Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 348/2020 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 05.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 348/2020 účinný od 01.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 348/2020 s účinnosťou od 01.01.2023

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), q), r), s), ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

1.

§ 2 a 3 sa vypúšťajú.

2.

V § 9 ods. 6 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

3.

V § 11 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladá slovo „riadený“.

4.

V § 11 ods. 13 písm. a) sa slová „v ktorom sa táto malá kompostáreň nachádza“ nahrádzajú slovami „ktorá ...

5.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pochádzajúcich ...

6.

V § 14 ods. 1 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Za primeranú donáškovú vzdialenosť ...

7.

V § 14 ods. 8 písm. a) druhý bod znie:

„2. zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú domácnosť počas kalendárneho ...

8.

V § 14 ods. 8 písm. b) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „na požiadanie vlastníka alebo správcu,“.

9.

V § 14 ods. 8 písm. b) druhý bod znie:

„2. zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú komplexnú bytovú výstavbu ...

10.

V § 14 ods. 9 druhej vete sa za slovom „odvozu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá musí byť najmenej jedenkrát ...

11.

V § 14 odsek 10 znie:

„(10) Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odsekov 8 a 9 sa môže vykonávať ...

12.

V § 14 ods. 11 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

13.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ...

14.

V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „kalendárny rok“ vkladá čiarka a slová „patrí do rovnakej kategórie ...

15.

V § 15 ods. 4 sa za slová „za kalendárny rok“ vkladá čiarka a slová „kategórie obcí podľa hustoty obyvateľstva“. ...

16.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že a) zberná nádoba na odpad sa umiestni ...

17.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého použije plastová zberná nádoba, jej ...

18.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť o registráciu podľa § 98 ods. 1 až 4 zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného ...

19.

V § 20 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.

20.

V § 27 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
preukázanie vlastníckeho práva alebo nájomného vzťahu formou lízingu zariadenia.“.

21.

V nadpise § 35 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.

22.

V § 35 ods. 1, 3 a 4 úvodných vetách sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. ...

24.

V § 35 ods. 2 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľnej“.

25.

V § 39 ods. 1 písm. f) sa slovo „prevádzky“ nahrádza slovom „činnosti“.

26.

V § 39 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
fotodokumentáciu pozemku pred začatím činnosti spätného zasypávania,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

27.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je a) kópia povolenia stavebného úradu na terénne úpravy, ktorými ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.“.

28.

V § 41a ods. 1 úvodnej vete sa odkaz „21a)“ nahrádza odkazom „21aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:

„21aa) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu ...

29.

V nadpise § 42 sa na konci pripájajú tieto slová: „a žiadosti o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú ...

30.

§ 42 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:

„(6) Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak ...

31.

Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 58b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia (1) Organizácia zodpovednosti výrobcov ...

32.

Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1k vyhláške č. 371/2015 Z. z. OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. ZÁKLADNÉ ...

33.

Príloha č. 3 sa vypúšťa.

34.

Príloha č. 5 znie:

„Príloha č. 5k vyhláške č. 371/2015 Z. z. OSNOVA PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) Čl. 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, ...

35.

Za prílohu č. 10a sa vkladá príloha č. 10b, ktorá znie:

„Príloha č. 10b k vyhláške č. 371/2015 Z. z. MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA FREKVENCIU ODVOZU A DRUH ZBERNÝCH ...

36.

Príloha č. 13 znie:

„Príloha č. 13k vyhláške č. 371/2015 Z. z. KATEGORIZÁCIA OBCÍ Z HĽADISKA POČTU OBYVATEĽOV OBCE, Z HĽADISKA ...

37.

Príloha č. 19 znie:

„Príloha č. 19k vyhláške č. 371/2015 Z. z. ÚZEMIA A ICH ČASTI, V KTORÝCH JE DRŽITEĽ ODPADU POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ...

38.

V prílohe č. 19a Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA sa doterajší piaty ...

39.

Príloha č. 19a znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 19a k vyhláške č. 371/2015 Z. z.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 26b) Napríklad zákon č. 514/2009 ...

40.

V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. ...

41.

V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

42.

V prílohe č. 22 sa časť I. dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:

„17. vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok ustanovených ...

43.

Príloha č. 24 znie:

„Príloha č. 24k vyhláške č. 371/2015 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

44.

Slová „povrchová úprava terénu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky vrátane príloh nahrádzajú ...

45.

Slová „viacvrstvové kombinované materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 5, 7 až 16, 19, 33 až 37 a 40, ktoré ...

Ján Budaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore