Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole 306/2008 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 09.08.2008
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Predškolská výchova

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 306/2008 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 438/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

o materskej škole

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ...

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsoboch organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti ...

§ 2 - Spôsob organizácie výchovy a vzdelávania
(1)

Materská škola s poldennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie spravidla päť hodín ...

(2)

Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom spravidla ...

(3)

V materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním čas prevádzky určuje riaditeľ po prerokovaní so ...

(4)

Pri rozhodovaní o zriadení a zrušení zriaďovateľ musí zohľadniť potrebu zákonných zástupcov umiestniť ...

§ 3 - Prijímanie detí do materskej školy
(1)

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca ...

(2)

Do špeciálnej triedy materskej školy sa prijímajú deti spravidla s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia ...

(3)

Rozsah výchovy a vzdelávania dieťaťa v materskej škole pri zdravotníckom zariadení určí riaditeľ po ...

§ 4 - Organizácia materskej školy
(1)

Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho ...

(2)

Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú ...

(3)

V triede s deťmi nadanými v športe s celodennou výchovou a vzdelávaním pracujú striedavo dvaja učitelia ...

(4)

V triede, v ktorej sa deti učia cudzí jazyk, pracujú učitelia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady ...

(5)

V materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť. ...

§ 5 - Riadenie materskej školy
(1)

Materskú školu riadi riaditeľ. Ak má materská škola štyri a viac tried, možno v nej zriadiť funkciu ...

(2)

Na vykonávanie hospodársko-administratívnych prác v materskej škole možno zamestnať samostatného zamestnanca. ...

(3)

Riaditeľ vytvára podmienky aj na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

(4)

Riaditeľ utvára podmienky na pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej školy.

§ 6 - Poradné orgány riaditeľa
(1)

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej ...

(2)

Metodické združenie je poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-didaktické otázky výchovno-vzdelávacej ...

§ 7 - Bezpečnosť a ochrana zdravia
(1)

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ.

(2)

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia ...

(3)

V triede s poldennou výchovou a vzdelávaním zabezpečuje predprimárne vzdelávanie jeden učiteľ. V triede ...

(4)

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 ...

(5)

Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom ...

(6)

Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré ...

a)
na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
b)
na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
c)
pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
d)
v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu,3)
e)
na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej ...
(7)

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný ...

(8)

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa ...

(9)

Výlet alebo exkurzia sa organizuje najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické ...

§ 8 - Triedny učiteľ
(1)

Riaditeľ školy určí pre každú triedu v materskej škole triedneho učiteľa.

(2)

Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej ...

(3)

Ak je triedny učiteľ neprítomný dlhšie ako 30 dní, riaditeľ ustanoví na jeho zastupovanie iného pedagogického ...

§ 9 - Dokumentácia materskej školy
(1)

V materských školách sa podľa § 11 zákona vedie pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia súvisiaca ...

(2)

Triedna kniha a osobný spis dieťaťa sa vedú na schválených tlačivách.

(3)

Pedagogická dokumentácia sa vypĺňa tak, aby ju nebolo možné meniť. V pedagogickej dokumentácii a v ďalšej ...

(4)

Ďalšiu dokumentáciu materskej školy tvorí aj

a)
zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
b)
zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,
c)
plán kontroly výchovno-vzdelávacej činnosti,
d)
denný poriadok,
e)
záznam z pedagogickej diagnostiky,
f)
dokumentácia o aktivitách podľa § 28 ods. 16 zákona.
§ 10 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.

Ján Mikolaj v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných ...
  • 2)  § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o ...
  • 3)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode.
  • 3a)  § 5 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore