Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 349/2005 účinný od 19.01.2013 do 31.12.2015


Platnosť od: 05.08.2005
Účinnosť od: 19.01.2013
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 349/2005 s účinnosťou od 19.01.2013 na základe 259/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 93/2005 Z. z. ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)

podrobnosti o požiadavkách na technickú základňu autoškôl a overovaní ich spôsobilosti a o označovaní ...

b)

minimálne požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah jednotlivých kurzov podľa § 2 ods. 1 zákona,

c)

podrobnosti o inštruktorských skúškach a o skúškach na predĺženie platnosti inštruktorských preukazov, ...

d)

podrobnosti o vedení dokumentácie o jednotlivých kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona a vzory jednotlivých ...

e)

vzor inštruktorského preukazu a evidenčnej karty inštruktora autoškoly.

Podrobnosti o požiadavkách na technickú základňu autoškôl a overovaní jej spôsobilosti
§ 2
(1)

Overiť spôsobilosť miestnosti ako učebne možno, ak zodpovedá všeobecným stavebnotechnickým požiadavkám1) ...

(2)

Príslušenstvom učebne sú sociálne zariadenia a priestor na odloženie vrchného ošatenia účastníkov kurzov. ...

(3)

Učebňa musí umožňovať teoretickú výučbu, praktickú údržbu, výcvik na trenažéri a musí mať taký rozmer, ...

a)
8 m2 na inštruktora autoškoly a na učebné pomôcky pri teoretickej výučbe,
b)
12 m2 na inštruktora autoškoly a na učebné pomôcky pri praktickej údržbe.
§ 3
(1)

Na zabezpečenie teoretickej výučby učebňa musí byť vybavená

a)
stolmi a stoličkami alebo lavicami s podložkou na písanie v počte postačujúcom pre všetkých súčasne ...
b)
učebnými pomôckami.
(2)

Učebnými pomôckami sú

a)
texty právnych predpisov, ktorých obsah je predmetom skúšky z predpisov o cestnej premávke podľa osobitného ...
b)
tabuľa určená na písanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie teoretickej výučby,
c)
obrazy, diafilmy alebo iné nosiče
1.
so zobrazením dopravných značiek a riešenia dopravných situácií,
2.
so záznamom pravidiel cestnej premávky, teórie vedenia vozidiel a zásad bezpečnej jazdy,
3.
so zobrazením konštrukcie motorových vozidiel a prípojných vozidiel jednotlivých kategórií podľa druhu ...
§ 4
(1)

Na zabezpečenie praktickej prípravy učebňa musí byť vybavená

a)
pracovnými stolmi a stoličkami v počte postačujúcom pre všetkých súčasne prítomných účastníkov kurzu, ...
b)
učebnými pomôckami.
(2)

Učebnými pomôckami sú

a)
tabuľa určená na písanie alebo výpočtová technika slúžiaca na zabezpečenie praktickej výučby,
b)
hmotné modely alebo virtuálne modely
1.
dvojtaktného motora a štvortaktného motora,
2.
palivovej sústavy, elektrickej sústavy a brzdovej sústavy,
3.
zážihového motora a vznetového motora,
4.
prevodovky a spojky.
§ 5
(1)

Overiť spôsobilosť trenažéra na výcvik možno, ak

a)
ide o trenažér s technickým a elektronickým vybavením simulujúcim cestnú premávku,
b)
bola schválená technická spôsobilosť typu a
c)
umožňuje vykonávať a preverovať ovládanie základných vodičských úkonov v rovnakom rozsahu ako autocvičisko. ...
(2)

Dokladom preukazujúcim požiadavky podľa odseku 1 je osvedčenie o technickej spôsobilosti.

§ 6
(1)

Overiť spôsobilosť výcvikovej plochy ako autocvičiska možno, ak

a)
podľa kolaudačného rozhodnutia je povolené jej užívanie na uskutočňovanie praktického výcviku účastníkov ...
b)
umožňuje vykonať a preverovať ovládanie základných vodičských úkonov v rozsahu prvej časti skúšky z ...
(2)

Na ovládanie základných vodičských úkonov podľa odseku 1 písm. b) autocvičisko musí byť vybavené

a)
spevnenou plochou, pričom najmenej jedna komunikácia musí byť priama a dlhá najmenej 70 m s asfaltovým, ...
b)
kužeľmi, rampou, hrboľom a klinom,
c)
rádiopovelovým zariadením schváleného typu umožňujúcim prenos hlasu inštruktora do výcvikového vozidla; ...
§ 7
(1)

Overiť spôsobilosť motorového vozidla a prípojného vozidla ako výcvikového vozidla možno, ak je

a)
vybavené schváleným dvojitým zariadením4) na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy podľa druhu výcviku ...
1.
ide o motocykel, aj dvojitým riadením,4)
2.
ide o kolesový traktor, aj dvomi ďalšími sedadlami v kabíne,
b)
označené ako výcvikové vozidlo,
c)
označené údajmi o prevádzkovateľovi autoškoly.
(2)

Na výcvik zdravotne postihnutej osoby možno jednorazovo overiť spôsobilosť akéhokoľvek motorového vozidla, ...

Označovanie výcvikových vozidiel
§ 8
(1)

Počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona a počas doplňujúcich jázd vodičov musí byť výcvikové ...

(2)

Odnímateľný transparent a odnímateľná fólia musia byť schválené ako hromadne vyrábaný komponent.4) Vzory ...

(3)

Umiestnenie označenia podľa druhu výcvikových vozidiel musí spĺňať tieto požiadavky pre skupiny vodičských ...

a)
B1 alebo B musí byť označené schváleným odnímateľným transparentom umiestneným priamo na streche v strede ...
b)
BE výcvikové vozidlo podľa skupiny B a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musí byť označené odnímateľnou ...
c)
C1 alebo C musí byť označené odnímateľným transparentom umiestneným priamo na streche v strede prednej ...
d)
C1E alebo CE výcvikové vozidlo podľa skupiny C alebo C1 a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musí ...
e)
D1 alebo D musí byť označené odnímateľným transparentom umiestneným priamo na streche v strede prednej ...
f)
D1E alebo DE výcvikové vozidlo podľa skupiny D alebo D1 a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musia ...
g)
T musí byť označené odnímateľným transparentom v strede na streche kabíny výcvikového vozidla a prípojné ...
(4)

Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na motorové vozidlo schválené na praktický výcvik zdravotne postihnutej ...

(5)

Vyhotovenie a umiestnenie označenia prevádzkovateľa autoškoly na výcvikovom vozidle musí byť v súlade ...

(6)

Odnímateľný transparent musí spĺňať tieto technické požiadavky:

a)
základné rozmery - dĺžka 440 mm, šírka v základni 125 mm, výška 165 mm; v tolerancii ± 10 mm,
b)
kryt s nápisom môže byť vylisovaný z bieleho priesvitného plastu (ďalej len „plast“); nápis sa vyhotovuje ...
c)
základňa musí byť vylisovaná z plastu alebo z iného vhodného materiálu čiernej farby a na základňu musí ...
d)
rampa musí byť vylisovaná z plastu alebo z iného vhodného materiálu čiernej farby, pričom na rampu musia ...
e)
presvetlenie musí byť zabezpečené napájacím napätím vozidla, pričom vyhotovenie elektrickej inštalácie ...
f)
nápis „AUTOŠKOLA“ musí byť červenej farby Pantone 186 C s dĺžkou nápisu v základni 316 mm a dĺžkou nápisu ...
g)
odnímateľný transparent musí mať z hľadiska priľnavosti so strechou vozidla také vlastnosti, aby jazdou ...
(7)

Odnímateľná fólia musí spĺňať tieto technické požiadavky:

1.

Odnímateľná fólia veľká, formát 800 × 231 mm, v tolerancii ± 10 mm:

a)

materiál: odnímateľná fólia a samolepiaca reflexná fólia Fasson bielej farby,

b)

písmo: typ Futura červenej farby Pantone 186 C s výškou písmen 140 mm v tolerancii ± 10 mm,

c)

formát zarámovanej plochy vrátane rámika s dĺžkou 778 mm, výškou 209 mm v tolerancii ± 10 mm a šírkou ...

d)

dĺžka nápisu v základni 702 mm a v hornej časti 650 mm v tolerancii ± 10 mm.

2.

Odnímateľná fólia malá, formát 380 × 110 mm, v tolerancii ± 10 mm:

a)

materiál: odnímateľná fólia a samolepiaca reflexná fólia Fasson bielej farby,

b)

písmo: typ Futura červenej farby Pantone 186 C s výškou písmen 67 mm v tolerancii ± 5 mm,

c)

formát zarámovanej plochy vrátane rámika s dĺžkou 370, výškou 100 mm v tolerancii ± 10 mm a šírkou rámika ...

d)

dĺžka nápisu v základni 340 mm a v hornej časti 320 mm v tolerancii ± 10 mm.

(8)

Vesta musí byť oranžovej farby RAL 2005 alebo musí mať podkladový materiál fluorescenčnej farby6) a ...

a)
materiál nápisu musí byť z reflexnej fólie Fasson bielej farby alebo z retroreflexného materiálu s dĺžkou ...
b)
písmo musí byť typu Futura červenej farby Pantone 186 C a výška písmen 67 mm v tolerancii ± 5 mm,
c)
rozmery nápisu musia byť vo formáte 380 × 110 mm v tolerancii ± 10 mm so zarámovanou plochou vrátane ...
§ 9
(1)

Počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona a počas doplňujúcich jázd vodičov musí byť výcvikové ...

(2)

Označenie podľa odseku 1 sa umiestňuje na oboch stranách karosérie autobusu, na dverách nákladného vozidla ...

(3)

Označením prevádzkovateľa autoškoly sa rozumie obchodné meno, logo autoškoly, adresa sídla autoškoly, ...

Požiadavky na trvanie, štruktúra a obsah kurzov
§ 10
(1)

Jednotlivé kurzy, na ktoré je autoškola registrovaná, sa vykonávajú podľa učebných osnov vydaných podľa ...

(2)

Kurz sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Vyučovacia hodina výučby teórie a praktického ...

(3)

Začatie, trvanie, štruktúra a obsah každého kurzu sa dohodne medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom ...

§ 11
(1)

Vodičský kurz musí svojím trvaním, štruktúrou a obsahom zabezpečiť, že účastník vodičského kurzu bude ...

(2)

Výučba teórie zahŕňa výučbu pravidiel cestnej premávky, výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej ...

(3)

Výučba teórie sa vykonáva v skupinách. V jednej skupine môže byť najviac 30 účastníkov kurzu na jedného ...

(4)

Ak účastníkom kurzu je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, vodičský kurz možno vykonať podľa individuálnej ...

(5)

Ak je vodičský kurz súčasťou výučby v škole, možno upustiť od výučby teórie v takom rozsahu, v akom ...

§ 12
(1)

Praktický výcvik vodičského kurzu zahŕňa výcvik v údržbe vozidla a výcvik vo vedení vozidla. Výcvik ...

a)
šesť hodín výcviku v údržbe vozidla,
b)
dve vyučovacie hodiny na trenažéri alebo na autocvičisku alebo
c)
tri vyučovacie hodiny výcviku v cestnej premávke.
(2)

Praktický výcvik musí časovo a obsahovo nadväzovať na teoretickú výučbu.

(3)

Praktický výcvik sa vykonáva v skupinách. V jednej skupine môže byť na jedného inštruktora autoškoly ...

a)
sedem účastníkov kurzu, ak ide o výcvik v údržbe vozidla,
b)
štyria účastníci kurzu, ak ide o výcvik na trenažéri,
c)
traja účastníci kurzu, ak ide o výcvik na autocvičisku,
d)
jeden účastník kurzu, ak ide o výcvik v cestnej premávke.
§ 13
(1)

Výcvik v cestnej premávke možno začať až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidiel a zásad bezpečnej ...

(2)

Pri vykonávaní výcviku na autocvičisku môže inštruktor autoškoly vykonávať výcvik súčasne

a)
len s jedným výcvikovým vozidlom, ak rádiopovelové zariadenie umožňuje inštruktorovi autoškoly zo stanovišťa ...
b)
najviac s tromi výcvikovými vozidlami, ak rádiopovelové zariadenie umožňuje inštruktorovi autoškoly ...
§ 14
(1)

Výučba a výcvik v doškoľovacom kurze zahŕňajú výučbu pravidiel cestnej premávky a výcvik z vedenia vozidla. ...

(2)

Na výučbu a výcvik v doškoľovacom kurze sa primerane vzťahujú § 12 a § 13 ods. 2.

(3)

Účastníkom doškoľovacieho kurzu môže byť len vodič uvedený v rozhodnutí o účasti na doškoľovacom kurze.8) ...

§ 15
(1)

Kurz žiadateľov o inštruktorské oprávnenie (ďalej len „inštruktorský kurz“) je prípravou na vykonanie ...

(2)

Výučbu teórie a praktický výcvik možno vykonať najviac s 15 účastníkmi kurzu naraz.

(3)

Po ukončení inštruktorského kurzu sa účastníkovi vydá osvedčenie podľa § 25, ktoré je podkladom na vykonanie ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl.

§ 16
Inštruktorská skúška
(1)

Inštruktorská skúška sa skladá z písomného testu, z ústnej skúšky, z teórie a z praktickej skúšky. Predmetom ...

(2)

Výsledok inštruktorskej skúšky sa hodnotí „vyhovel“ a „nevyhovel“. Výsledok skúšky sa uvedie v protokole ...

(3)

Ak účastník kurzu nevyhovel na inštruktorskej skúške, môže ju opakovať do dvoch mesiacov odo dňa, v ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na skúšku vykonanú po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov ...

§ 17
Rozsah inštruktorského oprávnenia

Inštruktorské oprávnenie

a)

skupiny A oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny AM, A1, A2 ...

b)

skupiny B oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupinu B1 a B vodičských ...

c)

skupiny C oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, C1, ...

d)

skupiny D oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, C1, ...

e)

skupiny BE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B a BE ...

f)

skupiny CE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, BE, ...

g)

skupiny C1E oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, BE, ...

h)

skupiny DE oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, C1, ...

i)

skupiny D1E oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupiny B1, B, BE, ...

j)

skupiny AM oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupinu AM,

k)

skupiny T oprávňuje inštruktora autoškoly vykonávať v kurzoch výučbu a výcvik pre skupinu T.

§ 18
Vedenie dokumentácie o jednotlivých kurzoch
(1)

Dokumentáciu o jednotlivých kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona tvoria

a)
dokumenty týkajúce sa inštruktorov autoškoly,
b)
dokumenty o technickej základni autoškoly,
c)
dokumenty zaznamenávajúce priebeh jednotlivých kurzov,
d)
doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou autoškoly a
e)
doklad o finančnej spoľahlivosti.
(2)

Dokumentmi o inštruktoroch autoškoly sú pracovná zmluva a inštruktorský preukaz.

(3)

Dokumentmi o technickej základni autoškoly sú

a)
doklady o vlastníctve, spoluvlastníctve, nájme alebo finančnom lízingu technickej základne autoškoly, ...
b)
osvedčenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole výcvikových vozidiel, ako aj o emisnej kontrole, ...
c)
osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a
d)
užívacie povolenie autocvičiska.
(4)

Dokumentmi zaznamenávajúcimi priebeh jednotlivých kurzov sú

a)
matričná kniha,
b)
triedna kniha,
c)
záznamník,
d)
výkaz o prevádzke výcvikového vozidla (ďalej len „výkaz“),
e)
trenažérová kniha,
f)
autocvičisková kniha.
(5)

Dokumentmi o finančnej spoľahlivosti sú faktúra o nadobudnutí vozidla alebo zmluva o finančnom prenájme ...

(6)

Dokumentáciu o vykonávaní jednotlivých kurzov uchováva prevádzkovateľ autoškoly ešte tri roky odo dňa ...

§ 19
(1)

O účastníkoch kurzu sa vedie matričná kniha. Matričná kniha musí byť autorizovaná obvodným úradom pre ...

a)
mať všetky strany očíslované,
b)
obsahovať dátum založenia a celkový počet listov,
c)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
(2)

Do matričnej knihy sa zapisujú tieto údaje:

a)
poradové číslo, priezvisko a meno účastníka kurzu,
b)
dátum a miesto narodenia účastníka kurzu,
c)
adresa bydliska účastníka kurzu,
d)
trvanie a obsah kurzu s uvedením dátumu začatia a skončenia kurzu,
e)
cena kurzu a dátum jej zaplatenia,
f)
dátum vydania osvedčenia o skončení kurzu.
(3)

Matričná kniha sa uzaviera vlastnoručným podpisom prevádzkovateľa autoškoly po poslednom zápise, inak ...

§ 20
(1)

O každom kurze sa musí viesť triedna kniha, do ktorej inštruktori autoškoly priebežne zapisujú údaje ...

(2)

Triedna kniha musí

a)
obsahovať dátum založenia a celkový počet listov,
b)
mať všetky strany očíslované,
c)
obsahovať údaj o druhu kurzu a číslo kurzu,
d)
obsahovať meno a priezvisko vedúceho kurzu,
e)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
(3)

Do triednej knihy sa zapisujú tieto údaje:

a)
dátum začatia a skončenia kurzu,
b)
dátum začatia a skončenia výučby,
c)
mená a priezviská inštruktorov autoškoly podieľajúcich sa na výučbe,
d)
číslo účastníka kurzu z matričnej knihy,
e)
meno a priezvisko účastníka kurzu,
f)
záznamy o účasti účastníkov v kurze,
g)
záznamy o obsahu výučby.
(4)

Triednu knihu prevádzkovateľ autoškoly uchováva tri roky po skončení kurzu.

§ 21
(1)

Pred začatím praktického výcviku sa účastníkovi kurzu vydá záznamník, do ktorého inštruktor autoškoly ...

(2)

Záznamník musí obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.

(3)

Do záznamníka sa zapisujú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko účastníka kurzu,
b)
číslo účastníka kurzu z matričnej knihy,
c)
druh kurzu,
d)
údaje o vykonanom praktickom výcviku, a to uskutočnené výcvikové hodiny jazdy, vykonané hodiny praktickej ...
e)
údaje o povinnosti používať okuliare alebo iné zdravotnícke pomôcky, ktoré majú vplyv na vedenie motorového ...
f)
vlastnoručný podpis inštruktora autoškoly.
(4)

Po skončení praktického výcviku sa v záznamníku uvedie vyhlásenie účastníka kurzu, že údaje o vykonanom ...

(5)

Záznamník uchováva prevádzkovateľ autoškoly tri roky od skončenia kurzu.

§ 22
(1)

O prevádzke každého výcvikového vozidla a o praktickom výcviku sa vedie výkaz, do ktorého inštruktor ...

(2)

Výkaz musí

a)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly,
b)
obsahovať dátum založenia,
c)
mať očíslované strany vzostupne číselným radom,
d)
obsahovať evidenčné číslo výcvikového vozidla.
(3)

Do výkazu sa zapisujú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva praktický výcvik na výcvikovom vozidle,
b)
dátum a čas použitia výcvikového vozidla,
c)
cieľ jazdy,
d)
stav počítadla pred začatím výcviku a po ukončení výcviku,
e)
údaje o stave a spotrebe pohonných látok a o ich dopĺňaní,
f)
počet vyučovacích hodín, v ktorých bolo výcvikové vozidlo použité v cestnej premávke a na autocvičisku, ...
g)
číslo kurzu,
h)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho číslo z matričnej knihy,
i)
vlastnoručný podpis inštruktora autoškoly a účastníka kurzu.
(4)

Výkaz uchováva prevádzkovateľ autoškoly tri roky od skončenia kurzu.

§ 23
(1)

O prevádzke trenažéra počas kurzov sa vedie trenažérová kniha, do ktorej inštruktor autoškoly zaznamenáva ...

(2)

Trenažérová kniha musí byť autorizovaná obvodným úradom dopravy, a to odtlačkom úradnej pečiatky a vlastnoručným ...

a)
obsahovať dátum založenia,
b)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly,
c)
mať očíslované strany vzostupne číselným radom.
(3)

Do trenažérovej knihy sa zapisujú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva praktický výcvik na trenažéri,
b)
dátum a čas použitia trenažéra,
c)
poradové číslo vyučovacej hodiny,
d)
číslo kurzu,
e)
meno a priezvisko účastníka a jeho číslo z matričnej knihy,
f)
celkový počet vyučovacích hodín na trenažéri,
g)
vlastnoručné podpisy inštruktora autoškoly a účastníka kurzu.
(4)

Trenažérovú knihu uchováva prevádzkovateľ autoškoly tri roky od skončenia kurzu.

§ 24
(1)

O prevádzke autocvičiska počas kurzov sa vedie autocvičisková kniha, do ktorej prevádzkovateľ autocvičiska ...

(2)

Autocvičisková kniha musí byť autorizovaná obvodným úradom dopravy, a to odtlačkom úradnej pečiatky ...

a)
obsahovať dátum založenia,
b)
mať očíslované strany vzostupne číselným radom,
c)
obsahovať vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
(3)

Do autocvičiskovej knihy sa zapisujú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva praktický výcvik na autocvičisku,
b)
dátum a čas použitia autocvičiska,
c)
poradové číslo vyučovacej hodiny,
d)
číslo kurzu,
e)
meno a priezvisko účastníka kurzu a jeho číslo z matričnej knihy,
f)
celkový počet vyučovacích hodín na autocvičisku,
g)
vlastnoručné podpisy inštruktora autoškoly a účastníka kurzu.
(4)

Autocvičiskovú knihu uchováva prevádzkovateľ autoškoly tri roky od skončenia kurzu.

§ 25
Osvedčenie
(1)

Prevádzkovateľ autoškoly vydá osvedčenie účastníkovi, ktorý absolvoval kurz.

(2)

Osvedčenie obsahuje

a)
obchodné meno prevádzkovateľa autoškoly,
b)
údaje o registrácii autoškoly a vydaní živnostenského oprávnenia,
c)
druh kurzu s vyznačením skupín vodičských oprávnení a dátum jeho začatia a skončenia,
d)
meno a priezvisko účastníka a jeho číslo z matričnej knihy,
e)
dátum a miesto narodenia účastníka,
f)
vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
§ 25a
Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku
(1)

Prevádzkovateľ autoškoly vydá osvedčenie účastníkovi, ktorý absolvoval osobitný výcvik podľa § 2 ods. ...

(2)

Osvedčenie obsahuje

a)
obchodné meno prevádzkovateľa autoškoly,
b)
údaje o registrácii autoškoly a vydaní živnostenského oprávnenia,
c)
druh osobitného výcviku podľa osobitného predpisu8a) a dátum jeho začatia a skončenia,
d)
meno a priezvisko účastníka a jeho číslo z matričnej knihy,
e)
dátum a miesto narodenia účastníka,
f)
vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.
§ 26
Vzory dokumentov
(1)

Inštruktorský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm × 5,398 cm vyhotovený v súlade s technickou normou. ...

(2)

Vzor evidenčnej karty inštruktora autoškoly je uvedený v prílohe č. 3.

§ 27
Prechodné ustanovenia
(1)

Označenia výcvikových vozidiel podľa doterajších predpisov možno používať do 31. decembra 2006.

(2)

Doteraz používané tlačivá matričnej knihy, triednej knihy, výkazu a záznamníka možno používať do 31. ...

(3)

Výcvikové vozidlá schválené a používané pred 15. augustom 2005 možno používať na výcvik v kurzoch podľa ...

(4)

Inštruktorské preukazy vydané pred 15. augustom 2005 platia do dňa vyznačenej platnosti, najmenej však ...

§ 27a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 28
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2005.

v z. Vladimír Menich v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z.

  Vzory označovania výcvikových vozidiel

  ...

  Príloha č. 1a k vyhláške č. 349/2005 Z. z.

  Minimálne požiadavky na osobitný výcvik vodiča jazdných súprav a pre motocykle skupiny A2 a A podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona

  I.

  Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov vyžadované na vedenie motorových vozidiel ...

  a)

  prípravu a technickú kontrolu vozidla pred jazdou vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:

  1.

  nastavenie sedadla do správnej polohy sedenia,

  2.

  nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hlavy, ak existujú,

  3.

  kontrolu uzatvorenia dverí,

  4.

  vykonanie náhodnej kontroly stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, kvapalín (napríklad motorového oleja, chladiacej ...

  b)

  kontrolu bezpečnostných faktorov súvisiacich s nakladaním: korba, plachty, nákladové dvere, zaistenie ...

  c)

  osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (iba pre skupinu B1 a B):

  1.

  cúvanie priamo alebo so zatáčaním vpravo alebo vľavo okolo rohu pri zachovaní určeného smeru,

  2.

  otočenie vozidla do protismeru s použitím prevodovej páky a spätného chodu,

  3.

  zaparkovanie vozidla a výjazd z parkovacieho miesta (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé, dopredu alebo cúvaním, ...

  4.

  presné brzdenie do zastavenia; uskutočnenie núdzového zastavenia je však nepovinné,

  d)

  osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (iba pre skupinu BE):

  1.

  pripojenie a odpojenie alebo odpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla od jeho motorového vozidla; ...

  2.

  cúvanie v zákrute,

  3.

  bezpečné zaparkovanie pri nakladaní alebo vykladaní,

  e)

  správanie v cestnej premávke:

  1.

  výjazd po zaparkovaní, po zastavení v premávke alebo výjazd z vozovky,

  2.

  jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov, ...

  3.

  vedenie vozidla v zákrutách,

  4.

  priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojných pozemných komunikácií,

  5.

  zmena smeru: zákruty doľava a doprava; zmena jazdných pruhov,

  6.

  vjazd alebo výjazd z diaľnic alebo z podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie ...

  7.

  predchádzanie alebo obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné); jazda popri prekážkach, ...

  8.

  osobitné charakteristiky ciest (ak existujú): kruhové objazdy, prejazdy cez železničné priecestia, zastávky ...

  9.

  Osobitná pozornosť sa venuje dynamike pohybu vozidla, bezpečnosti premávky, ťažnému vozidlu skupiny ...

  II.

  Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov vyžadované na vedenie motorových vozidiel ...

  a)

  prípravu a technickú kontrolu vozidla pred jazdou vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:

  1.

  použitie ochranného vybavenia, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,

  2.

  náhodnú kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača výstražnej funkcie smerových svietidiel (ak ...

  b)

  osobitné úkony, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:

  1.

  zdvihnutie motocykla z podpery a tlačenie motocykla bez použitia motora chôdzou popri vozidle, zaparkovanie ...

  2.

  vykonanie aspoň dvoch úkonov pri malej rýchlosti vrátane slalomu; toto by malo umožniť vyhodnotenie ...

  3.

  vykonanie aspoň dvoch úkonov pri vyššej rýchlosti, z ktorých jeden je pri druhom alebo treťom prevodovom ...

  4.

  brzdenie: uskutočnia sa aspoň dve brzdné cvičenia vrátane núdzového brzdenia pri rýchlosti najmenej ...

  c)

  správanie sa v cestnej premávke:

  1.

  výjazd po zaparkovaní, po zastavení v premávke alebo výjazd z vozovky, jazda na rovných cestách; prechádzanie ...

  2.

  vedenie vozidla v zákrutách; priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojok pozemných komunikácií, ...

  3.

  zmenu smeru: zákruty doľava a doprava; zmena jazdných pruhov,

  4.

  vjazd alebo výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa ...

  5.

  predchádzanie alebo obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné): jazda popri prekážkach, ...

  6.

  osobitné charakteristiky ciest (ak existujú): kruhové objazdy, prejazdy cez železničné priecestia, zastávky ...

  7.

  prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/2005 Z. z.

  Vzor inštruktorského preukazu

  ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 349/2005 Z. z.

  Vzor evidenčnej karty inštruktora autoškoly

  ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 349/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované ...

Poznámky

 • 1)  § 47 písm. c) až h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 2)  § 23 a 25 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...
 • 3)  § 26 vyhlášky č. 225/2004 Z. z.
 • 4)  § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 5)  § 4 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.§ ...
 • 6)  STN EN 471:2004 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie. Skúšobné metódy a ...
 • 7)  § 20 až 30 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z.
 • 8)  § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. ...
 • 8a)  § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore