Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov 31/2019 účinný od 15.02.2019


Platnosť od: 08.02.2019
Účinnosť od: 15.02.2019
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov 31/2019 účinný od 15.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 31/2019 s účinnosťou od 15.02.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 9 zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom ...

§ 1
Podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov
(1)

Oprávnené náklady na činnosti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie zahŕňajú ...

a)
vyraďovanie jadrového zariadenia, a to na
1.
činnosti prípravy vyraďovania vrátane vyhotovenia dokumentácie,
2.
dodatočné činnosti na uzavretie s dozorom alebo uloženie na mieste,
3.
demontážne činnosti v kontrolovanom pásme,
4.
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania jadrového zariadenia vrátane prepravy,
5.
podporné činnosti vyraďovania jadrového zariadenia,
6.
konvenčnú demontáž prevádzkových súborov a demoláciu stavieb,
7.
riadenie a podporu riadenia projektu,
8.
činnosti súvisiaceho výskumu a vývoja,
9.
iné činnosti bezprostredne súvisiace s vyraďovaním jadrového zariadenia,
b)
dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva vrátane zabezpečenia skladovacích kapacít a ...
c)
ukladanie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva v úložisku, a to na
1.
činnosti na podporu vyhľadávania a výber lokality úložiska,
2.
geologický prieskum,
3.
prípravu a projektovanie úložiska,
4.
kúpu pozemkov na umiestnenie úložiska,
5.
výstavbu a rozšírenie kapacít úložiska,
6.
uvádzanie úložiska do prevádzky,
7.
prevádzku úložiska vrátane prepravy rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva na ...
8.
uzatvorenie úložiska vrátane monitorovania lokality,
9.
výskum a vývoj súvisiaci s úložiskom,
10.
podporu zapojenia verejnosti do súvisiacich rozhodovacích procesov,
11.
činnosti na zabezpečenie komunikácie s verejnosťou,
12.
činnosti na zabezpečenie ekonomickej stimulácie obcí dotknutých výberom lokality úložiska,
13.
činnosti na zmiernenie záťaží vyvolaných vykonávaním činností podľa tohto písmena,
d)
inštitucionálnu kontrolu úložísk.
(2)

Oprávnené náklady na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi ...

a)
dohľadanie,
b)
prepravu,
c)
bezpečné odovzdanie,
d)
skladovanie,
e)
prípravu na vrátenie,
f)
úpravu na ukladanie,
g)
ukladanie,
h)
súvisiaci výskum a vývoj.
(3)

Náklady podľa odsekov 1 a 2 na externé výkony poskytované dodaním tovaru, uskutočnením prác ...

(4)

Náklady podľa odsekov 1 a 2 na vlastné výkony prijímateľa finančných prostriedkov jadrového ...

a)
nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane prepravy,
b)
nakladania s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu, ...
c)
nakladania s vyhoretým jadrovým palivom až po jeho finálne uloženie vrátane prepravy,
d)
riadenia projektov a podpory vyraďovania,
e)
nákladov pokrývajúcich činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou investičných projektov.
(5)

Oprávnenými nákladmi nie sú

a)
náklady podľa § 12 ods. 3 zákona,
b)
odpisy dlhodobého hmotného majetku, ktorého obstaranie je financované z iných zdrojov ako zo zdrojov ...
c)
náklady sankčného charakteru,
d)
náklady, ktoré nie sú daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,1)
e)
výdavky na vyplácané podiely na zisku vrátane podielov na zisku členov štatutárneho orgánu a ...
f)
odmeny za výkon funkcie členov štatutárneho orgánu a ďalších orgánov právnickej osoby, ktorí ...
g)
poistné členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu ...
h)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,2)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,3)
j)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch a kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve a ...
k)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
l)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ...
m)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,5) ...
n)
straty z derivátových operácií,
o)
náklady na tvorbu sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,6)
p)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,7)
q)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad.8)
§ 2
Pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového ...
(1)

Ceny vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu na príslušný kalendárny ...

(2)

Fakturácia vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu sa vykonáva ...

§ 3
Štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov
(1)

Cenová kalkulácia zahŕňa oprávnené náklady v členení na

a)
spotrebované nákupy,
b)
služby,
c)
osobné náklady,
d)
dane a poplatky,
e)
iné náklady na hospodársku činnosť,
f)
odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku,
g)
finančné náklady,
h)
vnútropodnikové náklady.
(2)

Cenová kalkulácia nezahŕňa

a)
ziskovú prirážku,
b)
náklady, ktoré nie sú oprávnenými nákladmi podľa § 1 ods. 5.
(3)

Súčasťou cenovej kalkulácie na príslušný kalendárny rok je odôvodnenie cenovej kalkulácie ...

(4)

Súčasťou cenových kalkulácií na príslušný kalendárny rok je príloha, ktorou je čestné vyhlásenie ...

a)
skutočnej výšky nákladov vynaložených v predchádzajúcich rokoch,
b)
alokačných koeficientov platných v príslušnom kalendárnom roku,
c)
tokov rádioaktívnych odpadov schválených na príslušný kalendárny rok,
d)
obchodného plánu a finančného rozpočtu prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu ...
e)
schváleného strednodobého obchodného plánu a strednodobého finančného rozpočtu prijímateľa ...
§ 4
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2019.

Peter Žiga v. r.

Poznámky

  • 1)  § 19 až 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
  • 3)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
  • 4)  § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie ...
  • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení ...
  • 7)  § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
  • 8)  § 59 ods. 13 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore