Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70775
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2009 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 30.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Štátna správa, Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2009 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 314/2009 s účinnosťou od 01.01.2017 na základe 382/2016


§ 1

(1)
Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných do 4. júla 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne
a)
5 t ekvivalentu CO2
b)
50 t ekvivalentu CO2
c)
500 t ekvivalentu CO2 a viac, do 4 % z náplne za rok.
(2)
Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, inštalovaných v období po 4. júli 2011 sú pre chladiaci okruh s objemom náplne
a)
5 t ekvivalentu CO2
b)
50 t ekvivalentu CO2
c)
500 t ekvivalentu CO2 a viac, do 2 % z náplne za rok.
zobraziť paragraf
§ 2

(1)
Prevádzkovateľ oznamuje údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
(2)
Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor oznamujú údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise,1) výrobkami a zariadeniami na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Odborne spôsobilá osoba oznamuje údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a zariadeniami na tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát podľa prílohy č. 3.
(4)
Štítok, ktorým odborne spôsobilá osoba označí výrobok alebo zariadenie po vykonaní kontroly na únik, obsahuje
a)
text „Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 a zákona č. 286/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b)
mesiac a rok vykonanej kontroly na únik,
c)
mesiac a rok nasledujúcej kontroly na únik,
d)
meno a priezvisko držiteľa osvedčenia o odborných znalostiach a číslo tohto osvedčenia,
e)
názov, kontaktné údaje a číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti servisnej organizácie.
zobraziť paragraf
§ 3

(1)
Odborná znalosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje hodnotiaci orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „hodnotiaci orgán“). Skúšobná komisia má nepárny počet členov a tvorí ju predseda a členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vedúci hodnotiaceho orgánu.
(2)
Po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby hodnotiaci orgán oznámi účastníkovi skúšky dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude účastník skúšky skúšaný, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky. Overenie odbornej znalosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi možno vykonať aj hneď po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby.
(3)
Účastník skúšky, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže následne vykonať praktickú a ústnu časť skúšky.
(4)
Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“, „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“. Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje hodnotiaci orgán zápisnicu.
(5)
Účastník skúšky, ktorý vykonal skúšku s hodnotením „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“, ju môže opakovať bez absolvovania teoretickej výučby a praktickej výučby najskôr v najbližšom termíne konania skúšky.
(6)
Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, vydá certifikačný orgán určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „certifikačný orgán“) osvedčenie o odbornej znalosti na príslušnú činnosť uvedenú v osobitnom predpise.1a) Ak bola hodnotená skúška stupňom „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“, vydá certifikačný orgán účastníkovi skúšky osvedčenie o odbornej znalosti s obmedzeným rozsahom činností, ktoré je oprávnený vykonávať.
zobraziť paragraf
§ 4

Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností uvedených v osobitnom predpise1a) je uvedený v prílohe č. 4.
zobraziť paragraf
§ 4a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017


Text štítka, uvedený v § 2 ods. 4 písm. a), použitý na označenie výrobku alebo zariadenia podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2016 zostáva v platnosti do vykonania kontroly uvedenej na štítku.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1)  Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014).
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.


Vzor
Prevziať prílohu - null
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.
Prevziať prílohu - null


Oznamovanie údajov

I. Výroba fluórovaných skleníkových plynov a iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise1) za rok ........

Oznamovanie údajov

II. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh fluórovaných skleníkových plynov a iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise1) za rok

Oznamovanie údajov

III. Výroba, dovoz alebo vývoz výrobkov a zariadení za rok
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.


Vzor
Prevziať prílohu - null
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.


Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností


1.
Činnosti v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami

a)
Odberové zariadenie

b)
Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva

c)
Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok

d)
Dvojstupňové vákuové čerpadlo

e)
Manometrický mostík

f)
Digitálna váha

g)
Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti

2.
Činnosti v súvislosti s mobilnými chladiacimi a klimatizačnými zariadeniami

a)
Odberové zariadenie

b)
Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva

c)
Zariadenie na aplikáciu ultrafialovej látky alebo elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok

d)
Dvojstupňové vákuové čerpadlo

e)
Manometrický mostík

f)
Digitálna váha

g)
Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti

3.
Činnosti v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi

a)
Odberové zariadenie

b)
Zberné nádoby na zhodnotenie hasiacich látok

c)
Detektor úniku látky

d)
Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti

4.
Zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia

a)
Odberové zariadenie

b)
Zberné nádoby na zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov

c)
Detektor úniku

d)
Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti

5.
Zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov

a)
Zberné nádoby na zhodnotenie rozpúšťadiel

b)
Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore