Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 292/2008 účinný od 01.05.2010 do 31.07.2014


Platnosť od: 01.08.2008
Účinnosť od: 01.05.2010
Účinnosť do: 31.07.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 292/2008 účinný od 01.05.2010 do 31.07.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 292/2008 s účinnosťou od 01.05.2010 na základe 135/2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. ...

§ 1
Podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
(1)

Pracovná zdravotná služba hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu ...

a)
identifikáciu nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických a zo sociologických ...
b)
sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia ...
c)
kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom ...
(2)

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany ...

a)
stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov,2) najmä dispozičné, priestorové ...
b)
zabezpečenie kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,
c)
zariadenia na osobnú hygienu2) a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie a ...
d)
stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania požiadaviek ...
(3)

Pracovná zdravotná služba vykonáva u zamestnancov a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú ...

a)
sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a vydáva posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu
1.
pred ich zaradením na výkon práce alebo pri zmene pracovného zaradenia, ktoré môžu ohroziť ich zdravie ...
2.
v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie v dôsledku expozície ...
3.
ak nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa zistili podozrenia na zmeny ...
4.
pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, ...
5.
pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu v súvislosti s prácou, počas vymedzeného ...
6.
pri skončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo spôsobiť v neskoršom období jeho zhoršenie, ...
b)
sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu v určených intervaloch po skončení práce v prostredí so zdraviu ...
c)
imunizáciu,5) ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, na ktoré je dostupná očkovacia ...
(4)

Pracovná zdravotná služba spolupracuje so zamestnávateľom na organizovaní systému prvej pomoci na pracovisku; ...

(5)

Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje na vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory zdravia ...

(6)

Pracovná zdravotná služba sa podieľa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov o problematike ...

(7)

Pracovná zdravotná služba poskytuje informácie

a)
zamestnancovi o nebezpečenstvách a s nimi súvisiacich možných zdravotných rizikách pri práci a ochrane ...
b)
zamestnancovi a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, o výsledkoch vyšetrení ...
c)
zamestnávateľovi o
1.
závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu písomnou formou,
2.
opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodnú prácu,
3.
záveroch výsledkov zdravotného dohľadu vrátane biologického monitorovania expozície zamestnancov,4)
d)
zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisiám bezpečnosti a ochrany zdravia ...
1.
skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,
2.
záveroch výsledkov zdravotného dohľadu vrátane biologického monitorovania expozície zamestnancov,4)
e)
orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva9) o všetkých príčinách nebezpečenstiev a súvisiacich ...
(8)

Minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác11) u zamestnávateľa je uvedený ...

(9)

Pracovná zdravotná služba spolupracuje

a)
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
b)
s orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva,
c)
so Sociálnou poisťovňou,
d)
so zdravotnými poisťovňami,
e)
s príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
f)
s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,
g)
s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci,
h)
so vzdelávacími ustanovizňami.
§ 2
Podrobnosti o zložení tímu odborníkov, ktorí vykonávajú pracovnú zdravotnú službu, a o požiadavkách ...
(1)

Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby s ohľadom na pracovné podmienky u zamestnávateľa tvoria

a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
1.
pracovné lekárstvo,
2.
služby zdravia pri práci,
3.
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo
4.
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
b)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo,
c)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
d)
verejný zdravotník po získaní
1.
vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo alebo
2.
vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie so špecializáciou ...
e)
sestra,
f)
iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore
1.
hygiena pracovných podmienok,
2.
vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii alebo
3.
ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo,
g)
iný zdravotnícky pracovník po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore psychológia so špecializáciou ...
(2)

Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby môžu tvoriť aj ďalší zdravotnícki pracovníci podľa charakteru ...

(3)

Minimálne zloženie tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby, ktorý vykonáva zdravotný dohľad podľa ...

(4)

Vedúcim tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 3, ktorý zabezpečuje odborný dohľad ...

(5)

Minimálne zloženie tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby na činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, ...

a)
lekár podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu alebo § 3 ods. 1 a verejný zdravotník alebo iný zdravotnícky ...
b)
lekár podľa odseku 1 písm. b) alebo § 3 ods. 2 a verejný zdravotník alebo iný zdravotnícky pracovník ...
(6)

Vedúcim tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 5, ktorý zabezpečuje odborný dohľad ...

a)
lekár podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu alebo § 3 ods. 1,
b)
lekár podľa odseku 1 písm. b) alebo § 3 ods. 2.
(7)

Lekár podľa odseku 4 a 6 je vedúcim tímu len v jednom tíme odborníkov pracovnej zdravotnej služby.

§ 3
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)

Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 2 ods. 1 písm. a) môže v ...

a)
hygiena práce a pracovné lekárstvo alebo
b)
hygiena práce a choroby z povolania.
(2)

Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 2 ods. 1 písm. b) môže v ...

(3)

Pracovné činnosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa § 2 ods. 1 písm. c) môže v ...

(4)

Namiesto iného zdravotníckeho pracovníka po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore psychológia so ...

(5)

Minimálne zloženie tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby podľa § 2 ods. 3 môže tvoriť do 31. decembra ...

Záverečné ustanovenia
§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem § 2 ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Richard Raši v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 292/2008 Z. z. Minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách ...
 • 3)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách ...
 • 4)  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej ...
 • 5)  § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...
 • 6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pre rizikami súvisiacimi ...
 • 7)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 8)  § 20 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
 • 10)  § 52 ods. 1 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
 • 11)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch ...
 • 12)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 13)  § 26 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 26 ods. 1 písm. a) až d), písm. e) prvý bod a písm. g) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších ...
 • 15)  § 21 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon ...
 • 16)  § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch ...
 • 2)  § 30 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore