Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami 33/2006 účinný od 15.02.2006

Platnosť od: 31.01.2006
Účinnosť od: 15.02.2006
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami 33/2006 účinný od 15.02.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 33/2006 s účinnosťou od 15.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní ...

§ 1

Zdravotná spôsobilosť osôb, ktoré majú poskytovať služby v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými ...

§ 2
(1)

Lekárska prehliadka je zameraná na posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiadateľa.1) Kontraindikácie, ...

(2)

Všeobecný lekár pošle žiadateľa k psychológovi so špecializáciou v odbore klinickej psychológie ...

(3)

Výsledok lekárskej prehliadky uvedie všeobecný lekár v lekárskom posudku (ďalej len „posudok“) ...

§ 3
(1)

Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia ani kontraindikácia podľa prílohy č. 1, ...

(2)

Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia alebo kontraindikácia uvedená v prílohe č. ...

(3)

Všeobecný lekár vedie osobitnú evidenciu o vydaných posudkoch o zdravotnej spôsobilosti, ktorá ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2006.

Rudolf Zajac v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 33/2006 Z. z.

  KONTRAINDIKÁCIE

  1. Zrak

  Zníženie zrakovej ostrosti na každom oku osobitne pod 6/12 s korekciou. Ak ide o jednookosť, zníženie ...

  2. Sluch

  Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu – pri členenom šepote – na jednom uchu menej ako ...

  Audiometrickým vyšetrením zistené straty pri vzdušnom vedení z priemeru frekvencií 500 Hz, 1 ...

  3. Duševné poruchy a poruchy správania

  Organické duševné poruchy vrátane symptomatických. Poruchy psychiky a správania zapríčinené ...

  Schizofrénia, schizotypové poruchy s bludmi.

  Afektívne poruchy (psychologickým vyšetrením – agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná ...

  Mentálna retardácia (psychologickým vyšetrením – intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy ...

  Paranoidná, dissociálna a emočne nestabilná porucha a ďalšie poruchy osobnosti uvedené v Medzinárodnej ...

  Neurotické poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy uvedené v Medzinárodnej klasifikácii ...

  4. Nervové choroby

  Všetky záchvatové ochorenia spojené s poruchami vedomia.

  Poruchy rovnováhy.

  Epilepsia.

  Narkolepsia.

  5. Choroby pohybového aparátu

  Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že nie je ...

  6. Diabetes mellitus na inzulinoterapii

  7. Kardiovaskulárne choroby

  ICHS – ťažké formy s častým zlyhávaním.

  Závažné poruchy srdcového rytmu bez implantovaného kardiostimulátora. Všeobecný lekár pri posudzovaní ...

  Ťažké formy anginy pectoris.

  Esenciálna hypertenzia WHO III.

  Sekundárna hypertenzia WHO III.

  Stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode s takým stupňom poruchy zdravia, ktoré zanechali psychické ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 33/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02 ...

Poznámky

 • 1)  § 16 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore