Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách 318/2008 účinný od 01.09.2020


Platnosť od: 22.08.2008
Účinnosť od: 01.09.2020
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD DS EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 318/2008 s účinnosťou od 01.09.2020 na základe 142/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

o ukončovaní štúdia na stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a)
zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť maturitnej skúšky a písomná forma ...
b)
skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných školách,
c)
podrobnosti o forme konania maturitnej skúšky,
d)
podrobnosti o organizácii a forme konania záverečnej skúšky a absolventskej skúšky a ich jednotlivých ...
e)
spôsob konania maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
f)
pokyny na vykonávanie externej časti maturitnej skúšky, písomnej formy internej časti maturitnej skúšky ...
g)
podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky, záverečnej ...
§ 2
Spôsob ukončovania štúdia
(1)

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, maturitnou skúškou, záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou ...

(2)

Záverečnou skúškou sa ukončuje štúdium

a)
najmenej dvojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu učebného odboru v strednej odbornej ...
b)
dvojročného alebo trojročného vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti. ...
(3)

Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium

a)
najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu,2)
b)
najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej odbornej ...
c)
nadstavbové, ktoré nadväzuje na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore vzdelávania,3) ...
d)
vo štvrtom ročníku štúdia šesťročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu a v ôsmom ročníku tanečného ...
(4)

Záverečnou pomaturitnou skúškou sa ukončuje zdokonaľovacie pomaturitné štúdium alebo inovačné pomaturitné ...

(5)

Odbornou zložkou maturitnej skúšky (ďalej len „odborná zložka“) sa ukončuje kvalifikačné pomaturitné ...

(6)

Absolventskou skúškou sa ukončuje

a)
špecializačné štúdium, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedá predtým absolvovanému ...
b)
vyššie odborné štúdium, ktorým žiaci získavajú všeobecné vzdelanie a špeciálne vedomosti a zručnosti ...
c)
vyššie odborné štúdium na stredných zdravotníckych školách, ktorým študujúci získavajú odbornú spôsobilosť ...
d)
súvislé štúdium šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu alebo súvislé ...
§ 3
Záverečná skúška
(1)

V písomnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

(2)

V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

(3)

V ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.

§ 4
Maturitná skúška
(1)

Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z predmetov podľa § 12.

(2)

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov podľa § 12, ktoré sú súčasťou príslušného ...

(3)

Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktoré mu neumožňuje vykonať maturitnú skúšku štandardným spôsobom, ...

§ 5
Externá časť a interná časť maturitnej skúšky
(1)

Predmety, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sú

a)
anglický jazyk,
b)
francúzsky jazyk,
c)
maďarský jazyk a literatúra,
d)
matematika,
e)
nemecký jazyk,
f)
ruský jazyk,
g)
slovenský jazyk a literatúra,
h)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
i)
španielsky jazyk,
j)
taliansky jazyk,
k)
ukrajinský jazyk a literatúra.
(2)

Predmety, ktoré majú písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, sú

a)
anglický jazyk,
b)
francúzsky jazyk,
c)
maďarský jazyk a literatúra,
d)
nemecký jazyk,
e)
ruský jazyk,
f)
slovenský jazyk a literatúra,
g)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
h)
španielsky jazyk,
i)
taliansky jazyk,
j)
ukrajinský jazyk a literatúra.
(3)

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať maturitnú skúšku ...

a)
anglický jazyk,
b)
francúzsky jazyk,
c)
nemecký jazyk,
d)
ruský jazyk,
e)
španielsky jazyk,
f)
taliansky jazyk.
§ 6
Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziách
(1)

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2)

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú

a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
c)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
d)
ďalší voliteľný predmet.
(3)

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským sú

a)
maďarský jazyk a literatúra,
b)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
c)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
d)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov.
(4)

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá s vyučovacím jazykom ukrajinským sú

a)
ukrajinský jazyk a literatúra,
b)
slovenský jazyk a literatúra,
c)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
d)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov.
(5)

Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú

a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
druhý vyučovací jazyk,
c)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
d)
jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.
(6)

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku ...

(7)

Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s osemročným štúdiom sú

a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
druhý vyučovací jazyk,
c)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
d)
jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.
(8)

Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa odseku 2 písm. c), odseku 3 písm. d), odseku ...

(9)

Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej ...

(10)

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk okrem predmetu ...

(11)

Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej ...

§ 7
Skladba predmetov maturitnej skúšky v stredných odborných školách a konzervatóriách
(1)

Maturitnú skúšku na strednej odbornej škole a konzervatóriu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené ...

(2)

Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy a konzervatóriá sú

a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
c)
teoretická časť odbornej zložky,
d)
praktická časť odbornej zložky.
(3)

Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy s vyučovacím jazykom maďarským sú

a)
maďarský jazyk a literatúra,
b)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
c)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
d)
teoretická časť odbornej zložky,
e)
praktická časť odbornej zložky.
(4)

Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy s vyučovacím jazykom ukrajinským sú

a)
ukrajinský jazyk a literatúra,
b)
slovenský jazyk a literatúra,
c)
povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
d)
teoretická časť odbornej zložky,
e)
praktická časť odbornej zložky.
(5)

Predmety maturitnej skúšky v triedach stredných odborných škôl s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným ...

a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
druhý vyučovací jazyk,
c)
teoretická časť odbornej zložky,
d)
praktická časť odbornej zložky.
(6)

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku ...

(7)

V teoretickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 písm. c) sa v druhom vyučovacom jazyku ústne overujú ...

(8)

Predmety maturitnej skúšky pre pomaturitné kvalifikačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium ...

a)
teoretická časť odbornej zložky,
b)
praktická časť odbornej zložky.
(9)

Predmetom maturitnej skúšky je podľa odseku 2 písm. c) a d), odseku 3 písm. d) a e), odseku 4 písm. ...

(10)

Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej ...

(11)

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk ...

§ 8
Organizácia maturitnej skúšky
(1)

Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky okrem ústnej formy internej časti maturitnej skúšky ...

(2)

Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania ...

(3)

Témy na jednotlivé časti teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky s uvedením ...

(4)

Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak ...

(5)

Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré ...

(6)

Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Žiak ...

a)
praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,
b)
obhajoba vlastného projektu,
c)
realizácia a obhajoba experimentu,
d)
obhajoba úspešných súťažných prác,
e)
predvedenie umeleckého výkonu.
(7)

Praktická časť odbornej zložky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, v študijnom odbore ...

(8)

Praktická časť odbornej zložky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky ...

(9)

Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa ...

(10)

Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy.

(11)

Pri konaní maturitnej skúšky sa za jednu hodinu maturitnej skúšky považuje čas 60 minút.

§ 9
Organizácia záverečnej skúšky
(1)

Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje ...

(2)

Témy na písomnú časť a ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov v spolupráci ...

(3)

Na písomnú časť záverečnej skúšky sa určí 1 téma až 10 tém.

(4)

Písomná časť záverečnej skúšky trvá od 45 minút do 120 minút.

(5)

Písomná časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni.

(6)

Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré ...

(7)

Praktická časť záverečnej skúšky trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 hodín. V odboroch, v ktorých ...

(8)

Praktická časť záverečnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky ...

(9)

Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky ...

(10)

Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.

(11)

Ústna časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného ...

(12)

Ústna časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže ...

(13)

Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti.

(14)

Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť. ...

§ 10
Organizácia záverečnej pomaturitnej skúšky
(1)

Praktická časť odbornej zložky záverečnej pomaturitnej skúšky trvá podľa povahy študijného odboru najviac ...

(2)

Pri konaní záverečnej pomaturitnej skúšky sa za jednu hodinu záverečnej pomaturitnej skúšky považuje ...

(3)

Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda predmetovej maturitnej komisie primerane ...

(4)

Praktická časť odbornej zložky záverečnej pomaturitnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. ...

(5)

Pred záverečnou pomaturitnou skúškou sa žiaci päť vyučovacích dní nezúčastňujú na vyučovaní.

§ 11
Organizácia absolventskej skúšky
(1)

Témy na jednotlivé časti absolventskej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, ...

(2)

Absolventská skúška môže byť individuálna alebo skupinová.

(3)

Absolventská skúška je verejná.

(4)

Pri konaní absolventskej skúšky sa za jednu hodinu absolventskej skúšky považuje čas 60 minút.

(5)

Teoretická skúška z odborných predmetov podľa § 79 ods. 2 písm. c) zákona a komplexná skúška z odborných ...

(6)

Absolventská skúška na strednej zdravotníckej škole sa organizuje ako skúška podľa § 79 ods. 2 písm. ...

(7)

Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť. ...

(8)

Pred absolventskou skúškou sa žiaci päť vyučovacích dní nezúčastňujú na vyučovaní.

(9)

Riaditeľ konzervatória na návrh umeleckej rady schvaľuje do

a)
31. januára vybrané umelecké diela absolventských výkonov,
b)
30. júna predchádzajúceho školského roka témy absolventských písomných prác,
c)
31. októbra zadania jednotlivých zložiek súborných skúšok z pedagogickej prípravy.
§ 12
Zoznam predmetov maturitnej skúšky
(1)

Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú

a)
cudzí jazyk,
b)
spoločenskovedné predmety,
c)
prírodovedné predmety,
d)
ostatné predmety.
(2)

Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety

a)
anglický jazyk,
b)
francúzsky jazyk,
c)
nemecký jazyk,
d)
ruský jazyk,
e)
španielsky jazyk,
f)
taliansky jazyk.
(3)

Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety

a)
dejepis,
b)
geografia,
c)
občianska náuka.
(4)

Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety

a)
biológia,
b)
fyzika,
c)
chémia,
d)
informatika,
e)
matematika.
(5)

Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety

a)
dejiny umenia,
b)
deskriptívna geometria,
c)
ekológia,
d)
ekonomika,
e)
estetika,
f)
evanjelické a. v. náboženstvo,
g)
chorvátsky jazyk,
h)
katolícke náboženstvo,
i)
kresťanská etika,
j)
latinčina,
k)
literárna tvorba,
l)
maďarský jazyk a literatúra,
m)
muzikál,
n)
poľský jazyk,
o)
praktická časť odbornej zložky,
p)
právo,
q)
psychológia,
r)
reformované náboženstvo,
s)
slovenský jazyk a literatúra,
t)
slovenský jazyk a slovenská literatúra,
u)
stretnutia s ľudovou kultúrou,
v)
športový manažment,
w)
teoretická časť odbornej zložky,
x)
ukrajinský jazyk a literatúra,
y)
základy športovej prípravy,
z)
umenie a kultúra,
aa)
rómsky jazyk a literatúra.
ab)
ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva ...
§ 13
Maturitná skúška
(1)

Žiak vykoná externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa II. ...

(2)

Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa prílohy III. časti a pre jednotlivé predmety ...

(3)

Žiak vykoná teoretickú časť odbornej zložky a praktickú časť odbornej zložky podľa IV. časti prílohy. ...

§ 14
Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
(1)

Podľa upravených podmienok môže maturovať

a)
žiak špeciálnej školy,
b)
žiak špeciálnej triedy,
c)
žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho ...
(2)

Úpravy sa vzťahujú na

a)
jednotlivé časti maturitnej skúšky,
b)
cieľové požiadavky jednotlivých maturitných predmetov,
c)
externé testy, písomné práce a maturitné zadania.
(3)

Úpravy sa týkajú týchto oblastí:

a)
predĺžený časový limit pri riešení úloh testu a pri ústnej odpovedi,
b)
úpravy alebo nahradenie niektorých úloh,
c)
rôzne grafické úpravy a formáty zadaní s použitím rôznych veľkostí písma, s použitím zmenenej štruktúry ...
d)
prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta, zdravotníckeho personálu, špeciálneho pedagóga. ...
(4)

Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci

a)
so sluchovým postihnutím,
b)
so zrakovým postihnutím,
c)
s telesným postihnutím,
d)
chorí a zdravotne oslabení,
e)
s vývinovými poruchami učenia,
f)
žiaci s poruchami aktivity a pozornosti,
g)
žiaci s poruchami správania,
h)
žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou,
i)
žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
j)
s viacnásobným postihnutím.
(5)

Žiaci sú zaradení do troch skupín podľa miery obmedzenia pri práci s testovými úlohami:

a)
I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia,
b)
II. skupina – stredný stupeň obmedzenia,
c)
III. skupina – ťažký stupeň obmedzenia.
(6)

Pri zaraďovaní žiakov do skupín je potrebné vychádzať z toho, či

a)
je žiak schopný pracovať pri predĺženom čase s testom pre bežnú populáciu,
b)
je potrebné testové úlohy upraviť z formálnej stránky, upraviť veľkosť písma, zvýrazniť text alebo nahradiť ...
c)
vyžaduje postihnutie žiaka pomoc tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta alebo zdravotníckeho personálu ...
d)
spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú spôsob vzdelávania žiaka počas jeho štúdia.
(7)

Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí sú uvedené v V. časti prílohy.

(8)

Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku, podáva uchádzač ...

a)
osobné údaje uchádzača,
b)
skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený,
c)
odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky, ktorý ...
d)
odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-psychologického poradenstva, ...
e)
aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa.
(9)

Odborný posudok pre uchádzača s vývinovými poruchami učenia má najviac dvojročnú platnosť.

(10)

Odborný posudok vyhotovuje ten, kto má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka so zdravotným znevýhodnením. ...

(11)

Žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť predmet matematika alebo ...

§ 15
Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky
(1)

Ak má maturitná skúška v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie ...

(2)

Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je ...

(3)

Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti a pokyny na hodnotenie písomnej formy internej ...

(4)

Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti ...

(5)

Každú úlohu v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky hodnotí predmetová maturitná ...

(6)

Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom ...

(7)

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu ...

a)
nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v
1.
písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo
2.
externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo
b)
je stupeň prospechu 4 – dostatočný, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť ...
(8)

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú ...

a)
nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ...
b)
je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 ...
(9)

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú ...

(10)

Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť ...

(11)

Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej ...

§ 16
Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie záverečnej skúšky a absolventskej skúšky

Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na záverečnej skúške alebo absolventskej skúške klasifikuje ...

a)

prospel s vyznamenaním, ak nemá

1.

na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky prospech horší ako výborný a na písomnej časti ...

2.

na absolventskej skúške v študijných odboroch skupiny 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná ...

3.

na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. ...

b)

prospel veľmi dobre, ak nemá

1.

na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a na písomnej časti skúšky ...

2.

na absolventskej skúške v študijných odboroch skupiny 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná ...

3.

na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. ...

c)

prospel, ak nemá

1.

na záverečnej skúške z písomnej časti skúšky, praktickej časti skúšky a ústnej časti skúšky stupeň prospechu ...

2.

na absolventskej skúške z niektorej časti absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona stupeň prospechu ...

d)

neprospel, ak má

1.

na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,

2.

na absolventskej skúške z niektorej časti absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona stupeň prospechu ...

§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)

Žiak, ktorý vykonal záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú ...

(2)

Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2010 namiesto predmetu ...

(3)

Žiak, ktorý bol prijatý na gymnázium s dvoma vyučovacími jazykmi so štvorročným štúdiom a štúdium začal ...

a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
druhý vyučovací jazyk,
c)
voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov alebo ostatných predmetov, ...
d)
ďalší voliteľný predmet.
(4)

Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa odseku 3 písm. c) je každý prírodovedný alebo ...

(5)

Žiak, ktorý bol prijatý na strednú odbornú školu s dvoma vyučovacími jazykmi so štvorročným štúdiom ...

a)
slovenský jazyk a literatúra,
b)
druhý vyučovací jazyk,
c)
teoretická časť odbornej zložky,
d)
praktická časť odbornej zložky.
(6)

V teoretickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 sa v druhom vyučovacom jazyku ústne overujú vedomosti ...

§ 17a

Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2019 namiesto predmetu ...

§17b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

Žiak, ktorý vykonal maturitnú skúšku podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013 a bola mu povolená ...

§ 18
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

Ján Mikolaj v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 318/2008 Z. z.

  SPÔSOB A FORMA KONANIA MATURITNEJ SKÚŠKY

  I. ČASŤ

  Por. číslo Predmet Časť Úroveň Externá Interná a jej formy Písomná Ústna príprava odpoveď ...

  II. ČASŤ

  1.

  Cudzí jazyk – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, talianska jazyk a španielsky ...

  Cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B2 alebo B1 Spoločného európskeho ...

  Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách ...

  Externá časť maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo ...

  Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

  Test z cudzieho jazyka alebo z druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje ...

  Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie štruktúrovaného centrálneho zadania ...

  Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň C1:

  a)

  napísať jasný, detailný a správne kompozične a syntakticky členený text na zložité témy so spoločenskou ...

  b)

  písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch, ...

  c)

  napísať dobre zrozumiteľný príbeh, esej, recenziu,

  d)

  napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

  e)

  napísať súkromný a formálny list, obchodný list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, ...

  f)

  opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, vytvoriť syntakticky správny opis a imaginatívny test, ...

  g)

  napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city a pomocou doplňujúcich ...

  h)

  napísať referát, diskusný príspevok, správu, prejav a použiť zodpovedajúcu odbornú terminológiu, ...

  i)

  vedieť aplikovať štylistické a kompozičné postupy náučného a populárno-náučného štýlu.

  Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2:

  a)

  napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú,

  b)

  písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch, ...

  c)

  napísať dobre zrozumiteľný príbeh,

  d)

  napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

  e)

  napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,

  f)

  opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu,

  g)

  napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city,

  h)

  napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie.

  Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1:

  a)

  písať jednoducho a jasne o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho,

  b)

  vyjadriť svoj názor na témy, ktoré žiaka zaujímajú,

  c)

  vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod.),

  d)

  napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

  e)

  napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,

  f)

  opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu.

  2.

  Maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

  Externá časť maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry sa ...

  Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém, prípadne východiskové texty ...

  Charakteristika úloh písomnej práce:

  a)

  analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická ...

  b)

  vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

  c)

  porovnanie dvoch textov podľa zadania,

  d)

  štýlová a žánrová transformácia textov.

  3.

  Matematika

  Externú časť maturitnej skúšky z matematiky tvorí centrálne vypracovaná písomná skúška – test, ktorá ...

  4.

  Slovenský jazyk a literatúra

  Externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých ...

  Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a ...

  Charakteristika úloh písomnej práce:

  a)

  analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická ...

  b)

  vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

  c)

  porovnanie dvoch textov podľa zadania,

  d)

  štýlová a žánrová transformácia textov.

  5.

  Slovenský jazyk a slovenská literatúra

  Externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, ...

  Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky sú centrálne pripravené štyri témy s osnovou a určené ...

  Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

  Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy ...

  Charakteristika úloh písomnej práce:

  a)

  analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická ...

  b)

  vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

  c)

  porovnanie dvoch textov podľa zadania,

  d)

  štýlová a žánrová transformácia textov.

  III. ČASŤ

  1.

  Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, ...

  2.

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná.

  3.

  Maturitné zadania a úlohy v nich možno schváliť, ak sú v súlade s katalógom cieľových požiadaviek pre ...

  4.

  Každé maturitné zadanie tvoria dve samostatné úlohy alebo tri samostatné úlohy z viacerých tematických ...

  5.

  Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie maturitnej skúšky pozostávajúcej z prípravy ...

  6.

  Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia. ...

  7.

  Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba jedenkrát v príslušnom ...

  8.

  Pre každý predmet maturitnej skúšky sa učebné pomôcky členia na všeobecné a konkrétne. Všeobecnými učebnými ...

  9.

  Škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným učebným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej skúšky. ...

  10.

  Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky.

  11.

  Skúšajúci riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami ...

  12.

  Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo ...

  13.

  Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých ...

  IV. ČASŤ

  1.

  Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná.

  2.

  Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov ...

  3.

  Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov ...

  4.

  Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky ...

  5.

  Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo ...

  6.

  Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo ...

  TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

  Kritériá hodnotenia

  a)

  porozumenie téme,

  b)

  používanie odbornej terminológie,

  c)

  samostatnosť prejavu,

  d)

  schopnosť aplikácie,

  e)

  správnosť a vecnosť odpovede.

  PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

  Charakteristika foriem

  PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY

  Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickým vyučovaním v ...

  Kritériá hodnotenia

  a)

  pochopenie úlohy,

  b)

  analýza úlohy,

  c)

  voľba postupu,

  d)

  voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov,

  e)

  organizácia práce,

  f)

  dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia,

  g)

  ochrana životného prostredia,

  h)

  výsledok práce.

  OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU

  Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. Práca je obsahovo ...

  Kritériá hodnotenia

  a)

  odborná úroveň projektu,

  b)

  grafická úroveň projektu,

  c)

  vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,

  d)

  používanie odbornej terminológie,

  e)

  využitie odbornej literatúry.

  REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU

  Rozsah: 20 strán textu, tabuľky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický materiál.

  Kritériá hodnotenia

  a)

  odborná úroveň projektu,

  b)

  grafická úroveň projektu,

  c)

  vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,

  d)

  používanie odbornej terminológie,

  e)

  využitie odbornej literatúry.

  OBHAJOBA ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC

  Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na prvom až treťom mieste v krajskom ...

  Kritériá hodnotenia

  a)

  správna voľba postupu,

  b)

  využitie zariadení a materiálov,

  c)

  používanie odbornej terminológie,

  d)

  samostatnosť prejavu,

  e)

  schopnosť aplikácie,

  f)

  možnosť využitia v odbore.

  PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU

  1.

  V hudobnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna forma predvedenia umeleckých diel. ...

  2.

  V hudobno-dramatickom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna a skupinová forma predvedenia ...

  3.

  V tanečnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky frontálna a individuálna forma predvedenia tanečnej ...

  4.

  Vo výtvarných odboroch tvorí túto časť maturitnej skúšky spracovanie zadanej témy v technologických, ...

  V. ČASŤ

  I.

  skupina – ľahký stupeň obmedzenia

  Žiaci v tejto skupine môžu pracovať s testami a so zadaniami pre intaktnú populáciu, ak majú možnosť ...

  Úpravy pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí

  A.

  Žiaci so sluchovým postihnutím:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

  2.

  možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

  B.

  Žiaci so zrakovým postihnutím:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

  2.

  možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

  C.

  Žiaci s telesným postihnutím:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

  2.

  možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

  D.

  Žiaci chorí a zdravotne oslabení:

  Predĺženie času skúšky najviac o 50 %.

  E.

  Žiaci s vývinovými poruchami učenia:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 25 %,

  2.

  možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

  F.

  Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:

  Predĺženie času skúšky najviac o 25 %.

  G.

  Žiaci s poruchami správania:

  Predĺženie času skúšky najviac o 25 %.

  H.

  Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 25 %

  2.

  možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

  I.

  Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

  2.

  úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka ...

  J.

  Žiaci s viacnásobným postihnutím:

  Podľa úprav uvedených v písmene A až I na základe primárneho postihnutia.

  II.

  skupina – stredný stupeň obmedzenia

  Žiaci zaradení do tejto skupiny sú schopní vypracovať zadania len s uvedenými úpravami.

  Úpravy pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí

  A.

  Žiaci so sluchovým postihnutím:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

  2.

  písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,

  3.

  zápis odpovede priamo do testového zošita, uvedenie synoným pri vybraných (vytipovaných) slovách, ...

  4.

  úprava a nahradenie niektorých úloh založených na jazykovom cite,

  5.

  vylúčenie úloh na počúvanie s porozumením z cudzieho jazyka,

  6.

  možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

  B.

  Žiaci so zrakovým postihnutím:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 100 %,

  2.

  písmo Arial, veľkosť písma 14 – 24 – 36 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, formát A4 alebo A3, ...

  3.

  členenie testového hárka tak, aby umožňoval orientáciu,

  4.

  zápis odpovede priamo do testového zošita (zakrúžkovanie variantu alebo zapísanie odpovede do riadka), ...

  5.

  možnosť zápisu odpovede na samostatný list papiera,

  6.

  zvýraznené oddelenie otázok,

  7.

  úprava a nahradenie niektorých úloh,

  8.

  možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov,

  9.

  zvuková nahrávka textov k otázkam.

  C.

  Žiaci s telesným postihnutím:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 100 %,

  2.

  písmo Arial, veľkosť písma 14 – 18 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, voliteľné testy v elektronickej ...

  3.

  členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

  4.

  zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka), ...

  5.

  kompenzačné pomôcky podľa potreby žiaka.

  D.

  Žiaci chorí a zdravotne oslabení:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

  2.

  prestávka, ktorá sa nepočíta do času skúšky (pre diabetikov, kardiakov a pod.),

  3.

  prítomnosť zdravotníckeho personálu, ktorý pomáha pri prípadných zdravotných problémoch.

  E.

  Žiaci s vývinovými poruchami učenia:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

  2.

  písmo Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5,

  3.

  zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podčiarknutím, tučným písmom a pod.),

  4.

  členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

  5.

  zvýraznené oddelenie otázok,

  6.

  zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka). ...

  F.

  Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

  2.

  zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka). ...

  G.

  Žiaci s poruchami správania:

  Predĺženie času skúšky najviac o 50 %.

  H.

  Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:

  1.

  predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

  2.

  písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,

  3.

  zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podčiarknutím, tučným písmom a pod.),

  4.

  členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

  5.

  zvýraznené oddelenie otázok,

  6.

  zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka). ...

  I.

  Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami:

  1.

  úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, v ktorého starostlivosti ...

  2.

  prítomnosť špeciálneho pedagóga, ktorý pomáha pri prípadných ťažkostiach počas skúšky,

  3.

  predĺženie času skúšky najviac o 50 %.

  J.

  Žiaci s viacnásobným postihnutím:

  Podľa úprav uvedených v písmene A až I na základe primárneho postihnutia.

  III.

  skupina – ťažký stupeň obmedzenia

  A.

  Žiaci zaradení do tretej skupiny sú schopní absolvovať maturitnú skúšku s úpravami uvedenými v II. skupine ...

  B.

  Žiaci s viacnásobným postihnutím zaradení do tretej skupiny, ktorým sa v priebehu vzdelávania zmenil ...

  Úpravy pre žiakov s viacnásobným postihnutím podľa písmena B

  Predĺženie času skúšky podľa individuálnej potreby s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav.

Poznámky

 • 1)  Oddiel B prílohy k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných ...
 • 2)  Oddiel C prílohy k vyhláške č. 314/2008 Z. z.
 • 3)  Oddiel D prílohy k vyhláške č. 314/2008 Z. z.
 • 4)  Predmet je určený pre žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín okrem žiakov stredných ...
 • 5)  Predmet sa nevzťahuje na predmety odborného vzdelávania.
 • 6)  Predmet sa vzťahuje iba na cirkevné školy.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore