Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 33/2009 účinný od 01.03.2009

Platnosť od: 13.02.2009
Účinnosť od: 01.03.2009
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Znalci, tlmočníci, prekladatelia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 33/2009 účinný od 01.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 33/2009 s účinnosťou od 01.03.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. e) zákona č. 382/2004 Z. z. o ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

1.

V prílohe č. 4 časti III. Záver bode 3 sa slová „znaleckej pečate“ nahrádzajú slovami „úradnej ...

2.

V prílohe č. 5 úvodnom texte sa slová „stavieb a nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „pozemkov ...

3.

V prílohe č. 5 časti I. Úvodná časť bode 5 sa slovo „objednávateľom“ nahrádza slovom „zadávateľom“. ...

4.

V prílohe č. 5 časti I. Úvodná časť sa vypúšťajú body 8 a 9.

Doterajší bod 10 sa označuje ako bod 8.

5.

V prílohe č. 5 časti I. Úvodná časť bode 8 sa slovo „objednávateľa“ nahrádza slovom „zadávateľa“. ...

6.

V prílohe č. 5 časti I. Úvodná časť sa slová „podľa č. 2 až 10“ nahrádzajú slovami ...

7.

V prílohe č. 5 časti II. Posudok bod 1 znie:

„1. Všeobecné údaje, ktoré obsahujú najmä a) výber použitej metódy; najmä zdôvodnenie výberu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb ...

8.

V prílohe č. 5 časti II. Posudok bode 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „preskúmateľný ...

9.

V prílohe č. 5 časti II. Posudok bode 3 písm. c) sa slová „vecné bremená a ťarchy“ nahrádzajú ...

10.

V prílohe č. 5 časti II. Posudok bode 3 druhom odseku písm. a) sa slová „výberu použitej porovnávanej ...

11.

V prílohe č. 5 časti II. Posudok bode 3 druhom odseku písm. b) sa vypúšťajú slová „zvolenej ...

12.

V prílohe č. 5 časti II. Posudok bode 3 druhom odseku písm. c) sa slová „úrokovej sadzby“ ...

13.

V prílohe č. 5 časti III. Záver body 1 a 2 znejú:

„1. Citácia otázok zadávateľa a stručné odpovede na ne. 2. Rekapitulácia všeobecných hodnôt ...

14.

V prílohe č. 5 časti III. Záver bodoch 5 a 6 sa slovo „pečate“ nahrádza slovom „pečiatky“. ...

15.

V prílohe č. 5 časti IV. Prílohy body 1 až 4 znejú:

„1. Kópia uznesenia orgánu, ktorý znalca ustanovil alebo pribral do konania. 2. Aktuálna kópia ...

16.

V prílohe č. 5 časti IV. Prílohy sa vypúšťa bod 7.

Doterajšie body 8 až 12 sa označujú ako body 7 až 11.

17.

V prílohe č. 5 časti IV. Prílohy body 10 a 11 znejú:

„10. Situačný náčrt inžinierskych sietí, ak to povaha posudku vyžaduje. 11. Fotodokumentácia, ...

18.

V prílohe č. 5 časti IV. Prílohy sa slová „podľa č. 1 až 8“ nahrádzajú slovami „podľa ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

Štefan Harabin v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore