Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti 34/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 03.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti 34/2012 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 34/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. ...

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 9, 10 a 18 zákona č. 541/2004 Z. z. ...

Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti ...

1.

Slová „systém kvality“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Príloha č. 3 časť B bod 1 písm. K vyhlášky ...

3.

V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ich požadovaného počtu.“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej ...

5.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Držiteľ povolenia pri určovaní požadovaného počtu pracovných funkcií podľa odseku 2, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 4 vyhlášky č. 431/2011 Z. z.“.

6.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Fázy periodickej prípravy sú: a) teoretická príprava, ktorá je zameraná na 1. opakovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:

„3) § 2 písm. a), e) a m) vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 3a) § 4 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. ...

7.

V § 4 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 10.

8.

V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
politiku bezpečnosti a bezpečnostné ciele.3a)“.

9.

§ 18 znie:

„§ 18 Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Marta Žiaková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore