Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní 337/2004 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 01.06.2004
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Štátna správa, Bezpečnosť a obrana štátu, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP3ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 337/2004 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 479/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národného bezpečnostného úradu

ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích ...

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 54 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných ...

§ 1
Mechanický zábranný prostriedok a technický zabezpečovací prostriedok
(1)

Mechanický zábranný prostriedok a technický zabezpečovací prostriedok sa podľa požiadaviek ustanovených ...

a)
Prísne tajné, skrátene „PT“,
b)
Tajné, skrátene „T“,
c)
Dôverné, skrátene „D“,
d)
Vyhradené, skrátene „V“.
(2)

Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky určené na ochranu utajovaných ...

§ 2
Certifikácia mechanického zábranného prostriedku a certifikácia technického zabezpečovacieho prostriedku ...
(1)

Certifikácia mechanického zábranného prostriedku a certifikácia technického zabezpečovacieho prostriedku ...

a)
overuje zhoda vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku ...
b)
potvrdzuje spôsobilosť mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku ...
(2)

Overenie zhody vlastností podľa odseku 1 písm. a) vykonáva úrad, štátny orgán alebo podnikateľ, ktorého ...

(3)

Potvrdzovanie spôsobilosti podľa odseku 1 písm. b) vykonáva úrad na základe žiadosti o vydanie certifikátu. ...

(4)

Náležitosti žiadosti o vydanie certifikátu sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

§ 3
Certifikácia typu
(1)

Certifikácia typu mechanického zábranného prostriedku a certifikácia typu technického zabezpečovacieho ...

(2)

Výrobca, dovozca, splnomocnenec alebo distribútor4) (ďalej len „žiadateľ“) žiada úrad o vydanie certifikátu ...

a)
údaje o žiadateľovi,
b)
údaje o výrobcovi,
c)
údaje o výrobku,
d)
sprievodné doklady k žiadosti podľa prílohy č. 1.
(3)

Žiadateľ poskytne autorizovanej osobe zoznam noriem a predpisov, ktorým výrobok vyhovuje, skúšobné protokoly ...

(4)

Ak pre požadovanú skúšku neexistuje slovenská technická norma alebo metóda uvedená v technických predpisoch, ...

(5)

Autorizovaná osoba vydá o výsledkoch svojich zistení záverečný protokol, ktorý obsahuje záver komentujúci ...

(6)

Záverečný protokol obsahuje

a)
údaje o autorizovanej osobe,
b)
údaje o žiadateľovi,
c)
údaje o výrobku,
d)
zoznam podkladov na overovanie zhody vlastností,
e)
prehľad výsledkov skúšok,
f)
zhodnotenie výsledkov skúšok,
g)
záver.
(7)

Autorizovaná osoba odovzdá záverečný protokol žiadateľovi.

(8)

Žiadateľ, ktorému bol vydaný certifikát, bezodkladne oznámi úradu všetky zmeny podmienok určených na ...

(9)

Autorizovaná osoba je na podnet úradu oprávnená kontrolovať zhodu vlastností vyrábaných výrobkov s certifikovaným ...

(10)

Zoznam certifikovaných typov mechanických zábranných prostriedkov a certifikovaných typov technických ...

(11)

Držiteľ certifikátu typu prikladá k sprievodnej technickej dokumentácii určenej pre užívateľa kópiu ...

(12)

Odseky 1 až 11 sa primerane vzťahujú na certifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických ...

§ 4
Certifikácia prostriedku
(1)

Certifikácia jednotlivého mechanického zábranného prostriedku a certifikácia jednotlivého technického ...

(2)

Písomná žiadosť o certifikáciu prostriedku obsahuje

a)
údaje o užívateľovi,
b)
údaje o výrobcovi,
c)
údaje o výrobku,
d)
sprievodné doklady k žiadosti podľa prílohy č. 2.
(3)

Certifikát prostriedku vydáva úrad diplomatickým misiám, konzulárnym úradom Slovenskej republiky a Slovenskej ...

(4)

Certifikované prostriedky podľa odseku 1 sa neuvádzajú v zozname certifikovaných mechanických zábranných ...

(5)

Na certifikáciu prostriedku platia primerane ustanovenia § 3 ods. 3 až 8.

§ 5
Platnosť certifikátu typu a certifikátu prostriedku

Platnosť certifikátu mechanického zábranného prostriedku a certifikátu technického zabezpečovacieho ...

a)

uplynutím doby platnosti certifikátu,

b)

zmenou parametrov v bezpečnostnom štandarde,

c)

ak mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok prestal spĺňať parametre ...

§ 5a
Podmienky používania mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku ...
(1)

Ak nenastala zmena funkčnosti používaného mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho ...

(2)

Mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok používaný podľa odseku 1 sa ...

§ 6
Prechodné ustanovenie

Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky certifikované podľa doterajších ...

§ 6a
Prechodné ustanovenia k zneniu účinnému k 1. januáru 2012

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací ...

§ 6b

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 7
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.

Aurel Ugor v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 337/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2k vyhláške č. 337/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3k vyhláške č. 337/2004 Z. z.

  VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU UŽÍVATEĽA O SPÔSOBILOSTI JEDNOTLIVÉHO PROSTRIEDKU

  Prevziať prílohu - Vzor 03

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. ...
 • 2)  § 11 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z.
 • 3)  § 59 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4)  § 2 písm. b) až e) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore