Vyhláška Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu 325/2010 účinný od 01.08.2010

Platnosť od: 28.07.2010
Účinnosť od: 01.08.2010
Autor: Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu 325/2010 účinný od 01.08.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 325/2010 s účinnosťou od 01.08.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane ...

§ 1
(1)

Členovia komisie na začiatku rokovania komisie, pred otvorením obálok s návrhmi do výberového ...

(2)

Pred otvorením obálok členovia komisie overia neporušenosť obálok. Zapisovateľ komisie otvorí ...

(3)

Otvorené obálky s návrhmi označí predseda komisie rímskymi číslicami v poradí, v akom boli ...

§ 2
(1)

Každý člen komisie vyhodnocuje návrhy podľa kritérií stanovených v oznámení o začatí výberového ...

(2)

Pri určovaní poradia jednotlivých návrhov člen komisie uvedie na jednom stupni poradia len jeden ...

(3)

Komisia označí poradie návrhov podľa hodnotiacich listov členov komisie na súhrnnom hodnotiacom ...

(4)

Určenie poradia jednotlivých návrhov sa zaznamená v súhrnnom hodnotiacom liste, ktorého vzor ...

(5)

Hodnotiace listy členov komisie vloží predseda komisie za účasti členov komisie do osobitnej obálky ...

(6)

Súhrnný hodnotiaci list je prílohou správy o výsledkoch výberového konania.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2010.

Juraj Miškov v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 325/2010 Z. z.

  OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V...

  Hodnotiaci list člena komisie

  Výberové konanie o určenie dobývacieho priestoru alebo o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu ...

  Člen komisie: meno, priezvisko, titul, zástupca organizácie

  Hodnotenie návrhov: (uvedené v poradí, v akom boli otvárané)

  ......................................................

  ......................................................

  Poradie návrhov:

  Umiestnennie Označenie návrhu 1.   2.   3.   4.   5.   6.   ...

  Hodnotenie bolo vykonané podľa týchto kritérií hodnotenia návrhov:

  ........................................................

  ........................................................

  V .................... (miesto, dátum) ...........................................

  Podpis člena komisie

  Poznámky člena komisie z priebehu hodnotenia: (sú prílohou hodnotiaceho listu)

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 325/2010 Z. z.

  OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V...

  Súhrnný hodnotiaci list

  Výberové konanie o určenie dobývacieho priestoru alebo o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu ...

  Súhrnné hodnotenie:

  Označenie návrhu Umiestnenie návrhu určené členmi komisie Súčet hodnotení na 1. mieste Súčet ...

  Záver: Na prvom mieste sa umiestnil návrh s označením ......

  Umiestnenie na druhom až ............ mieste je toto:

  Umiestnenie Označenie návrhu

  V ...................... (miesto, dátum)

  Meno, priezvisko Podpis člena komisie

  .................................................................... .................................................... ...

  .................................................................... .................................................... ...

  .................................................................... .................................................... ...

  .................................................................... .................................................... ...

  .................................................................... .................................................... ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore