Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na nápoje 30/2014 účinný od 01.06.2016


Platnosť od: 15.02.2014
Účinnosť od: 01.06.2016
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 30/2014 s účinnosťou od 01.06.2016 na základe 158/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o požiadavkách na nápoje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na výrobu, manipuláciu a umiestňovanie na trh piva, výrobu a označovanie ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

pivom nízkoalkoholický penivý nápoj vyrobený z vody, sladu alebo sladu a jeho náhrad, chmeľu alebo jeho ...

b)

extraktom v pôvodnej mladine množstvo extraktívnych látok, ktorých množstvo sa uvádza v hmotnostných ...

c)

chmeľom sušené hlávky chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.),

d)

náhradami sladu suroviny, ktoré nahrádzajú slad,1)

e)

ovocným vínom nápoj vyrobený alkoholovým kvasením upravenej ovocnej šťavy,

f)

ciderom nápoj vyrobený alkoholovým kvasením upravenej jablkovej šťavy,

g)

perrym nápoj vyrobený alkoholovým kvasením upravenej hruškovej šťavy,

h)

sladovým vínom nápoj vyrobený prekvasením sladiny,

i)

medovinou nápoj vyrobený alkoholovým kvasením včelieho medu rozriedeného vodou,

j)

sladinou nechmelený vodný výluh sladu pripravený postupom pre výrobu piva,

k)

miešaným nápojom nápoj pripravený zmiešaním najmenej dvoch nápojov, ktorý možno sýtiť oxidom uhličitým. ...

§ 3
Požiadavky na pivo
(1)

Vôňa a chuť piva musí byť sladová a chmeľová s jemnou až výraznou horkosťou, rezkosťou a plnosťou podľa ...

(2)

Množstvo extraktu v pôvodnej mladine môže byť o 0,3 % hmot. nižšie, ako je uvedené na označení piva, ...

(3)

Extraktívne látky piva sa musia prekvasiť najmenej na 50 %, a ak ide o tmavé pivo, na 45 %; nižšie prekvasenie ...

(4)

Suroviny na výrobu piva sú voda určená na ľudskú spotrebu, slad a chmeľ.

(5)

Slad možno do 30 % hmot. celkového extraktu pôvodnej mladiny nahradiť náhradami sladu, ktorými sú:

a)
cukorné náhrady sladu
1.
sacharóza,
2.
invertný cukor,
3.
dextróza,
4.
fruktóza,
5.
glukózový sirup,
b)
škrobnaté náhrady sladu
1.
jačmeň,
2.
pšenica,
3.
kukurica,
4.
ryža,
5.
transformované formy náhrad uvedených v bodoch 1 až 4.
(6)

Chmeľ možno čiastočne alebo úplne nahradiť jeho upravenou formou; upravenou formou chmeľu je lisovaný ...

(7)

Okrem prídavných látok a technologických pomocných látok podľa osobitného predpisu2) možno pri výrobe ...

a)
kyselinu trihydrogénfosforečnú na úpravu pH v najvyššom prípustnom množstve 600 mg/kg,
b)
filtračnú kremelinu,
c)
filtračný perlit.
(8)

Pri výrobe piva sa

a)
musí sladina vyrábať len zo sladu a náhrad sladu,
b)
na chmelenie piva musí používať len chmeľ alebo jeho upravené formy,
c)
skysnuté pivo nesmie neutralizovať,
d)
pivo farbí len cukrovým kulérom,
e)
nesmú pridávávať látky, ktoré zvyšujú extrakt pôvodnej mladiny, okrem tmavých pív,
f)
nesmie riediť pivo vodou okrem spracovania vysokostupňovej mladiny alebo nealkoholického piva,
g)
nesmie pridávať alkohol.
§ 4
Členenie a označovanie piva
(1)

Podľa spôsobu kvasenia sa pivo člení na

a)
zospodu kvasené pivo; zospodu kvaseným pivom je pivo vyrobené úplným alebo čiastočným kvasením mladiny ...
b)
zvrchu kvasené pivo; zvrchu kvaseným pivom je pivo vyrobené úplným alebo čiastočným kvasením mladiny ...
(2)

Podľa účelu použitia sa pivá členia na

a)
pivá bežných druhov,
b)
účelové pivá, ktoré sa členia na
1.
nealkoholické pivo; nealkoholickým pivom je pivo s obsahom alkoholu najviac 0,5 objemových percent (ďalej ...
2.
pivo so zníženým obsahom alkoholu; pivom so zníženým obsahom alkoholu je pivo obsahujúce najviac 1,2 ...
3.
ľahké pivo; ľahkým pivom je pivo obsahujúce najviac 130 kJ/100 ml využiteľnej energie,
4.
kvasinkové pivo; kvasinkovým pivom je pivo s jemným zákalom, ktorý je spôsobený zvýšeným množstvom pivovarských ...
5.
pšeničné pivo; pšeničným pivom je pivo vyrobené zo sladu a jeho náhrad, ktoré obsahujú viac ako 50 % ...
6.
ochutené pivo; ochuteným pivom je pivo vyrobené s prídavkom látok určených na aromatizáciu a potravinových ...
7.
iné špeciálne pivo.
(3)

Podľa farby sa pivo člení na

a)
svetlé pivo; farba svetlého piva je najviac 18 jednotiek intenzity farby piva European Brewery Convention ...
b)
polotmavé pivo; farba polotmavého piva je 19 jednotiek EBC až 39 jednotiek EBC,
c)
tmavé pivo; farba tmavého piva je 40 a viac jednotiek EBC.
(4)

Pivá bežných druhov sa podľa extraktu v pôvodnej mladine členia na

a)
pivá s extraktom v pôvodnej mladine do 11,6 % hmot., ktoré sa členia na
1.
konzumné pivá s extraktom v pôvodnej mladine do 9,6 % hmot.,
2.
výčapné pivá s extraktom v pôvodnej mladine do 10,6 % hmot.,
3.
výčapné ležiaky s extraktom v pôvodnej mladine do 11,6 % hmot.,
b)
ležiaky s extraktom v pôvodnej mladine od 11,7 % hmot. do 13,6 % hmot.,
c)
pivá s extraktom v pôvodnej mladine nad 13,7 % hmot., ktoré sa ďalej členia na
1.
špeciálne ležiaky s extraktom v pôvodnej mladine do 15,6 % hmot.,
2.
exkluzívne ležiaky s extraktom v pôvodnej mladine od 15,7 % hmot.,
3.
exkluzívne silné ležiaky a tmavé portery s extraktom v pôvodnej mladine nad 17,6 % hmot.
(5)

V označení piva sa musí uvádzať množstvo extraktu v pôvodnej mladine; to neplatí pre nealkoholické pivo, ...

(6)

V označení na obale sa uvádza skutočný obsah alkoholu v % obj.; pri nealkoholickom pive možno údaj o ...

(7)

Dátumom výroby piva je dátum plnenia piva do prepravného obalu alebo do spotrebiteľského obalu.

§ 5
Požiadavky na čapovanie piva
(1)

Pivo možno čapovať pomocou pretlaku bezpečného inertného plynu alebo vzduchu.

(2)

Po ukončení čapovania piva sa musí pivné potrubie prepláchnuť vodou určenou na ľudskú spotrebu tak, ...

(3)

Ak sa pivo čapuje pomocou pretlaku vzduchu, vzduch sa musí privádzať z vonkajšieho priestoru cez filter; ...

(4)

Pivo možno čapovať pri teplote od 7 oC do 12 oC, ak výrobca neurčí inak.

(5)

Výčapné zariadenia na čapovanie piva spolu s pivným potrubím sa musia udržiavať čisté a v stave, ktorý ...

a)
spĺňa hygienickú prevádzku zariadenia,3)
b)
neumožňuje mikrobiologickú kontamináciu piva, a tým jeho znehodnotenie,
c)
neohrozuje zdravie spotrebiteľa.
§ 6
Druhy ovocného vína a sladového vína
(1)

Druhy ovocných vín a sladových vín sú uvedené v prílohe.

(2)

Fyzikálne a chemické požiadavky na jednotlivé druhy ovocných vín a sladových vín, na cider, perry a ...

§ 7
Požiadavky na ovocné víno
(1)

Ovocné víno má mať vzhľad, vôňu, chuť a farbu šťavy príslušného druhu ovocia; farba ovocného vína môže ...

(2)

Hlavnou surovinou na výrobu ovocného vína musí byť

a)
čerstvá ovocná šťava,
b)
ovocná šťava konzervovaná teplom, oxidom uhličitým, oxidom siričitým alebo kyselinou sorbovou,
c)
ovocná šťava z ovocia predkonzervovaného oxidom siričitým alebo kyselinou sorbovou alebo
d)
ovocný koncentrát.
(3)

Pri výrobe ovocného vína možno k hlavnej surovine pridať

a)
sušené ovocie,
b)
cukry,
c)
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu,4)
d)
sladový výťažok alebo sladinu,
e)
potravinársku kyselinu citrónovú,
f)
potravinársku kyselinu vínnu,
g)
oxid uhličitý určený na potravinárske účely,
h)
karamel,
i)
vermútové korenie alebo jeho extrakt, alebo
j)
vodu určenú na ľudskú spotrebu.
(4)

Na výrobu ovocného vína suchého a polosladkého možno použiť šťavu z jedného alebo viacerých druhov ovocia. ...

(5)

Na výrobu ovocného vína značkového koreneného a dezertného možno používať ovocnú šťavu z jedného alebo ...

(6)

Hlavnou surovinou na výrobu cideru musí byť

a)
čerstvá jablková šťava,
b)
koncentrovaná jablková šťava alebo
c)
sušená jablková šťava.
(7)

Pri výrobe cideru možno k hlavnej surovine pridať

a)
najviac 25 % obj. hruškovej šťavy,
b)
cukry a sladidlá,5)
c)
potravinársku kyselinu citrónovú,
d)
potravinársku kyselinu vínnu,
e)
jablkovú arómu,
f)
oxid uhličitý určený na potravinárske účely alebo
g)
vodu určenú na ľudskú spotrebu.
(8)

Hlavnou surovinou na výrobu perry musí byť

a)
čerstvá hrušková šťava,
b)
koncentrovaná hrušková šťava alebo
c)
sušená hrušková šťava.
(9)

Pri výrobe perry možno k hlavnej surovine pridať

a)
najviac 25 % obj. jablkovej šťavy,
b)
cukry a sladidlá,5)
c)
potravinársku kyselinu citrónovú,
d)
potravinársku kyselinu vínnu,
e)
hruškovú arómu,
f)
oxid uhličitý určený na potravinárske účely alebo
g)
vodu určenú na ľudskú spotrebu.
(10)

Ovocné víno a sladové víno okrem ovocného dezertného vína a sladového dezertného vína možno vyrábať ...

(11)

V názve ovocného vína možno použiť označenie určitého druhu ovocia, len ak z uvedeného druhu ovocia ...

(12)

Cider možno ochutiť arómami, inými ako jablková, podľa osobitných predpisov,2) zložkami potravín s aromatickými ...

(13)

Perry možno ochutiť arómami, inými ako hrušková, podľa osobitných predpisov,2) zložkami potravín s aromatickými ...

§ 8
Požiadavky na sladové víno
(1)

Sladové víno musí mať vzhľad, vôňu, chuť a čírosť podľa príslušného druhu sladového vína.

(2)

Hlavnou surovinou na výrobu sladového vína musí byť

a)
slad alebo sladina,
b)
voda určená na ľudskú spotrebu.
(3)

Pri výrobe sladového vína možno k hlavnej surovine pridať

a)
cukor,
b)
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu,4)
c)
karamel alebo
d)
vermútové korenie, alebo jeho extrakt.
§ 9
Požiadavky na medovinu
(1)

Medovina musí mať farbu, chuť a vôňu po použitých zložkách.

(2)

Hlavnou surovinou na výrobu medoviny musí byť

a)
med,
b)
voda určená na ľudskú spotrebu.
(3)

Pri výrobe medoviny možno k hlavnej surovine pridať

a)
ovocné šťavy alebo ovocie, alebo
b)
bylinné extrakty a koreniny.
§ 10
Požiadavky na miešaný nápoj
(1)

Miešaný nápoj má organoleptické vlastnosti zodpovedajúce použitým surovinám.

(2)

Miešaný nápoj má menej ako 15 % obj. alkoholu.

(3)

Na výrobu miešaných nápojov možno používať

a)
nealkoholické nápoje a koncentráty na ich prípravu,
b)
pivo a nealkoholické pivo,
c)
víno hroznové, ovocné, sladové alebo medovinu,
d)
etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu4) a liehoviny,6)
e)
extrakty a maceráty,7)
f)
cukor, fruktózu, glukózový sirup, invertný cukor, sladidlá alebo med,
g)
vodu určenú na ľudskú spotrebu alebo
h)
prídavné látky podľa osobitného predpisu.2)
§ 11
Označovanie miešaných nápojov
(1)

Ak miešaný nápoj obsahuje viac ako 1,2 % obj. a menej ako 15 % obj. alkoholu, musí sa označiť ako miešaný ...

(2)

Ak miešaný nápoj obsahuje viac ako 0,5 % obj. a menej ako 1,2 % obj. alkoholu, musí sa označiť ako miešaný ...

(3)

Ak miešaný nápoj obsahuje menej ako 0,5 % obj. alkoholu, musí sa označiť ako miešaný nealkoholický nápoj. ...

(4)

V označení na obale sa uvádza skutočný obsah alkoholu v % obj.; pri miešanom nealkoholickom nápoji možno ...

§ 12
Prechodné ustanovenie

Nápoje, ktoré spĺňajú požiadavky podľa predpisov účinných do 31. marca 2014, možno umiestňovať na trh ...

§ 12a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2016

Nápoje označené do 31. mája 2016 podľa doterajšieho predpisu možno umiestňovať na trh až do vyčerpania ...

§ 13
(1)

Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na ...

(2)

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

§ 15
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 30/2014 Z. z.

  FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ POŽIADAVKY NA OVOCNÉ VÍNA, SLADOVÉ VÍNA, CIDER, PERRY A MEDOVINU

  Pretlak oxidu uhličitého (CO2) v sýtených ovocných vínach a v sýtených sladových vínach je najmenej ...

Poznámky

 • 1)  STN 56 6610 Slad.
 • 2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach ...
 • 3)  Príloha II kap. III druhý bod písm. c) a príloha II kap. V prvý bod písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 4)  Príloha I prvý bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, ...
 • 5)  Príloha II časť E nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 v platnom znení.
 • 6)  Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, ...
 • 7)  Čl. 3 ods. 2 písm. c) a d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra ...
 • 8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) 98/34/ES z 22 júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore