Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd 315/2004 účinný od 01.07.2004

Platnosť od: 19.05.2004
Účinnosť od: 01.07.2004
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Odpadové hospodárstvo, Technické normy, Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd 315/2004 účinný od 01.07.2004
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 315/2004 s účinnosťou od 01.07.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:

§ 1
(1)

Odber vzoriek a vykonávanie rozborov odpadových vôd sa vykonáva v rámci prevádzkového monitoringu verejnej kanalizácie (ďalej len „prevádzkový monitoring“). Vykonávanie rozborov odpadových vôd je kontrola množstva a zloženia odpadových vôd a iných médií používaných a vznikajúcich v procese čistenia odpadových vôd a kalov (ďalej len „kontrola odpadových vôd“), ktorá sa vykonáva tak, aby sa zabezpečila preventívna ochrana objektov a zariadení verejnej kanalizácie, kontrola zmluvne dohodnutých podmienok vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, stabilita a efektívnosť procesov čistenia odpadových vôd a taká kvalita kalov, aby sa mohli prednostne aplikovať na pôdu.

(2)

Prevádzkový monitoring sa vykonáva v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie a u producentov priemyselných odpadových vôd pripojených na verejnú kanalizáciu (ďalej len „inšpekčný monitoring“). Rozhodujúce miesta verejnej kanalizácie sú uvedené v prílohe č. 1.

(3)

Rozsah a početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a rozsah kontroly odpadových vôd v rámci prevádzkového monitoringu sa určuje tak, aby zodpovedali

a)

charakteru, množstvu a zloženiu odpadových vôd vo verejnej kanalizácii,

b)

charakteru, množstvu a zloženiu odpadových vôd najmä od významných priemyselných producentov pripojených na verejnú kanalizáciu,

c)

konfigurácii technologickej linky, funkcii jednotlivých objektov a technologických celkov verejnej kanalizácie.

(4)

Minimálny rozsah odberu vzoriek odpadových vôd, minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie v rámci prevádzkového monitoringu je uvedený v prílohe č. 1.

(5)

Pri sezónnom vypúšťaní odpadových vôd alebo pri sezónnom prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd, alebo pri diskontinuálnom prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd, alebo pri odľahčovaní dažďových odpadových vôd sa prevádzkový monitoring zabezpečuje tak, aby činnosť sledovaného objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie bola čo najlepšie charakterizovaná z hľadiska množstva a zloženia odpadových vôd.

(6)

Vzorky odpadových vôd sa označia ako mimoriadne, ak sú odoberané počas mimoriadneho stavu, najmä mimoriadnej udalosti, prívalových dažďov, nárazového topenia snehu, havárie alebo technickej poruchy objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie.

(7)

Vzorky odpadových vôd sa odoberajú v rovnomerných intervaloch ustanovených počtom odoberaných vzoriek odpadových vôd podľa prílohy č. 1 v priebehu celého roka; ak ide o prevádzkový monitoring podľa odseku 5, v priebehu prevádzkového obdobia.

(8)

Pri prevádzkovom monitoringu sa evidujú všetky činnosti ovplyvňujúce prevádzkovanie verejnej kanalizácie, výsledky prevádzkového monitoringu a inšpekčného monitoringu a výsledky overenia správnosti kontroly prevádzkového monitoringu; tieto činnosti a výsledky sú súčasťou prevádzkovej evidencie.

(9)

Pri každom odbere vzoriek odpadových vôd sa zaznamenáva najmä informácia o poveternostnej situácii v čase odberu vzoriek odpadových vôd, aktuálny prietok odpadových vôd, najmä okamžitý prietok v l.s-1 alebo priemerný denný prietok v m3.h-1, teplota vody, spôsob a druh odoberaných vzoriek odpadových vôd a kalov.

(10)

V rámci prevádzkového monitoringu sa spracúvajú tieto evidenčné záznamy:

a)

protokol o odbere vzorky odpadových vôd,

b)

evidencia vzoriek odpadových vôd,

c)

laboratórny záznam o zložení odpadových vôd,

d)

laboratórna prevádzková kniha,

e)

prevádzkový denník čistiarne odpadových vôd,

f)

kniha havárií a technických porúch,

g)

záznamy z registračných prístrojov.

(11)

Rozsah evidenčných záznamov je uvedený v prílohe č. 2.

(12)

Čas uchovávania evidenčných záznamov je

a)

najmenej päť rokov pre evidenciu vzoriek odpadových vôd,

b)

päť rokov pre laboratórne záznamy o zložení odpadových vôd,

c)

najmenej dva roky pre laboratórnu prevádzkovú knihu,

d)

najmenej päť rokov pre prevádzkový denník čistiarne odpadových vôd,

e)

najmenej 15 rokov pre havarijnú knihu,

f)

päť rokov pre záznamy z registračných prístrojov.

§ 2
(1)

Inšpekčný monitoring tvorí

a)

priebežná (plánovaná) kontrola vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie,

b)

náhodná (neplánovaná) kontrola vypúšťaných odpadových vôd.

(2)

Na základe inšpekčného monitoringu sa posudzujú

a)

výsledky a spôsob kontroly odpadových vôd zabezpečovanej producentom odpadových vôd vo vzťahu k povoleným a zmluvne dohodnutým hodnotám ukazovateľov pre príjem odpadových vôd do verejnej kanalizácie,

b)

prekračovanie zmluvne dohodnutého množstva odpadových vôd, množstva znečistenia odpadových vôd a režimu vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

(3)

Minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd u významných priemyselných producentov v rámci inšpekčného monitoringu sú uvedené v prílohe č. 3.

(4)

Početnosť odberov vzoriek odpadových vôd a rozsah kontroly odpadových vôd v rámci inšpekčného monitoringu sa určí tak, aby zodpovedali

a)

charakteru výroby producentov,

b)

množstvu a zloženiu odpadových vôd od producentov pripojených na verejnú kanalizáciu,

c)

režimu vypúšťania odpadových vôd od producentov do verejnej kanalizácie.

§ 3
(1)

Rozsah prevádzkového monitoringu určuje Program prevádzkového monitoringu, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie.

(2)

Program prevádzkového monitoringu tvorí

a)

Program prevádzkového monitoringu pre rozhodujúce miesta verejnej kanalizácie,

b)

Program inšpekčného monitoringu.

(3)

Program prevádzkového monitoringu pre rozhodujúce miesta verejnej kanalizácie obsahuje

a)

zoznam určených miest na odber vzoriek odpadových vôd a na meranie množstva odpadových vôd,

b)

spôsob odberu vzoriek odpadových vôd a manipulácie s nimi vrátane spôsobu zisťovania množstva odpadových vôd,

c)

početnosť kontrol množstva a zloženia odpadových vôd,

d)

rozsah sledovaných ukazovateľov zloženia odpadových vôd pre jednotlivé odberné miesta,

e)

metódy stanovenia ukazovateľov znečistenia vo vzorkách odpadových vôd a kalov,

f)

spôsob vyhodnotenia výsledkov prevádzkového monitoringu,

g)

spôsob odovzdávania výsledkov prevádzkového monitoringu,

h)

spôsob evidencie a archivácie výsledkov prevádzkového monitoringu.

(4)

Program inšpekčného monitoringu obsahuje

a)

zoznam určených miest na odber vzoriek odpadových vôd,

b)

spôsob odberu vzoriek odpadových vôd a manipulácie s nimi,

c)

početnosť kontrol množstva a zloženia odpadových vôd,

d)

rozsah sledovaných ukazovateľov zloženia odpadových vôd pre jednotlivé odberné miesta,

e)

metódy stanovenia ukazovateľov znečistenia vo vzorkách odpadových vôd,

f)

spôsob vyhodnotenia výsledkov inšpekčného monitoringu.

(5)

Program prevádzkového monitoringu sa aktualizuje, ak nastanú nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na prevádzkovanie verejnej kanalizácie, najmenej však raz ročne.

§ 4
(1)

Pri kontrole vzoriek odpadových vôd sa odporúča uplatňovať odporúčané metódy stanovenia ukazovateľov znečistenia vo vzorkách odpadových vôd, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4. Možno použiť aj iné metódy stanovenia ukazovateľov znečistenia vo vzorkách odpadových vôd, ak ich detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú aspoň metódam, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.

(2)

Údaje získané meraním množstva odpadových vôd a kalov a výsledky kontroly odobratých vzoriek odpadových vôd sa využívajú na komplexné hodnotenie objektov verejnej kanalizácie.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

László Miklós v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 315/2004 Z. z.

  Minimálny rozsah odberu vzoriek odpadových vôd, minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie v rámci prevádzkového monitoringu

  Časť A: Minimálny rozsah odberu vzoriek odpadových vôd (ďalej len „miesta“).

  Rozhodujúce miesta
  prevádzkového
  monitoringu
  Vzorkované médium Rozsah kontroly
  1. Prítokové potrubie na ČOV surová odpadová voda privádzaná na ČOV a, b, c, d
  2. Odtok z mechanického
  stupňa
  mechanicky vyčistená odpadová voda a, b, c, d
  3. Odtok z biologického stupňa biologicky vyčistená odpadová voda a, b, c, d
  4. Vypúšťanie z kanalizačných výustov
  do recipientu
  1. odpadová voda vypúšťaná do recipientu z výustného ob-
  jektu ČOV (vyčistená odpadová voda alebo zmes biologicky
  vyčistenej a surovej alebo mechanicky vyčistenej odpado-
  vej vody),
  2. nečistená (surová) odpadová voda vypúšťaná do recipientu
  z kanalizačných výustov na stokovej sieti
  3. odľahčovaná zmes komunálnej odpadovej vody a vody z po-
  vrchového odtoku
  a, b, c, da, b, c, d
  a, b, c, d
  5. Obtok biologického stupňa
  alebo ČOV
  surová alebo mechanicky vyčistená odpadová voda
  presmerovaná mimo objektov ČOV do recipientu (cez iný
  výustný objekt, ako je odtok z ČOV)
  a, b, c, d
  6. Aktivačná nádrž aktivačná zmes e
  7. Prívod kalovej vody** kalová voda (alebo zmes kalovej vody s inými médiami -
  napr. filtrát, fugát) zaústená z objektov kalového
  hospodárstva do čistiaceho procesu
  8. Odťah kalu 1. prebytočný kal
  2. surový kal
  3. stabilizovaný kal
  4. stabilizovaný zahustený kal
  5. odvodnený alebo tekutý kal (konečný produkt)
  g, h
  g, j
  g
  g
  g, i, j
  9. Vyhnívacia nádrž kal v procese stabilizácie k
  10. Plynojem (plynový rozvod) bioplyn l
  11. Dovoz odpadových vôd
  (výtok z cisterny)
  odpadové vody m

  Poznámka:

  Určenie minimálneho rozsahu miest odberu vzoriek závisí od technologickej skladby objektov a zariadení verejnej kanalizácie. Odber vzoriek je viazaný na čas prevádzkovej manipulácie s predmetným médiom.

  ** Ak nemožno vzorkovať samostatne, odoberá sa vzorka zmesi prítoku odpadových vôd a kalovej vody.

  Časť B: Minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd

  I. Minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd, druh vzoriek a minimálny rozsah kontroly v závislosti od veľkosti zdroja komunálneho znečistenia (aglomerácie) v rozhodujúcich miestach 1 – 5

  Rozsah kontroly v rozhodujúcich miestach 1-5 a b c d
  ukazovatele Q (l/s, m3/d), pH, BSK5
  CHSK, NL N-NH4
  N-NO3, P-PO4
  Ncelk , Pcelk. doplnkové ukazovatele
  požadované rozhodnutím
  alebo doplnkové
  spoplatnené ukazovatele
  iné doplnkové
  ukazovatele podľa
  charakteru výroby
  významných
  producentov
  Veľkosť zdroja
  znečistenia (EO)
  Druh vzorky Počet odberov pre výkon druhu analýz
  a b c d
  do 50 bodová vzorka 2 vzorky ročne podľa potreby x x
  51 - 2 000 dvojhodinová zlievaná vzorka získaná
  zlievaním minimálne 4 objemovo rov-
  nakých čiastkových vzoriek odobera-
  ných v rovnakých časových interva-
  loch
  12 vzoriek ročne 6 vzoriek ročne podľa potreby
  2 001 - 25 000 24-hodinová zlievaná vzorka získaná
  zlievaním minimálne 12 objemovo
  rovnakých čiastkových vzoriek odo-
  beraných v rovnakých časových in-
  tervaloch
  24 vzoriek ročne podľa potreby
  25 001 - 100 000 24-hodinová zlievaná vzorka získaná
  zlievaním minimálne 12 objemovo
  rovnakých čiastkových vzoriek odo-
  beraných v rovnakých časových in-
  tervaloch
  48 vzoriek ročne podľa potreby
  nad 100 000 24-hodinová zlievaná vzorka získaná
  zlievaním minimálne 12 čiastkových
  vzoriek úmerných prietoku odobera-
  ných v rovnakých časových interva-
  loch
  48 vzoriek ročne podľa potreby

  Poznámka:

  x - nepožaduje sa.

  II. Minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd, druh vzoriek a minimálny rozsah kontroly v závislosti od veľkosti zdroja komunálneho znečistenia (aglomerácie) v rozhodujúcich miestach 6 – 9

  Rozsah
  kontroly
  v rozhod.
  miestach
  6-9
  e f g h i j k l m
  ukazovatele NL, NLSŽ,
  V30, KI, trozpustený
  kyslík
  Q (l/s,
  m3/d),
  pH,
  BSK5,CHSK,
  NL,
  CL, CLSŽ,N-NH4,
  P-PO4,Ncelk.,
  Pcelk.
  Q (m3/deň)/
  m(t/deň),
  CL, CLSŽ,Pcelk.
  NL,NLSŽ
  V30
  Ncelk., K, Ca, Mg,Crcelk., Pb,
  Cd, Hg, Cu, Ni,
  As, Zn,
  TKB, FS,
  Escherichia Coli
  iné doplnkové
  ukazovatele
  podľa charak-
  teru výroby
  významných
  producentov
  pH, t,
  NMK,KNK4,5,CL,
  CLSŽ
  CH4,
  H2S
  V (m3/
  1 dovoz),
  pH, BSK5,
  CHSK,
  NL, NLSŽ,
  CL, CLSŽ,
  N-NH4,
  P-PO4,Ncelk.
  Veľkosť zdroja
  znečistenia (EO)
  Druh vzorky Počet odberov vzoriek odpadových vôd
  pre výkon kontroly
  e f g h k i j l m
  51 - 2 000 bodová vzorka 4 vzorky ročne 1 vzorka ročne každý dovoz
  priemyselných
  odpadových vôd,
  ostatné podľa
  potreby
  2 001 - 5 000 bodová vzorka 12 vzoriek ročne 1 vzorka ročne
  5 001 - 25 000 bodová vzorka 12 vzoriek ročne 2 vzorky ročne 12 vzoriek ročne
  25 001 - 100 000 bodová vzorka 24 vzoriek ročne 4 vzorky ročne 24 vzoriek ročne
  nad 100 000 bodová vzorka 24 vzoriek ročne 4 vzorky ročne 24 vzoriek ročne

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 315/2004 Z. z.

  Rozsah evidenčných záznamov

  1. Protokol o odbere vzorky odpadových vôd obsahuje

  1.1 miesto odberu vzorky odpadových vôd,

  1.2 označenie vzorky odpadových vôd,

  1.3 spôsob odberu vzorky odpadových vôd,

  1.4 druh vzorky odpadových vôd,

  1.5 použité zariadenie na odber vzorky odpadových vôd,

  1.6 začiatok a koniec odberu vzorky odpadových vôd,

  1.7 spôsob konzervácie vzorky odpadových vôd,

  1.8 meno pracovníka, ktorý vzorku odpadových vôd odobral.

  2. Evidencia vzoriek odpadových vôd obsahuje

  2.1 poradové číslo vzorky odpadových vôd,

  2.2 dátum, miesto a čas odberu vzorky odpadových vôd,

  2.3 meno pracovníka, ktorý vzorku odpadových vôd odobral,

  2.4 dátum, čas a meno pracovníka, ktorý vzorku odpadových vôd odovzdal do laboratória,

  2.5 dátum, čas a podpis pracovníka, ktorý vzorku odpadových vôd prevzal.

  3. Laboratórny záznam o zložení odpadových vôd obsahuje

  3.1 jednotlivé odbery vzoriek odpadových vôd a výsledky ich kontroly,

  3.2 záznamy z registračných prístrojov.

  4. Laboratórna prevádzková kniha obsahuje

  4.1 výsledky kontroly odpadových vôd medzi jednotlivými technologickými stupňami čistiarne odpadových vôd, prípadne aj v jednotlivých technologických objektoch verejnej kanalizácie,

  4.2 všetky laboratórne, prípadne poloprevádzkové a prevádzkové pokusy z chemicko-technologického hľadiska, rozbory prevádzkových materiálov a chemikálií, ktoré sa používajú v procese čistenia odpadových vôd,

  4.3 opatrenia na zabezpečenie a zlepšenie procesu čistenia odpadových vôd, ktoré sa navrhli na základe výsledkov laboratórnych, poloprevádzkových a prevádzkových pokusov.

  5. Prevádzkový denník čistiarne odpadových vôd obsahuje

  5.1 navrhnuté a uskutočnené technologické opatrenia s údajom o čase zavedenia realizovaného opatrenia vyplývajúce z laboratórnej prevádzkovej knihy,

  5.2 dosiahnutý výsledok s odkazom na kontrolné stanovenia pred realizáciou a po realizácii,

  5.3 mimoriadne opatrenia.

  6. Kniha havárií a technických porúch obsahuje

  6.1 všetky zhoršenia zloženia odpadových vôd, ktoré môžu spôsobiť alebo spôsobili odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu,

  6.2 dátum, presný čas, kedy sa zhoršenie spozorovalo, rozsah a jeho prejavy a pravdepodobná alebo zistená príčina havárie alebo technickej poruchy,

  6.3 uskutočnené opatrenia,

  6.4 spôsob hlásenia udalosti príslušným orgánom verejnej správy.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 315/2004 Z. z.

  Minimálna početnosť odberu vzoriek odpadových vôd a minimálny rozsah kontroly odpadových vôd u významných priemyselných producentov v rámci inšpekčného monitoringu

  Rozsah analýz ap bp cp dp
  Ukazovatele
  dohodnuté v zmluve
  o odvádzaní
  odpadových vôd do
  verejnej kanalizácie
  Ukazovatele podľa
  rozhodnutia na
  vypúšťanie do
  verejnej kanalizácie
  Doplnkové ukazovatele
  v súlade s charakterom
  výroby limitované
  prevádzkovým
  poriadkom
  Iné doplnkové
  ukazovatele
  Kontrolná činnosť Trvanie merania Počet kontrolných meraní
  Meranie množstva
  vypúšťaných
  odpadových vôd
  Kontinuálne 24-hodinové meranie 1-krát za rok
  Meranie množstva
  vypúšťaných
  odpadových vôd
  Kontinuálne meranie v trvaní
  1 týždňa
  Podľa potreby
  Kontrolná činnosť Druh vzorky Počet odberov pre výkon druhu analýz
  ap bp cp dp
  24-hodinový
  kontinuálny odber
  vzoriek
  Bodové, odoberané v minimálnom
  intervale 1 hod. (t. j. minimálne 24
  vzoriek)
  2-krát za rok 1-krát za rok
  kontinuálny odber
  vzoriek v trvaní
  1 týždňa
  24-hodinové vzorky zlievané
  proporcionálnek prietoku
  Podľa potreby

  Poznámka:

  Odber vzoriek odpadových vôd od významného priemyselného producenta sa vykonáva v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke pred vtokom do verejnej kanalizácie, ak nebolo dohodnuté inak.

  Kontrolný odber vzoriek odpadových vôd a kontrolné meranie prietoku odpadových vôd od významného priemyselného producenta sa vykonáva tak, aby bol objektívne vyjadrený preverovaný stav.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 315/2004 Z. z.

  Odporúčané metódy stanovenia ukazovateľov znečistenia vo vzorkách odpadových vôd

  Ukazovateľ, symbol Popis metódy stanovenia
  Teplota, t - Meranie ortuťovým alebo elektrickým teplomerom
  pH - Potenciometrické stanovenie
  Chemická spotreba kyslíka,
  CHSKCr
  - Stanovenie CHSK dichrómanom draselným (Pozn.:
  stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
  Biologická spotreba kyslíka,
  BSK5
  - Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou inkubáciou v tme pri 20 °C s inhibíciou nitrifi-
  kácie prídavkom alyltiomočoviny (Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltro-
  vanej vzorke)
  Rozpustený kyslík, DO - Elektrochemické stanovenie (sondou)
  Metán, CH4 - Spektrofotometrické stanovenie v infračervenej oblasti spektra
  Sulfán, H2S - Elektrochemické stanovenie (priamo v plyne),
  - Spektrofotometrické stanovenie (po absorpcii)
  Celkové látky, CL - Gravimetrické stanovenie, sušenie pri 105 °C
  Celkové látky po žíhaní pri
  550 °C, CLŽ
  - Gravimetrické stanovenie po žíhaní pri 550 °C
  Celkové látky - strata
  žíhaním, CLSŽ
  - Výpočet
  Nerozpustené látky, NL - Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45 nm filtračnú membránu, sušenie pri
  105 °C
  Nerozpustené látky po
  žíhaní pri 550 °C, NLŽ
  - Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez 0,45 nm filtračnú membránu, žíhanie pri
  105 °C
  Nerozpustené látky - strata
  žíhaním, NLSŽ
  - Výpočet
  Rozpustené látky po sušení
  pri 105 °C, RL
  - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke, po žíhaní pri 550 °C
  Rozpustené látky po žíhaní
  pri 550 °C, RLŽ
  - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke, po žíhaní pri 550 °C
  Rozpustené látky - strata
  žíhaním, RLSŽ
  - Výpočet
  Sediment po 30-minútovej
  sedimentácii, V30
  - Odmerné stanovenie
  Kalový index, KI - Výpočtom
  Amoniakálny dusík, N-NH4 - Absorpčná spektrofotometria po destilácii
  Dusitanový dusík, N-NO2 - Absorpčná spektrofotometria s kyselinou sulfanilovou a NED
  Dusičnanový dusík, N-NO3 - Absorpčná spektrofotometria so salicylanom sodným
  Anorganický dusík, Nanorg. - Stanovenie výpočtom ako súčet N-NH4 + N-NO2 + N-NO3
  Celkový dusík, Ncelk. - Stanovenie dusíka absorpčnou spektrofotometriou po jeho prevedení na amonia-
  kálny dusík metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliati-
  nou (Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
  Fosfor celkový, Pcelk. - Absorpčná spektrofotometria s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii
  (Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
  Fosforečnanový fosfor,
  P-PO4
  - Absorpčná spektrofotometria s molybdénanom amónnym
  Kyselinová neutralizačná
  kapacita do pH 4,5, KNK4,5
  - Potenclometrická tltračná metóda
  Mastné kyseliny prchajúce
  s vodnou parou, NMK
  - Alkallmetrická tltračná metóda
  Chloridy, Cl- - Odmerné argentometrické stanovenie
  Sírany, SO42- - Tltračné stanovenie dusičnanom olovnatým
  - Kvapalinová chromatografia
  Sulfidy, S2- - Jódometrické stanovenie
  Fluoridy, F- - Absorpčná spektrofotometria so zirkonalizarínom
  Mangán, Mn - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - ICP MS*
  Železo, Fe - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - Absorpčná spektrofotometria s o-fenantrolínom
  - ICP MS*
  Hliník, Al - Absorpčná spektrofotometria s pyrokatecholovou fialovou
  Arzén, As - Absorpčná spektrofotometria metóda s dietylditiokarbamátom strieborným
  - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - ICP MS*
  Kadmium, Cd - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - ICP MS*
  Ortuť, Hg - Atómová absorpčná spektrofotometria - technika studených pár
  - ICP MS*
  Meď, Cu - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - ICP MS*
  Zinok, Zn - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - ICP MS*
  Olovo, Pb - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - ICP MS*
  Kobalt, Co - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - ICP MS*
  Nikel, Ni - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - ICP MS*
  Striebro, Ag - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - ICP MS*
  Vanád, V - Atómová absorpčná spektrofotometria
  Selén, Se - Atómová absorpčná spektrofotometria
  Cín, Sn - Atómová absorpčná spektrofotometria
  Molybdén, Mo - Atómová absorpčná spektrofotometria
  Bárium, Ba - Atómová absorpčná spektrofotometria
  Celkový chróm, Crcelk. - Absorpčná spektrofotometria s dlfenylkarbazldom
  - Atómová absorpčná spektrofotometria
  - ICP MS*
  Šesťmocný chróm, Cr6+ - Absorpčná spektrofotometria s dlfenylkarbazldom
  - ICP MS*
  Kyanidy,CN-celk., CN-tox - Absorpčná spektrofotometria s chloramínom T, kyselinou barblturovou a pyridí-
  nom; celkové a toxické kyanidy sa oddeľujú destilačné
  Povrchovo aktívne látky
  aniónové, PAL-A
  - Absorpčná spektrofotometria - stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu
  látok aktívnych na metylénovú modrú
  Extrahovateľné látky, EL - Gravimetrické stanovenie
  Nepolárne extrahovateľné
  látky, NEL
  (uhľovodíkový index)
  - Plynová chromatografia
  Polycyklické aromatické
  uhľovodíky, PAU
  - Vysokotlaková kvapalinová chromatografia
  Aktívny chlór - Absorpčná spektrofotometria s dietylfenylén diamínom, DPD
  adsorbovateľné organicky
  viazané halogény, AOX
  - Argentometrická titrácia, napr. mikrocoulometria
  polychlórované
  dibenzodioxíny, PCDD
  a polychlórované
  dibenzofurány, PCDF
  - Plynová chromatografia
  Fenoly - prchajúce s vodnou
  parou, FN1
  - Absorpčná spektrofotometria so 4-aminoantipyrínom po destilácii
  Termotolerantné koliformné
  baktérie, TKB
  - Kultivačná metóda
  Fekálne streptokoky, FS - Kultivačná metóda
  Escherichia Coli, EC - Kultivačná metóda

  * Stanovenie metódou indukčne viazanej plazmy s hmotnostným spektrometrom.

  Poznámka:

  Na analýzu možno použiť aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú aspoň odporúčanej metóde.

Načítavam znenie...
MENU
Hore