodné mená, sídla a znaky železničných podnikov,
j)
údaje o službách súvisiacich s prepravou, napríklad rezervácia miest vo vlakoch, v lôžkových a ležadlových ...
k)
časový harmonogram spracovania pripomienok k cestovnému poriadku a termíny vydávania jeho zmien,
l)
údaje pre jednotlivé úseky trate obsahujúce
1.
označenie úseku trate, jeho číslo a názov východiskovej a cieľovej železničnej stanice,
2.
druh vlaku a jeho názov a číslo,
3.
údaje o vozňovej triede, o priamych vozňoch a vozňoch s obmedzenou schopnosťou pohybu,
4.
podmienky na použitie vlaku cestujúcimi,
5.
údaje o poskytovaných službách,
6.
názvy železničných staníc na traťovom úseku,
7.
tarifné kilometre vzdialenosti železničných staníc a železničných zastávok,
8.
časové údaje o odchode vlaku zo stanice v hodinách a minútach usporiadané v intervale od 00.00 do 24.00 ...
9.
časové obmedzenie chodu vlaku,
10.
východiskovú a cieľovú stanicu vlaku, ak ide vlak po viacerých úsekoch trate,
11.
ďalšie údaje potrebné na informovanie cestujúcich.
(2)

Tarifné kilometre podľa odseku 1 písm. l) siedmeho bodu vychádzajú zo skutočnej vzdialenosti medzi dvomi ...

(3)

Vývesný cestovný poriadok obsahuje tieto náležitosti:

a)
obchodné meno, sídlo a znak manažéra infraštruktúry,
b)
obchodné mená, sídla, znaky a kontaktné údaje železničných podnikov,
c)
čas platnosti,
d)
údaje podľa odseku 1 písm. l).
(4)

Zoznam „Príchody a odchody vlakov“ sa vydáva pre každú stanicu a obsahuje tieto náležitosti:

a)
obchodné meno, sídlo a znak prevádzkovateľa dráhy,
b)
názov železničnej stanice,
c)
čas platnosti,
d)
obchodné mená, sídla a znaky železničných podnikov,
e)
vysvetlenie použitých skratiek,
f)
časové údaje o príchode a odchode vlaku zo stanice v hodinách a minútach rozdelené podľa jednotlivých ...
1.
druh vlaku, jeho názov a číslo, znak železničných podnikov,
2.
údaje o priamych vozňoch a službách súvisiacich s prepravou vo vlaku vrátane radenia vozňov bezbariérovo ...
3.
podmienky použitia vlaku cestujúcimi,
4.
údaj, či vlak zastavuje len na znamenie alebo či je zastavenie vlaku inak obmedzené,
5.
názov východiskovej a cieľovej stanice vlaku, pri expresnom vlaku a rýchliku i názvy nácestných staníc, ...
6.
časové obmedzenie chodu vlaku,
7.
ďalšie údaje potrebné na informovanie cestujúcich.
(5)

Poradie jednotlivých vlakov v cestovnom poriadku sa usporiada tak, aby časové údaje boli podľa časovej ...

CESTOVNÝ PORIADOK NA ŠPECIÁLNEJ DRÁHE, ELEKTRIČKOVEJ DRÁHE, TROLEJBUSOVEJ DRÁHE A LANOVEJ DRÁHE
§ 86
Spôsob vypracovania
(1)

Dráhový podnik vypracúva návrh linkového cestovného poriadku pre každú linku verejnej osobnej dopravy ...

a)
formou upraveného zastávkového cestovného poriadku z oboch základných konečných a východiskových zastávok ...
b)
formou stĺpcového zoznamu všetkých spojov linky s odchodmi zo všetkých zastávok linky okrem konečných ...
(2)

Linkový cestovný poriadok predkladaný na obci podľa odseku 1 písm. a) vo forme upraveného zastávkového ...

a)
obchodné meno dráhového podniku a jeho poštovú adresu,
b)
označenie linky,
c)
termín začiatku platnosti cestovného poriadku,
d)
názvy všetkých zastávok linky, pre každý smer, ak je linka obojsmerná, s medzizastávkovými jazdnými ...
e)
platnosť celého cestovného poriadku alebo jeho jednotlivých častí na druhy dní, napríklad dni v kalendárnom ...
f)
odchody spojov,
g)
určenie kapacitného druhu vlaku pre každý vykonávaný spoj,
h)
prípadné značky poznámok pre spoj a pre spoj a zastávku, ak sa spoj začína alebo sa končí na inej ako ...
i)
vysvetlenie značiek použitých poznámok okrem štandardných podľa § 87 ods. 6.
(3)

Ak je interval medzi spojmi v určitom období rovnaký a kratší ako desať minút a všetky spoje v ňom majú ...

(4)

Linkový cestovný poriadok predkladaný obci podľa odseku 1 písm. b) obsahuje

a)
obchodné meno dráhového podniku a jeho poštovú adresu,
b)
označenie linky,
c)
termín začiatku platnosti cestovného poriadku,
d)
názvy všetkých zastávok linky, pre každý smer, ak je linka obojsmerná, a to v poradí, v akom na linke ...
e)
sumárne údaje pre spoj:
1.
číslo spoja,
2.
platnosť spoja na druhy dní, napríklad dni v kalendárnom týždni – školský rok, dni v kalendárnom týždni ...
3.
prípadné značky poznámok pre spoj,
4.
určenie kapacitného druhu vlaku pre každý vykonávaný spoj,
f)
pri každom spoji na každej zastávke
1.
časový údaj o odchode, na konečných zastávkach o príchode, na zastávkach s dlhším pobytom aj o príchode ...
2.
prípadné značky poznámok pre daný spoj a danú zastávku,
g)
vysvetlenie značiek použitých poznámok okrem štandardných podľa § 87 ods. 6.
(5)

Pri malom počte spojov je možné spojenie protiľahlých smerov do jednej tabuľky. Pri veľkom počte spojov ...

(6)

Ak linka verejnej osobnej dopravy na električkovej alebo trolejbusovej dráhe presahuje územie obce, ...

(7)

Ak je následný interval medzi spojmi linky dlhší ako 10 minút, tento interval je deliteľom alebo násobkom ...

(8)

Pri určovaní cestovných časov sa vychádza z traťovej rýchlosti v jednotlivých úsekoch dráhy a najvyššej ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane použijú aj pre vypracovanie cestovného poriadku na špeciálnej ...

§ 87
Obsah a zverejnenie cestovného poriadku a jeho zmien
(1)

Zastávkový cestovný poriadok sa spracúva pre každú zastávku a linku verejnej električkovej a trolejbusovej ...

a)
obchodné meno alebo aj znak dráhového podniku a jeho poštovú adresu, telefónne číslo na infolinku a ...
b)
označenie linky,
c)
termín začiatku platnosti cestovného poriadku,
d)
názvy všetkých zastávok linky s uvedením alebo so zvýraznením názvu zastávky, pre ktorú cestovný poriadok ...
e)
platnosť celého cestovného poriadku alebo jeho jednotlivých častí na druhy dní, napríklad dni v kalendárnom ...
f)
pre každý spoj:
1.
časový údaj o odchode vlaku zo zastávky v hodinách a minútach,
2.
prípadné značky poznámok pre spoj a pre zastávku, napríklad ak sa spoj začína a končí sa na inej ako ...
g)
ak je interval medzi spojmi v určitom období rovnaký a kratší ako desať minút a všetky spoje v ňom majú ...
h)
vysvetlenie značiek použitých poznámok.
(2)

Ak je to účelné, zastávkový cestovný poriadok sa môže spracovať ako spoločný pre viacero liniek, s rovnakou ...

(3)

Ak v zastávke zastavujú spoje viacerých liniek prevádzkovaných jedným dráhovým podnikom, stačí údaje ...

(4)

Cestovné poriadky podľa odseku 1 sa umiestnia na všetkých zastávkach s výnimkou výstupných konečných ...

(5)

Cestovný poriadok a jeho plánované zmeny sa zverejnia najneskôr 48 hodín pred začiatkom jeho platnosti ...

(6)

Na vyjadrenie údajov v cestovných poriadkoch sa používajú predovšetkým značky uvedené v osobitnom predpise.11) ...

(7)

Trvalé zmeny v cestovných poriadkoch vstupujú do platnosti v termínoch zhodných s termínmi zmien grafikonu ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane použijú aj pre obsah a zverejnenie cestovného poriadku na špeciálnej ...

§ 88
Cestovný poriadok lanovej dráhy
(1)

Cestovný poriadok lanovej dráhy okrem náležitostí podľa § 87 ďalej obsahuje podmienky mimoriadnych chodov ...

(2)

Každé prerušenie prevádzky lanovej dráhy na viac ako 24 hodín sa vhodnou formou zverejní.

DRÁHOVÉ VOZIDLÁ

ŽELEZNIČNÉ DRÁHY, ŠPECIÁLNA DRÁHA, ELEKTRIČKOVÁ DRÁHA A TROLEJBUSOVÁ DRÁHA

§ 89
Typ dráhového vozidla
(1)

Typ dráhového vozidla je určený rozhodujúcimi parametrami určujúcimi vlastnosti a použitia vozidla; ...

(2)

Pre typ dráhového vozidla sa vypracujú technické podmienky určujúce parametre a technicko-prevádzkové ...

a)
zaručovalo bezpečnosť prevádzkovania dráhy, prevádzkovania dopravy na dráhe a bezpečnosť osôb,
b)
zodpovedalo osobitným predpisom12) a určeným technickým podmienkam,
c)
zodpovedalo parametrom dráhy, pre ktorú je určené,
d)
zodpovedalo účelu, na ktorý je určené,
e)
spĺňalo požiadavky na dráhové vozidlo – konštrukčné vyhotovenie a technicko-prevádzkové vlastnosti uvedené ...
(3)

Pri jednotlivých typoch dráhových vozidiel sa splnenie určených technických podmienok overuje skúškami ...

(4)

Pri historickom dráhovom vozidle určenom na osobitné jazdy na železničnej, špeciálnej alebo električkovej ...

§ 90
(1)

Pre dráhové vozidlá určené výhradne na použitie na vlečkách platia primerane ustanovenia prílohy č. ...

(2)

Obsah technických podmienok typu dráhového vozidla je uvedený v prílohe č. 2. Pri osobitnom druhu špeciálnej ...

(3)

Pre podmienky konštrukcie a vyhotovenia typov vozidiel trolejbusovej dráhy a typov vozidiel električkovej ...

(4)

Podstatnou zmenou typu dráhového vozidla okrem železničného vozidla, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť ...

a)
určenia a použitia vozidla,
b)
druhu a typu hnacieho motora alebo prenosu výkonu,
c)
prevodu na dvojkolesia,
d)
zvýšenia výkonu hnacieho motora o viac ako 10 %,
e)
obrysu vozidla nad mieru určenú pre daný typ vozidla,
f)
brzdového zariadenia, ktorá zmení druh hlavnej brzdy a brzdiaci účinok vozidla, obrzdenie, brzdiace ...
g)
elektrického trakčného obvodu a systému regulácie – riadenia trakčných pohonov,
h)
elektrického ovládania brzdy a zmenu regulácie brzdového účinku brzdy,
i)
zariadenia kontroly bdelosti vodiča alebo systému vlakového zabezpečovacieho zariadenia,
j)
funkcie palubnej diagnostiky súvisiaca s prenosom dát o stave trakčného obvodu, brzdového zariadenia ...
k)
rozchodu, rázvoru, vzdialenosti otočných čapov a usporiadania dvojkolesí,
l)
najvyššej rýchlosti – jej zvýšenie,
m)
nosných častí ovplyvňujúcich ich pevnosť a funkčnosť,
n)
vyhotovenia pojazdu,
o)
obvodu mnohonásobného riadenia,
p)
súvisiaca s tlakotesným vybavením vozidla,
q)
druhu a výkonu zdrojových energetických sústav o viac ako 20 %,
r)
zabudovaných určených technických zariadení,
s)
profilu jazdnej plochy a rozmerov kolesa vozidiel železničnej dráhy, električkovej dráhy a špeciálnych ...
t)
typu rýchlomera a snímača rýchlosti.
§ 91
Podrobnosti o prevádzke dráhových vozidiel, rozsahu, spôsobe a podmienkach overovania technickej spôsobilosti ...
(1)

Technická spôsobilosť hnacieho dráhového vozidla, riadiaceho vozňa, traťového stroja alebo dvojcestného ...

(2)

Železničné vozidlá sa nesmú používať, ak nemajú platné povolenie na uvedenie vozidla na trh alebo do ...

(3)

Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku podľa odseku 1 a technicko-bezpečnostnú ...

(4)

Technický preukaz dráhového vozidla obsahuje

a)
evidenčné číslo vozidla,
b)
dráhu, na ktorú je dráhové vozidlo určené,
c)
vlastníka a držiteľa vozidla,
d)
osobu zodpovednú za údržbu dráhového vozidla,
e)
názov výrobcu,
f)
výrobné číslo,
g)
rok výroby,
h)
typ a druh dráhového vozidla,
i)
podstatné zmeny, rekonštrukcie a úpravy,
j)
dátum vydania,
k)
základné technické údaje,
l)
záznam o schválení určených technických zariadení,
m)
potvrdenie o vykonaní technicko-bezpečnostnej skúšky,
n)
zápisy o vykonaných technických kontrolách,
o)
najvyššiu dovolenú rýchlosť vozidla,
p)
obsaditeľnosť vozidla.
(5)

Súbor dokumentov každého prevádzkovaného dráhového vozidla obsahuje

a)
doklady o schválení, skúškach a revíziách určených technických zariadení,
b)
vyhlásenie výrobcu, dovozcu o zhode dráhového vozidla so schváleným alebo povoleným typom,
c)
doklad o prvej technickej kontrole a technicko-bezpečnostnej skúške,
d)
doklad o schválení podstatnej zmeny, obnovy alebo modernizácie dráhového vozidla, ak bola takáto zmena ...
e)
doklad o poslednej pravidelnej technickej kontrole,
f)
pre vozidlá električkovej, trolejbusovej a špeciálnej dráhy technický preukaz,
g)
pre železničné vozidlá povolenie na uvedenie vozidla na trh alebo do prevádzky, doklad o pridelení európskeho ...
(6)

Pri zistených technických nedostatkoch, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky na dráhe, sa odoberie technický ...

(7)

Dráhovému podniku možno vrátiť odobraný technický preukaz dráhového vozidla a pri vozidlách železničných ...

§ 92
Podrobnosti o technicko-bezpečnostnej skúške dráhových vozidiel
(1)

Technicko-bezpečnostná skúška sa vykoná pri vydávaní súhlasu na skúšobné chody alebo skúšobnú prevádzku ...

(2)

Technicko-bezpečnostná skúška podľa odseku 4 písm. b) sa vykonáva za denného svetla a dobrej viditeľnosti ...

(3)

Dráhové vozidlo pri výkone technicko-bezpečnostnej skúšky prejde dráhu v dĺžke najmenej 50 km v každom ...

a)
1,1-násobok najvyššej dovolenej rýchlosti vozidla, najviac však zvýšená o 10 km.h-1, alebo
b)
rýchlosť nižšia ako rýchlosť, pri ktorej zaúčinkuje bezpečnostné technické zariadenie chrániace vozidlo ...
(4)

Skúšobná rýchlosť nie je vyššia, ako je konštrukčná rýchlosť skúšaného dráhového vozidla, ak je táto ...

(5)

Technicko-bezpečnostné skúšky sa vykonávajú na

a)
stojacom dráhovom vozidle,
b)
pohybujúcom sa dráhovom vozidle.
(6)

Pri technicko-bezpečnostnej skúške dráhového vozidla sa na stojacom dráhovom vozidle overuje

a)
úplnosť a správnosť dokladov dráhového vozidla vrátane dokladu o preukázaní zhody so schváleným alebo ...
b)
súlad technickej dokumentácie s vyhotovením dráhového vozidla a so schváleným alebo povoleným typom,
c)
funkčné overenie jednotlivých častí dráhového vozidla.
(7)

Pri technicko-bezpečnostnej skúške dráhového vozidla v pohybe sa overujú

a)
údaje rýchlomerov alebo tachografov a otáčkomerov,
b)
brzdiace vlastnosti dráhového vozidla, zábrzdné dráhy, pri električkách a trolejbusoch stredné spomalenie ...
c)
jazdné a prevádzkové vlastnosti dráhového vozidla pri konštrukčnej rýchlosti a skúšobnej rýchlosti,
d)
funkcia naklápania vozidlových skríň,
e)
funkcia vlakového zabezpečovacieho zariadenia, automatizovaného riadenia dráhového vozidla a základných ...
(8)

Na dráhové vozidlá určené pre špeciálnu dráhu, električkovú dráhu a trolejbusovú dráhu sa ustanovenia ...

(9)

O vykonanej technicko-bezpečnostnej skúške sa vyhotovuje protokol. Poverená osoba zašle kópiu protokolu ...

(10)

Ďalšie podmienky a spôsob vykonávania technicko-bezpečnostných skúšok určia jednotné technologické postupy ...

§ 93
Podrobnosti o technických prehliadkach a kontrolách dráhových vozidiel
(1)

Technická prehliadka je údržbový úkon predpísaný udržiavacím poriadkom a predpismi vlastníka dráhového ...

(2)

Technická kontrola dráhového vozidla je úkon vykonávaný podľa § 24 zákona o dráhach zamestnancami poverenej ...

(3)

Za vykonanie technickej prehliadky a technickej kontroly dráhových vozidiel v predpísanom rozsahu zodpovedá ...

(4)

Časové intervaly na vykonanie pravidelnej technickej kontroly sú uvedené v prílohe č. 5, ak návod na ...

(5)

Technickej kontrole okrem časového intervalu určeného v prílohe č. 5 podliehajú dráhové vozidlá aj pre ...

(6)

Hnacie dráhové vozidlá podliehajú technickej kontrole okrem časového intervalu určeného v prílohe č. ...

(7)

Pravidelná technická kontrola dráhového vozidla pre električkovú dráhu a trolejbusovú dráhu sa vykonáva ...

(8)

Medzné hodnoty rozmerov dvojkolesia dráhového vozidla električkovej dráhy sa posudzujú podľa prílohy ...

(9)

Na vykonanie pravidelnej technickej kontroly sa zabezpečí, aby osoba, ktorá ju vykonáva, poznala predpísaný ...

(10)

O vykonanej pravidelnej technickej kontrole dráhového vozidla sa vyhotovuje protokol obsahujúci údaje ...

(11)

Ustanovenia § 89 až 93 sa uplatňujú pre dráhové vozidlá používané v železničnom systéme Európskej únie ...

LANOVÁ DRÁHA
§ 94
(1)

Ak sa má v rámci opráv, rekonštrukcií alebo pri stavbe na dráhe hoci len jednorazovo prekročiť dovolená ...

(2)

Výpočtom určené hmotnosti vozňov sa preukazujú dokladom o vážení, ktorý predložil výrobca lanovej dráhy. ...

(3)

Zavreté vozne majú zabezpečené otvory na umožnenie záchrany cestujúcich.

(4)

Vo vozňoch sa uvedú údaje o užitočnej hmotnosti a o povolenom počte osôb.

(5)

Časti vozňov, s ktorými prichádzajú cestujúci do styku, sa vybavia tak, aby nedochádzalo k poškodeniu ...

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 95
Riadenie podľa jednotného času
(1)

Vlaková doprava sa riadi jednotným časom s časovým rozdelením od 00.00 do 24.00 hodín. Základný čas ...

(2)

Hodiny na dráhe ukazujú jednotný čas. Ak dôjde k ich poruche, určuje jednotný čas prevádzkovateľ dráhy. ...

§ 96
Vlakové rádiové zariadenie
(1)

Vlakové rádiové zariadenie sa zriaďuje pre rádiotelefónne spojenie osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, ...

(2)

Mobilná časť vlakového rádiového zariadenia je súčasťou dráhového vozidla, traťová časť – základňová ...

(3)

Ak vlakové rádiové zariadenie prenáša signály na riadenie chodu vedúceho dráhového vozidla alebo ak ...

§ 97
Diaľkové ovládanie dráhových vozidiel
(1)

Zariadenie diaľkového ovládania sa upraví tak, aby spoľahlivo prenášalo povely z riadiaceho pracoviska ...

(2)

Zariadenie diaľkového ovládania má zaistené núdzové napájanie po dobu najmenej 30 minút. Výpočtová technika ...

(3)

Zariadenie diaľkového ovládania sa upraví tak, aby umožňovalo prepnutie z diaľkového ovládania na miestne ...

(4)

Zariadenie diaľkového ovládania svojou činnosťou neovplyvňuje činnosť dráhového oznamovacieho a zabezpečovacieho ...

(5)

Zariadenie diaľkového ovládania sa usporiada tak, aby neboli ovplyvňované signály hromadného diaľkového ...

(6)

Ovládacie prvky riadiaceho prístroja nemajú mať aretovanú pracovnú polohu a samočinne sa vracajú do ...

(7)

Jedným z prenášaných signálov na diaľkovo ovládané dráhové vozidlo je povel na okamžité zastavenie chodu ...

§ 98
Zaistenie bezpečnosti prepravy
(1)

Pravidelný nástup a výstup cestujúcich do dráhových vozidiel a z dráhových vozidiel sa uskutočňuje len ...

(2)

V staniciach bez mimoúrovňového prístupu k vlaku sa zabezpečí bezpečný prístup cestujúcich k vlaku s ...

(3)

Prevádzkovateľ dráhy a dráhový podnik vytvárajú zodpovedajúce podmienky na prepravu cestujúcich s obmedzenou ...

(4)

Prevádzkovateľ dráhy a dráhový podnik určia na zisťovanie príčin a okolností vzniku nehôd a mimoriadnych ...

(5)

Dráhový podnik začne s odstraňovaním nehodou alebo mimoriadnou udalosťou poškodených dráhových vozidiel ...

§ 99
Informačné systémy pre verejnosť na železničných tratiach
(1)

Na verejne prístupných miestach v staniciach a na zastávkach sa umiestnia informácie o plánovaných zmenách ...

(2)

Na staniciach, kde sa riadi doprava vlakov, sa pre verejnosť zabezpečí informácia o jednotnom čase používanom ...

(3)

Cestujúci sú na staniciach informovaní o zmenách v osobnej doprave, ktoré nie sú uvedené v cestovnom ...

(4)

Podávanie informácií o chode vlakov na staniciach sa pre cestujúcu verejnosť zabezpečuje prostredníctvom ...

(5)

V staniciach, v ktorých možno nastupovať súčasne do dvoch a viacerých vlakov rôznych smerov, sú cestujúci ...

(6)

Každé novo budované dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich sa vybavia vizuálnym alebo aj zvukovým informačným ...

§ 100
Informácie pre verejnosť na špeciálnej dráhe, električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe a lanovej dráhe ...
(1)

Na zastávkach električkovej dráhy a trolejbusovej dráhy, ktoré slúžia na výstup a nástup cestujúcich ...

(2)

Cestujúci sú na zastávkach a vo vozidlách informovaní o plánovaných zmenách v doprave prostredníctvom ...

(3)

Ak v zastávke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy zastavujú v rovnakom smere spoje tej istej ...

(4)

Interiér nového typu vlaku na prepravu cestujúcich na električkovej dráhy a trolejbusovej dráhe sa vybaví ...

a)
označenie linky alebo jej vetvy a názov konečnej alebo cieľovej zastávky,
b)
názov aktuálnej zastávky,
c)
názov nasledujúcej zastávky,
d)
pri zastávkach na znamenie informáciu, že nasledujúca zastávka je len na znamenie,
e)
platné tarifné pásmo alebo zóna, ak je sieť takto rozdelená,
f)
aktuálny čas.

Základnou vizuálnou informáciou je označenie linky alebo jej vetvy a názov konečnej alebo cieľovej zastávky, ...

(5)

Vlak určený na prepravu cestujúcich sa vybaví zariadením vydávajúcim zvukový a svetelný signál upozorňujúci ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj pre poskytovanie informácií pre cestujúcich na špeciálnej ...

§ 101
Podrobnosti o náležitostiach licencie
(1)

Licencia na poskytovanie dopravných služieb sa udelí podnikateľovi, ktorý je právnickou osobou alebo ...

(2)

Licencia obsahuje

a)
obchodné meno,
b)
právnu formu a sídlo, ak ide o právnickú osobu a meno, priezvisko a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu ...
c)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
d)
druh a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
e)
dátum začatia poskytovania dopravných služieb,
f)
dobu platnosti licencie,
g)
iné údaje.
(3)

Na električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe sa licencia vydáva na každú linku osobitne alebo na skupinu ...

a)
trasa linky a jej prípadných vetiev podľa zastávok alebo ulíc,
b)
základný rozsah prevádzky – druhy dní, napríklad dni v kalendárnom týždni, dni školského vyučovania ...
(4)

Zmena náležitostí podľa odseku 2 alebo odseku 3 si vyžaduje zmenu licencie. Zmena ostatných parametrov ...

(5)

Pri neverejnej doprave na električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe pri vydávaní licencie na základe ...

(6)

Ak sa v priebehu platnosti licencie zmenili niektoré podmienky, na základe ktorých bola vydaná licencia ...

§ 102
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti na začatie konania o povolenie na prevádzkovanie dráhy a o náležitostiach ...
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie dráhy, ak ide o právnickú osobu obsahuje:

a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, meno, priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, ...
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
meno, priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
d)
označenie dráhy a jej opis,
e)
označenie vlastníka dráhy,
f)
údaje o časovom rozsahu prevádzkovania dráhy,
g)
údaj o predpokladanom termíne začatia prevádzkovania dráhy,
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(2)

Právnická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie dráhy doloží:

a)
doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu aspoň jedného z členov štatutárneho orgánu alebo doklad o zmluvnom ...
b)
doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
doklad osvedčujúci vlastnícky vzťah žiadateľa k dráhe alebo zmluvu s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní ...
d)
doklad preukazujúci prevádzkyschopnosť dráhy na jej prevádzkovanie, tento môže byť v nevyhnutnom prípade ...
e)
doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť, ak ide o žiadateľa o prevádzkovanie hlavných a vedľajších ...
(3)

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie dráhy, ak ide o fyzickú osobu obsahuje:

a)
meno, priezvisko, adresu, bydlisko, obchodné meno a dátum narodenia žiadateľa,
b)
meno, priezvisko, adresu bydlisko a dátum narodenia zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
d)
označenie dráhy a jej opis,
e)
označenie vlastníka dráhy,
f)
údaje o časovom rozsahu prevádzkovania dráhy,
g)
údaj o predpokladanom termíne začatia prevádzkovania dráhy,
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(4)

Fyzická osoba k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie dráhy ďalej doloží

a)
doklad preukazujúci odbornú kvalifikáciu žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
b)
doklad o zmluvnom pracovnoprávnom vzťahu medzi žiadateľom a zodpovedným zástupcom, ak je ustanovený, ...
c)
doklad preukazujúci prevádzkyschopnosť dráhy na jej prevádzkovanie,
d)
doklad osvedčujúci vlastnícky vzťah žiadateľa k dráhe alebo zmluvu s vlastníkom dráhy o prevádzkovaní ...
e)
doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť, ak ide o žiadateľa o prevádzkovanie hlavných a vedľajších ...
(5)

Ak je člen štatutárneho orgánu štátnym príslušníkom iného členského štátu Európskej únie, bezúhonnosť ...

(6)

Opis a označenie dráhy obsahuje základné identifikačné údaje, ktoré definujú technické, prevádzkové ...

(7)

Pri žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie vlečky, špeciálnej a lanovej dráhy sa k opisu dráhy ...

(8)

Prevádzkyschopnosť dráhy žiadateľ preukáže dokladmi podľa § 3 ods. 3, alebo vyhlásením o prevádzkyschopnosti ...

(9)

Žiadosť a všetky náležitosti žiadosti, doklady a zmluvy sa predkladajú v štátnom jazyku. Pri zmluvách ...

(10)

Ak sa v priebehu platnosti povolenia zmenili niektoré skutočností, na základe ktorých bolo vydané povolenie ...

§ 103
(1)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy sa vydáva na základe žiadosti.

(2)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy vydané právnickej osobe obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(3)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy vydané fyzickej osobe obsahuje

a)
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia prevádzkovateľa dráhy,
b)
obchodné meno.
(4)

Povolenie na prevádzkovanie dráhy vydané právnickej osobe alebo fyzickej osobe, okrem údajov uvedených ...

a)
údaj o vlastníkovi dráhy,
b)
označenie dráhy a jej opis,
c)
časový rozsah prevádzkovania dráhy,
d)
dátum začatia prevádzkovania dráhy,
e)
dobu, na akú sa povolenie vydáva.
(5)

V povolení na prevádzkovanie dráhy je možné určiť ďalšie podmienky na riadne a bezpečné prevádzkovanie ...

(6)

Pre rušňové depá a opravovne vozňov, ktorých zaústenie do železničnej stanice je kryté odvratnou výhybkou, ...

§ 104
Prvá pomoc
(1)

Na zabezpečenie prvej predlekárskej pomoci prevádzkovatelia dráhy a dráhové podniky vytvárajú zodpovedajúce ...

(2)

Všetky stanice sú na železničnej trati vybavené lekárničkou a najmenej tromi nosidlami s dvomi prikrývkami ...

(3)

Vlak na prepravu cestujúcich a pomocný vlak sú vybavené lekárničkou. Táto je uložená tak, aby bola dostupná ...

(4)

Zamestnávateľ zabezpečí na železničných dráhach poučenie vlakového personálu aj pomocného personálu, ...

§ 105
Mimoriadne zastavenie vlaku na trati

Pri nevyhnutnosti opustenia vlaku cestujúcimi sa zabezpečí ich bezpečné vystúpenie z dráhového vozidla ...

§ 106

Ustanovenia tejto vyhlášky platné pre železničné trate sa primerane uplatňujú aj na špeciálnych dráhach ...

§ 107
Prechodné ustanovenia
(1)

Technické preukazy vydané do 15. septembra 2010 zostávajú v platnosti po dobu v nich vyznačenú.

(2)

Technická spôsobilosť dráhového vozidla, ktorého povolenie na uvedenie do prevádzky bolo udelené pred ...

(3)

Ustanovenie § 10 ods. 1 sa pre dráhové vozidlá nevybavené vlakovým zabezpečovacím zariadením uplatňuje ...

(4)

Ustanovenie § 39 ods. 6 sa uplatňuje od 1. júla 2012. Ustanovenie prílohy č. 2 tretej časti písmena ...

§ 108
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2010.

Ján Figeľ v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 351/2010 Z. z.

  ZÁKLADNÉ NÁVESTI A CHROMATICKOSŤ FARIEB NÁVESTNÝCH SVETIEL

  Prvá časť

  Na zabezpečenie jednotnosti návestnej sústavy na železničných dráhach sa používajú:

  1.

  Návestné farby, ktorých vyhotovenie a význam ustanovuje § 7, pričom pred návesťou „Stoj“ musí každý ...

  1.1

  návesť „Stoj“ na hlavnom návestidle musí byť najmenej na zábrzdnú vzdialenosť predzvestená návesťou ...

  1.2

  na návestidlách platných pre chod vlaku aj pre posun má návesť „Stoj“ aj význam návesti „Posun zakázaný“. ...

  1.3

  pri používaní rýchlostnej návestnej sústavy návesť v dolnej časti návestidla návestí rýchlosť v obvode ...

  1.4

  na privolávaciu návesť smie vlak ísť za návestidlo podľa podmienok určených predpismi prevádzkovateľa ...

  2.

  Návesť „Stoj, zastavte všetkými prostriedkami“ sa dáva krúžením návestnou zástavkou akýmkoľvek predmetom ...

  3.

  Návesť „Stoj“ dávaná svetlom, zástavkou, terčom alebo obdĺžnikovou návestnou doskou červenej farby; ...

  4.

  Návesť „Výstraha“ dávaná svetlom, zástavkou, terčom alebo trojuholníkovou návestnou doskou žltej farby; ...

  5.

  Zvuková návesť „Pozor“ dávaná dlhým zvukom píšťaly alebo húkačkou vedúceho dráhového vozidla, alebo ...

  6.

  Návesti pri výprave vlaku:

  6.1

  „Výzva na pohotovosť“ dávaná výpravkou vo vodorovnej polohe kolmo na koľaj návestným znakom k zemi, ...

  6.2

  „Pohotoví na odchod“ dávaná kratšími vodorovnými pohybmi vzpaženej ruky, za zníženej viditeľnosti krátkymi ...

  6.3

  „Súhlas na odchod“ dávaná opakovaným opisovaním písmena „T“ rukou, za zníženej viditeľnosti opakovaným ...

  6.4

  „Odchod“ dávaná

  6.4.1

  osobou riadiacou v dopravni dopravu na dráhe zvislými pohybmi výpravkou (zelený terčík s bielym okrajom ...

  6.4.2

  ústnym rozkazom „Odchod“ daným osobou riadiacou dopravu na dráhe osobe, ktorá vedie dráhové vozidlo, ...

  6.4.3

  rozkazom „Odchod“ daným staničným rozhlasom alebo prostredníctvom iného telekomunikačného zariadenia; ...

  6.4.4

  povoľujúcou návesťou hlavného návestidla, ktoré je platné len pre jednu koľaj a nie je skupinové, ...

  6.4.5

  písomným rozkazom doručeným osobe, ktorá vedie dráhové vozidlo. Uvedené návesti možno dávať slovným ...

  7.

  Výstražné návestidlá:

  7.1

  Návestidlo s návesťou „Pískajte“ je kolík, na ktorom je pás s červenými a bielymi pruhmi rovnakej dĺžky ...

  7.2

  Návestidlo s návesťou „Pracovné miesto, pískajte“ je výstražný terč lichobežníkového tvaru s dolnou ...

  8.

  Návestidlá na trvalé a prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti:

  8.1

  „Rýchlostník“ tvorí návestná doska bielej farby, na ktorej je čiernymi číslicami vyznačená traťová rýchlosť ...

  8.2

  „Predzvestník“ tvorí návestná doska žltej farby s bielym okrajom, na ktorej je čiernou číslicou vyznačená ...

  8.3

  „Predzvestný štít“ je žltá trojuholníková doska s bielym okrajom z materiálu odrážajúceho svetlo, na ...

  8.4

  „Začiatok prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti“ je žltá obdĺžniková tabuľka s bielym okrajom a ...

  8.5

  „Koniec prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti“ je biela obdĺžniková, čierno orámovaná tabuľa s čiernym ...

  9.

  Ďalšie návestidlá a návesti na chod dráhového vozidla:

  9.1

  „Námedzník“ je biely vodorovný trámec s čiernymi pruhmi na obidvoch koncoch pred šikmým ukončením a ...

  9.2

  „Označník“ je biely stĺpik s modrou hlavicou označujúci v stanici miesto medzi krajnou vchodovou výhybkou ...

  9.3

  „Lichobežníková tabuľka“ je doska lichobežníkového tvaru s čiernym orámovaním postavená na dlhšej základni, ...

  9.4

  „Vzdialiť“ je návesť dávaná zvislými pohybmi návestnou zástavkou, v noci zvislými pohybmi ručným lampášom ...

  9.5

  „Priblížiť“ je návesť dávaná vodorovnými dlhými pohybmi návestnou zástavkou, za zníženej viditeľnosti ...

  9.6

  „Stlačiť“ je návesť dávaná krátkymi vodorovnými pohybmi rukami k sebe a od seba; v jednej ruke drží ...

  9.7

  „Popotiahnuť“ je návesť dávaná krátkymi zvislými pohybmi rukami zdvihnutými šikmo nahor; v jednej ruke ...

  9.8

  „Odraz“ je návesť dávaná voľným pohybom ruky držiacej zástavku zhora nadol a potom rýchlo vpravo šikmo ...

  9.9

  „Pomaly“ je návesť dávaná rukou držiacou zástavku šikmo nahor, za zníženej viditeľnosti namiesto zástavky ...

  9.10

  „Stoj“ je návesť dávaná kruhovými pohybmi zástavkou v natiahnutej ruke, alebo akýmkoľvek predmetom alebo ...

  10.

  Návesti na vlakoch:

  10.1

  „Začiatok vlaku“ cez deň a v noci sú tri biele svetlá usporiadané v tvare trojuholníka. Začiatok tlačených ...

  10.2

  „Koniec vlaku“ sa cez deň i za zníženej viditeľnosti označuje dvoma červenými svetlami alebo dvoma koncovými ...

  10.3

  „Koniec časti vlaku“ sa označuje na zadnej strane posledného vozidla jednotlivých častí vpravo cez deň ...

  11.

  Návestidlá pre elektrickú prevádzku: Návestidlá pre elektrickú prevádzku podľa bodov 11.1 až 11.10 sú ...

  11.1.

  Návesť „Pripravte sa na vypnutie prúdu“ má návestný znak tvorený dvoma krátkymi zvislými pruhmi. Návesť ...

  11.1.1

  Návesť „Vypnite prúd“ má návestný znak v podobe písmena „U“ s prerušenými zvislými čiarami. Označuje ...

  11.2

  Návesť „Zapnite prúd“ má návestný znak v podobe písmena „U“. Označuje koniec úseku, cez ktorý sa na ...

  11.3

  Návesť „Koľaj bez trakčného vedenia“ má variantný návestný znak v závislosti od smeru koľaje bez trakčného ...

  11.3.1

  Ak pokračujú ďalej všetky koľaje bez trakčného vedenia, tvorí návestný znak štvorec s bielym stredom ...

  11.3.2

  Ak pokračuje ďalej koľaj bez trakčného vedenia v priamom smere, návestný znak tvoria dve strany štvorca ...

  11.3.3

  Ak odbočuje ďalej koľaj bez trakčného vedenia vpravo, návestný znak tvoria dve strany štvorca s bielym ...

  11.3.4

  Ak odbočuje ďalej koľaj bez trakčného vedenia vľavo, návestný znak tvoria dve strany štvorca s bielym ...

  11.4

  Návesť „Pripravte sa na stiahnutie zberača“ má návestný znak tvorený dvoma krátkymi vodorovnými pruhmi ...

  11.5

  Návesť „Stiahnite zberač“ má návestný znak tvorený vodorovným pruhom v uhlopriečke návestnej dosky. ...

  11.6

  Návesť „Zdvihnite zberač“ má návestný znak tvorený zvislým pruhom v uhlopriečke návestnej dosky. Označuje ...

  11.7

  Návesť „Začiatok jednosmernej trakčnej prúdovej sústavy“ má návestný znak tvorený dvoma vodorovnými ...

  11.8

  Návesť „Začiatok jednofázovej trakčnej prúdovej sústavy“ má návestný znak tvorený bielou sínusoidou ...

  11.9

  Návesť „Vozidlá sú pripojené k elektrickému predkurovaciemu zariadeniu“ má návestný znak tvorený bielym ...

  11.10

  Návesť „Začiatok zníženej výšky trolejového drôtu“ je oranžová štvorcová, čierno orámovaná doska s bielym ...

  11.11

  Návesť „Koniec zníženej výšky trolejového drôtu“ je biela štvorcová, čierno orámovaná doska postavená ...

  12.

  Návesti priecestníkov: Priecestník je stožiarové návestidlo, ktoré predzvestí osobe, ktorá vedie dráhové ...

  12.1

  „Porucha priecestného zabezpečovacieho zariadenia“ je návesť, pri ktorej na priecestníku nesvieti žiadne ...

  12.2

  „Pohotovostný stav“ je návesť, pri ktorej na priecestníku svieti vždy horné biele svetlo a spodné dve ...

  13.

  Neplatnosť návestidiel sa označí krížom neplatnosti v svetelnom vyhotovení alebo dvoma skríženými na ...

  Druhá časť

  A.

  Návesti pre dopravu na dráhe

  1.

  Návesť „Stoj“ znamená, že ďalšou jazdou hrozí nebezpečenstvo. Vlak alebo dráhové vozidlo (ďalej len ...

  1.1

  návestidlom,

  1.2

  červenou zástavkou,

  1.3

  svietidlom s červeným svetlom,

  1.4

  vzpaženou rukou proti idúcemu vlaku,

  1.5

  neprerušovaným zvukom mechanického alebo elektrického zvonca alebo signálu vnútorného dorozumievacieho ...

  1.6

  slovom „Stoj“ osobne, prostredníctvom rádiostanice a podobne. Návestidlo s návesťou „Stoj“ je tabuľka ...

  2.

  Návesť „Pomaly“ znamená, že ďalšou jazdou bez obmedzenia rýchlosti hrozí nebezpečenstvo. Vlak musí ísť ...

  2.1

  návestidlom,

  2.2

  žltou zástavkou,

  2.3

  svietidlom so žltým svetlom,

  2.4

  upaženou rukou kývaním hore a dolu,

  2.5

  prerušovaným zvukom elektrického zvonca alebo signálu vnútorného dorozumievacieho zariadenia, alebo ...

  2.6

  slovom „Pomaly“ osobne, prostredníctvom rádiostanice a podobne. Návestidlo s návesťou „Pomaly“ je tabuľka ...

  3.

  Návesť „Jazda“ znamená, že vlak môže pokračovať v jazde. Návesť „Jazda“ sa dáva

  3.1

  mávaním ruky ohnutej v lakti v smere jazdy,

  3.2

  prerušovaným zvukom elektrického zvonca alebo signálom vnútorného dorozumievacieho zariadenia vlaku ...

  3.3

  opakovaním slova „Jazda“ osobne, prostredníctvom rádiostanice a podobne.

  4.

  Návesť „Vlak sa pretrhol“ znamená, že spriahnuté vozidlá vlaku sa od seba oddelili. Personál vlaku musí ...

  5.

  Návesť „K brzde“ znamená, že osoba určená na zaistenie bezpečnosti vlaku s dvojnápravovými dráhovými ...

  6.

  Návesť „Zastav“ znamená, že

  6.1

  osoba stojaca na nástupišti zastávky „Na znamenie“ chce nastúpiť do vlaku; návesť „Zastav“ sa dáva a) ...

  6.2

  cestujúci vo vlaku alebo v dráhovom vozidle chce vystúpiť na nasledujúcej zastávke „Na znamenie“; návesť ...

  7.

  Návesť „Dlhší výstup“ znamená upozornenie vodiča, že na nasledujúcej zastávke bude potrebný dlhší čas ...

  8.

  Návesť „Pozor“ znamená, že vodič upozorňuje okolie na uvádzanie električkového vlaku do pohybu alebo ...

  9.

  Návesť „Nevystupujte – Nenastupujte“ znamená, že bol ukončený výstup a nástup cestujúcich a nasleduje ...

  B.

  Návestidlá a návesti na trati

  1.

  Návestidlá musia byť umiestnené v zornom uhle vodiča a ich viditeľnosť a viditeľnosť svetelných výhybkových ...

  2.

  Rozmery návestidiel sú malé, pri ich zväčšení musí byť zachovaný pomer jednotlivých rozmerov.

  3.

  Pri použití farieb a typov číslic alebo písmen sa postupuje primerane ako pri cestných dopravných značkách. ...

  4.

  Porucha návestidiel musí byť bez meškania odstránená. Do času odstránenia poruchy návestidla musí dopravca ...

  5.

  Návesť „Bezpečnostné zastavenie“ znamená, že pred touto návesťou musí každý vlak zastaviť. Návestidlo ...

  6.

  Návesť „Prednosť v jazde pred protiidúcimi vlakmi“ označuje miesto, kde sa začína traťový úsek so zákazom ...

  7.

  Návesť „Daj prednosť v jazde protiidúcim vlakom“ označuje miesto, kde sa začína traťový úsek so zákazom ...

  8.

  Návesť „Koniec úseku – prednosť v jazde pred protiidúcimi vlakmi“ označuje miesto, kde sa končí traťový ...

  9.

  Návesť „Koniec úseku – daj prednosť v jazde protiidúcim vlakom“ označuje miesto, kde sa končí traťový ...

  10.

  Návesť „Úsekový izolátor“ označuje miesto na trolejovom vedení, cez ktoré musí zberač prúdu vlaku prejsť ...

  11.

  Návesť „Zúžený prechodový prierez“ označuje miesto zúženia prechodového prierezu. Zúžený prechodový ...

  12.

  Návesť „Námedzník“ označuje miesto medzi zbiehajúcimi sa koľajami, kam až môže bezpečne zájsť čelo vlaku ...

  13.

  Návesť „Daj prednosť v jazde” označuje koľaj v koľajovej križovatke oddelenej od cestnej dopravy, na ...

  13.1

  Tabuľa štvorcového tvaru, stojaca na strane, s rozmermi 300x300 mm, s bielym podkladom, bielo a červeno ...

  13.2

  Pás široký 150 mm a dlhý 900 mm s bielymi a červenými pruhmi so šírkou 100 až 150 mm. (Obrázok č. 11b.) ...

  14.

  Návesť „Prednosť v jazde“ označuje koľaj v koľajovej križovatke oddelenej od cestnej dopravy, na ktorej ...

  14.1

  Tabuľa štvorcového tvaru stojaca na strane, s rozmermi 300x300 mm, s bielym podkladom, bielo a zeleno ...

  14.2

  Pás široký 150 mm a dlhý 900 mm s bielymi a zelenými pruhmi so šírkou 100 až 150 mm. (Obrázok č. 12b.) ...

  15.

  Návesť „Obmedzená rýchlosť“ označuje začiatok traťového úseku, od ktorého môže vlak pokračovať v jazde ...

  16.

  Návesť „Koniec obmedzenej rýchlosti“ označuje koniec traťového úseku s obmedzenou rýchlosťou. Návestidlo ...

  17.

  Návesť „Prejazd s prednosťou v jazde“ upozorňuje pri električkovej dráhe, že na nasledujúcom prejazde ...

  18.

  Návesť „Povelový trolejový kontakt“ označuje pri električkovej dráhe miesto na trolejovom vedení s povelovým ...

  19.

  Návesť „Povelový koľajový kontakt“ označuje pri električkovej dráhe miesto na koľajovom zvršku s povelovým ...

  20.

  Návesť „Výhybka miestne ovládaná“ označuje pri trolejbusovej dráhe miesto na trolejovom vedení s trolejovou ...

  a)

  návestidlo s návesťou „Výhybka miestne ovládaná“ je tabuľa štvorcového tvaru stojaca na strane, s rozmermi ...

  b)

  svetelné návestidlo s návesťou „Postavenie jazykov elektricky ovládanej výhybky“ je čierna doska štvorcového ...

  21.

  Dodatková tabuľa „Smerová šípka“ označuje smer jazdy, pre ktorý návesť platí. Dodatková tabuľa sa umiestňuje ...

  22.

  Návesť „Postavenie jazykov elektricky ovládanej výhybky“ označuje hrotom svietiacej šípky vetvu – smer ...

  Tretia časť

  Farba svetla 1 2 3 4 5 6 x y x y x y x y x y x y Červená 0,729 0,263 0,735 0,265 0,665 0,355 0,657 ...

  V návestnom svietidle na železničných dráhach sa môžu použiť len také farebné filtre, ktorých farebné ...

  Tabuľka 1

  Trichromatické súradnice rohov tolerančných oblastí chromatickosti pre návestné svetlá na električkovej ...

  Tabuľka 2

  Trichromatické súradnice rohov tolerančných oblastí chromatickosti pre návestné svetlá dráhových vozidiel ...

  Príloha č.2 k vyhláške č. 351/2010 Z. z.

  PODMIENKY TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI DRÁHOVÝCH VOZIDIEL

  Prvá časť

  Číslo Obsah technických podmienok Druh vozidla 1 Schvaľovací list E M MVJ EVJ O N T 2 Obsah E ...

  Použité skratky pre druh dráhového vozidla majú tento význam:

  E – elektrické rušne

  M – motorové rušne

  MVJ – motorové vozne a jednotky

  EVJ – elektrické vozne a jednotky

  O – osobné vozne

  N – nákladné vozne

  T – traťové stroje určené na rekonštrukciu, kontrolu stavu, opravy a údržbu dráh a dvojcestné vozidlá; ...

  Druhá časť

  Por.č. Obsah technických podmienok Druh vozidla 1. Schvaľovací list VDŠ ELEK TR S LD 2. Obsah ...

  Použité skratky pre druh dráhového vozidla majú tento význam:

  VDŠ – dráhové vozidlo špeciálnej dráhy,

  ELEK – dráhové vozidlo električkovej dráhy,

  TR – dráhové vozidlo trolejbusovej dráhy,

  S – dráhové vozidlo špeciálnej konštrukcie,

  LD – dráhové vozidlo lanovej dráhy, aj pozemnej.

  Tretia časť

  A.

  Na povolenie typu dráhového vozidla železničnej dráhy sa stanovia tieto podmienky:

  1.

  Všetky dráhové vozidlá sú vybavené brzdovým zariadením okrem vozidiel špeciálnych, ktoré z konštrukčných ...

  2.

  Prevádzková brzda dráhových vozidiel zabezpečí, aby pri najvyššej dovolenej hmotnosti zastavila z najvyššej ...

  3.

  Prevádzková brzda je riešená ako priebežná a samočinná tak, aby sa dala ovládať zo stanovišťa osoby ...

  a)

  pri prerušení jeho vedenia (tlaková pri strate tlaku v potrubí, podtlaková pri strate podtlaku, elektrická ...

  b)

  vlakovým zabezpečovačom, ak je ním hnacie dráhové vozidlo vybavené,

  c)

  z jednotlivých oddielov alebo z chodby vozidiel na prepravu cestujúcich,

  d)

  z poštových vozňov, zo služobných vozňov, z batožinových vozňov, zo služobného oddielu vlakového personálu ...

  e)

  zo stanovišťa pre brzdára pri nákladných vozňoch vybavených záchrannou brzdou.

  4.

  Zariadenie na použitie záchrannej brzdy pri všetkých vozidlách na prepravu cestujúcich je vybavené plombou. ...

  5.

  Hnacie vozidlá a vozne, ktoré sú určené na prevádzku na vedľajšej trati a vlečke ako samostatná jednotka, ...

  6.

  Všetky pohybujúce sa diely brzdového zariadenia sú zaistené ochrannými záchytkami, aby nemohlo dôjsť ...

  7.

  Na obidvoch čelách vozidla, s výnimkou vozidiel vybavených automatickými spriahadlami a vozidiel dráhy ...

  a)

  hĺbka meraná od čela stlačených plôch nárazníkov 300 mm,

  b)

  šírka 400 mm,

  c)

  výška nad temenom koľajnice pri najmenšej dovolenej výške nárazníkov 2 000 mm.

  8.

  Každé hnacie dráhové vozidlo a traťový stroj s vlastným pohonom sú vybavené zvukovým výstražným zariadením ...

  B.

  Na povolenie typu dráhového vozidla hlavnej a vedľajšej trate sa ďalej určujú tieto podmienky:

  1.

  Hnacie vozidlá a traťové stroje s vlastným pohonom sú vybavené prevádzkovou brzdou na brzdenie vlaku ...

  2.

  Osobné vozne sú vybavené prevádzkovou brzdou v systéme úplne samočinnej tlakovej brzdy a ručnou brzdou. ...

  3.

  Nákladné vozne sú vybavené prevádzkovou brzdou v systéme úplne samočinnej tlakovej brzdy a musia mať ...

  4.

  Dráhové vozidlá okrem traťových strojov s vlastným pohonom a s rýchlosťou najviac 40 km.h-1 majú vypružené ...

  5.

  Hnacie dráhové vozidlo a riadiaci vozeň majú registračný rýchlomer. Registračný rýchlomer registruje ...

  6.

  Stanovište, z ktorého sa riadi hnacie vozidlo elektrickej a motorovej trakcie, sú vybavené týmito ovládacími ...

  a)

  na riadenie chodu,

  b)

  na ovládanie všetkých inštalovaných druhov bŕzd okrem bŕzd zaisťovacích na jednotlivých vozidlách, ...

  c)

  na ovládanie akustických a svetelných návestí na vozidle,

  d)

  na núdzové zastavenie,

  e)

  na signalizáciu porúch; ak je hnacie vozidlo vybavené mnohočlenným riadením, potom i pre vozidlá riadené, ...

  f)

  rýchlomerom,

  g)

  hlavným ovládačom na napájanie vozňa elektrickou energiou so signalizáciou zapnutého stavu,

  h)

  ovládačom a signalizáciou otvárania a zatvárania dverí vlaku pri vozidlách určených pre vlaky na prepravu ...

  i)

  tlakomermi hlavného vzduchojemu, hlavného potrubia a brzdových valcov.

  7.

  Na stanovišti, z ktorého sa riadi hnacie vozidlo elektrickej trakcie, sú ďalej tieto kontrolné a meracie ...

  a)

  na signalizáciu polohy hlavného vypínača, teda zapnutého alebo vypnutého stavu, a to i pre vozidlá riadené, ...

  b)

  voltmeter na meranie napätia v trakčnom vedení,

  c)

  ampérmeter trakčného prúdu najmenej jednej skupiny trakčných motorov,

  d)

  ampérmeter brzdového prúdu najmenej jednej skupiny trakčných motorov, ak je vozidlo vybavené elektrodynamickou ...

  e)

  ukazovateľ nastavenia jazdného stupňa alebo ukazovateľ pomerného ťahu.

  8.

  Na stanovišti, z ktorého sa riadi hnacie vozidlo motorovej trakcie, sú ďalej tieto kontrolné a meracie ...

  a)

  otáčkomer spaľovacieho motora,

  b)

  ampérmeter trakčného prúdu pri hnacích vozidlách s elektrickým prenosom výkonu,

  c)

  ampérmeter brzdového prúdu, ak má vozidlo elektrodynamickú brzdu,

  d)

  tlakomer na meranie tlaku oleja v mazacom okruhu spaľovacieho motora,

  e)

  teplomer na meranie teploty chladiacej kvapaliny a mazacieho oleja v spaľovacom motore a na meranie ...

  f)

  signalizácia činnosti parného generátora, ak je ním vozidlo vybavené,

  g)

  signalizácia protipožiarneho zariadenia, aj pre vozidlá riadené, ak je vozidlo vybavené mnohočlenným ...

  h)

  ukazovateľ nastavenia jazdného stupňa, ak má vozidlo stupňovú reguláciu,

  i)

  pri použití mnohočlenného riadenia hnacích vozidiel motorovej trakcie a riadenia z vedúceho vozidla ...

  9.

  Každé motorové hnacie vozidlo je vybavené tlmičom výfuku spaľovacieho motora, a ak pracuje v prostredí, ...

  10.

  Každý parný rušeň musí mať zariadenie na zachytenie iskier a ich hasenie v dymnici a v popolníku. Každý ...

  11.

  Všetky železničné dráhové vozidlá majú návestné držiaky. Všetky osobné železničné vozne a hnacie vozidlá ...

  12.

  Osobné železničné vozne a hnacie dráhové vozidlá určené na prepravu cestujúcich majú zariadenie na elektrické ...

  13.

  Osobné železničné vozne a hnacie dráhové vozidlá určené na prepravu cestujúcich, vyrábané pre rýchlosť ...

  14.

  Vo vozidlách určených na prepravu imobilných cestujúcich na vozíkoch je umožnený bezpečný prechod vozíka ...

  15.

  Dráhové vozidlá, v ktorých sú prepravované osoby alebo cestujúci sú vybavené protipožiarnymi prostriedkami. ...

  16.

  Kovové časti skríň dráhových vozidiel sú spoľahlivo vodivo spojené s kostrou vozidla a sú zabezpečené ...

  17.

  Dráhové vozidlá, s výnimkou ťahaných traťových strojov, zaručujú súčinnosťou s koľajovými obvodmi spoľahlivú ...

  18.

  Dráhové vozidlá nesmú byť zdrojom rušiaceho prúdu koľajových obvodov prekračujúcich stanovenú limitnú ...

  19.

  Rázvor, teda vzdialenosť dvojkolesí bezpodvozkových ťahaných dráhových vozidiel, musí byť najmenej 4 ...

  20.

  Na dráhové vozidlá, ktoré sa nepoužívajú v pravidelnej doprave, napríklad historické vozidlá, sa ďalšie ...

  C.

  Na schválenie typu dráhového vozidla špeciálnej dráhy sa stanovia tieto podmienky:

  1.

  Skrine dráhových vozidiel umožnia núdzový výstup cestujúcich a možnosť priechodu súpravou vozidiel. ...

  2.

  Priestory určené na výzbroj vozidla sú oddelené od priestoru pre cestujúcich.

  3.

  Na skrini dráhového vozidla sú označené zdvíhacie miesta.

  4.

  Každé hnacie vozidlo na prepravu cestujúcich je vybavené:

  a)

  najmenej dvoma od seba nezávislými brzdami s brzdným účinkom pôsobiacim na kolesá dráhového vozidla, ...

  b)

  mechanickou zaisťovacou brzdou, touto brzdou môže byť jedna z bŕzd uvedených v písmene a).

  5.

  Brzdy uvedené v bode 4 samostatne, alebo vo vzájomnej súčinnosti zabezpečia brzdenie

  a)

  prevádzkové,

  b)

  núdzové,

  c)

  zaisťovacie.

  6.

  Prevádzková brzda (elektrodynamická) umožní zastavenie vozidla so záťažou najviac 0,5 tony so stredným ...

  7.

  Núdzová brzda umožní zastavenie dráhového vozidla so záťažou najviac 0,5 tony so stredným spomalením ...

  8.

  Pri poruche prevádzkovej brzdy je uvedená automaticky do činnosti druhá brzda podľa bodu 4a). Účinnosť ...

  9.

  Zaisťovacia brzda udrží v pokoji plne zaťažené dráhové vozidlo na najväčšom sklone trate.

  10.

  Núdzová brzda je vyhotovená tak, aby v prípade poruchy prevádzkovej brzdy bola uvedená do činnosti automaticky. ...

  11.

  Pri použití rýchločinného brzdenia alebo pri použití núdzovej brzdy dôjde k rozpojeniu všetkých obvodov, ...

  12.

  Ostatné hnacie dráhové vozidlá sú vybavené brzdami podľa bodu 4. Na tieto brzdy sa nevzťahujú ustanovenia ...

  13.

  Vnútorný priestor dráhového vozidla je vyhotovený a usporiadaný tak, aby pri prevádzke bola čo najmenšia ...

  14.

  Podlaha dráhového vozidla je v nešmykovom vyhotovení.

  15.

  Dráhové vozidlo je vybavené núdzovým osvetlením, ktoré sa v prípade výpadku vnútorného osvetlenia samočinne ...

  16.

  Svetlá šírka otvorených dverí pre cestujúcich je najmenej 1 300 mm. Najmenšia výška dverí je 1 950 mm. ...

  17.

  Vo vozidlách určených na prepravu imobilných cestujúcich na vozíkoch je umožnený bezpečný prechod vozíka ...

  18.

  Dvere alebo mechanické zábrany sú v uzatvorenej polohe zabezpečené. Dvere alebo mechanické zábrany sa ...

  19.

  Dvere majú ochranné zariadenie, ktoré zabráni zraneniu cestujúcich pri zovretí. Dvere v pohybe sa dajú ...

  20.

  Všetky dvere novo dodávaných alebo modernizovaných dráhových vozidiel alebo súprav vozidiel určené na ...

  21.

  Ak sú otvorené dvere, novo dodávané alebo modernizované dráhové vozidlo sa nesmie dať uviesť do pohybu. ...

  22.

  Zberač prúdu zabezpečí spoľahlivý odber prúdu z prívodnej koľajnice až do konštrukčnej rýchlosti vozidla. ...

  23.

  Stanovište osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, sa oddelí od priestoru pre cestujúcich a usporiada tak, ...

  24.

  Zariadenie určené na vedenie dráhového vozidla, je umiestnené v operačnom dosahu osoby, ktorá vedie ...

  a)

  funkcie signálnych a návestných svetiel,

  b)

  polohy dverí pre cestujúcich,

  c)

  činnosti bŕzd,

  d)

  činnosti vlakového zabezpečovača,

  e)

  použitia návestného – signalizačného zariadenia z priestoru pre cestujúcich. Signalizácia je umiestnená ...

  25.

  Stanovište osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, je vybavené registračným rýchlomerom, ktorý zobrazí najmenej ...

  26.

  Registračná časť rýchlomeru je umiestnená tak, aby nemohla byť poškodená pri nehode a registruje najmenej ...

  a)

  dráhy a rýchlosti,

  b)

  času,

  c)

  druhu použitej brzdy,

  d)

  zapnutia – režim zabezpečovacieho zariadenia,

  e)

  povoľovacích kódov zabezpečovacieho zariadenia,

  f)

  zakazujúcich kódov zabezpečovacieho zariadenia,

  g)

  smeru pohybu vozidla.

  27.

  Každé hnacie dráhové vozidlo na čele súpravy je vybavené zvukovým výstražným zariadením ovládaným zo ...

  28.

  Traťový stroj s vlastným pohonom je vybavený rýchlomerom, ktorý musí zobrazovať najmenej okamžitú rýchlosť ...

  29.

  Na dráhové vozidlá, ktoré sa nepoužívajú v pravidelnej doprave sa požiadavky uvedené v tejto časti vzťahujú ...

  30.

  Pre špeciálne dráhy s prepravou osôb s ručným brzdením vlakov, s rýchlosťou chodu najviac 20 km.h-1 ...

  D.

  Na schválenie typu dráhového vozidla električkovej dráhy sa určujú tieto podmienky:

  1.

  Priestory určené na výzbroj dráhového vozidla sú oddelené od priestoru pre cestujúcich.

  2.

  Na skrini dráhového vozidla sú označené zdvíhacie miesta.

  3.

  Vonkajší povrch dráhového vozidla nesmie mať ostré hrany alebo špicaté výčnelky smerujúce von z karosérie, ...

  4.

  Každé hnacie dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich je vybavené:

  a)

  najmenej dvoma na sebe nezávislými brzdami s brzdným účinkom pôsobiacim na kolesá vozidla, z ktorých ...

  b)

  mechanickou brzdou zaisťovacou; touto brzdou môže byť jedna z bŕzd uvedených v písmene a),

  c)

  jednou brzdou nezávislou na styku kolesa s koľajnicou.

  5.

  Každé vlečné dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich je vybavené najmenej brzdami podľa bodu 4 písm. ...

  6.

  Uvedené brzdy samostatne alebo vo vzájomnej súčinnosti zabezpečia brzdenie: a) prevádzkové, b) zaisťovacie ...

  7.

  Prevádzková brzda umožní zastavenie dráhového vozidla so záťažou najviac 0,5 tony so stredným spomalením ...

  8.

  V prípade poruchy na prevádzkovej brzde sa automaticky uvedie do činnosti brzda druhá podľa bodu 4 písm. ...

  9.

  Zaisťovacia brzda udrží v pokoji plne zaťažené dráhové vozidlo na maximálnom sklone trate, pre ktorú ...

  10.

  Núdzová brzda umožní zastavenie dráhového vozidla so záťažou najviac 0,5 tony so stredným spomalením ...

  11.

  Záchranná brzda umožní zastavenie dráhového vozidla so záťažou najviac 0,5 tony so stredným spomalením ...

  12.

  Použitie záchrannej brzdy uvedie do činnosti výstražný zvonec.

  13.

  Pri súpravách dráhových vozidiel (vlaku) sa dajú všetky brzdy vozidla ovládať zo stanovišťa riadiaceho ...

  14.

  Pri použití ktorejkoľvek brzdy, vždy dôjde k rozpojeniu jazdných obvodov.

  15.

  Každé hnacie dráhové vozidlo má sypače piesku, ktoré sa dajú obsluhovať zo stanovišťa vodiča. Piesok ...

  16.

  Na každom dráhovom vozidle sú v smere pravidelnej jazdy umiestnené čo najbližšie pred predným podvozkom ...

  17.

  Pri jednosmerných dráhových vozidlách sú obidve kolesá prvého dvojkolesia dráhového vozidla vybavené ...

  18.

  Vnútorný priestor dráhového vozidla sa vyhotoví a usporiada tak, aby možnosť poranenia cestujúcich o ...

  19.

  Podlaha dráhového vozidla je nešmykľavá a hrany schodov dobre viditeľné.

  20.

  V dráhových vozidlách určených na prepravu cestujúcich na invalidných vozíkoch sa umožní bezpečný prechod ...

  21.

  Dráhové vozidlo je vybavené núdzovým osvetlením, ktoré v prípade výpadku vnútorného osvetlenia dostatočne ...

  22.

  Najmenšia šírka otvorených dverí pre dva prúdy cestujúcich je najmenej 1 300 mm, pre jeden prúd 700 ...

  23.

  Dvere dráhového vozidla sú v uzatvorenej polohe zabezpečené. Dvere sa dajú núdzovo otvoriť ručne. Núdzové ...

  24.

  Dvere dráhového vozidla majú ochranné zariadenie, ktoré zabráni zraneniu cestujúcich pri zovretí. Dvere ...

  25.

  Dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich má všetky dvere ovládateľné zo stanovišťa vodiča a jednotlivé ...

  26.

  Dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich je vybavené zariadením na blokovanie rozjazdu pri otvorených ...

  27.

  Zberač prúdu zabezpečí spoľahlivý odber prúdu z trolejového vedenia v celom pracovnom zdvihu až do skúšobnej ...

  28.

  Stanovište vodiča dráhového vozidla na prepravu cestujúcich je oddelené od priestoru pre cestujúcich ...

  29.

  Zariadenie na stanovišti vodiča bezprostredne slúžiace na riadenie dráhového vozidla je umiestnené v ...

  30.

  Stanovište vodiča dráhového vozidla sa dá vetrať priamo z vonkajšieho prostredia pomocou bočného odsúvacieho ...

  31.

  Každé hnacie dráhové vozidlo má zariadenie na spiatočnú jazdu. Pri jednosmerných dráhových vozidlách ...

  32.

  Dráhové vozidlo je vyhotovené tak, aby bol zabezpečený výhľad vodiča všetkými potrebnými smermi za všetkých ...

  33.

  Konštrukcia dráhového vozidla zabezpečuje dobrý rozhľad vodiča dopredu i na obidve strany dráhového ...

  34.

  Pre vodičov pohľad dozadu a kontrolu vnútornej časti dráhového vozidla je hnacie dráhové vozidlo vybavené ...

  35.

  Hnacie dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich je vybavené vonkajšími vyhrievanými spätnými zrkadlami. ...

  36.

  Vodič je chránený spredu a zboku bezpečne skonštruovanou slnečnou clonou proti oslneniu slnečnými lúčmi. ...

  37.

  Okno pred stanovišťom vodiča je vybavené takým zariadením, ktoré umožňuje dokonalý výhľad pri všetkých ...

  38.

  Každé dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich je vybavené vnútorným dorozumievacím zariadením dráhového ...

  39.

  Každé hnacie dráhové vozidlo je vybavené tachografom, ktorý na paneli vodiča zobrazuje najmenej okamžitú ...

  40.

  Registračné zariadenie sa umiestni tak, aby sa pri nehode nemohlo poškodiť a registruje najmenej posledných ...

  41.

  Každé hnacie dráhové vozidlo je vybavené výstražným zariadením zvukovým - zvonec, húkačka a svetelným ...

  42.

  Každé dráhové vozidlo je vybavené osobitným zariadením - spínačom umožňujúcim výstražnú funkciu všetkých ...

  43.

  Maximálne užitočné zaťaženie vozidla sa stanovuje z maximálnej obsaditeľnosti vozidla pozostávajúcej ...

  44.

  Maximálna hmotnosť na dvojkolesie alebo na dvojicu protiľahlých voľných kolies je 11 t.

  45.

  Hodnota akostného čísla chodu Wz nesmie prekročiť 2,5. Meranie sa vykonáva v odstupňovaných rýchlostiach ...

  46.

  Hnacie a riadiace vozidlo električkovej dráhy, ktorého dovolená rýchlosť prekračuje 40 km.h-1, je vybavené ...

  47.

  Pre brzdy traťových strojov a dráhových vozidiel, ktoré nie sú určené na pravidelné používanie, s konštrukčnou ...

  48.

  Traťový stroj a dráhové vozidlo, ktoré nie sú určené na pravidelné používanie, s najvyššou dovolenou ...

  49.

  Prevádzková brzda musí zastaviť dráhové vozidlo zaťažené najviac 0,5 tony na priamej vodorovnej trati ...

  50.

  Na stanovišti vodiča, v dráhovom vozidle na prepravu cestujúcich, musí byť rozdielna frekvencia - výška ...

  51.

  Každé dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich je v priestore dverí vybavené svetelným a zvukovým signalizačným ...

  52.

  Pre dráhové vozidlá, ktoré sa počas jazdy riadia aj pravidlami cestnej premávky 3), platia aj technické ...

  53.

  Každé dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich, v ktorom sa budú môcť prepravovať detské kočíky, majú ...

  54.

  Dráhové vozidlo má dvere a okná zabezpečené proti neoprávnenému otvoreniu zvonku.

  55.

  Na dráhové vozidlá, ktoré sa nepoužívajú v pravidelnej doprave (napr. historické dráhové vozidlá), sa ...

  56.

  Na určenie zábrzdných dráh platí, že:

  a)

  zábrzdná dráha je dráha, ktorú ubehne vozidlo od okamžiku zmeny polohy ovládacieho elementu brzdy (pedála, ...

  b)

  na zabezpečenie hodnôt východiskovej rýchlosti a zábrzdnej dráhy je nevyhnutné dodržať tento postup: ...

  1.

  východisková rýchlosť v sa určí meraním času t, ktorý bol potrebný na prejdenie skúšobnej dráhy s, a ...

  2.

  skúška brzdy sa dá vykonať tak, aby zábrzdná dráha nadväzovala súvislo a priamo na skúšobný úsek meranej ...

  3.

  ak nie je k dispozícii zariadenie na označenie začiatku kontrolného úseku rýchlosti a začiatku zábrzdnej ...

  c)

  skúšobná trať na vykonanie skúšok je priama a zabehnutá, so žliabkovými koľajnicami a pokiaľ možno vodorovná ...

  1.

  pri stúpaní resp. klesaní 2-3 promile prirátaním resp. odrátaním 1 m,

  2.

  pri stúpaní resp. klesaní 4-5 promile prirátaním resp. odrátaním 2 m. Vplyv sklonu sa vylúči určením ...

  d)

  Východisková rýchlosť vozidla km.h-1 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 Zábrzdná dráha v m ...

  Pre vozidlá s najvyššou dovolenou rýchlosťou do 40 km.h -1

  Pre vozidlá s najvyššou dovolenou rýchlosťou nad 40 km.h -1

  E.

  Na schválenie typu dráhového vozidla trolejbusovej dráhy sa určujú tieto podmienky:

  1.

  Priestory určené na výzbroj dráhového vozidla sú oddelené od priestoru pre cestujúcich.

  2.

  Na skrini dráhového vozidla sú označené zdvíhacie miesta.

  3.

  Vonkajší povrch dráhového vozidla nesmie mať ostré hrany alebo špicaté výčnelky smerujúce von z karosérie, ...

  4.

  Každé dráhové vozidlo je vybavené: a) najmenej dvoma na sebe nezávislými brzdami, z ktorých jedna je ...

  5.

  Uvedené brzdy samostatne alebo vo vzájomnej súčinnosti zabezpečia brzdenie: a) prevádzkové – elektrodynamická ...

  6.

  Prevádzková brzda umožní zastavenie dráhového vozidla so záťažou najvyššou 0,5 ton so stredným spomalením ...

  7.

  Havarijná brzda umožní zastavenie dráhového vozidla so záťažou najväčšou 0,5 ton so stredným spomalením ...

  8.

  Núdzové brzdenie umožní zastavenie dráhového vozidla pri poruche havarijnej brzdy so stredným spomalením ...

  9.

  Zaisťovacia brzda udrží plne obsadené dráhové vozidlo v pokoji na maximálnom sklone 18 %.

  10.

  Vnútorný priestor dráhového vozidla je zhotovený a usporiadaný tak, aby pri prevádzke bola čo najmenšia ...

  11.

  Podlaha dráhového vozidla je nešmykľavá a hrany schodov dobre viditeľné.

  12.

  V dráhových vozidlách určených na prepravu cestujúcich na invalidných vozíkoch je umožnený bezpečný ...

  13.

  Dráhové vozidlo je vybavené núdzovým osvetlením, ktoré v prípade výpadku vnútorného osvetlenia dostatočne ...

  14.

  Dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich má všetky dvere ovládateľné zo stanovišťa vodiča a jednotlivé ...

  15.

  Najmenšia šírka otvorených dverí pre dva prúdy cestujúcich je najmenej 1 300 mm, pre jeden prúd 700 ...

  16.

  Dvere sú v uzatvorenej polohe zabezpečené. Dvere sa dajú v prípade núdze otvoriť ručne. Núdzové otvorenie ...

  17.

  Dvere majú ochranné zariadenie, ktoré zabráni zraneniu cestujúcich pri zovretí. Dvere v pohybe sa dajú ...

  18.

  Zberač prúdu zabezpečí spoľahlivý odber prúdu z trolejového vedenia v celom pracovnom zdvihu až do konštrukčnej ...

  19.

  Stanovište vodiča dráhového vozidla sa dá vetrať priamo z vonkajšieho prostredia pomocou bočného odsúvacieho ...

  20.

  Stanovište vodiča dráhového vozidla na prepravu cestujúcich je oddelené od priestoru pre cestujúcich ...

  21.

  Zariadenie na vodičovom stanovišti bezprostredne slúžiace na riadenie dráhového vozidla je umiestnené ...

  22.

  Každé hnacie dráhové vozidlo má zariadenie na spiatočnú jazdu.

  23.

  Dráhové vozidlo je vyhotovené tak, aby bol zabezpečený výhľad vodiča všetkými potrebnými smermi za všetkých ...

  24.

  Konštrukcia dráhového vozidla zabezpečuje dobrý rozhľad vodiča dopredu i na obidve strany dráhového ...

  25.

  Pre vodičov pohľad naspäť a kontrolu vo vnútri dráhového vozidla je hnacie dráhové vozidlo vybavené ...

  26.

  Hnacie dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich je vybavené vonkajšími vyhrievanými spätnými zrkadlami. ...

  27.

  Vodič je chránený spredu a zboku bezpečne skonštruovanou slnečnou clonou (clonami) proti oslneniu slnečnými ...

  28.

  Okno pred stanovišťom vodiča je vybavené takým zariadením, ktoré umožňuje dokonalý výhľad pri všetkých ...

  29.

  Každé dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich musí byť vybavené vnútorným dorozumievacím zariadením ...

  30.

  Každé hnacie dráhové vozidlo musí byť vybavené výstražným zariadením zvukovým - húkačka a svetelným ...

  31.

  Každé dráhové vozidlo musí byť vybavené osobitným zariadením - spínačom umožňujúcim výstražnú funkciu ...

  32.

  Každé dráhové vozidlo musí byť vybavené tachografom, ktorý musí na paneli vodiča zobrazovať najmenej ...

  33.

  Registračné zariadenie sa musí umiestniť tak, aby pri nehode sa nemohlo poškodiť a musí registrovať ...

  34.

  Dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich je vybavené zariadením na blokovanie rozjazdu pri otvorených ...

  35.

  Na stanovišti vodiča, v dráhovom vozidle na prepravu cestujúcich je rozdielna frekvencia - výška tónu ...

  36.

  Každé dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich je v priestore dverí vybavené svetelným a zvukovým signalizačným ...

  37.

  Dráhové vozidlo má dvere a okná zabezpečené proti neoprávnenému otvoreniu zvonku.

  38.

  Na dráhové vozidlá, ktoré sa nepoužívajú v pravidelnej doprave, napríklad historické dráhové vozidlá ...

  F.

  Na schválenie typu dráhového vozidla lanovej dráhy sa určujú tieto podmienky:

  1.

  Nosné časti dráhových vozidiel sú dimenzované na statické zaťaženie s päťnásobnou bezpečnosťou k hranici ...

  2.

  Dráhové vozidlo sa vyhotoví tak, aby umožňovalo záchranu cestujúcich.

  3.

  Na obidvoch čelách dráhového vozidla pozemnej lanovej dráhy určeného na prepravu viac ako 15 osôb je ...

  4.

  Dvere oddielu pre cestujúcich sú posuvné a dostatočne mechanicky pevné. Ak sa ovládajú zariadením, nesmie ...

  5.

  Dráhové vozidlo pozemnej lanovej dráhy je vybavené pre núdzové a bezpečné vystúpenie cestujúcich na ...

  6.

  Dráhové vozidlo pozemnej lanovej dráhy je vybavené najmenej jednou brzdou pôsobiacou na vodiacu koľajnicu ...

  7.

  Brzda automaticky zapôsobí pri náhlom uvoľnení ťažného lana alebo i príťažného lana, ak je použité. ...

  8.

  Dráhové vozidlo pozemnej lanovej dráhy s pevným uchytením na obežné lano nemusí byť vybavené brzdou ...

  9.

  Kolesá dráhového vozidla pozemnej lanovej dráhy na strane vodiacej koľajnice majú obojstranný okolesník ...

  10.

  Podvozok dráhového vozidla pozemnej lanovej dráhy vybavený pneumatikami musí byť usporiadaný tak, aby ...

  11.

  Dráhové vozidlo na prepravu viac ako 15 osôb sprevádza sprievodca. Stanovište sprievodcu je vybavené ...

  12.

  Otváranie okien je upravené tak, aby bola vždy zaručená bezpečnosť cestujúcich a prevádzky.

  13.

  Skriňa dráhového vozidla je krytá od podlahy najmenej do výšky lakťovej opory. Skriňa pre stojacich ...

  14.

  Zatvárací mechanizmus dverí zabezpečí aj pri nedovretých dverách, aby boli dvere zabezpečené tak, aby ...

  15.

  Dvere kabín, ktoré nesprevádza sprievodca, sa nedajú zvnútra otvoriť. Zatvorené dvere sú mechanicky ...

  16.

  Záves dráhového vozidla umožní jeho zvislú polohu bez ohľadu na sklon trate alebo lana a to i v možných, ...

  17.

  Dĺžka závesu sa zvolí tak, aby sa aj pri najnepriaznivejšom naklonení vozidla v miestach najväčšieho ...

  18.

  Záves dráhového vozidla dvojlanovej kyvadlovej lanovej dráhy je vybavený behúňom, ktorý zabezpečí bezpečné ...

  19.

  Behúň je vybavený zariadením na spojenie dráhového vozidla s ťažným a príťažným lanom a brzdou pôsobiacou ...

  20.

  Brzda na behúni zapôsobí automaticky pri poklese ťahu v ťažnom alebo príťažnom lane.

  21.

  Otvorené vozidlo lanovej dráhy je vybavené zábranou proti pádu osôb. Výklopný rám zábrany je vyvážený ...

  22.

  Čelná hrana sedadla je zaoblená alebo obložená tak, aby sa znížila možnosť nebezpečného nárazu na nohy ...

  23.

  Kryt otvoreného dráhového vozidla (sedačky) sa dá ľahko otvárať a zatvárať. V otvorenom stave časti ...

  24.

  Otvorené dráhové vozidlá lanových dráh – gondoly, koše sú vybavené pevnou skriňou a zábradlím najmenej ...

  25.

  Pre závesy otvorených dráhových vozidiel platia primerane ustanovenia bodov 16 a l7.

  26.

  Montážne dráhové vozidlo je vybavené plošinou na prístup k zariadeniu lanovej dráhy, úložným priestorom ...

  27.

  Sanitné dráhové vozidlo je uspôsobené na prepravu zranených poležiačky.

  28.

  Celková hmotnosť montážneho, nákladného alebo sanitného vozňa neprekročí určenú hmotnosť dráhového vozidla ...

  Štvrtá časť

  A.

  Hnacie vozidlá a riadiace vozne

  1.

  Celková hmotnosť dráhového vozidla môže byť v rozmedzí 99 % až 103 % stanovenej hmotnosti, t. j. prípustná ...

  2.

  Hmotnosť na nápravu pri elektrických a motorových rušňoch a dvojnápravových elektrických, motorových ...

  3.

  Hmotnosť na nápravu pri podvozkových elektrických a motorových vozňoch je podielom hmotnosti pripadajúcej ...

  4.

  Dovolené tolerancie

  4.1.

  Pri jedno- a dvojnápravových podvozkoch môže rozdiel hmotnosti na nápravy v podvozku dosahovať najviac ...

  4.2.

  Pri trojnápravových podvozkoch môže rozdiel hmotnosti na nápravu v podvozku dosahovať najviac ±2,5 % ...

  5.

  Pri parných rušňoch, ktoré nie sú v bežnej prevádzke nasadzované, je rozdelenie hmotnosti a príslušnej ...

  6.

  Rozdiel hmotnosti na kolesá pri tom istom dvojkolesí hnacích vozidiel všetkých trakcií a riadiacich ...

  B.

  Ťahané dráhové vozidlá železničnej dráhy

  1.

  Údaj o vlastnej hmotnosti vozidla podľa technických podmienok vozidla vyznačený na vozidle sa nesmie ...

  2.

  Hmotnosti na nápravu pri bezpodvozkových vozidlách sú podielom celkovej hmotnosti vozidla a počtu dvojkolesí. ...

  3.

  Dovolené tolerancie

  3.1.

  Pre bezpodvozkové vozidlá a vozidlá s jednonápravovými podvozkami môže byť rozdiel odvážených hmotností ...

  3.2.

  Pre dvojnápravové podvozky môže byť rozdiel odvážených hmotností na náprave najviac ±2 % priemernej ...

  3.3.

  pre viacnápravové podvozky môže byť rozdiel odvážených hmotností na náprave pri podvozku najviac ±2,5 ...

  3.4.

  Rozdiel odvážených hmotností na kolesá pri tom istom dvojkolesí prázdnych vozidiel môže dosiahnuť ...

  a)

  pri osobných vozidlách najviac 8 % zo stanovenej hmotnosti na nápravu, t. j. odvážená hmotnosť na jedno ...

  b)

  pri nákladných vozidlách a koľajových žeriavoch najviac 10 % z určenej hmotnosti na nápravu, t. j. odvážená ...

  C.

  Traťový stroj s vlastným pohonom

  1.

  Na traťovom stroji s vlastným pohonom sa vyznačený údaj o vlastnej hmotnosti vozidla nelíši od skutočnej ...

  2.

  Dovolené tolerancie

  2.1.

  Pri dvojnápravových traťových strojoch s vlastným pohonom je rozdiel hmotností na dvojkolesia menší ...

  2.2.

  Pri podvozkových traťových strojoch s vlastným pohonom nie je rozdiel hmotností na dvojkolesia väčší ...

  2.3.

  Rozdiel hmotností na kolesá toho istého dvojkolesia je v prepravnej polohe najviac 8 % príslušnej hmotnosti ...

  D.

  Nastavovanie hmotnosti na dvojkolesie a na koleso

  1.

  Pri stavbe dráhového vozidla sa musí vziať do úvahy aj hmotnosť dráhového vozidla na jeden meter dĺžky ...

  2.

  Pri nastavovaní hmotnosti na nápravu, prípadne hmotnosti na koleso pri hnacích a ťahaných dráhových ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 351/2010 Z. z.

  MINIMÁLNY ROZSAH TECHNICKEJ KONTROLY

  Prvá časť

  Por. č. Rozsah Druh vozidla  1 Správnosť a úplnosť označenia a nápisov uvedených na vozidle (príloha ...

  Pri technickej kontrole alebo pravidelnej technickej kontrole podľa prílohy č. 5 tejto vyhlášky sa musí ...

  Pre parné rušne platia poradové čísla: 1 – 18, 20 – 22, 24, 25, 33, 40, 41, 45 a 46.

  Použité skratky pre druh dráhového vozidla majú tento význam:

  E – elektrické rušne

  M – motorové rušne

  MVJ – motorové vozne a jednotky

  EVJ – elektrické vozne a jednotky

  O – osobné vozne18)

  N – nákladné vozne18)

  T – traťové stroje určené na výstavbu, opravy a údržbu dráh a dvojcestné vozidlá; na ich zariadenia ...

  Druhá časť

  Por. č. Rozsah Druh vozidla  1 Správnosť a úplnosť jeho označenia a nápisov uvedených na vozidle ...

  Pri technickej kontrole sa musí skontrolovať:

  Použité skratky pre druh vozidla majú tento význam:

  EL – dráhové vozidlo električkovej dráhy

  TR – dráhové vozidlo trolejbusovej dráhy

  EVM – elektrické vozidlá metra

  S – motorové rušne metra a špeciálne konštruované koľajové vozidlá určené na výstavbu, opravy a údržbu ...

  M – rušne špeciálnej dráhy

  O – osobné vozne špeciálnej dráhy

  N – nákladné vozne špeciálnej dráhy

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 351/2010 Z. z.

  TECHNICKÉ PREUKAZY DRÁHOVÝCH VOZIDIEL

  Prvá časť

  Prevziať prílohu - časť 01

  Druhá časť

  Prevziať prílohu - Technický preukaz vozidla električkovej dráhy

  Tretia časť

  Prevziať prílohu - Technický preukaz dráhových vozidiel trolejbusových dráh

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 351/2010 Z. z.

  ČASOVÉ INTERVALY VYKONÁVANIA PRAVIDELNEJ TECHNICKEJ KONTROLY

  Kontrolu technického stavu dráhových vozidiel musí držiteľ vozidla zabezpečiť vždy najneskôr v týchto ...

  A.

  Por. č. Druh dráhového vozidla Interval kontroly (roky) 1.1 Hnacie vozidlá 0,5 1.2 Motorové a elektrické ...

  B.

  Por. č. Druh dráhového vozidla Interval kontroly (roky) 1. Vozidlo na prepravu cestujúcich 2 ...

  C.

  Por. č. Druh dráhového vozidla Interval kontroly (roky) 1.  Vozidlo na prepravu cestujúcich 2 2. ...

  D.

  Por. č. Druh dráhového vozidla Interval kontroly (roky) 1.  Vozidlo na prepravu cestujúcich 3 2. ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 351/2010 Z. z.

  MEDZNÉ HODNOTY ROZMEROV DVOJKOLESÍ DRÁHOVÉHO VOZIDLA ELEKTRIČKOVEJ DRÁHY

  výška šírka (v mm) a) električkovým – kužeľovým, krivkovým použiteľným do rýchlosti 65 km.h-1 14 ...

  1.

  Najmenšie prípustné rozmery okolesníkov sú pri kolesách s profilom

  2.

  Výška okolesníkov sa meria od bodu X na obežnej ploche venca (obruče) kolesa vzdialeného pri vozidlách ...

  Šírka okolesníka sa vždy meria vo výške 9 mm smerom k obvodu kolesa od bodu X.

  3.

  Najmenšia prípustná hrúbka obručí električkových kolies je 18 mm. Hrúbka obručí sa meria v radiálnej ...

  4.

  Pri celistvých kolesách – monoblokoch je najmenšia prípustná hrúbka venca na jeho okraji 10 mm. ...

  5.

  Rozchod dvojkolesia nesmie byť väčší ako 1 430 mm pri vozidlách s normálnym rozchodom a 996 mm pri vozidlách ...

  6.

  Vzdialenosť medzi vnútornými plochami obručí – vencov kolies vozidiel – rozkolesie musí zodpovedať rozdielu ...

  7.

  Hodnoty rozkolesí namerané na jednom dvojkolesí v troch rovinách prechádzajúcich osou dvojkolesia a ...

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej ...
 • 2)  Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom ...
 • 3)  Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) – Dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej ...
 • 4)  Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4a)  Napríklad § 33 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...
 • 5)  Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene ...
 • 6)  Napríklad STN EN 12929-1 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Všeobecné ...
 • 7)  Napríklad vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. ...
 • 8)  § 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a ...
 • 9)  STN EN 12927-7 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Laná. Časť 7: ...
 • 10)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 11)  Príloha č. 5 k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 ...
 • 14)  STN 01 2728 Farby svetelných návestí v železničnej doprave.
 • 15)  Vykonáva sa po oprave, úprave vozidla majúcej vplyv na rozloženie hmotnosti, alebo ak je pri pravidelnej ...
 • 16)  Po vykonaní periodickej opravy a pri novovyrobených vozidlách.
 • 17)  Pri vozidlách pohybujúcich sa v korozívnom prostredí, určených na prepravu nebezpečného tovaru, s vysokým ...
 • 18)  Platí primerane aj na vozne pre osobitné účely.
Načítavam znenie...
MENU
Hore