Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71082
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete 337/2005 účinný od 01.08.2005 do 31.08.2012


Platnosť od: 27.07.2005
Účinnosť od: 01.08.2005
Účinnosť do: 31.08.2012
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 337/2005 s účinnosťou od 01.08.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 17 ods. 6 ...

§ 1
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy
(1)

Technické podmienky prístupu a pripojenia k prenosovej sústave určujú

a)

technicko-konštrukčné, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na prístup a pripojenie zariadení ...

b)

technicko-konštrukčné, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na prístup a pripojenie odberných ...

c)

podmienky na prevádzkovanie a údržbu elektroenergetických zariadení,

d)

miesto pripojenia, miesto merania, spôsob merania a druh určeného meradla.

(2)

Technické podmienky vzájomnej súčinnosti pre koordináciu prevádzky prenosovej sústavy s inými ...

a)

súčinnosť prevádzky prenosovej sústavy so sústavami na území Európskej únie alebo so sústavami ...

b)

súčinnosť prevádzky prenosovej sústavy s distribučnými sústavami na vymedzenom území1) vrátane ...

c)

prevádzkové normy vyplývajúce zo záväzných medzinárodných pravidiel pre prevádzku synchrónne ...

(3)

Technické podmienky na prevádzkovanie priameho vedenia obsahujú

a)

technické podmienky merania, miesto merania, spôsob merania a druh určeného meradla,

b)

podrobnosti o technických požiadavkách na údržbu a prevádzkovanie.

(4)

Technické podmienky prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti prenosovej sústavy obsahujú

a)

podmienky merania v prenosovej sústave, a to

1.

podrobnosti o meraní elektriny vo výrobniach, elektrických staniciach a transformovniach veľmi vysokého ...

2.

podrobnosti o meracích súpravách, meracích schémach, vzorcoch a odpočtoch a druhoch určených ...

3.

požiadavky na výkon správy, údržbu a opravy meracích zariadení,

b)

podmienky poskytovania podporných služieb, a to

1.

technické požiadavky na existujúce, nové a rekonštruované zdroje poskytujúce podporné služby, ...

2.

podmienky overovania funkčnosti podporných služieb,

3.

prípravu prevádzky, upresnenie a vyhodnotenie poskytovania podporných služieb,

c)

podmienky poskytovania systémových služieb, a to

1.

primárnu reguláciu frekvencie a výkonu,

2.

sekundárnu reguláciu frekvencie a výkonu,

3.

terciárnu reguláciu napätia a výkonu,

4.

zabezpečenie stability prenosu,

5.

obnovu prevádzky po úplnom alebo čiastočnom rozpade sústavy,

d)

podmienky stanovenia parametrov kvality a spoľahlivosti dodávok, ktoré sa zvolia v rozsahu medzných ...

1.

frekvencie siete,

2.

veľkosti napätia,

3.

nesymetrie napájacieho napätia,

4.

veľkosti riadiacich signálov zo siete odberateľov,

5.

rýchlych zmien napätia,

6.

ukazovateľov spoľahlivosti.

(5)

Technické podmienky na prerušenie dodávok elektriny obsahujú

a)

postup prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri uplatnení prerušenia alebo obmedzenia dodávky,

b)

spôsoby oznámenia plánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky.

(6)

Technické podmienky na odpojenie z prenosovej sústavy obsahujú

a)

technické požiadavky pri odpojení prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

b)

postup prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri odpojení elektroenergetického zariadenia z prenosovej ...

(7)

Kritériá technickej bezpečnosti prenosovej sústavy obsahujú

a)

reguláciu frekvencie, napätia, ako aj preťaženia zariadení prenosovej sústavy,

b)

riešenie poruchových stavov na účely obnovenia dodávok a výroby elektriny,

c)

podmienky chránenia zariadení prenosovej sústavy.

(8)

Podmienky na požiadavky na zber a výmenu informácií pre automatizovaný systém dispečerského ...

a)

prostriedky a rozsah telekomunikačnej siete,

b)

pravidlá súčinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy s ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou, ...

c)

požiadavky na kvalitu,

d)

požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť,

e)

riadiaci dispečerský systém,

f)

riadiace a informačné systémy elektrických staníc a výrobní,

g)

terminály výrobní, hraničných rozvodní a elektrických staníc,

h)

napájanie systémov,

i)

diaľkové meranie a signalizáciu, zber a prenos dát v reálnom čase,

j)

presnosť a cyklus merania pre sekundárnu reguláciu činného výkonu a terciárnu reguláciu napätia. ...

(9)

Podmienky riadenia sústavy obsahujú

a)

plánovanie a prípravu prevádzky sústavy (ročná, mesačná, týždenná, denná),

b)

záväzné podkladové materiály účastníkov trhu s elektrinou potrebné na vypracovanie prípravy ...

c)

záväznú dokumentáciu pre operatívne riadenie, analýzu, kontrolu a hodnotenie prevádzky sústavy, ...

d)

pravidlá dispečerského riadenia sústavy,

e)

plánovanie a realizáciu opráv a údržby sústavy.

§ 2
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)

Technické podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sústave určujú

a)

spôsob pripojenia odberateľov pre jednotlivé úrovne napätia,

b)

kompenzáciu vplyvu odberateľa na kvalitu napätia,

c)

technické požiadavky na pripojenie a prevádzkové podmienky výrobných zdrojov,

d)

technické požiadavky na pripojenie lokálnych distribučných sústav,

e)

miesto pripojenia, meracie miesto, spôsob merania a druh určeného meradla.

(2)

Technické podmienky na prevádzku distribučnej sústavy sa vzťahujú na

a)

podrobnosti o meracích súpravách, meracích schémach a určených meradlách,

b)

zabezpečenie parametrov kvality dodávky, ktoré sa zvolia v rozsahu medzných hodnôt podľa technických ...

c)

podrobnosti o sledovaní parametrov odberného miesta,

d)

výmenu informácií o prevádzke,

e)

podmienky riadenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy a distribučných sústav.

(3)

Technické podmienky na meranie v distribučnej sústave určujú podmienky vzťahujúce sa na

a)

dispečerské meranie,

b)

podmienky na zriadenie obchodného merania.

(4)

Technické podmienky na poskytovanie univerzálnej služby určujú spôsob a podmienky, za ktorých ...

a)

poskytovaná,

b)

meraná,

c)

ukončená.

(5)

Technické podmienky na prerušenie dodávky elektriny obsahujú

a)

dôvody na prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny z technického hľadiska,

b)

postup pri plánovaných rekonštrukciách a opravách zariadení distribučnej sústavy,

c)

postup pri haváriách a poruchách na zariadeniach distribučnej sústavy a spôsob odstraňovania ...

d)

spôsob oznamovania prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektrickej energie,

e)

spôsob pripojenia nových zariadení.

(6)

Technické podmienky na odpojenie z distribučnej sústavy obsahujú

a)

dôvody na odpojenie zo sústavy z technického hľadiska,

b)

postup pri nedodržiavaní bezpečnostných a prevádzkových predpisov,

c)

technický postup pri odpájaní z distribučnej sústavy.

(7)

Technické podmienky na stanovenie pravidiel riadenia distribučnej sústavy obsahujú

a)

podmienky poskytovania distribučných a systémových služieb,

b)

spôsob regulácie výkonu a napätia,

c)

podmienky stability a obnovy prevádzky distribučnej sústavy po rozpade sústavy,

d)

plánovanie a koordináciu prevádzky zdrojov,

e)

technické podmienky riadenia v reálnom čase,

f)

podmienky riadenia spotreby,

g)

plánovanie, prípravu a koordináciu prevádzky distribučnej sústavy,

h)

spôsob výmeny informácií o prevádzke.

(8)

Technické podmienky na stanovenie požiadaviek na zber a odovzdávanie informácií pre dispečerské ...

a)

kategórie údajov,

b)

spôsob merania a signalizácie,

c)

požiadavky na kvalitu procesných dát a spôsob výmeny informácií,

d)

prenos dát,

e)

parametre prenosovej sústavy a parametre distribučných sústav,

f)

parametre zdrojov.

(9)

Technické podmienky na stanovenie kritérií technickej bezpečnosti distribučnej sústavy sa vzťahujú ...

a)

bezpečnosť pri práci na zariadeniach distribučnej sústavy,

b)

bezpečnosť pri riadení distribučnej sústavy,

c)

bezpečnosť pri výstavbe,

d)

plán obrany proti šíreniu porúch a plán obnovy po rozpade sústavy,

e)

obmedzovanie spotreby v mimoriadnych situáciách,

f)

podmienky prevádzky distribučnej sústavy v stave núdze,

g)

skúšky distribučnej sústavy,

h)

rozvoj distribučnej sústavy.

§ 3
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete <span class="shorten">...</span>
(1)

Technické podmienky prístupu do prepravnej siete a distribučnej siete určujú

a)

technické požiadavky prístupu do siete podľa typu účastníka trhu s plynom,

b)

kvalitatívne parametre plynu,

c)

technicko-komunikačné kritériá.

(2)

Technické podmienky na pripojenie k prepravnej sieti a distribučnej sieti určujú

a)

technické podmienky pripojenia plynových zariadení k sieti,

b)

stanovenie tlakovej úrovne,

c)

spôsob určenia miesta pripojenia a meracieho miesta prevádzkovateľom siete,

d)

technické požiadavky na meranie,

e)

maximálnu hodinovú, dennú a ročnú hodnotu odberu plynu v závislosti od kategórie odberateľa ...

(3)

Technické podmienky technickej súčinnosti sietí obsahujú

a)

popis prepojovacích bodov medzi prevádzkovateľmi distribučných sietí, prevádzkovateľom prepravnej ...

b)

technické režimy prevádzky plynovodov vrátane vstupného a výstupného tlaku,

c)

technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti sietí.

(4)

Technické podmienky na prevádzkovanie prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú

a)

technické podmienky na meranie plynu vzťahujúce sa na

1.

základné pravidlá merania,

2.

prevádzku a kontrolu meracích zariadení,

3.

princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení,

b)

zásady prevádzkovania plynárenských zariadení,

c)

popis existujúcich pripojení k sieti,

d)

technické a prevádzkové obmedzenia pre siete.

(5)

Technické podmienky na prevádzkovanie priameho plynovodu obsahujú

a)

spôsob prevádzkovania priameho plynovodu,

b)

spôsob pripojenia k priamemu plynovodu,

c)

technické a prevádzkové obmedzenia pre priamy plynovod.

(6)

Technické podmienky na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti pripojení a prepojení ...

a)

technické podmienky kontroly technického stavu plynárenských zariadení na miestach pripojenia a ...

b)

technické podmienky na rekonštrukcie plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia, ...

c)

technické prostriedky na monitorovanie a riadenie sietí,

d)

technické podmienky odorizácie plynu v distribučnej sieti,

e)

nevyhnutný objem plynu prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete v ...

(7)

Technické podmienky na prerušenie dopravy plynu obsahujú postup pri

a)

plánovaných rekonštrukciách a opravách plynárenských zariadení,

b)

haváriách a poruchách na plynárenských zariadeniach a odstraňovaní ich následkov.

(8)

Technické podmienky na odpojenie z prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú

a)

dôvody na odpojenie zo siete z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného hľadiska,

b)

technický postup pri odpájaní účastníka trhu s plynom zo siete.

(9)

Technické podmienky na riadenie prepravnej siete a distribučnej siete sa vzťahujú na

a)

úlohy dispečerského riadenia,

b)

technické nástroje dispečerského riadenia,

c)

princípy spolupráce medzi plynárenskými dispečingmi,

d)

princípy riadenia prepravnej a distribučnej siete počas havarijných stavov a stavu núdze.

§ 4
Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa zásobníka
(1)

Technické podmienky prístupu do zásobníka určujú

a)

požadovaný tlak plynu v miestach vstupu do zásobníka,

b)

poskytovaný tlak plynu v miestach výstupu zo zásobníka,

c)

kvalitatívne parametre plynu,

d)

technicko-komunikačné kritériá.

(2)

Technické podmienky na pripojenie k zásobníku určujú

a)

stanovenie požadovanej tlakovej úrovne pripájaných zariadení,

b)

spôsob určenia miesta pripojenia a merania prevádzkovateľom zásobníka,

c)

technické požiadavky na pripájané plynárenské zariadenia.

(3)

Technické podmienky technickej súčinnosti zásobníka a sietí obsahujú

a)

popis prepojovacích bodov medzi prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľom prepravnej siete ...

b)

technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti zásobníka a sietí na miestach prepojenia a pripojenia. ...

(4)

Technické podmienky na prevádzkovanie zásobníka obsahujú

a)

technické podmienky na meranie plynu vzťahujúce sa na

1.

základné pravidlá merania,

2.

prevádzku a kontrolu meracích zariadení,

3.

princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení,

b)

zásady prevádzkovania a riadenia zásobníka,

c)

popis existujúcich pripojení k zásobníku,

d)

technické a prevádzkové obmedzenia pre zásobníky.

(5)

Technické podmienky na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti pripojení a prepojení ...

a)

postup pri kontrole technického stavu plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia, ...

b)

technické podmienky na rekonštrukcie plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia, ...

c)

technické prostriedky na monitorovanie a riadenie sietí v miestach pripojenia a prepojenia.

(6)

Technické podmienky na prerušenie uskladňovania plynu sa vzťahujú na

a)

princípy postupu pri plánovaní a vykonávaní rekonštrukcií a opráv plynárenských zariadení, ...

b)

princípy postupu pri haváriách, poruchách a odstraňovaní ich následkov.

(7)

Technické podmienky na odpojenie zo zásobníka obsahujú

a)

dôvody na odpojenie zo zásobníka z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného hľadiska, ...

b)

technický postup pri odpájaní účastníka trhu s plynom zo zásobníka.

(8)

Technické podmienky na riadenie zásobníka sa vzťahujú na

a)

úlohy dispečerského riadenia,

b)

technické nástroje dispečerského riadenia,

c)

princípy spolupráce medzi prevádzkovateľom zásobníka plynu, prevádzkovateľom distribučnej siete ...

d)

princípy riadenia zásobníka počas havarijných stavov a stavu núdze.

§ 5
Spôsob vypracovania a zverejnenia minimálnych technicko-konštrukčných a prevádzkových požiadaviek <span class="shorten">...</span>
(1)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej ...

(2)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej ...

(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej ...

§ 6
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

v z. Eva Šimková v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 písm. a) šiesty bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
  • 2)  Napríklad STN EN 50160, STN 33 0120, STN 33 021.
  • 3)  Napríklad STN EN 45 020, STN EN 12 007/1-4, STN EN 12 186, STN EN 15 94.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore