Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky 34/1993 účinný od 12.02.1993 do 31.03.1996

Platnosť od: 12.02.1993
Účinnosť od: 12.02.1993
Účinnosť do: 31.03.1996
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky 34/1993 účinný od 12.02.1993 do 31.03.1996
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 34/1993 s účinnosťou od 12.02.1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej ...

§ 1
(K § 1 zákona)
(1)

Dojednávanie cien, regulácia a kontrola cien sa v oblasti špeciálnej techniky vzťahuje na zbrojné ...

(2)

Ak táto vyhláška neustanovuje inak, platí aj pre ceny zbrojného tovaru osobitný predpis.2)

§ 2
(K § 2 ods.1 zákona)
(1)

Určené podmienky na dojednávanie cien zbrojného tovaru obsahujú okrem údajov uvedených v zákone ...

a)

názov tovaru podľa platných technických podmienok alebo zadania,

b)

číselný kód klasifikácie,1)

c)

zákonnú meraciu jednotku,3)

d)

kvalitatívne podmienky podľa platnej vojenskej normy, technických podmienok a špecifických požiadaviek ...

e)

dodacie podmienky podľa špecifických požiadaviek kupujúceho vyjadrených v dohode, zmluve, technických ...

(2)

Ponuková cena zbrojného tovaru vyrábaného pri neúplnom využití kapacít jednoúčelových výrobných ...

§ 3
(K § 2 ods. 2 zákona)

Pri zbrojnom tovare sa vyžaduje písomná forma dohody o cene alebo spôsobe, akým sa vytvorí.

§ 4
(K § 10 zákona)

Zoznam zbrojného tovaru s regulovanými cenami a opatrenia v oblasti cien zbrojného tovaru vydáva ...

§ 5
(K § 11 ods. 2 zákona)
(1)

Z cenovej evidencie zbrojného tovaru vedenej predávajúcim podľa § 11 zákona musia byť zrejmé ...

a)

určené podmienky podľa § 2 tejto vyhlášky,

b)

výška dojednanej ceny a jej konštrukcia (cenová kalkulácia, výpočet ceny z nevyužitých kapacít, ...

(2)

Predávajúci vedie a uchováva evidenciu o cenách zbrojného tovaru po dobu 3 rokov od dátumu posledného ...

(3)

Predávajúci vedie dokumentáciu a evidenciu zavedenú na účely rokovania o cenách pod názvom „Zbrojný ...

§ 6
(K § 13 ods. 1 zákona)

Ceny zbrojného tovaru sa uvádzajú výhradne v ponukových cenníkoch zbrojného tovaru. Predávajúci ...

§ 7
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 584/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 ...

2.

výmer Federálneho ministerstva financií č. 6/OST/91, ktorým sa určuje postup pre cenovú kontrolu ...

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Július Tóth v. r.

Poznámky

  • 1)  Výrobky, ktoré boli k 31. decembru 1992 zatriedené podľa jednotnej klasifikácie priemyselných ...
  • 2)  Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva ...
  • 3)  Výnos Federálneho štatistického úradu č. 671/80-03 z 29. februára 1980 o jednotnom označovaní ...
  • 4)  Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1/55/OŠT/93 o poskytovaní cenových informácií ...
  • 5)  Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore