Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka 320/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2014


Platnosť od: 12.10.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 320/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona č. ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory na ...

§ 2
Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
(1)

Dotáciu na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch1) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ktorého mladý lesný porast

a)

nie je starší ako sedem rokov od vzniku holiny,

b)

vznikol po náhodnej ťažbe,

c)

je obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy,3)

d)

skontroloval príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva4) a vydal potvrdenie o tom, ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky sadzby na hektár zabezpečeného mladého lesného ...

(4)

Výška dotácie podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

(5)

Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a)

výpočet sumy,

b)

potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa odseku 2 písm. d) ...

§ 3
Dotácia na rozvoj rekreačných funkcií lesov
(1)

Dotáciu na rozvoj rekreačných funkcií lesov možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ktorému odborný lesný hospodár6) ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených ...

(4)

Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 3 sú náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú ...

a)

budovanie a údržbu lesných chodníkov a cyklistických trás v lese,

b)

značenie a údržbu značenia lesných chodníkov a cyklistických trás v lese,

c)

budovanie a údržbu turistických zariadení súvisiacich s infraštruktúrou pre návštevníkov lesa ...

(5)

Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a)

projekt, ktorého obsah je zverejnený podľa § 7 ods. 2 písm. b),

b)

súhlas alebo výnimka na vykonanie činností uvedených v projekte, ak sa vyžaduje podľa osobitného ...

§ 4
Dotácia na propagáciu
(1)

Dotáciu na propagáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ lesa.

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených ...

a)

lesov a lesníctva alebo

b)

produktov z lesa.

(3)

Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami na účel podľa odseku 2 sú náklady alebo výdavky, ktoré ...

a)

tlač informačných materiálov o lesoch a lesnej produkcii,

b)

prezentáciu lesov a lesnej produkcie v elektronických a tlačových médiách,

c)

organizáciu seminárov a rôznych akcií pre styk s verejnosťou so zameraním na problematiku lesníctva. ...

(4)

Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je projekt, ktorého obsah je zverejnený ...

§ 5
Dotácia na ochranné a obranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu
(1)

Dotáciu na ochranné a obranné opatrenia8) proti podkôrnemu hmyzu v lesných porastoch9) so zastúpením ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa,

a)

ktorému odborný lesný hospodár a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva potvrdí ...

b)

ktorému príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydal potvrdenie o tom, že práce ...

c)

ktorého lesné porasty uvedené v projekte majú zastúpenie smreka podľa opisu porastov a hospodárskych ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených ...

a)

vykonávanie kontroly výskytu podkôrneho hmyzu a jeho monitoring,

b)

realizáciu ochranných opatrení proti šíreniu podkôrneho hmyzu,

c)

realizáciu obranných opatrení proti šíreniu podkôrneho hmyzu a následným sekundárnym škodlivým ...

d)

kladenie lapákov,

e)

nákup a rozmiestnenie lapačov a feromónových prípravkov,

f)

asanáciu lapákov odkôrnením alebo chemickým ošetrením,

g)

chemické ošetrenie alebo odkôrnenie odvážaného neodkôrneného dreva napadnutého podkôrnym hmyzom, ...

h)

použitie biologických prípravkov a metód na ochranu a obranu proti podkôrnemu hmyzu,

i)

spracovanie napadnutých a poškodených stromov,

j)

ošetrenie napadnutých a poškodených stromov,

k)

ďalšie opatrenia na zabezpečenie hygieny lesných porastov.

(4)

Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 3 sú aj náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú ...

(5)

Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a)

projekt, ktorého obsah je zverejnený vo výzve podľa § 7 ods. 2 písm. b),

b)

súhlas alebo výnimka na vykonanie činností uvedených v projekte, ak sa vyžaduje podľa osobitného ...

c)

vyhlásenie obhospodarovateľa lesa o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich ...

(6)

Prijímateľ predkladá pri zúčtovaní dotácie potvrdenie podľa odseku 2 písm. b).

§ 6
Dotácia na účasť obhospodarovateľa lesa na výstave
(1)

Dotáciu na účasť na výstave, ktorá je uvedená v kalendári výstav, možno poskytnúť žiadateľovi, ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov, ktoré ...

a)

účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

1.

registračný poplatok,

2.

výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

3.

zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

4.

zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,

b)

prenájom výstavných priestorov.

(3)

Dotáciu možno poskytnúť najviac do 3 320 eur na jednu výstavu v príslušnom rozpočtovom roku ...

(4)

Výška dotácie podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

(5)

Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a)

kópia dokladu o uhradených nákladoch alebo výdavkoch, ktoré vznikli pred predložením žiadosti, ...

b)

výpočet požiadavky,

c)

vyhlásenie podľa § 5 ods. 5 písm. c).

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 7
(1)

Dotáciu poskytne platobná agentúra žiadateľovi po predložení žiadosti a splnení ustanovených ...

(2)

Žiadosť sa predkladá na základe výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len „výzva“) ...

a)

vzor žiadosti,

b)

obsah projektu, ak sa dotácia poskytne podľa § 3 až 5.

c)

sadzba na účely podľa § 2,

d)

zoznam kritérií na hodnotenie podniku v ťažkostiach,

e)

termín predloženia žiadosti,

f)

miesto predloženia žiadosti,

g)

ďalšie pokyny ministerstva a platobnej agentúry.

(3)

Dotáciu poskytne platobná agentúra po uzatvorení písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej ...

(4)

Prílohou k žiadosti je

a)

doklad uvedený v osobitnom predpise,11)

b)

kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení osobitného účtu v banke na účel prijatia dotácie,

c)

kópia výpisu z obchodného registra, nie staršia ako 60 dní, ak ide o dotovanú osobu alebo inú ...

d)

kópia výpisu zo živnostenského registra, nie staršia ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu,

e)

kópia osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, s potvrdením obecného ...

f)

kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 ...

g)

kópia výpisu z registra združení s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia ...

h)

kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

(5)

Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových ...

(6)

Za oprávnený náklad sa podľa tejto vyhlášky nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak žiadateľ ...

(7)

Ak sa dotácia poskytne podľa § 5 ods. 4 a § 6, žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach14) ...

§ 8

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Zsolt Simon v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 3)  § 40 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 4)  § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 5)  § 20 ods. 7 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 6)  § 47 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 7)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 28 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 9)  § 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na ...
 • 11)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 12)  § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 13)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Bod 2.2. usmernenia spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach ...
 • 15)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na ...
 • 16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 98/34/ES z 22 júna 1998, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore