Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej hospodárskej evidencii 31/1999 účinný od 01.03.1999


Platnosť od: 27.02.1999
Účinnosť od: 01.03.1999
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 31/1999 s účinnosťou od 01.03.1999

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

o lesnej hospodárskej evidencii

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 písm. ...

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

V lesnej hospodárskej evidencii (ďalej len „evidencia“) sa číselne, slovne i graficky zaznamenávajú ...

(2)

Evidenciu tvoria prehľady výsledkov hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov (ďalej len ...

(3)

Evidencia poskytuje informácie o plnení plánovaných hospodárskych opatrení, o realizácii neplánovaných ...

§ 2
Predmet evidencie
(1)

Evidencia sa vedie priebežne o jednotkách priestorového rozdelenia lesa a o kategóriách lesa. Základnou ...

(2)

Evidenčnou jednotkou na vedenie evidencie je aj pozemok vyhlásený rozhodnutím okresného úradu ...

(3)

Evidencia o ťažbe dreva, o zalesňovaní a o pestovnej činnosti sa vedie samostatne.

§ 3
Evidencia ťažby dreva
(1)

V evidencii sa uvádza ťažba dreva (ďalej len „ťažba“) podľa drevín uvedených v prílohe ...

(2)

Ťažba sa v evidencii označuje skratkou:

a) Obnovná ťažba (spolu) O b) Obnovná úmyselná ťažba OÚ c) Výchovná ťažba (spolu) ...

(3)

V evidencii obnovnej úmyselnej ťažby sa uvádza každá úmyselná ťažba vrátane ťažby porastových ...

(4)

V evidencii obnovnej úmyselnej ťažby sa uvádza forma hospodárskeho spôsobu skratkou:

a) Maloplošná podrastová MP b) Veľkoplošná podrastová VP c) Výberková skupinová SV d) ...

(5)

V evidencii výchovnej úmyselnej ťažby sa uvádza každá výchovná ťažba vrátane objemu dreva ...

(6)

Náhodná ťažba sa podľa veku porastu v evidencii uvádza ako ťažba

a)

v rubných porastoch, ktorých vek sa rovná veku začatia obnovy alebo je vyšší,2)

b)

v predrubných porastoch, ktorých vek je nižší ako vek začatia obnovy.

(7)

V evidencii náhodnej ťažby sa príčina jej vzniku označuje skratkou škodlivého činiteľa:

a) Vietor VT b) Sneh SN c) Námraza NA d) Sucho SU e) Imisie IM f) Požiar PO g) Podkôrny ...

(8)

V predrubných porastoch s vekom nad 50 rokov sa po vykonaní náhodnej ťažby na plánom predpísanej ...

(9)

Objem dreva vyťažený pri sprístupnení porastu a pri rozčlenení na pracovné polia približovacími ...

(10)

V evidencii mimoriadnej ťažby sa okrem údajov o ploche odlesnenia a objeme vyťaženého dreva zaznamenáva ...

(11)

Odcudzený objem dreva v poraste sa eviduje ako náhodná ťažba podľa povahy jej následkov a veku ...

§ 4
Evidencia plochy po ťažbe dreva
(1)

V obnovnej úmyselnej ťažbe, náhodnej ťažbe v rubných porastoch, náhodnej ťažbe v predrubných ...

(2)

Ťažbová plocha sa eviduje

a)

na základe zmerania skutočne vyťaženej plochy v bezetážových porastoch, ak ide o obnovnú úmyselnú ...

b)

na základe výpočtu, ak ide o obnovnú úmyselnú ťažbu vykonanú podrastovým alebo výberkovým ...

(3)

Ťažbová plocha v rámci jednotky podľa odseku 2 písm. b) sa zaeviduje ako súčet ťažbových ...

(4)

Ak po ťažbe zvyškov materského porastu vznikla zalesňovacia povinnosť, ťažbová plocha sa eviduje ...

(5)

Pri výchovnej úmyselnej ťažbe, výchovnej úmyselnej ťažbe odvodenej a po náhodnej ťažbe podľa ...

§ 5
Evidencia plochy na zalesnenie
(1)

Plocha na zalesnenie sa eviduje v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta v členení podľa ...

a)

z ťažby, čo je plocha odkrytá ťažbou, ktorú treba zalesniť,

b)

z neúspešného zalesňovania,

c)

zo zmien v evidencii pôdy,

d)

zo živelných pohrôm, ako je povodeň, požiar, lavína a zosuv pôdy.

(2)

Zalesňovacia úloha z ťažby sa určí a zaeviduje na základe

a)

priameho zmerania po vykonaní obnovnej úmyselnej ťažby na ploche, na ktorej bol úplne odstránený ...

b)

vypočítanej ťažbovej plochy podľa § 4 ods. 3 pri realizácii podrastového a výberkového hospodárskeho ...

(3)

Pri podrastovom a výberkovom hospodárskom spôsobe sa zaeviduje zalesňovacia úloha vyplývajúca ...

(4)

Plocha, ktorá bola vopred podsadená alebo sa na nej zaevidovalo prirodzené zmladenie, sa do zalesňovacej ...

(5)

Plocha na zalesňovanie, ktorá vznikne z neúspešného zalesňovania, zo zmien v evidencii pôdy a ...

§ 6
Evidencia zalesňovania a prirodzeného zmladenia
(1)

Zalesňovanie a prirodzené zmladenie sa eviduje podľa drevín uvedených v prílohe č. 1 v hektároch ...

(2)

Podľa návratu na plochu sa zalesnenie eviduje ako

a)

prvé zalesňovanie, ak sa na ploche uskutočňuje sadba, podsadba, sejba, podsejba alebo sa prvýkrát ...

b)

opakované zalesňovanie, ak sa sadba, podsadba, sejba, podsejba uskutočňuje, prípadne prirodzené ...

(3)

Prvé zalesňovanie sa eviduje na

a)

holine, ktorá vznikla vykonaním obnovnej úmyselnej ťažby,

b)

holine, ktorá vznikla po vykonaní náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch,

c)

produktívnej holine, ktorá vznikla po vykonaní náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch, ...

d)

ploche lesného porastu porastenej inými drevinami, ako sú uvedené v obnovnom alebo cieľovom zastúpení ...

e)

ploche, ktorá vznikla zničením alebo uhynutím mladého lesného porastu pôsobením živelnej pohromy, ...

f)

súvislej ploche mladého lesného porastu, ktorá vznikla uhynutím v dôsledku príčin uvedených ...

g)

ploche porastenej krovinami,

h)

ploche, ktorá vznikla zničením alebo uhynutím mladého lesného porastu v dôsledku príčin uvedených ...

i)

pozemku vyhlásenom rozhodnutím okresného úradu za lesný pozemok.1)

(4)

Zalesnenie sa eviduje podľa spôsobu skratkou:

a) Sadba SA b) Podsadba PSA c) Sejba SE d) Podsejba PSE e) Prirodzené zmladenie PZ

(5)

Prirodzené zmladenie ako spôsob zalesnenia sa eviduje vtedy, keď ho tvoria najmenej dvojročné pevne ...

(6)

Prirodzené zmladenie sa zaeviduje vždy, ak

a)

sa nachádza na ploche po skončení obnovnej ťažby,

b)

vznikne na ploche pod ochranou materského porastu v porastoch o desať rokov mladších, ako je vek ...

(7)

Pri evidencii plochy opakovaného zalesnenia sa eviduje príčina opakovaného zalesňovania skratkou: ...

a) Ťažba a približovanie TP b) Pasenie PÁ c) Imisie IM d) Nevhodný čas a spôsob zalesnenia ...

(8)

Plocha na zalesnenie v porastoch, ktorých vek presiahol lehotu na zabezpečenie porastu, sa eviduje, ...

§ 7
Evidencia pestovnej činnosti
(1)

V pestovnej činnosti sa eviduje vykonanie týchto činností:

a)

prerezávka vrátane čistky,

b)

príprava pôdy na umelú obnovu,

c)

príprava pôdy na prirodzenú obnovu,

d)

ochrana kultúr proti burine,

e)

ochrana kultúr proti zveri,

f)

oplocovanie proti paseniu,

g)

oplocovanie proti zveri,

h)

plecí rub a výsek krov.

(2)

Činnosti uvedené v odseku 1 okrem písmena f) sa evidujú v hektároch s presnosťou na dve desatinné ...

§ 8
Podklady na vedenie evidencie
(1)

Užívateľ lesa a odborný lesný hospodár vedú na priebežné sledovanie a evidovanie vykonávaných ...

(2)

Prvotné doklady uchováva užívateľ lesa aj po skončení platnosti plánu až do vykonania kontroly ...

§ 9
Evidenčné výkazy
(1)

Evidenčné výkazy sú:

a)

L 141

Bilancia zalesňovacích povinností podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa, ktorej vzor je ...

b)

L 142A

Porastová evidencia ťažieb, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3.

c)

L 142B

Porastová evidencia zalesnenia, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4.

d)

L 142C

Porastová evidencia pestovnej činnosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5.

e)

L 143

Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. ...

f)

L 144

Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.

g)

L 146

Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa za rok ..... ...

(2)

Porastová evidencia ťažieb, porastová evidencia zalesnenia a porastová evidencia pestovnej činnosti ...

a)

zakladajú pre najnižšiu jednotku priestorového rozdelenia lesa,

b)

vedú mesačne alebo po vykonaní príslušnej činnosti,

c)

uzatvárajú ročne.

(3)

Ak sa mesačná evidencia vedie na magnetickom médiu, porastové evidencie sa vedú len sumárnym riadkom ...

(4)

Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa slúži na evidovanie hospodárskych opatrení ...

(5)

Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie vychádza z evidencie úhrnných ročných výsledkov ...

(6)

Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa za rok vychádza ...

§ 10
Grafická evidencia
(1)

V grafickej evidencii sa zakresľuje plocha vykonanej obnovnej úmyselnej ťažby, náhodnej ťažby ...

(2)

Grafická evidencia sa vedie priebežne na obrysovej mape alebo na magnetickom médiu v mierke, ktorá ...

(3)

V grafickej evidencii sa plocha východísk obnovnej úmyselnej ťažby zakresľuje značkou použitého ...

(4)

Náhodná ťažba v rubných a predrubných porastoch jednotlivo roztrúsená po poraste, po ktorej ...

(5)

Ak sa zmení užívateľ lesa počas platnosti plánu, v grafickej evidencii pokračuje nový užívateľ. ...

§ 11
Zásady vedenia a zabezpečenia evidencie
(1)

Pri zmene užívateľa lesa počas platnosti plánu doterajší užívateľ lesa odovzdá novému užívateľovi ...

(2)

Ak sa počas platnosti plánu zmení užívateľ lesa na časti jednotky, odborní lesní hospodári ...

(3)

Pri vedení evidencie pomocou výpočtovej techniky užívateľ lesa zabezpečuje zhodnosť zaznamenávaných ...

(4)

Vedenie evidencie pomocou výpočtovej techniky zabezpečí užívateľ lesa tak, aby porucha technického ...

(5)

Evidenčné výkazy a grafická evidencia sa trvale uchovávajú.

§ 12
Časová postupnosť vedenia evidencie a termíny predkladania výsledkov evidencie
(1)

Údaje z prvotných dokladov podľa jednotiek a činností sa zaznamenajú mesačne do porastových ...

(2)

Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa sa uzavrie samostatne v rámci kategórií ...

(3)

Po skončení platnosti plánu sa údaje v porastových evidenciách a v evidencii úhrnných ročných ...

(4)

Bilancia zalesňovacích povinností podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa sa vyhotovuje každoročne ...

(5)

Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa za rok sa ...

(6)

Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie za rok a za územie, pre ktoré bol vyhotovený plán, ...

(7)

Po overení výkazov uvedených v odsekoch 5 a 6 okresným úradom sa výkazy predkladajú organizácii ...

§ 13
Prechodné a záverečné ustanovenie

Lesná hospodárska evidencia vedená do účinnosti tejto vyhlášky sa uchováva.

§ 14
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1999.

Pavel Koncoš v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 9 ods. 11 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore