Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni 3/2007 účinný od 15.01.2007

Platnosť od: 05.01.2007
Účinnosť od: 15.01.2007
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni 3/2007 účinný od 15.01.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 3/2007 s účinnosťou od 15.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o ...

§ 1
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je v okrese ...

(2)

Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je v okrese ...

(3)

Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je uvedený v ...

(5)

Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené ...

§ 2

Druhy zakázaných činností sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2007.1)

Ivan Valentovič v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 3/2007 Z. z.

  OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 3/2007 Z. z.

  OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 3/2007 Z. z.

  POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI

  Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Štátna mapa Slovenskej republiky ...

  Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Severná hranica vedie naprieč údolím potoka ...

  Ochranné pásmo II. stupňa v Novej Ľubovni

  Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Základná mapa Slovenskej republiky ...

  Ochranné pásmo II. stupňa chráni tranzitnoakumulačnú oblasť. Hranica sa začína na severnom ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 3/2007 Z. z.

  POPIS HYDROGEOLOGICKEJ ŠTRUKTÚRY PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI

  Ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni sa ustanovujú na základe výsledkov ...

  Hydrogeologická štruktúra je klasifikovaná ako otvorená, s odkrytou výverovou oblasťou. V hydrogeologickej ...

  Výstup minerálnej vody na povrch je podmienený priečnou tektonikou smeru juhozápad – severovýchod, ...

  Prírodná minerálna voda pramenných výverov a zachytená vrtom LZ-6 Veronika je hydrogénuhličitanová, ...

  Tranzitnoakumulačná oblasť je tvorená prevažne hutnianskym súvrstvím. Voda prúdi do výverovej ...

  Infiltračnú oblasť hydrogeologickej štruktúry tvorí bielopotocké súvrstvie Levočských vrchov, ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 3/2007 Z. z.

  DRUHY ZAKÁZANÝCH ČINNOSTÍ

  1. zriaďovať skládky odpadov,

  2. vykonávať poľnohospodársku činnosť,

  3. vykonávať činnosť spojenú s chovom dobytka a zveriny,

  4. vykonávať hnojenie a ochranu rastlín chemickými, minerálnymi a živočíšnymi produktmi,

  5. stavať priemyselné stavby, produktovody,

  6. zriaďovať pohrebiská, kafilérie, bitúnky, mrchoviská,

  7. spaľovať akýkoľvek odpad,

  8. vykonávať chemický posyp ciest,

  9. ťažiť nerastné suroviny, vykonávať prieskumné a geologické práce, banské a zemné práce bez ...

  10. vykonávať melioračné práce.

  V ochrannom pásme II. stupňa v Novej Ľubovni sa zakazuje

  1.

  zriaďovať skládky odpadov,

  2.

  zriaďovať veľkokapacitné chovy ošípaných a hovädzieho dobytka,

  3.

  budovať silážne jamy a skládky hnoja,

  4.

  hnojiť močovkou, odpadom zo žúmp, septikov a z kalových polí,

  5.

  stavať priemyselné stavby, produktovody,

  6.

  zriaďovať nové a rozširovať jestvujúce pohrebiská, budovať kafilérie, bitúnky a mrchoviská, ...

  7.

  spaľovať nebezpečné odpady,

  8.

  bez podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu budovať nové dopravné zariadenia ...

  9.

  bez hydrogeologického prieskumu vykonávať ťažbu nerastných surovín a ostatné geologické práce, ...

  10.

  vykonávať ťažbu dreva bez písomného súhlasu odborného lesného hospodára2) a schváleného ...

Poznámky

 • 1)  Týmto dňom stráca platnosť rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1604/98-A-397/IKŽ ...
 • 2)  § 23 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
Načítavam znenie...
MENU
Hore