Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych výchovných zariadeniach 323/2008 účinný od 01.09.2008

Platnosť od: 23.08.2008
Účinnosť od: 01.09.2008
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 323/2008 s účinnosťou od 01.09.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

o špeciálnych výchovných zariadeniach

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 129 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych ...

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych výchovných zariadeniach, formách a metódach výchovy a vzdelávania v procese reedukácie, o výchovných skupinách a diagnostických skupinách
§ 2
Liečebno-výchovné sanatórium
(1)

Liečebno-výchovné sanatórium (ďalej len „sanatórium“) sa zameriava na diagnostikovanie a nápravu ...

(2)

Sanatórium možno vnútorne členiť podľa veku detí.

(3)

Sanatórium organizuje záujmovú činnosť detí so zreteľom na ich individuálne potreby, záujmy ...

§ 3
Diagnostické centrum
(1)

Diagnostické centrum sa zameriava na špeciálnopedagogickú diagnostiku s cieľom zistenia aktuálneho ...

(2)

Diagnostické centrum poskytuje počas pobytu dieťaťa aj odborné služby rodičom dieťaťa alebo ...

(3)

Na určenie diagnostického centra pre deti, ktoré boli do zariadenia umiestnené podľa § 121 ods. ...

(4)

Najvyšší počet detí v diagnostickej skupine sa znižuje o dve deti za každé dieťa s mentálnym ...

(5)

Deti umiestnené v záchytnom oddelení zriadenom podľa § 121 ods. 4 zákona tvoria jednu diagnostickú ...

(6)

Karanténna miestnosť slúži najmä na zabezpečenie hygieny dieťaťa a jeho ochranu a upokojenie. ...

(7)

Starostlivosť o deti v diagnostickej skupine zabezpečujú vychovávateľ a asistent učiteľa.

(8)

Počet žiakov v diagnostickej triede je spravidla rovnaký ako počet žiakov v diagnostickej skupine. ...

§ 4
Reedukačné centrum
(1)

Reedukačné centrum sa zameriava na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených detí, ...

(2)

Reedukačné centrum poskytuje deťom výchovu a vzdelávanie zamerané na optimalizáciu ich psychosociálneho ...

(3)

Reedukačné centrum podľa § 122 ods. 3 písm. a) zákona spravidla prijíma deti oboch pohlaví. ...

(4)

Najvyšší počet detí vo výchovnej skupine sa znižuje o dve deti za každé dieťa s mentálnym ...

(5)

Reedukačné centrum organizuje aj záujmovú činnosť detí so zreteľom na ich individuálne potreby, ...

(6)

Na reedukačné centrum, ktoré má zriadené oddelenie pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť, ...

(7)

Do oddelenia pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť, oddelenia s ochranným režimom, oddelenia ...

§ 5
Reedukačné centrum pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť
(1)

Reedukačné centrum pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť poskytuje starostlivosť

a)

deťom s narušeným psychosociálnym vývinom, ktoré vyžadujú z dôvodu chronického ochorenia zvýšený ...

b)

deťom s narušeným psychosociálnym vývinom, u ktorých reedukačný proces v reedukačnom centre ...

c)

deťom s psychiatrickou diagnózou alebo deťom závislým od psychoaktívnych látok po detoxikácii, ...

(2)

Reedukačný proces detí podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v súlade s dodržiavaním liečebného ...

(3)

Výchovu a vzdelávanie detí podľa odseku 1 písm. b) zabezpečujú súčasne vychovávateľ a asistent ...

§ 6
Reedukačné centrum s ochranným režimom
(1)

Reedukačné centrum s ochranným režimom poskytuje starostlivosť

a)

deťom s narušeným psychosociálnym vývinom spojeným s recidívou trestnej činnosti,

b)

deťom s narušeným psychosociálnym vývinom spojeným s opakujúcim sa konaním, ktoré má znaky ...

c)

deťom s narušeným psychosociálnym vývinom spojeným s agresivitou.

(2)

V jednej výchovnej skupine oddelenia s ochranným režimom je najviac šesť detí.

(3)

Výchovu detí vo výchovnej skupine zabezpečujú súčasne vychovávateľ a asistent učiteľa.

(4)

Bezpečnosť detí, zamestnancov a iných fyzických osôb v reedukačnom centre s ochranným režimom ...

(5)

Do reedukačného centra s ochranným režimom sa prijímajú len deti s uloženou ochrannou výchovou ...

§ 7
Reedukačné centrum s otvoreným režimom
(1)

Výchova a vzdelávanie detí v reedukačnom centre s otvoreným režimom sa organizujú tak, aby sa ...

(2)

Výchovu detí vo výchovnej skupine zabezpečujú súčasne dvaja vychovávatelia a jeden pomocný ...

§ 8
Reedukačné centrum pre matky s deťmi
(1)

Reedukačné centrum pre matky s deťmi poskytuje spoločnú výchovnú, sociálnu a zdravotnú starostlivosť ...

(2)

Základnou organizačnou jednotkou reedukačného centra pre matky s deťmi je výchovná skupina so ...

§ 9
Dovolené prerušenie pobytu
(1)

Dieťaťu, ktoré bolo do zariadenia umiestnené na základe rozhodnutia súdu, sa môže po vyjadrení ...

(2)

Dieťaťu, ktoré bolo do špeciálneho výchovného zariadenia prijaté na žiadosť zákonného zástupcu, ...

(3)

Krátkodobým pobytom sa na účely tejto vyhlášky rozumie pobyt dieťaťa mimo špeciálneho výchovného ...

(4)

V záujme podpory styku dieťaťa s rodinným prostredím, z ktorého bolo dieťa vyňaté, možno dieťaťu ...

(5)

Ak v čase pobytu mimo diagnostického centra alebo reedukačného centra dochádza k ohrozeniu výchovy ...

§ 10
Nedovolené prerušenie pobytu
(1)

Každý odchod dieťaťa zo špeciálneho výchovného zariadenia bez súhlasu riaditeľa tohto zariadenia ...

(2)

Nedovolené prerušenie pobytu dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení, ktoré bolo do tohto ...

(3)

Nedovolené prerušenie pobytu dieťaťa v špecializovanom výchovnom zariadení, ktoré bolo do tohto ...

(4)

Ak sa dieťa, ktoré bolo do zariadenia umiestnené na základe rozhodnutia súdu, do špeciálneho ...

(5)

Po nedovolenom prerušení pobytu dieťaťa, ktoré sa nevráti do špeciálneho výchovného zariadenia ...

§ 11
Podrobnosti o ochranných opatreniach v špeciálnych výchovných zariadeniach a požiadavky na úpravy ...
(1)

Ochranné opatrenie podľa § 125 ods. 5 písm. d) a e) a ods. 6 zákona (ďalej len „ochranné opatrenie“) ...

(2)

Ochranná miestnosť má podlahovú plochu najmenej osem štvorcových metrov, výšku najmenej 250 ...

a)

nábytok pevne pripevnený k podlahe, ktorý tvorí posteľ, stôl a sedadlo,

b)

zabudované WC s nádržkou na vodu umiestnenou mimo miestnosti,

c)

jednoduchý zdroj pitnej vody,

d)

jedna stena upravená ako zelená tabuľa,

e)

osvetlenie miestnosti s vonkajším ovládaním mimo dosahu dieťaťa,

f)

umývateľná teplá, pevne upevnená podlahová krytina,

g)

vykurovanie, ktoré zabezpečí teplotu v miestnosti najmenej 21 oC,

h)

okno s vetraním chránené proti rozbitiu,

i)

zvukové zariadenie na privolanie pedagogického zamestnanca,

j)

materiál na vzdelávanie, relaxačnú alebo inú vhodnú činnosť, športové a iné vybavenie, ktoré ...

(3)

Na základné vybavenie karanténnej miestnosti v diagnostickom centre sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(4)

Ak je v špeciálnom výchovnom zariadení zriadených viac ochranných miestností alebo karanténnych ...

(5)

Do ochrannej miestnosti alebo karanténnej miestnosti možno umiestniť len jedno dieťa.

(6)

Počas pobytu dieťaťa v ochrannej miestnosti alebo v karanténnej miestnosti zabezpečuje špeciálne ...

(7)

Ustanovenia odsekov 2 až 6 sa nevzťahujú na sanatórium.

§ 12
Podrobnosti o finančnom a materiálno-technickom zabezpečení špeciálnych výchovných zariadení ...
(1)

Súčasťou finančného a materiálno-technického zabezpečenia v špeciálnom výchovnom zariadení ...

(2)

Údržbu osobného vybavenia dieťaťa zabezpečuje diagnostické centrum alebo reedukačné centrum. ...

§ 13
Podrobnosti o personálnom zabezpečení špeciálnych výchovných zariadení
(1)

Výchovnú a vzdelávaciu činnosť v špeciálnych výchovných zariadeniach zabezpečuje spravidla ...

(2)

Počet zamestnancov špeciálneho výchovného zariadenia sa určuje podľa výkonov, ktoré sa v špeciálnom ...

§ 14
Podrobnosti o individuálnom reedukačnom programe
(1)

Individuálny reedukačný program sa vypracúva pre každé dieťa umiestnené v diagnostickom centre ...

(2)

Individuálny reedukačný program sa vypracúva po uplynutí prvého mesiaca pobytu dieťaťa v diagnostickom ...

Spoločné ustanovenie
§ 15

Súčasťou výchovy a vzdelávania v špeciálnych výchovných zariadeniach je individuálna práca ...

§ 16
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

Ján Mikolaj v. r.

Poznámky

  • 1)  § 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. § 37 ods. 2 zákona č. ...
  • 2)  § 102 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore