Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70814
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o udalostiach na jadrových zariadeniach 31/2000 účinný od 15.02.2000 do 30.11.2004


Platnosť od: 08.02.2000
Účinnosť od: 15.02.2000
Účinnosť do: 30.11.2004
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány, Ochrana životného prostredia, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o udalostiach na jadrových zariadeniach 31/2000 účinný od 15.02.2000 do 30.11.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 31/2000 s účinnosťou od 15.02.2000

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

o udalostiach na jadrových zariadeniach

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") podľa § 24 ods. 7 zákona č. ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnejšiu úpravu kategorizácie udalostí na jadrových zariadeniach ...

§ 2
(1)

Do kategórie porúch2) patrí najmä

a)

zmena výkonu jadrového reaktora vyvolaná technickým nedostatkom zariadenia, nesprávnou činnosťou ...

b)

chybná manipulácia s palivovou kazetou, absorbátorom, tieniacou kazetou alebo s kontajnerom s čerstvým ...

c)

výskyt cudzieho predmetu v primárnom okruhu,

d)

samočinná aktivácia niektorého z bezpečnostných systémov3) okrem jeho plánovaných skúšok,

e)

zlyhanie niektorého z bezpečnostných systémov pri plánovaných skúškach,

f)

strata alebo narušenie prirodzenej cirkulácie primárneho chladiva,

g)

vznik rizika úniku rádioaktívnych látok,

h)

požiar v priestoroch a na území jadrového zariadenia,

i)

zemetrasenie registrované na území jadrového zariadenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti,

j)

strata, odcudzenie alebo iné nekontrolované premiestnenie jadrového materiálu, rádioaktívneho ...

k)

nepovolený prechod cez ochranné bariéry systému fyzickej ochrany alebo pokus o takýto prechod,

l)

vznik jadrovo nebezpečnej situácie na odstavenom reaktore,

m)

nedostatky a chyby zistené pri prevádzke, údržbe alebo kontrolách jadrového zariadenia, ktoré ...

n)

povodeň, výbuch alebo iná mimoriadna udalosť v priestoroch a na území jadrového zariadenia.

(2)

Do kategórie nehôd4) patria najmä

a)

udalosti kategórie porúch podľa odseku 1, ak vyvolali

1.

nezávažné poškodenie jadrového zariadenia, ktoré nevyvolalo zlyhanie bezpečnostného systému, ...

2.

poškodenie alebo možnosť poškodenia zdravia zamestnancov prevádzkovateľa alebo osôb zdržujúcich ...

3.

únik rádioaktívnych látok v priestoroch a na území jadrového zariadenia,

4.

kontamináciu alebo ožiarenie osôb,

b)

narušenie limitov a podmienok bezpečnej prevádzky (ďalej len „limity a podmienky"),

c)

automatické odstavenie jadrového zariadenia z prevádzky v dôsledku jeho poškodenia alebo narušenia ...

d)

vynútené odstavenie jadrového zariadenia z prevádzky na opravu z dôvodu jeho poškodenia,

e)

únik rádioaktívnych látok v priestoroch a na území jadrového zariadenia, ktorý prekročil ustanovené ...

f)

kontaminácia alebo ožiarenie zamestnancov prevádzkovateľa alebo osôb zdržujúcich sa v jadrovom ...

g)

poškodenie zdravia vrátane smrti zamestnancov prevádzkovateľa alebo osôb zdržujúcich sa v jadrovom ...

(3)

Do kategórie havárií5) patrí najmä

a)

závažné poškodenie jadrového zariadenia, ktoré vyvolalo narušenie alebo stratu pôsobnosti niektorej ...

b)

akútne poškodenie zdravia vrátane smrti zamestnancov prevádzkovateľa alebo osôb zdržujúcich ...

c)

únik rádioaktívnych látok do životného prostredia, ktorý môže spôsobiť ožiarenie obyvateľov ...

§ 3
(1)

Poruchy ohlasuje prevádzkovateľ úradu sumárne mesačne do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho ...

(2)

Písomná správa o poruche obsahuje najmä

a)

názov, evidenčné číslo a dátum vzniku poruchy,

b)

identifikáciu jadrového zariadenia,

c)

opis priebehu poruchy,

d)

príčiny vzniku poruchy,

e)

vplyv poruchy na jadrovú bezpečnosť,

f)

stupeň hodnotenia podľa medzinárodnej stupnice na hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach ...

g)

prijaté nápravné opatrenia.

(3)

Výskyt nehody alebo havárie prevádzkovateľ ohlasuje úradu bezodkladne, najneskôr do 30 minút ...

(4)

Predbežná písomná správa o nehode alebo havárii obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje prevádzkovateľa,

b)

identifikáciu jadrového zariadenia, číslo bloku, dátum a čas vzniku nehody alebo havárie, jej ...

c)

opis stavu jadrového zariadenia pred nehodou alebo haváriou, ako je prevádzkový režim, prebiehajúce ...

d)

spôsob jej zistenia,

e)

jej stručný opis,

f)

príčiny jej vzniku,

g)

opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii,

h)

odôvodnenie stupňa INES,

i)

predpokladané následky nehody alebo havárie.

(5)

Konečnú písomnú správu o nehode alebo havárii prevádzkovateľ predloží úradu do 30 dní od ...

(6)

Konečná písomná správa o nehode alebo havárii obsahuje údaje podľa odseku 4 alebo ich spresnenie ...

a)

podrobný opis nehody alebo havárie, ktorý obsahuje

1.

časovú postupnosť jej vývoja, automatickú alebo ručnú aktiváciu ochrán, aktiváciu bezpečnostných ...

2.

vyhodnotenie systémov a zariadení súvisiacich s nehodou alebo haváriou, ich funkciu, chyby a ich ...

3.

následky nehody alebo havárie a jej vplyv na okolie, na jadrové zariadenie, na zamestnancov prevádzkovateľa ...

4.

priebehy parametrov,

5.

stanoviská odborných útvarov prevádzkovateľa, prípadne iných osôb,

6.

výpovede obslužného personálu,

b)

bezpečnostné hodnotenie, ktoré obsahuje

1.

hĺbkovú analýzu nehody alebo havárie,

2.

vyhodnotenie narušenia ochrany do hĺbky,

3.

závery z hodnotenia,

c)

určenie priamych príčin a koreňových príčin nehody alebo havárie,

d)

nápravné opatrenia, ktoré obsahujú

1.

krátkodobé i dlhodobé nápravné opatrenia,

2.

opatrenia na zabránenie opakovaniu nehody alebo havárie vrátane opatrení na zabránenie jej opakovaniu ...

e)

hodnotenie stupňom INES a jeho odôvodnenie.

§ 4
(1)

Zisťovanie príčin udalostí sa vykonáva najmä

a)

rozborom technického stavu jadrového zariadenia pred vznikom udalosti vrátane zisťovania stavu pravidelnej ...

b)

rozborom správnosti a úplnosti prevádzkovej dokumentácie a jej pravidelnej aktualizácie,

c)

komplexným hodnotením vplyvu ľudského činiteľa na vznik a priebeh udalosti.

(2)

Výsledkom zisťovania je určenie príčin udalostí a v nadväznosti na to určenie opatrení na zabránenie ...

§ 5
(1)

O nehode, havárii a o dopravnej nehode sa informuje verejnosť na základe stupňa INES takto:

a)

stupeň INES 2 a 3 bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od jej zistenia,

b)

stupeň INES 4 až 7 bezodkladne, najneskôr do 30 minút od jej zistenia.

(2)

Informáciu podáva osoba na tento účel určená prevádzkovateľom alebo prepravcom.

(3)

Informácia obsahuje údaje uvedené v osobitnom predpise7) s uvedením najmä stručného, zrozumiteľného ...

(4)

Informáciu s obsahom podľa odseku 3 a v lehotách podľa odseku 1 poskytne prevádzkovateľ alebo ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2000.

Miroslav Lipár v. r.

Poznámky

  • 1)  § 24 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení ...
  • 2)  § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 130/1998 Z. z.
  • 3)  § 2 ods. 13 vyhlášky Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu č. 436/1990 Zb. o zabezpečení ...
  • 4)  § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 130/1998 Z. z.
  • 5)  § 24 ods. 2 písm. c) zákona č. 130/1998 Z. z.
  • 6)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom ...
  • 7)  § 10 ods. 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore