Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71268
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách 318/2008 účinný od 01.09.2020


Platnosť od: 22.08.2008
Účinnosť od: 01.09.2020
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD DS EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 318/2008 s účinnosťou od 01.09.2020 na základe 142/2018


§ 12
Zoznam predmetov maturitnej skúšky

(1)
Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú
a)
cudzí jazyk,
b)
spoločenskovedné predmety,
c)
prírodovedné predmety,
d)
ostatné predmety.
(2)
Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety
a)
anglický jazyk,
b)
francúzsky jazyk,
c)
nemecký jazyk,
d)
ruský jazyk,
e)
španielsky jazyk,
f)
taliansky jazyk.
(3)
Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety
a)
dejepis,
b)
geografia,
c)
občianska náuka.
(4)
Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety
a)
biológia,
b)
fyzika,
c)
chémia,
d)
informatika,
e)
matematika.
(5)
Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety
a)
dejiny umenia,
b)
deskriptívna geometria,
c)
ekológia,
d)
ekonomika,
e)
estetika,
f)
evanjelické a. v. náboženstvo,
g)
chorvátsky jazyk,
h)
katolícke náboženstvo,
i)
kresťanská etika,
j)
latinčina,
k)
literárna tvorba,
l)
maďarský jazyk a literatúra,
m)
muzikál,
n)
poľský jazyk,
o)
praktická časť odbornej zložky,
p)
právo,
q)
psychológia,
r)
reformované náboženstvo,
s)
slovenský jazyk a literatúra,
t)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
u)
stretnutia s ľudovou kultúrou,
v)
športový manažment,
w)
teoretická časť odbornej zložky,
x)
ukrajinský jazyk a literatúra,
y)
základy športovej prípravy,
z)
umenie a kultúra,
aa)
rómsky jazyk a literatúra.
ab)
ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 14
Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

(1)
Podľa upravených podmienok môže maturovať
a)
žiak špeciálnej školy,
b)
žiak špeciálnej triedy,
c)
žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.
(2)
Úpravy sa vzťahujú na
a)
jednotlivé časti maturitnej skúšky,
b)
cieľové požiadavky jednotlivých maturitných predmetov,
c)
externé testy, písomné práce a maturitné zadania.
(3)
Úpravy sa týkajú týchto oblastí:
a)
predĺžený časový limit pri riešení úloh testu a pri ústnej odpovedi,
b)
úpravy alebo nahradenie niektorých úloh,
c)
rôzne grafické úpravy a formáty zadaní s použitím rôznych veľkostí písma, s použitím zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede a počúvania vstupného textu,
d)
prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta, zdravotníckeho personálu, špeciálneho pedagóga.
(4)
Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci
a)
so sluchovým postihnutím,
b)
so zrakovým postihnutím,
c)
s telesným postihnutím,
d)
chorí a zdravotne oslabení,
e)
s vývinovými poruchami učenia,
f)
žiaci s poruchami aktivity a pozornosti,
g)
žiaci s poruchami správania,
h)
žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou,
i)
žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
j)
s viacnásobným postihnutím.
(5)
Žiaci sú zaradení do troch skupín podľa miery obmedzenia pri práci s testovými úlohami:
a)
I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia,
b)
II. skupina – stredný stupeň obmedzenia,
c)
III. skupina – ťažký stupeň obmedzenia.
(6)
Pri zaraďovaní žiakov do skupín je potrebné vychádzať z toho, či
a)
je žiak schopný pracovať pri predĺženom čase s testom pre bežnú populáciu,
b)
je potrebné testové úlohy upraviť z formálnej stránky, upraviť veľkosť písma, zvýrazniť text alebo nahradiť testové úlohy vhodnejšími úlohami,
c)
vyžaduje postihnutie žiaka pomoc tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta alebo zdravotníckeho personálu či špeciálneho pedagóga pri vypracovaní testov,
d)
spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú spôsob vzdelávania žiaka počas jeho štúdia.
(7)
Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí sú uvedené v V. časti prílohy.
(8)
Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku, podáva uchádzač riaditeľovi školy. Žiadosť obsahuje
a)
osobné údaje uchádzača,
b)
skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený,
c)
odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov s vývinovými poruchami učenia,
d)
odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-psychologického poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové poruchy, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky,
e)
aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa.
(9)
Odborný posudok pre uchádzača s vývinovými poruchami učenia má najviac dvojročnú platnosť.
(10)
Odborný posudok vyhotovuje ten, kto má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka so zdravotným znevýhodnením.
(11)
Žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť predmet matematika alebo predmet občianska náuka.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k vyhláške č. 318/2008 Z. z.


SPÔSOB A FORMA KONANIA MATURITNEJ SKÚŠKY


I. ČASŤ

Por. číslo Predmet Časť Úroveň Externá Interná a jej formy Písomná Ústna príprava odpoveď 1 anglický jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´ B2 120´ 60´ 20´ 20´ B1 100´ 60´ 20´ 20´ 2 biológia – – 20´ 20´ 3 dejepis – – 20´ 20´ 4 francúzsky jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´ B2 120´ 60´ 20´ 20´ B1 100´ 60´ 20´ 20´ 5 fyzika – – 20´ 20´ 6 geografia – – 20´ 20´ 7 chémia – – 20´ 20´ 8 informatika – – 30´ 20´ 9 maďarský jazyk a literatúra 100´ 150´ 20´ 20´ 10 matematika 150´ 20´ 20´ 11 nemecký jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´ B2 120´ 60´ 20´ 20´ B1 100´ 60´ 20´ 20´ 12 občianska náuka – – 20´ 20´ 13 ruský jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´ B2 120´ 60´ 20´ 20´ B1 100´ 60´ 20´ 20´ 14 slovenský jazyk a literatúra 100´ 150´ 20´ 20´ 15 slovenský jazyk a slovenská literatúra4) 100´ 90´ 20´ 20´ 16 španielsky jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´ B2 120´ 60´ 20´ 20´ B1 100´ 60´ 20´ 20´ 17 taliansky jazyk C1 150´ 90´ 20´ 20´ B2 120´ 60´ 20´ 20´ B1 100´ 60´ 20´ 20´ 18 ukrajinský jazyk a literatúra 100´ 150´ 20´ 20´ 19 teoretická časť odbornej zložky – – 30´ 30´ 20 praktická časť odbornej zložky – max. 24 hodín (príprava a výkon) 21 dejiny umenia5) – – 20´ 20´ 22 deskriptívna geometria5) – – 30´ 20´ 23 ekológia5) – – 20´ 20´ 24 ekonomika5) – – 20´ 20´ 25 estetika5) – – 20´ 20´ 26 evanjelické a. v. náboženstvo6) – – 20´ 20´ 27 kresťanská etika6) – – 20´ 20´ 28 latinčina – – 20´ 20´ 29 právo5) – – 20´ 20´ 30 psychológia5) – – 20´ 20´ 31 reformované náboženstvo6) – – 20´ 20´ 32 katolícke náboženstvo6) – – 20´ 20´ 33 stretnutia s ľudovou kultúrou5) – – 20´ 20´ 34 športový manažment – – 20´ 20´ 35 základy športovej prípravy – – 20´ 20´ 36 muzikál – – 20´ 20´ 37 literárna tvorba – – 20´ 20´ 38 poľský jazyk – – 20´ 20´ 39 chorvátsky jazyk – – 20´ 20´ 40 umenie a kultúra – – 20´ 20´ 41 rómsky jazyk a literatúra – – 20´ 20´

II. ČASŤ


1.
Cudzí jazyk – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, talianska jazyk a španielsky jazyk.


Cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Predmet druhý vyučovací jazyk v bilingválnych triedach stredných škôl alebo v bilingválnych školách obsahom a náročnosťou zodpovedá úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca.Voliteľný predmet cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B1 alebo B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.

Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.

Externá časť maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

Test z cudzieho jazyka alebo z druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.

Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie štruktúrovaného centrálneho zadania v určenej žánrovej forme. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa zadáva vo všetkých školách v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň C1:
a)
napísať jasný, detailný a správne kompozične a syntakticky členený text na zložité témy so spoločenskou alebo s odbornou tematikou,

b)
písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch,

c)
napísať dobre zrozumiteľný príbeh, esej, recenziu,

d)
napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

e)
napísať súkromný a formálny list, obchodný list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, odborný referát s využitím adekvátnych štylistických postupov a odbornej terminológie s prihliadnutím na cieľovú skupinu príjemcov,

f)
opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, vytvoriť syntakticky správny opis a imaginatívny test,

g)
napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city a pomocou doplňujúcich argumentov a vhodných príkladov dokáže podrobne vysvetliť a podporiť svoje stanoviská a názory a vhodne ich ukončiť,

h)
napísať referát, diskusný príspevok, správu, prejav a použiť zodpovedajúcu odbornú terminológiu,

i)
vedieť aplikovať štylistické a kompozičné postupy náučného a populárno-náučného štýlu.


Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2:
a)
napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú,

b)
písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch,

c)
napísať dobre zrozumiteľný príbeh,

d)
napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

e)
napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,

f)
opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu,

g)
napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city,

h)
napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie.


Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1:
a)
písať jednoducho a jasne o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho,

b)
vyjadriť svoj názor na témy, ktoré žiaka zaujímajú,

c)
vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod.),

d)
napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

e)
napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,

f)
opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu.

2.
Maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra


Externá časť maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém, prípadne východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

Charakteristika úloh písomnej práce:
a)
analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),

b)
vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

c)
porovnanie dvoch textov podľa zadania,

d)
štýlová a žánrová transformácia textov.

3.
Matematika


Externú časť maturitnej skúšky z matematiky tvorí centrálne vypracovaná písomná skúška – test, ktorá sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a externe sa vyhodnocuje. Test sa skladá iba z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.
4.
Slovenský jazyk a literatúra


Externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – test. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Žiak má preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom prejave a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z cieľových požiadaviek. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

Charakteristika úloh písomnej práce:
a)
analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),

b)
vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

c)
porovnanie dvoch textov podľa zadania,

d)
štýlová a žánrová transformácia textov.

5.
Slovenský jazyk a slovenská literatúra


Externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa preveruje, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky sú centrálne pripravené štyri témy s osnovou a určené žánrové formy podľa vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.

Charakteristika úloh písomnej práce:
a)
analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),

b)
vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

c)
porovnanie dvoch textov podľa zadania,

d)
štýlová a žánrová transformácia textov.

III. ČASŤ


1.
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.

2.
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná.

3.
Maturitné zadania a úlohy v nich možno schváliť, ak sú v súlade s katalógom cieľových požiadaviek pre príslušný predmet maturitnej skúšky.

4.
Každé maturitné zadanie tvoria dve samostatné úlohy alebo tri samostatné úlohy z viacerých tematických okruhov, podľa možností a charakteru predmetu maturitnej skúšky.

5.
Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie maturitnej skúšky pozostávajúcej z prípravy a odpovede.

6.
Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia. Maturitné zadania sa nezverejňujú.

7.
Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba jedenkrát v príslušnom dni a v jednej predmetovej maturitnej komisii v tej istej škole.

8.
Pre každý predmet maturitnej skúšky sa učebné pomôcky členia na všeobecné a konkrétne. Všeobecnými učebnými pomôckami sú pomôcky, ktoré má každý žiak v škole k dispozícii počas konania príslušnej časti maturitnej skúšky alebo zložky maturitnej skúšky. Konkrétnymi učebnými pomôckami sú učebné pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným maturitným zadaním.

9.
Škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným učebným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej skúšky.

10.
Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky.

11.
Skúšajúci riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.

12.
Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal vhodné podmienky na vyjadrenie svojich myšlienok.

13.
Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých predmetov maturitnej skúšky a úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek.

IV. ČASŤ


1.
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná.

2.
Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.

3.
Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre praktickú prípravu pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.

4.
Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová maturitná komisia školy. Maturitné témy sa nezverejňujú okrem ich predloženia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

5.
Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory odôvodňoval relevantnými argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.

6.
Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal primeraný čas a pokoj na vyjadrenie svojich myšlienok.


TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Kritériá hodnotenia
a)
porozumenie téme,

b)
používanie odbornej terminológie,

c)
samostatnosť prejavu,

d)
schopnosť aplikácie,

e)
správnosť a vecnosť odpovede.


PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Charakteristika foriem

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickým vyučovaním v príslušnom študijnom odbore alebo v študijnom odbore a jeho zameraní.

Kritériá hodnotenia
a)
pochopenie úlohy,

b)
analýza úlohy,

c)
voľba postupu,

d)
voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov,

e)
organizácia práce,

f)
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia,

g)
ochrana životného prostredia,

h)
výsledok práce.


OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. Práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru alebo študijného odboru a jeho zamerania a potrieb praxe.

Kritériá hodnotenia
a)
odborná úroveň projektu,

b)
grafická úroveň projektu,

c)
vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,

d)
používanie odbornej terminológie,

e)
využitie odbornej literatúry.


REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU

Rozsah: 20 strán textu, tabuľky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický materiál.

Kritériá hodnotenia
a)
odborná úroveň projektu,

b)
grafická úroveň projektu,

c)
vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,

d)
používanie odbornej terminológie,

e)
využitie odbornej literatúry.


OBHAJOBA ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC

Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na prvom až treťom mieste v krajskom kole alebo na prvom až piatom mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike registrovanej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Kritériá hodnotenia
a)
správna voľba postupu,

b)
využitie zariadení a materiálov,

c)
používanie odbornej terminológie,

d)
samostatnosť prejavu,

e)
schopnosť aplikácie,

f)
možnosť využitia v odbore.


PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU
1.
V hudobnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna forma predvedenia umeleckých diel.

2.
V hudobno-dramatickom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna a skupinová forma predvedenia umeleckých diel.

3.
V tanečnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky frontálna a individuálna forma predvedenia tanečnej techniky v príslušnom odbornom zameraní.

4.
Vo výtvarných odboroch tvorí túto časť maturitnej skúšky spracovanie zadanej témy v technologických, výtvarných a materiálových súvislostiach v podobe návrhu, odbornej dokumentácie a realizácie návrhu v odbornej maturitnej práci.

V. ČASŤ


I.
skupina – ľahký stupeň obmedzenia


Žiaci v tejto skupine môžu pracovať s testami a so zadaniami pre intaktnú populáciu, ak majú možnosť pracovať v predĺženom čase a používať kompenzačné pomôcky.

Úpravy pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí
A.
Žiaci so sluchovým postihnutím:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

B.
Žiaci so zrakovým postihnutím:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

2.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

C.
Žiaci s telesným postihnutím:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

2.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

D.
Žiaci chorí a zdravotne oslabení:


Predĺženie času skúšky najviac o 50 %.
E.
Žiaci s vývinovými poruchami učenia:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 25 %,

2.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

F.
Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:


Predĺženie času skúšky najviac o 25 %.
G.
Žiaci s poruchami správania:


Predĺženie času skúšky najviac o 25 %.
H.
Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 25 %

2.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

I.
Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2.
úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

J.
Žiaci s viacnásobným postihnutím:


Podľa úprav uvedených v písmene A až I na základe primárneho postihnutia.
II.
skupina – stredný stupeň obmedzenia


Žiaci zaradení do tejto skupiny sú schopní vypracovať zadania len s uvedenými úpravami.

Úpravy pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí
A.
Žiaci so sluchovým postihnutím:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

2.
písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,

3.
zápis odpovede priamo do testového zošita, uvedenie synoným pri vybraných (vytipovaných) slovách,

4.
úprava a nahradenie niektorých úloh založených na jazykovom cite,

5.
vylúčenie úloh na počúvanie s porozumením z cudzieho jazyka,

6.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

B.
Žiaci so zrakovým postihnutím:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 100 %,

2.
písmo Arial, veľkosť písma 14 – 24 – 36 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, formát A4 alebo A3, voliteľné testy v Braillovom písme a elektronickej verzii (CD),

3.
členenie testového hárka tak, aby umožňoval orientáciu,

4.
zápis odpovede priamo do testového zošita (zakrúžkovanie variantu alebo zapísanie odpovede do riadka),

5.
možnosť zápisu odpovede na samostatný list papiera,

6.
zvýraznené oddelenie otázok,

7.
úprava a nahradenie niektorých úloh,

8.
možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov,

9.
zvuková nahrávka textov k otázkam.

C.
Žiaci s telesným postihnutím:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 100 %,

2.
písmo Arial, veľkosť písma 14 – 18 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, voliteľné testy v elektronickej verzii (CD),

3.
členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

4.
zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka),

5.
kompenzačné pomôcky podľa potreby žiaka.

D.
Žiaci chorí a zdravotne oslabení:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

2.
prestávka, ktorá sa nepočíta do času skúšky (pre diabetikov, kardiakov a pod.),

3.
prítomnosť zdravotníckeho personálu, ktorý pomáha pri prípadných zdravotných problémoch.

E.
Žiaci s vývinovými poruchami učenia:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2.
písmo Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5,

3.
zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podčiarknutím, tučným písmom a pod.),

4.
členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

5.
zvýraznené oddelenie otázok,

6.
zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

F.
Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2.
zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

G.
Žiaci s poruchami správania:


Predĺženie času skúšky najviac o 50 %.
H.
Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:

1.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2.
písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,

3.
zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podčiarknutím, tučným písmom a pod.),

4.
členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

5.
zvýraznené oddelenie otázok,

6.
zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

I.
Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami:

1.
úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, v ktorého starostlivosti žiak je,

2.
prítomnosť špeciálneho pedagóga, ktorý pomáha pri prípadných ťažkostiach počas skúšky,

3.
predĺženie času skúšky najviac o 50 %.

J.
Žiaci s viacnásobným postihnutím:


Podľa úprav uvedených v písmene A až I na základe primárneho postihnutia.
III.
skupina – ťažký stupeň obmedzenia

A.
Žiaci zaradení do tretej skupiny sú schopní absolvovať maturitnú skúšku s úpravami uvedenými v II. skupine s pomocou asistenta alebo tlmočníka posunkovej reči.

B.
Žiaci s viacnásobným postihnutím zaradení do tretej skupiny, ktorým sa v priebehu vzdelávania zmenil zdravotný stav tak, že nie sú schopní absolvovať písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A, vykonajú iba externú časť a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A.


Úpravy pre žiakov s viacnásobným postihnutím podľa písmena B

Predĺženie času skúšky podľa individuálnej potreby s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore