Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva spotrebného priemyslu o hospodárení zbernými surovinami a priemyslovým textilným odpadom 30/1964 účinný od 14.02.1964 do 30.06.1966


Platnosť od: 14.02.1964
Účinnosť od: 14.02.1964
Účinnosť do: 30.06.1966
Autor: Ministerstvo spotrebného priemyslu
Oblasť: Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 30/1964 s účinnosťou od 14.02.1964

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva spotrebného priemyslu

o hospodárení zbernými surovinami a priemyslovým textilným odpadom

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstvo spotrebného priemyslu ustanovujú ...

§ 1
Všeobecné ustanovenie

Zberné suroviny a priemyslový textilný odpad sú nevyhnutnou súčasťou domácej surovinovej základne. ...

Časť I

Zberné suroviny

§ 2
Pojem
(1)

Zbernými surovinami sú:

a)

zberový papier (výrobný odpad, starý papier a použité výrobky z papiera) okrem papiera pergamenového, ...

b)

zberový textil,

včítane zberového textilu vyraďovaného Ministerstvom národnej obrany a Ministerstvom vnútra, ...

kilogramové zvyšky nových jutových tkanín (jutových, polojutových, kombinovaných, papierových, ...

všetky druhy upotrebených alebo nevyužitých tkaných vriec a žochov i čiastočne rozpáraných, ...

zaolejované čistiace a upotrebené leštiace handry a čistiaca bavlna (tieto druhy nesmú byť vzájomne ...

upotrebené zvyšky sisálového a konopného samoviazačového motúza.*)

Zbernými surovinami však nie sú suroviny uvedené pod písmenom b), ak sú strúchnivelé, ohoreté, ...

c)

upotrebené televízne banky (obrazovky), ktoré možno renovovať a ktoré sa vykupujú podľa osobitných ...

d)

použité poháre a fľašky zo skla okrem pohárov a fliaš zo skla vykupované podľa osobitných ...

e)

sklenené črepy duté, liate a tabuľové podľa jednotlivých farieb a druhov okrem črepov s drôtenou ...

f)

výrobný odpad a použité výrobky z termoplastických hmôt, najmä polyvinylchloridu, polyamidu, ...

g)

pneumatiky, stará guma a odpady z gumy, okrem pneumatík, ktoré sú určené na protektorovanie alebo ...

h)

upotrebený ustaľovač okrem ustaľovača, ktorý obsahuje kyselinu sírovú;

ch)

odpad a vyradené výrobky z prírodného korku, okrem odpadu a výrobkov rôzne napustených, silne ...

i)

upotrebená drevitá vlna, okrem drevitej vlny napadnutej plesňou, hnilobou alebo vlny s prímesou ...

j)

odpad a vyradené výrobky z klingeritu, azbestu, celuloidu a ďalej upotrebené kinofilmy a Rtg filmy ...

k)

všetky zužitkovateľné kože a kožky domácich, chovných a lovných zvierat, najmä koziny, ročky, ...

l)

perie nové i použité, driapané i nedriapané, z hydiny vodnej i hrabavej; (perie z hydinárskych ...

m)

kosti surové alebo vyvarené, z jatočných zvierat, z hydiny a zveriny, nie však kosti z rýb;

n)

rohovina, t. j. rohy a paznechty z hovädzieho dobytka a ostatných zvierat, konské kopytá, bravčové ...

o)

všetky odpadové jatočné tuky a tuky nevhodné pre výživu, najmä tuky zo zvierat a podobne, zdravotne ...

p)

živočíšne vlákna nové i použité, najmä vlásie, získané odstrihom i výčesom z hrív a chvostov ...

r)

ľudské vlasy z holičských a kaderníckych prevádzkární bez primiešanín a nečistôt.

(2)

Za zberné suroviny podľa odseku 1 sa však nepovažuje konfiškát podľa predpisov o veterinárnej ...

(3)

Akosť, triedy akosti, úprava, balenie, spôsob uskladnenia a doprava zberných surovín uvedených ...

§ 3
Zberové podniky

Zber, výkup a úprava zberných surovín uvedených v § 2 odsek 1 s výnimkami uvedenými pod písmenom ...

§ 4
Úlohy organizácií a občanov
(1)

Všetky organizácie sú povinné predovšetkým

a)

zabezpečovať zber zberných surovín priamo v podnikových plánoch konkrétnymi úlohami v hmotných ...

b)

zhromažďovať zberné suroviny, ktoré vznikajú pri ich činnosti, a ponúkať a odovzdávať ich ...

c)

uskladňovať ich na vhodných a vyhovujúcich miestach tak, aby nedochádzalo k porušovaniu hygienických ...

d)

chrániť ich pred rozkrádaním, znečisťovaním inými látkami, miešaním a iným znehodnocovaním, ...

e)

zabezpečiť, aby do zberných surovín nebol zaraďovaný materiál obsahujúci utajované skutočnosti ...

f)

odovzdávať do zberu písomný materiál podliehajúci skartačnému konaniu len na základe písomného ...

(2)

Organizácie, s ktorými neboli vopred uzavreté hospodárske zmluvy o dodávkach zberných surovín, ...

(3)

Organizácie, v ktorých sa vyskytuje zberový papier v množstve nad 100 ton ročne, sú povinné odosielať ...

(4)

Organizácie sú povinné určiť pracovníka zodpovedného za riadne hospodárenie zbernými surovinami.***) ...

(5)

Všetci chovatelia hovädzieho dobytka a koní sú povinní raz za rok, a to v čase od 1. septembra ...

(6)

Občania odovzdávajú do zberu zberné suroviny, ktoré vznikajú v ich domácnostiach. Dbajú, aby ...

(7)

Odovzdané zberné suroviny sa vyplácajú podľa platného cenníka. Občania majú nárok, aby na ...

(8)

Ak nakupujú občania nestiahnuté zajace, je predávajúca organizácia povinná žiadať okrem ceny ...

(9)

Kto vykoná domácu zakáľačku ošípanej, je povinný odovzdať do zberu alebo poverenému zberačovi ...

§ 5
Úlohy zberových podnikov
(1)

Zberové podniky sú povinné najmä

a)

zabezpečovať výkup zberných surovín a organizovať na tento cieľ za pomoci národných výborov ...

b)

odoberať všetky ponúkané zberné suroviny, zodpovedajúce platným technickým normám, upravovať ...

c)

spolupracovať s národnými výbormi pri organizovaní zberových akcií a iných akcií, smerujúcich ...

(2)

Prevádzka miestnych zberní musí byť zabezpečená tak, aby umožňovala občanom odovzdávať zberné ...

(3)

Pokiaľ nie je v mieste zriadená zberňa, môže byť vo vzájomnej dohode s príslušným zberovým ...

§ 6
Úlohy národných výborov pri zabezpečovaní zberu zberných surovín
(1)

Národné výbory, najmä miestne a mestské organizujú v spolupráci so spoločenskými organizáciami ...

organizujú zberové akcie a pomoc pri hospodárnom zvoze zberných surovín,

pomáhajú rozširovať sieť miestnych zberní prideľovaním vhodných objektov a dbajú, aby zberne ...

vyhľadávajú a schvaľujú zberačov zberných surovín v spolupráci so zberovými podnikmi,

kontrolujú činnosť zberní a zberačov a dozerajú, aby zberné suroviny boli prijímané v miestnych ...

organizujú a vykonávajú kontrolu čistoty a hygieny zberniach,

sledujú vo svojich obvodoch, ako organizácie, v ktorých sa zberné suroviny vyskytujú, zabezpečujú ...

(2)

Na zabezpečenie týchto úloh zriaďujú národné výbory poradné zbory pre otázky zberu, zložené ...

Časť II

Priemyslový textilný odpad

§ 7
Pojem
(1)

Priemyslovým textilným odpadom sú:

a)

tkané, pletené, krosienkové, plstené a iné odstrižky, včítane nových textilných zvyškov cez ...

odpadové nite a priadze,

odpady vo vločke, včítane upotrebiteľných a nespriadateľných odpadov,

použité tlačiarenské behúne,

stará obalová juta (okrem upotrebených a nevyužitých vriec a žochov i čiastočne rozpáraných), ...

textilné kilogramové zvyšky vhodné na výrobu látkových leštiacich kotúčov (zvyšky od 10 do ...

b)

textilné odpady vznikajúce pri výrobe chemických vlákien, okrem vlákien syntetických,

c)

upotrebené papierenské plstence a filtračné tkaniny,

d)

súkenné rovnošaty ústredne vyraďované Ministerstvom národnej obrany a Ministerstvom vnútra (nie ...

e)

zvieracie chlpy hovädzie, teľacie, kozacie, kozľacie a srsť irchárska, vlna garbiarska z národných ...

f)

srsť z angorských králikov,

g)

dovážané textilné odpadové suroviny.

(2)

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva po dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu ...

§ 8
Výkup a úprava
(1)

Výkup a úprava priemyslového textilného odpadu uvedeného v § 7 pod bodom 1 písmeno a) až písmeno ...

(2)

Požiadavky na dovoz textilných odpadových surovín sa predkladajú výrobno-hospodárskej jednotke ...

§ 9
Úlohy socialistických organizácií
(1)

Socialistické organizácie sú povinné plánovite ponúkať a dodávať odpady podľa § 7 odsek 1 ...

(2)

Národný podnik Retex a národný podnik Vlněna sú povinné ponúknutý priemyslový odpad odobrať. ...

Časť III

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10
(1)

Je neprípustné odoberať zberné suroviny a priemyslový textilný odpad ich účelu alebo ich znehodnocovať ...

(2)

Je zakázané vyčiňovanie kožiek a koží po domácky.

§ 11

Zberné suroviny a priemyslový textilný odpad musia sa zbierať, uskladňovať a prepravovať tak, ...

§ 12
(1)

Zberové podniky sú povinné vykonávať poradenskú činnosť vo veciach hospodárenia so zbernými ...

a)

získavanie a zhromažďovanie zberných surovín,

b)

zlepšovanie ich akosti,

c)

potrebu, uskladňovanie, triedenie, úpravu, lisovanie alebo balenie, dopravu a evidenciu,

d)

inštruovanie pracovníkov zaoberajúcich sa hospodárením s nimi,

e)

odstraňovanie zistených nedostatkov.

(2)

Rovnakú povinnosť má národný podnik Retex, pokiaľ ide o hospodárenie s priemyslovým textilným ...

§ 13

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na hospodárenie s kovovým odpadom upravené osobitnými ...

§ 14

Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky povoľuje Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva ...

§ 15

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva ľahkého priemyslu a Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných ...

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ministerka spotrebného priemyslu:

Macháčová-Dostálová v. r.

Vedúci Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva:

inž. Gašparík v. r.

Poznámky

 • *)  Zberu nepodliehajú opraviteľné lepenkové obaly podľa vyhlášky Ministerstva chemického priemyslu ...
 • *)  Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 119/1959 Ú. l. (Ú. v.) o ...
 • **)  Najmä vyhlášky Ministerstva vnútorného obchodu č. 167/1953 Ú. l. (206/1953 Ú. v.), 137/1954 ...
 • ***)  Úprava Ministerstva chemického priemyslu č. 7 z 10. 3. 1962 o povinnom odovzdávaní opotrebených ...
 • †)  Výkup krupónov z ošípaných je upravený vyhláškou Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych ...
 • ††)  Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu č. 41/1962 Zb. o hospodárení odpadovými tukmi ...
 • *)  Zákon č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti a vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, ...
 • **)  Vyhlášky Ministerstva vnútra 62/1953 Ú. l. (94/1953 Ú. v.) a č. 153/1956 Ú. l. (Ú. v.).
 • ***)  Osobná hmotná zainteresovanosť pracujúcich je upravená uznesením Štátnej mzdovej komisie z 21. ...
 • *)  Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ...
 • *)  Úprava Ministerstva spotrebného priemyslu č. 4171/1960 z 9. 12. 1960 o výkupných podmienkach srsti ...
 • **)  Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore