Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní 313/2010 účinný od 15.07.2010

Platnosť od: 08.07.2010
Účinnosť od: 15.07.2010
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Vodné hospodárstvo, Vodné toky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 313/2010 s účinnosťou od 15.07.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2010 ...

§ 1
Podklady na predbežné hodnotenie povodňového rizika
a)

súhrnné správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach vrátane informácií ...

b)

priebežné správy o povodňovej situácii,

c)

záznamy pozorovaní vodných stavov vo vodočetných staniciach a záznamy pozorovaní vodných stavov ...

d)

merania zrážok v zrážkomerných staniciach a údaje o vodnej hodnote snehu v obdobiach pred povodňami ...

e)

povodňové plány,

f)

Vodný plán Slovenska a plány manažmentu povodí,

g)

záverečné správy skončených vedecko-technických projektov, výskumných úloh, štúdií a hydrogeologických ...

h)

regionálne scenáre klimatickej zmeny pre Slovensko a národné správy Slovenskej republiky o zmene ...

i)

projekty pozemkových úprav,

j)

územné plány regiónov, obcí a zón,

k)

programy starostlivosti o lesy,

l)

materiály a dokumenty podľa § 5 ods. 2 zákona,

m)

dokumentácia výpočtov prielomových vĺn z vodných stavieb I. a II. kategórie a faktory rizík ...

n)

iné materiály a dokumenty, ktoré môžu prispieť k objektivizácii predbežného hodnotenia povodňového ...

§ 2
Potenciálne významné povodňové riziko
(1)

Povodňové riziko sa považuje za potenciálne významné v geografických oblastiach, v ktorých povodeň ...

(2)

Povodňové riziko v neobývaných alebo v riedko obývaných oblastiach, v oblastiach s obmedzenou ...

§ 3
Pravdepodobný výskyt potenciálne významného povodňového rizika
a)

sa v predpokladanom rozsahu záplavy spôsobenej povodňou so strednou pravdepodobnosťou výskytu podľa ...

1.

bytové domy a ostatné budovy na bývanie,

2.

nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,

3.

budovy pre školstvo, vzdelávanie, výskum, administratívu, správu, riadenie, obchod, služby, kultúru, ...

4.

nápravné zariadenia a vojenské objekty,

5.

priemyselné budovy, poľnohospodárske budovy, hangáre, depá, garáže, sklady, nádrže a silá ...

6.

inžinierske stavby regionálneho a väčšieho významu,

7.

pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny,1)

8.

areály s hospodárskymi činnosťami, v ktorých môže pri zaplavení dôjsť k znečisteniu vody ...

b)

prietoková kapacita koryta, účinok ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií sú menšie ...

1.

raz za 100 rokov pri súvislej bytovej zástavbe, pamiatkových rezerváciách, pamiatkových zónach ...

2.

raz za 50 rokov pri rozptýlenej bytovej zástavbe, areáloch s hospodárskymi činnosťami regionálneho ...

3.

raz za 10 rokov pri areáloch s hospodárskymi činnosťami lokálneho významu.

§ 4
Predbežné hodnotenie povodňového rizika
(1)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov vyhotovuje predbežné hodnotenie povodňového ...

(2)

Obsah predbežného hodnotenia povodňového rizika je uvedený v prílohe č. 1.

(3)

Správca drobného vodného toku odovzdáva opisy povodní podľa § 5 ods. 4 zákona správcovi vodohospodársky ...

(4)

Mapy správneho územia povodia, hodnoteného čiastkového povodia a jeho jednotlivých častí, ktoré ...

§ 5
Prehodnotenie a aktualizácia predbežného hodnotenia povodňového rizika
(1)

Prehodnotením predbežného hodnotenia povodňového rizika sa zisťuje, či v období od dokončenia ...

(2)

Za zmenu potenciálne významného povodňového rizika alebo pravdepodobnosti jeho výskytu v období ...

a)

výskyt povodne, ktorá ohrozila zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo alebo hospodársku ...

b)

zväčšenie hodnoty odhadnutého maximálneho prietoku povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu ...

c)

zmeny využívania krajiny, ktoré podstatne ovplyvnili charakter povrchového odtoku alebo jeho trasy, ...

d)

urbanistické zmeny na trasách postupu povodní a zmeny územných plánov regiónov, obcí a zón,

e)

realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 ods. 2 písm. a) až e) ...

(3)

Zmeny potenciálneho významu povodňového rizika alebo pravdepodobnosti jeho výskytu uvedené v odseku ...

§ 6
Transpozičné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 7
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2010.

Jozef Medveď v. r.

Poznámky

  • 1)  § 16 a 17 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
  • 2)  Príloha č. 1 k zákonu č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore