Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 35/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 03.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 35/2012 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 35/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. ...

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 7 a § 28 ods. 22 zákona č. 541/2004 ...

Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom ...

1.

Slová „krajské úrady“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...

3.

V § 4 ods. 3 písmeno h) znie:

„h) ochranu zamestnancov a ostatných osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7)
§ 6 vyhlášky č. 388/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 442/2007 Z. z.“.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.“.

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...

8.

§ 24 znie:

„§ 24 Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup ...

9.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí(INES*) na účely informovania verejnosti Stupeň ...

10.

V bode 1 písm. a) a písm. c) prílohy č. 5 sa nad slovom „havárií“ odkaz „1“ nahrádza ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 2 písm. x) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o ...

11.

V bode 1 písm. a) prílohy č. 5 sa nad slovom „predpisov,“ odkaz „2“ nahrádza odkazom „12“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.Zákon č. 355/2007 ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Marta Žiaková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore