Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch, údajoch týchto tlačív a podrobnosti o evidencii osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu 314/2022 účinný od 01.11.2022

Platnosť od: 23.09.2022
Účinnosť od: 01.11.2022
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch, údajoch týchto tlačív a podrobnosti o evidencii osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu 314/2022 účinný od 01.11.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 314/2022 s účinnosťou od 01.11.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch, údajoch týchto tlačív a podrobnosti o evidencii osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 3 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1
(1)

Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu (ďalej len „tlačivo“) sa vyhotovuje s rozmerom 148 mm × 210 mm.

(2)

Číslo tlačiva tvorí kombinácia šesťmiestneho čísla a troch písmen.

(3)

Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2
(1)

Osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom (ďalej len „osobitné tlačivo“) sa vyhotovuje s rozmerom 148 mm × 210 mm.

(2)

Šikmý modrý pruh na osobitnom tlačive smeruje uhlopriečne z ľavej dolnej strany do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm.

(3)

Číslo osobitného tlačiva tvorí kombinácia šesťmiestneho čísla a troch písmen.

(4)

Vzor osobitného tlačiva je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Tlačivo a osobitné tlačivo tvorí prvopis a dve kópie. Vyplnený prvopis tlačiva alebo osobitného tlačiva je určený pre lekáreň, jedna kópia je určená pre vlastníka zvieraťa alebo držiteľa zvieraťa a druhá kópia je určená pre veterinárneho lekára, ktorý tlačivo alebo osobitné tlačivo vyplní.

§ 4
(1)

Evidencia osobitných tlačív sa vedie v knihe na evidenciu osobitných tlačív (ďalej len „kniha osobitných tlačív“). Vzor knihy osobitných tlačív je uvedený v prílohe č. 3.

(2)

Údaje uvedené v knihe osobitných tlačív sa nesmú dodatočne meniť. Chybné údaje sa opravujú osobitnou poznámkou o oprave; poznámku o oprave podpisuje osoba, ktorá opravu vykoná.

(3)

Strany v knihe osobitných tlačív sa číslujú a viažu šitím.

(4)

Na titulnej strane knihy osobitných tlačív sa uvedie

a)
označenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, adresa sídla a odtlačok úradnej pečiatky,
b)
dátum, od ktorého sa evidencia začína a ktorým sa evidencia končí,
c)
meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis osoby zodpovednej za vedenie knihy osobitných tlačív, dátum začatia a skončenia jej poverenia na vedenie knihy osobitných tlačív potvrdený podpisom riaditeľa regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
(5)

Kniha osobitných tlačív sa uchováva najmenej desať rokov, a to tak, že k nej okrem osoby zodpovednej za jej vedenie a okrem riaditeľa regionálnej veterinárnej a potravinovej správy nemá prístup iná osoba.

§ 5

Tlačivo a osobitné tlačivo vyhotovené do 31. októbra 2022 možno použiť do 30. júna 2023.

§ 6

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 100/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív,

2.

vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 622/2002 Z. z. o podrobnostiach evidencie osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.

Samuel Vlčan v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor - Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 314/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor - Osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 314/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor - Kniha osobitných tlačív

Načítavam znenie...
MENU
Hore