Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 32/1965 účinný od 01.04.1999 do 31.07.2004

Platnosť od: 06.04.1965
Účinnosť od: 01.04.1999
Účinnosť do: 31.07.2004
Autor: Ministerstvo spravodlivosti
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie, Osobné práva, Právo na súdnu ochranu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 32/1965 účinný od 01.04.1999 do 31.07.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 32/1965 s účinnosťou od 01.04.1999 na základe 19/1999

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej ...

o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia

Ministerstva zdravotníctva a spravodlivosti, Štátny úrad sociálneho zabezpečenia a Ústredná ...

§ 1
Základné ustanovenie

Bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným ...

Odškodnenie za bolesť
§ 2
(1)

Odškodnenie za bolesť sa poskytuje za bolesti spôsobené poškodením na zdraví, jeho liečením ...

(2)

Odškodnenie za bolesť nepatrí:

a)

za jednoduché duševné reakcie na postihnutie organizmu, ktoré sú prechodného rázu,

b)

za zmeny v organizme, ktoré sú tak krátkodobé, že ich netreba liečiť, prípadne ich nemožno ...

c)

za bolesť budúcu (následnú) a za bolesť vznikajúcu zo zmien predtým už existujúcich.

(3)

Odškodnením za bolesť sa neodškodňujú straty na zárobku.

§ 3
(1)

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách pripojených k tejto vyhláške, použije ...

(2)

Ak sa vykoná po skončenom liečení operácia, ktorá má príčinu v poškodení na zdraví, patrí ...

Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia
§ 4
(1)

Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje, ak poškodenie na zdraví má preukázateľne ...

(2)

Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia nepatrí:

a)

za poškodenie prechodného rázu, ktoré vedie len k dočasnému sťaženiu spoločenského uplatnenia; ...

b)

za menšie jazvy, drobné kozmetické vady a chorobné zmeny ľahšieho rázu, ktoré nemôžu viesť ...

(3)

Odškodnením za sťaženie spoločenského uplatnenia sa neodškodňujú straty na zárobku.

§ 5
(1)

Pri hodnotení následkov, ktoré nie sú v sadzbách uvedené, použije sa sadzba za následky, s ktorými ...

(2)

Ak spoločenské uplatnenie občana bolo už obmedzené predchádzajúcimi zmenami zdravotného stavu, ...

(3)

Pri chorobách z povolania možno s ohľadom na zvlášť ťažké následky a komplikácie prekročiť ...

§ 6
(1)

Pri odškodňovaní sťaženia spoločenského uplatnenia sa vychádza zo základného počtu bodov, ...

(2)

Suma zodpovedajúca základnému počtu bodov zistenému lekárom sa primerane zvýši až na dvojnásobok ...

§ 7
Výška odškodnenia
(1)

Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 60 Sk za ...

(2)

Celková výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z jedného poškodenia ...

(3)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd odškodnenie za bolesť a za sťaženie spoločenského ...

Postup pri vydávaní posudkov
§ 8

O vydanie lekárskeho posudku môže požiadať1a) poškodený a právnická osoba alebo fyzická osoba, ...

§ 9
(1)

Posúdenie sa vykoná, len čo stav poškodeného možno považovať za ustálený.

(2)

Posudok podáva ošetrujúci lekár. Ak sa na liečení poškodeného zúčastnilo viac zdravotníckych ...

(3)

Na podanie posudku podľa odseku 2 sú príslušní aj ošetrujúci lekári zdravotníckych zariadení ...

(4)

Ak ide o chorobu z povolania, profesionálnu otravu alebo iné poškodenie zdravia pri práci,1) podáva ...

(5)

Zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poškodený liečil, sú povinné posudzujúcemu lekárovi dodať ...

§ 10
(1)

Ak následky poškodenia na zdraví, ktoré sťažujú spoločenské uplatnenie poškodeného, možno ...

(2)

Posudok podľa odseku 1 možno vydať iba vtedy, ak ho potvrdilo odborné oddelenie zdravotníckeho ...

§ 11
(1)

Posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí podľa rozhodnutia lekára buď jedno vyhotovenie ...

(2)

Z posudku musí byť okrem iného aj zrejmé, ako lekár dospel k záveru svojho hodnotenia.

§ 12

Posudok možno preskúmať podľa predpisov o rozhodovaní pri výkone zdravotníckych služieb.2)

Záverečné ustanovenia
§ 13

Vyžadovanie posudkov podľa predpisov o znalcoch nie je touto vyhláškou dotknuté.

§ 14

Bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené predo ...

§ 14a

Pri odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré ...

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1965.

Čl. II

Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ...

Prvý námestník ministra zdravotníctva:

prof. dr. Macúch v. r.

Prvý námestník predsedu Štátneho úradu

sociálneho zabezpečenia:

dr. John v. r.

Prvý námestník ministra spravodlivosti:

dr. Číhal v. r.

Tajomník Ústrednej rady odborov:

Pašek v. r.

Poznámky

  • *)  Pokiaľ sa o posudku vydáva písomné potvrdenie, vyberá sa zaň správny poplatok podľa vyhlášky ...
  • 1)  Smernice č. 4/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o hlásení a evidencii chorôb z povolania, ...
  • 1a)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/l994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní ...
  • 2)  §77 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Načítavam znenie...
MENU
Hore