Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní 337/2004 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 01.06.2004
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Štátna správa, Bezpečnosť a obrana štátu, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP3ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 337/2004 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 479/2011


§ 5a
Podmienky používania mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku po skončení platnosti certifikátu

(1)
Ak nenastala zmena funkčnosti používaného mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku, ktorá ovplyvňuje spôsobilosť chrániť utajované skutočnosti, a sú splnené podmienky uvedené v certifikáte, môže užívateľ takýto prostriedok naďalej používať aj po skončení platnosti certifikátu.
(2)
Mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok používaný podľa odseku 1 sa na účely ochrany utajovaných skutočností považuje naďalej za certifikovaný.
zobraziť paragraf
§ 6a
Prechodné ustanovenia k zneniu účinnému k 1. januáru 2012


Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok, ktorý sa používa po skončení platnosti certifikátu typu podľa doterajších predpisov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 6b

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore