Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 30/2012 účinný od 01.03.2016


Platnosť od: 03.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2016
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Odpady, nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 30/2012 účinný od 01.03.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 30/2012 s účinnosťou od 01.03.2016 na základe 101/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi ...

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 8 a § 21 ods. 13 zákona ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na

a)

nakladanie s jadrovými materiálmi,

b)

nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,

c)

nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich tvorby,

d)

roztriedenie rádioaktívnych odpadov do tried,

e)

dovoz a vývoz rádioaktívnych odpadov,

f)

rozsah a obsah dokumentácie pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi,

g)

zariadenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

h)

evidenciu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.

§ 2
Všeobecné požiadavky na nakladanie s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým ...
(1)

Pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom sa rešpektujú ...

(2)

S jadrovými materiálmi sa nakladá tak, aby sa

a)
účinky ionizujúceho žiarenia na obsluhu, obyvateľstvo a životné prostredie udržovali na takej nízkej ...
b)
zabezpečila podkritickosť,
c)
zabezpečil odvod zostatkového tepla,
d)
množstvo a aktivita rádioaktívnych odpadov udržovali na takej nízkej úrovni, akú je možné rozumne dosiahnuť ...
(3)

S jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom sa má nakladať tak, aby ...

§ 3
Požiadavky na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi
(1)

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi od ich vzniku až do ich uloženia sa dokumentuje v sprievodnom liste ...

(2)

Charakterizácia rádioaktívnych odpadov je stanovenie ich fyzikálnych, chemických a rádiologických vlastností ...

(3)

V rozhodujúcich bodoch nakladania s rádioaktívnymi odpadmi držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. ...

(4)

Plynné výpuste a kvapalné výpuste sa pred ich uvedením do životného prostredia1) čistia od rádionuklidov ...

(5)

Pre splnenie povinností vyplývajúcich z § 20 ods. 9 zákona držiteľ povolenia stanoví harmonogram spracovania ...

§ 4
Požiadavky na zariadenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi
(1)

Bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi zabezpečuje držiteľ ...

a)
umožňovalo zhromažďovanie, skladovanie a manipuláciu s rádioaktívnymi odpadmi,
b)
bolo dobre prístupné a aby boli vytvorené podmienky na jeho dekontamináciu, kontrolu, údržbu a opravy, ...
c)
bolo konštruované tak, aby sa čo najviac zamedzilo jeho zanášaniu a aby prípadné usadeniny a nánosy ...
d)
bolo odolné proti mechanickému, tepelnému a koróznemu poškodeniu,
e)
bolo odolné proti účinkom požiaru alebo výbuchu, ak sa používa na rádioaktívne odpady obsahujúce horľavé ...
(2)

Na zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa vykonáva nepretržité alebo pravidelné meranie ...

(3)

Kvapalný rádioaktívny odpad sa v jadrovom zariadení premiestňuje potrubím. V obalovom súbore2) sa prepravuje, ...

(4)

Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d) zákona zodpovedá za všetky bezpečnostné aspekty jadrového ...

§ 5
Triedy rádioaktívnych odpadov

Rádioaktívne odpady sa podľa aktivity roztrieďujú do týchto tried:

a)

prechodné rádioaktívne odpady, ktorých aktivita počas skladovania vzhľadom na veľmi krátku dobu polpremeny ...

b)

veľmi nízkoaktívne rádioaktívne odpady, ktorých aktivita je mierne vyššia ako limitná hodnota na ich ...

c)

nízkoaktívne rádioaktívne odpady, ktorých priemerná hmotnostná aktivita rádionuklidov s dlhou dobou ...

d)

strednoaktívne rádioaktívne odpady, ktorých priemerná hmotnostná aktivita rádionuklidov s dlhou dobou ...

e)

vysokoaktívne rádioaktívne odpady, ktorých priemerná hmotnostná aktivita rádionuklidov s krátkou i dlhou ...

§ 6
Zber a roztriedenie rádioaktívnych odpadov
(1)

Držiteľ povolenia zisťuje pri rádioaktívnych odpadoch ich charakteristické vlastnosti a určuje vhodný ...

(2)

Rádioaktívne odpady sa zberajú a roztrieďujú podľa spôsobu ich ďalšieho spracovania a úpravy a s ohľadom ...

(3)

Ak je to technicky možné, zber a roztriedenie sa vykonávajú priamo v mieste vzniku rádioaktívnych odpadov. ...

(4)

Obalové súbory určené na zber rádioaktívnych odpadov sa označujú tak, aby bolo zrejmé, aké rádioaktívne ...

§ 7
Spracovanie rádioaktívnych odpadov
(1)

Spracovanie rádioaktívnych odpadov je činnosť zameraná na oddelenie rádionuklidov z rádioaktívnych odpadov, ...

(2)

Rádioaktívne odpady sa spracúvajú tak, aby využiteľné látky boli oddelené a vrátené na opätovné použitie ...

(3)

Ak sa pri spracúvaní rádioaktívnych odpadov používajú iónové meniče, filtračné materiály alebo deliace ...

(4)

Držiteľ povolenia určuje pre všetky rádioaktívne odpady vhodný systém ich spracovania najmenej dvoma ...

§ 8
Úprava rádioaktívnych odpadov
(1)

Výsledkom úpravy rádioaktívnych odpadov je balená forma rádioaktívnych odpadov pripravená v súlade s ...

(2)

Držiteľ povolenia navrhuje technologický postup, podmienky úpravy rádioaktívnych odpadov, materiály ...

(3)

Súčasťou technologického postupu úpravy rádioaktívnych odpadov je kontrola požadovaných parametrov kvality ...

(4)

V rámci schvaľovania limitov a podmienok bezpečnej prevádzky zariadení na úpravu a ukladanie rádioaktívnych ...

§ 9
Skladovanie rádioaktívnych odpadov
(1)

Rádioaktívne odpady sa skladujú oddelene od iných odpadov alebo materiálov. Držiteľ povolenia určuje ...

(2)

Sklad rádioaktívnych odpadov sa navrhuje a prevádzkuje tak, aby

a)
počas predpokladanej doby skladovania chránil rádioaktívne odpady pred degradáciou v dôsledku zmeny ...
b)
bezpečnosť skladovania bola prednostne zabezpečená pasívnymi bezpečnostnými prvkami,
c)
umožnil dobrú manipulovateľnosť a vyberateľnosť skladovaných rádioaktívnych odpadov,
d)
upravené rádioaktívne odpady nezmenili svoje vlastnosti podmieňujúce ich ukladanie.
(3)

Kapacita skladu rádioaktívnych odpadov korešponduje s nadväzujúcou technológiou na nakladanie s rádioaktívnymi ...

(4)

Vytvorenie rezervnej skladovacej kapacity pre potreby premiestňovania skladovaných rádioaktívnych odpadov, ...

(5)

Držiteľ povolenia prehodnocuje adekvátnosť kapacity skladu rádioaktívnych odpadov raz za tri roky, berúc ...

(6)

Držiteľ povolenia vedie evidenciu o presnom umiestnení jednotlivých obalových súborov s rádioaktívnymi ...

(7)

Vybavenie skladu rádioaktívnych odpadov zodpovedá druhu, forme, aktivite a množstvu skladovaných rádioaktívnych ...

(8)

Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia alebo na etapu vyraďovanie jadrového zariadenia ...

(9)

Držiteľ povolenia pravidelne sleduje a vyhodnocuje stav skladu rádioaktívnych odpadov a stav skladovaných ...

(10)

Nádrž na skladovanie kvapalného rádioaktívneho odpadu sa

a)
navrhuje a prevádzkuje tak, aby bola vodotesná, chránená proti korózii a aby umožňovala homogenizáciu ...
b)
zabezpečuje proti preplneniu a jej zaplnenie sa kontroluje,
c)
umiestňuje v ochranných nepriepustných objemoch s dostatočnou rezervou na zachytenie obsahu nádrže, ...
§ 10
Ukladanie rádioaktívnych odpadov
(1)

Do úložiska ukladá držiteľ povolenia len balenú formu rádioaktívnych odpadov, ktorá vyhovuje limitom ...

(2)

Bezpečnostné rozbory úložiska predstavujú komplexné zhodnotenie rizík súvisiacich s ukladaním rádioaktívnych ...

(3)

Rozsah bezpečnostných rozborov úložiska, hodnotený časový interval, vstupné veličiny a výber ich reprezentatívnych ...

(4)

Súčasťou bezpečnostných rozborov úložiska sú tiež analýzy neurčitostí a analýzy citlivosti výsledkov ...

(5)

Bezpečnostné rozbory sú základom pre rozhodovanie o prípadných zmenách alebo nápravných opatreniach ...

(6)

Pri vypracúvaní bezpečnostných rozborov úložiska sa uvažuje doba inštitucionálnej kontroly od uzatvorenia ...

(7)

Inštitucionálna kontrola môže pozostávať z aktívnej časti a pasívnej časti.

(8)

Charakteristické vlastnosti úložiska, najmä vnikanie vody do úložiska a únik rádioaktívnych látok do ...

(9)

Predbežný návrh spôsobu uzatvorenia úložiska, najmä stabilizácia, prekrytie a vybudovanie drenážneho ...

§ 11
Požiadavky pri dovoze a vývoze rádioaktívnych odpadov
(1)

Úrad rozhodne o vydaní povolenia na dovoz rádioaktívnych odpadov podľa § 21 ods. 11 zákona na základe ...

a)
druh, množstvo, formu, aktivitu a rádionuklidické zloženie rádioaktívnych odpadov, ktoré majú byť dovezené ...
b)
opis všetkých činností, ktoré sa budú v rámci dovozu alebo vývozu rádioaktívnych odpadov vykonávať, ...
c)
opis navrhovaných postupov na spracovanie a úpravu dovezených alebo vyvezených rádioaktívnych odpadov, ...
d)
názov štátu, z ktorého majú byť rádioaktívne odpady dovezené alebo do ktorého majú byť vyvezené,
e)
predpokladaný dátum dovozu a vývozu rádioaktívnych odpadov,
f)
potvrdenie, že žiadateľ o povolenie na dovoz rádioaktívnych odpadov má povolenie na prepravu a na nakladanie ...
g)
potvrdenie o súhlase so spätným vývozom dovezených rádioaktívnych odpadov po ich spracovaní a úprave, ...
h)
návrh na vymedzenie zodpovedností za rádioaktívne odpady pri ich dovoze, preprave, nakladaní s nimi ...
i)
riešenie zabezpečenia fyzickej ochrany,4)
j)
preukázanie, že úroveň jadrovej bezpečnosti zariadení na nakladanie s dovezenými rádioaktívnymi odpadmi ...
(2)

Ak nie je určené inak, za nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi dovezenými na územie Slovenskej republiky ...

§ 12
Dokumentácia pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi
(1)

Súčasťou príslušnej bezpečnostnej správy predkladanej k žiadosti o vydanie súhlasu na umiestnenie úložiska, ...

(2)

Limity a podmienky bezpečnej prevádzky zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa určia na ...

a)
údaje o veličinách charakterizujúcich podmienky, pri ktorých je zabezpečená jadrová bezpečnosť a radiačná ...
b)
požiadavky na činnosť obsluhy a na organizačné opatrenia vedúce k splneniu všetkých definovaných podmienok ...
c)
požiadavky na postupy, periodicitu, typ a rozsah kontrol rádioaktívnych odpadov vykonávaných s cieľom ...
d)
opatrenia na zaobchádzanie s takými rádioaktívnymi odpadmi, ktoré nespĺňajú kritériá prijateľnosti.
(3)

Súčasťou limitov a podmienok bezpečnej prevádzky skladu sú podmienky prijateľnosti rádioaktívnych odpadov ...

(4)

Súčasťou limitov a podmienok bezpečnej prevádzky úložiska sú podmienky prijateľnosti balenej formy rádioaktívnych ...

§ 13
Evidencia nakladania s rádioaktívnymi odpadmi
(1)

Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d) zákona eviduje nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi. ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 obsahuje

a)
sprievodné listy vzniknutých alebo prijatých a odovzdaných rádioaktívnych odpadov,
b)
záznamy o spôsobe a priebehu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane údajov podľa § 9 ods. 6,
c)
záznamy o výsledkoch analýz vzoriek rádioaktívnych odpadov podľa § 3 ods. 3.
(3)

Držiteľ povolenia na uvádzanie do prevádzky jadrového zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi ...

(4)

Držiteľ povolenia na uzatvorenie úložiska a inštitucionálnu kontrolu eviduje údaje podľa osobitného ...

§ 14
Sprievodný list rádioaktívnych odpadov
(1)

Pri každom odovzdávaní a preberaní rádioaktívnych odpadov odovzdávajúca fyzická osoba alebo právnická ...

(2)

Rozsah charakterizácie rádioaktívnych odpadov je odvodený od podmienok prijateľnosti rádioaktívnych ...

(3)

Držiteľ povolenia má vypracovaný systém a postupy charakterizácie rádioaktívnych odpadov, s ktorými ...

(4)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá rádioaktívny odpad preberá, overuje správnosť charakterizácie ...

(5)

Postup preberania a odovzdávania rádioaktívnych odpadov je súčasťou dokumentácie systému manažérstva ...

(6)

Sprievodný list rádioaktívnych odpadov obsahuje

a)
špecifikáciu charakterizujúcu ich formu a pôvod,
b)
typ a identifikačné označenie obalového súboru,
c)
dátum začiatku a dátum dokončenia plnenia obalového súboru,
d)
typ a identifikačné označenie balenej formy,
e)
celkovú aktivitu alfa a beta rádionuklidov a spôsob jej dokladovania,
f)
aktivitu jednotlivých rádionuklidov, ktorých obsah je limitovaný určenými kritériami prijateľnosti, ...
g)
aktivitu ďalších významných rádionuklidov, ktorých podiel na celkovej aktivite presahuje 1 %, a spôsob ...
h)
hodnoty vylúhovateľnosti, pevnosti v tlaku, obsahu nebezpečných látok a ďalších parametrov určených ...
i)
opis heterogenít nachádzajúcich sa v balenej forme s údajmi podľa písmen e) až h),
j)
dávkový príkon na povrchu obalového súboru,
k)
celkovú hmotnosť zaplneného obalového súboru,
l)
údaje o povrchovej kontaminácii obalového súboru rádionuklidmi,
m)
dátum vystavenia sprievodného listu s uvedením dokumentácie, na základe ktorej bol vystavený,
n)
obchodné meno, identifikačné číslo odovzdávajúcej a preberajúcej fyzickej osoby alebo právnickej osoby ...
§ 15
Požiadavky na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom
(1)

Všeobecné požiadavky na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom sa zohľadnia v

a)
projektovej dokumentácii jadrového zariadenia, v ktorom sa nakladá s vyhoretým jadrovým palivom,
b)
písomných organizačných pokynoch na bezpečnú prevádzku jadrového zariadenia.
(2)

Limity a podmienky bezpečnej prevádzky jadrového zariadenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom ...

a)
údaje o veličinách charakterizujúcich podmienky, pri ktorých je zabezpečená jadrová bezpečnosť a radiačná ...
b)
požiadavky na činnosť obsluhy a na organizačné opatrenia vedúce k splneniu všetkých definovaných podmienok ...
c)
požiadavky na postupy, periodicitu, typ a rozsah kontrol vyhoretého jadrového paliva vykonávaných s ...
d)
opatrenia na nakladanie s takým vyhoretým jadrovým palivom, ktoré nespĺňa kritériá prijateľnosti vyplývajúce ...
(3)

Na dokumentáciu pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12.

(4)

O nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom sa vedie evidencia, ktorá obsahuje

a)
identifikačné údaje o vyhoretom jadrovom palive,
b)
históriu ožarovania v jadrovom reaktore,
c)
izotopické zloženie vyhoretého jadrového paliva po jeho vybratí z jadrového reaktora,
d)
umiestnenie vyhoretého jadrového paliva,
e)
údaje o tesnosti pokrytia vyhoretého jadrového paliva,
f)
údaje uvedené v schválených limitoch a podmienkach bezpečnej prevádzky.
§ 16
Skladovanie vyhoretého jadrového paliva
(1)

Vyhoreté jadrové palivo sa skladuje oddelene od iných odpadov alebo materiálov.

(2)

Držiteľ povolenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom určuje pre každé súvisiace jadrové zariadenie ...

(3)

Sklad vyhoretého jadrového paliva slúži na bezpečné umiestnenie vyhoretého jadrového paliva pred jeho ...

(4)

Projekt a konštrukcia skladu vyhoretého jadrového paliva preukážu

a)
zabezpečenie podkritickosti minimálne 5 % vo všetkých prevádzkových stavoch, 2 % počas prevádzkových ...
b)
trvalý odvod zostatkového tepla produkovaného vyhoretým jadrovým palivom z priestoru jeho skladovania; ...
c)
jeho úplnú alebo čiastočnú dekontamináciu,
d)
bezpečnú a dobrú manipulovateľnosť a vyberateľnosť skladovaného vyhoretého jadrového paliva obvyklým ...
e)
evidenciu a kontrolu skladovaného vyhoretého jadrového paliva v súlade s osobitným predpisom,6)
f)
zabezpečenie zodpovedajúcej fyzickej ochrany skladovacích priestorov v súlade s ustanoveniami osobitného ...
g)
vylúčenie pádu ťažkých predmetov do priestorov skladovania vyhoretého jadrového paliva,
h)
účinné čistenie, dopĺňanie a zachytávanie únikov chladiacich médií v mokrých skladoch vyhoretého jadrového ...
i)
účinnú ventiláciu skladovacích priestorov zabraňujúcu hromadeniu rádioaktívnych plynov,
j)
zabezpečenie radiačnej ochrany v súlade s osobitnými predpismi,1)
k)
zabezpečenie trvalého zdroja energie na udržanie dôležitých prevádzkových a bezpečnostných systémov ...
l)
monitorovanie vplyvu prevádzky skladu vyhoretého jadrového paliva na životné prostredie,
m)
ochranu vyhoretého jadrového paliva počas predpokladanej doby skladovania pred degradáciou v dôsledku ...
n)
prednostné zabezpečenie bezpečnosti skladovania pasívnymi bezpečnostnými prvkami,
o)
zabezpečenie takých podmienok, za ktorých skladované vyhoreté jadrové palivo nezmení svoje vlastnosti ...
p)
vyradenie skladu vyhoretého jadrového paliva po skončení jeho prevádzky,
q)
bezpečné nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom po skončení jeho skladovania.
(5)

Vytvorenie rezervnej skladovacej kapacity pre potreby premiestňovania skladovaného vyhoretého jadrového ...

(6)

Držiteľ povolenia pravidelne sleduje a vyhodnocuje stav skladu vyhoretého jadrového paliva a stav skladovaného ...

(7)

Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na skladovanie vyhoretého jadrového paliva určuje ...

(8)

Pri výpočtoch parametrov zariadení na skladovanie alebo prepravu vyhoretého jadrového paliva môže riešiteľ ...

§ 17
Prepracovanie vyhoretého jadrového paliva
(1)

Prepracovanie vyhoretého jadrového paliva je technologický postup slúžiaci na získanie jadrových materiálov ...

(2)

Štiepne produkty a rádionuklidy oddelené v procese prepracovania vyhoretého jadrového paliva tvoria ...

(3)

Na projekt jadrového zariadenia na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva a na nakladanie s jadrovými ...

(4)

Na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z prepracovania vyhoretého jadrového paliva sa primerane vzťahujú ...

§ 18
Ukladanie vyhoretého jadrového paliva
(1)

Vyhoreté jadrové palivo sa ukladá do úložiska.

(2)

Na úložisko sa primerane vzťahujú požiadavky uvedené v § 10 a 16.

(3)

Do úložiska možno uložiť len vyhoreté jadrové palivo upravené tak, aby boli požiadavky podľa § 21 ods. ...

§ 19
Požiadavky na nakladanie s jadrovými materiálmi

Na nakladanie s jadrovými materiálmi sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 až 9 a § 15 a 16 a držiteľ ...

a)

že jadrový materiál sa nebude používať na účely, ktoré by boli v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ...

b)

fyzickú ochranu jadrových materiálov podľa osobitného predpisu,7)

c)

že jadrový materiál nebude odovzdaný inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe bez súhlasu úradu.

§ 20

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 21

Zrušuje sa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 53/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú ...

§ 22
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Marta Žiaková v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ...
  • 2)  § 2 písm. b) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
  • 3)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. ...
  • 4)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...
  • 5)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť. ...
  • 6)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 54/2006 Z. z. o evidencii a kontrole jadrových ...
  • 7)  Vyhláška č. 51 /2006 Z. z.
  • 8)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1974 Zb. o Zmluve o nešírení jadrových zbraní, vyhláška ...
  • 9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore