Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 292/2019 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 01.10.2019
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 292/2019 s účinnosťou od 01.10.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl ...

§ 2
Vstupné kritériá
(1)

Vstupnými kritériami pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory sú

a)
analýzy a prognózy vývoja na trhu práce,
b)
násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na príslušný školský rok,
c)
rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl na príslušný školský rok,
d)
verifikovaná dodatočná potreba trhu práce.
(2)

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl a rámcovú prognózu novoprijatých ...

§ 3
Všeobecné kritérium a čiastkové kritériá
(1)

Všeobecné kritérium a čiastkové kritériá sa vyhodnocujú pre každý študijný odbor a pre každý učebný ...

(2)

Všeobecné kritérium je koeficient, ktorý určuje, ako sa stredná škola vo všetkých súhrnne posúdených ...

(3)

Vzorec na výpočet najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka pre každú strednú školu pre jednotlivé študijné ...

§ 4
Čiastkové kritériá pre gymnázium
(1)

Čiastkovými kritériami pre gymnázium sú

a)
pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese,
b)
podiel absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole,
c)
naplnenosť tried,
d)
ďalšie kritériá podľa § 8 ods. 1 písm. a) a c) až n).
(2)

Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na ...

(3)

Váha kritéria podielu absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole je 55 % z celkovej sumy váh. ...

(4)

Naplnenosťou tried sa rozumie podiel novoprijatých žiakov prvého ročníka k 15. septembru kalendárneho ...

(5)

Ak je na základe všeobecného kritéria gymnáziu určený nižší počet žiakov ako 17, určený počet žiakov ...

§ 5
Čiastkové kritériá pre strednú odbornú školu
(1)

Čiastkovými kritériami pre strednú odbornú školu sú

a)
pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese,
b)
pomer priemernej mzdy absolventov k priemernej mzde v príslušnom okrese,
c)
uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania,
d)
podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu,
e)
spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľmi,
f)
ďalšie kritériá podľa § 8.
(2)

Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na ...

(3)

Priemernou mzdou absolventov sa rozumie priemerný vymeriavací základ na účely úrazového poistenia absolventov, ...

(4)

Uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania je vyjadrená percentuálnym podielom počtu absolventov, ...

(5)

Podielom absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu sa rozumie podiel absolventov, ktorí po ukončení ...

(6)

Spoluprácou strednej odbornej školy so zamestnávateľmi sa rozumie podiel žiakov v dennej forme štúdia ...

§ 6
Čiastkové kritériá pre konzervatórium a školu umeleckého priemyslu
(1)

Čiastkovými kritériami pre konzervatórium a školu umeleckého priemyslu sú

a)
pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti za celú Slovenskú republiku,
b)
uplatniteľnosť absolventov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania,
c)
podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu,
d)
ďalšie kritériá podľa § 8.
(2)

Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na ...

(3)

Uplatniteľnosť absolventov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania je vyjadrená ...

(4)

Podielom absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu sa rozumie podiel absolventov, ktorí po ukončení ...

§ 7
Stredná športová škola
(1)

Čiastkovými kritériami pre strednú športovú školu sú

a)
pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti za celú Slovenskú republiku,
b)
uplatniteľnosť absolventov,
c)
podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu,
d)
spolupráca strednej športovej školy so športovými organizáciami,
e)
ďalšie kritériá podľa § 8.
(2)

Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na ...

(3)

Uplatniteľnosť absolventov je vyjadrená percentuálnym podielom počtu absolventov, ktorí v mesiacoch ...

(4)

Podielom absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu sa rozumie podiel absolventov, ktorí po ukončení ...

(5)

Spoluprácou strednej športovej školy so športovými organizáciami sa rozumie podiel žiakov v dennej forme ...

§ 8
Ďalšie kritériá
(1)

Ďalšími kritériami, ktoré možno použiť ako čiastkové kritériá, sú

a)
vzdelávacia kapacita školy,
b)
naplnenosť tried,
c)
odporúčaný normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
d)
splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného ...
e)
výsledky žiakov pri ukončovaní štúdia,
f)
výsledky žiakov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledky žiakov medzinárodných ...
g)
výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou, ...
h)
výchova a vzdelávanie v štátnom jazyku a súčasne v jazyku národnostnej menšiny,
i)
odborné vzdelávanie a príprava žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
j)
zabezpečenie dostupnosti odborného vzdelávania a prípravy na území samosprávneho kraja,
k)
odbor vzdelávania poskytovaný len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky, ...
l)
záujem o štúdium v prvom kole prijímacích skúšok,
m)
pridaná hodnota vo vzdelávaní na základe údajov ministerstva,
n)
zapojenie strednej školy do medzinárodných projektov.
(2)

Váha ďalších kritérií je spolu 30 % z celkovej sumy váh.

§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)

Ak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore nie sú žiadni absolventi alebo príslušný ...

(2)

Ak v gymnáziu v príslušnom študijnom odbore nie sú žiadni absolventi, gymnáziu sa určí 40 % z priemerného ...

(3)

Ak stredná škola v troch po sebe nasledujúcich školských rokoch neprijme žiadneho žiaka do študijného ...

(4)

Ak v strednej odbornej škole v príslušnom študijnom odbore, príslušnom učebnom odbore, príbuznom študijnom ...

a)
100 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov na jednu strednú odbornú školu, ak stredná odborná škola ...
b)
90 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov na jednu strednú odbornú školu, ak stredná odborná škola ...
c)
80 % z priemerného najvyššieho počtu žiakov na jednu strednú odbornú školu, ak stredná odborná škola ...
(5)

Ak v konzervatóriu, v škole umeleckého priemyslu alebo v strednej športovej škole v príslušnom študijnom ...

(6)

Najvyšší počet žiakov pre každú strednú školu v členení na jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné ...

§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)

Naplnenosťou tried pre gymnázium je na účely určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka na školský ...

(2)

Ak ústredné orgány štátnej správy neposkytnú údaje potrebné na výpočet príslušného čiastkového kritéria ...

§ 11
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 252/2018 Z. ...

§ 12
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.

Martina Lubyová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 292/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - vzorec na výpočet koeficientu

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 292/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - vzorec na výpočet najvyššieho počtu žiakov

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 292/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - najvyšší počet žiakov v štúdijnom odbore

Poznámky

 • 1)  § 4 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 4 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore