Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor 29/2006 účinný od 01.02.2015 do 19.05.2018

Platnosť od: 28.01.2006
Účinnosť od: 01.02.2015
Účinnosť do: 19.05.2018
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPP3ČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor 29/2006 účinný od 01.02.2015 do 19.05.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 29/2006 s účinnosťou od 01.02.2015 na základe 10/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 113 a § 30 ods. 4, § 31 ods. ...

§ 1
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri technických kontrolách podľa špecifikácie a charakteristických ...
(1)

Protokol o technickej kontrole vozidla1) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. ...

(2)

Tlačivo podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. ...

(3)

Vzor tlačiva Protokol o technickej kontrole vozidla je uvedený v prílohe č. 1.

(4)

Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného ...

(5)

Tlačivo podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v troch výtlačkoch. ...

(6)

Vzor tlačiva Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo ...

(7)

Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí3) je tlačivo označené sériou SKB ...

(8)

Tlačivo podľa odseku 7 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4 s predtlačou v slovenskom jazyku ...

(9)

Vzor tlačiva Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí je uvedený v osobitnom ...

(10)

Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia4) je tlačivo označené sériou SKA a ...

(11)

Tlačivo podľa odseku 10 je vyhotovené na papieri 95 g/m2 formátu A4 s predtlačou v anglickom jazyku. ...

(12)

Vzor tlačiva Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia je uvedený v prílohe ...

(13)

Osvedčenie o technickej kontrole5) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. ...

(14)

Tlačivo podľa odseku 13 je vyhotovené na papieri 160 g/m2 s rozmermi 85 mm x 54 mm (± 1 mm) s predtlačou ...

(15)

Vzor tlačiva Osvedčenie o technickej kontrole je uvedený v prílohe č. 5.

(16)

Ochranné prvky tlačív podľa odsekov 1, 4, 7, 10 a 13, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti ...

§ 2
Vzor a náležitosti kontrolnej nálepky používanej pri technických kontrolách podľa špecifikácie a charakteristických ...
(1)

Kontrolná nálepka6) na vnútorné použitie je označená sériou SKAi a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po ...

(2)

Kontrolná nálepka podľa odseku 1 je vyhotovená z retroreflexnej fólie, ktorá musí mať kolorimetrické ...

(3)

Vzor kontrolnej nálepky, jej náležitosti, špecifikácia a charakteristické vlastnosti sú uvedené v prílohe ...

§ 3
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri technických kontrolách podľa špecifikácie
(1)

Pečiatka má okrúhly tvar a obsahuje nápis „STANICA TECHNICKEJ KONTROLY“, štvormiestne identifikačné ...

(2)

Vzor pečiatky, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 7.

§ 4
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri emisných kontrolách podľa špecifikácie a charakteristických ...
(1)

Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla7) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným ...

(2)

Tlačivo podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. ...

(3)

Vzor tlačiva Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla je uvedený v prílohe č. 8.

(4)

Osvedčenie o emisnej kontrole8) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po ...

(5)

Tlačivo podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri 160 g/m2 s rozmermi 85 mm x 54 mm ( ± 1 mm) s predtlačou ...

(6)

Vzor tlačiva Osvedčenie o emisnej kontrole je uvedený v prílohe č. 9.

(7)

Ochranné prvky tlačív podľa odsekov 1 a 4, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu ...

§ 5
Vzor a náležitosti kontrolnej nálepky používanej pri emisných kontrolách podľa špecifikácie a charakteristických ...
(1)

Kontrolná nálepka9) na vnútorné použitie je označená sériou SKAi a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po ...

(2)

Kontrolná nálepka podľa odseku 1 je vyhotovená z retroreflexnej fólie, ktorá musí mať kolorimetrické ...

(3)

Vzor kontrolnej nálepky, jej náležitosti, špecifikácia a charakteristické vlastnosti sú uvedené v prílohe ...

§ 6
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri emisných kontrolách podľa špecifikácie
(1)

Pečiatka má okrúhly tvar a obsahuje nápis „PRACOVISKO EMISNEJ KONTROLY“, štvormiestne identifikačné ...

(2)

Vzor pečiatky, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 11.

§ 7
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri kontrolách originality podľa špecifikácie a charakteristických ...
(1)

Odborný posudok o kontrole originality vozidla10) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným ...

(2)

Tlačivo podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. ...

(3)

Vzor tlačiva Odborný posudok o kontrole originality vozidla je uvedený v prílohe č. 12.

(4)

Ochranné prvky tlačiva podľa odseku 1, ktorého špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu byť ...

§ 7a
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri umiestňovaní a upevňovaní náhradného identifikačného čísla ...
(1)

Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a protokol o umiestnení ...

(2)

Tlačivo je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana ...

(3)

Vzor tlačiva Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je uvedený ...

(4)

Vzor tlačiva Protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN je uvedený v prílohe ...

(5)

Špecifikácia a charakteristické vlastnosti ochranných prvkov tlačiva podľa odseku 1 nesmú byť zverejnené. ...

§ 8
Vzor a náležitosti kontrolnej nálepky používanej pri kontrolách originality podľa špecifikácie a charakteristických ...
(1)

Kontrolná nálepka11) na vnútorné použitie je označená sériou SKAi a šesťmiestnym evidenčným číslom. ...

(2)

Kontrolná nálepka podľa odseku 1 je vyhotovená z retroreflexnej fólie, ktorá musí mať kolorimetrické ...

(3)

Vzor kontrolnej nálepky, jej náležitosti, špecifikácia a charakteristické vlastnosti sú uvedené v prílohe ...

§ 9
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri kontrolách originality podľa špecifikácie
(1)

Pečiatka má okrúhly tvar a obsahuje nápis „PRACOVISKO KONTROLY ORIGINALITY“, štvormiestne identifikačné ...

(2)

Vzor pečiatky, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 14.

§ 10
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri montáži plynových zariadení podľa špecifikácie a charakteristických ...
(1)

Protokol o montáži plynového zariadenia LPG12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným ...

(2)

Tlačivo podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. ...

(3)

Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia LPG je uvedený v prílohe č. 15.

(4)

Protokol o montáži plynového zariadenia CNG12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným ...

(5)

Tlačivo podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. ...

(6)

Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia CNG je uvedený v prílohe č. 16.

(7)

Protokol o montáži plynového zariadenia LNG12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným ...

(8)

Tlačivo podľa odseku 7 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. ...

(9)

Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia LNG je uvedený v prílohe č. 16a.

(10)

Protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym ...

(11)

Tlačivo podľa odseku 10 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. ...

(12)

Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém je uvedený v prílohe č. 17. ...

(13)

Protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym ...

(14)

Tlačivo podľa odseku 13 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. ...

(15)

Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém je uvedený v prílohe č. 18. ...

(16)

Ochranné prvky tlačív podľa odsekov 1, 4, 10 a 13, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti ...

§ 11
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení podľa špecifikácie
(1)

Pečiatka má okrúhly tvar a obsahuje nápis „PRACOVISKO MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ LPG“ alebo nápis „PRACOVISKO ...

(2)

Vzor pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení LPG, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené ...

(3)

Vzor pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení NG, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené ...

§ 12
Vzor označenia stanice technickej kontroly

Označenie stanice technickej kontroly13) zodpovedá farebnému vyhotoveniu kontrolnej nálepky. Vzor označenia ...

§ 12a
Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením

Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením a jeho ...

§ 13
Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly

Označenie pracoviska emisnej kontroly14) zodpovedá farebnému vyhotoveniu kontrolnej nálepky. Vzor označenia ...

§ 13a
Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením

Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením a jeho ...

§ 14
Vzor označenia pracoviska kontroly originality

Označenie pracoviska kontroly originality15) zodpovedá farebnému vyhotoveniu kontrolnej nálepky. Vzor ...

§ 15
Vzor označenia pracoviska montáže plynových zariadení
(1)

Vzor označenia pracoviska montáže plynových zariadení LPG16) a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe ...

(2)

Vzor označenia pracoviska montáže plynových zariadení NG16) a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe ...

Vzor a náležitosti preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor
§ 16
Preukaz kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor
(1)

Preukaz kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor (ďalej len „preukaz kontrolóra“) vydáva ...

(2)

Preukaz kontrolóra je doklad bledozelenej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera ...

(3)

Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 26.

§ 17
Náležitosti preukazu kontrolóra
(1)

Na prednej strane preukazu kontrolóra v ľavom hornom rohu je vyznačený priestor na prilepenie fotografie ...

(2)

Pod fotografiou je uvedený text „Preukaz č.“ a evidenčné číslo tvoriace štvorčíslie, ďalej je vyznačený ...

(3)

Vedľa fotografie je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO ...

Tmavozelený nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA“ tvorí pozadie oboch strán preukazu kontrolóra.

(4)

V dolnej časti je uvedený čiernymi písmenami text „POVERENÉHO VYKONÁVAŤ“ (pre štátnych zamestnancov ...

(5)

Na zadnej strane preukazu kontrolóra je čiernymi písmenami uvedený text, ktorý vymedzuje oprávnenia ...

§ 17a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. februára 2015
(1)

Protokoly o technickej kontrole a Protokoly o emisnej kontrole motorového vozidla podľa doterajších ...

(2)

Protokoly o montáži plynového zariadenia CNG podľa doterajších predpisov možno vydávať do vyčerpania ...

(3)

Pečiatky pracoviska montáže plynových zariadení CNG podľa doterajších predpisov sa považujú za rovnocenné ...

(4)

Označenie pracoviska montáže plynových zariadení CNG podľa doterajších predpisov sa považuje za rovnocenné ...

§ 18
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Pavol Prokopovič v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVA Protokol o technickej kontrole vozidla

  Prevziať prílohu - VZOR TLAČIVA Protokol o technickej kontrole vozidla

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVA Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  Prevziať prílohu - Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVAOsvedčenie o technickej kontrole

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR KONTROLNEJ NÁLEPKY, JEJ NÁLEŽITOSTI, ŠPECIFIKÁCIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR PEČIATKY POUŽÍVANEJ PRI TECHNICKÝCH KONTROLÁCH, JEJ NÁLEŽITOSTI A ŠPECIFIKÁCIA

  Prevziať prílohu - Vzor 07

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVA Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla

  Prevziať prílohu - VZOR TLAČIVA Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVA Osvedčenie o emisnej kontrole

  Prevziať prílohu - Vzor 09

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR KONTROLNEJ NÁLEPKY, JEJ NÁLEŽITOSTI, ŠPECIFIKÁCIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR PEČIATKY POUŽÍVANEJ PRI EMISNÝCH KONTROLÁCH, JEJ NÁLEŽITOSTI A ŠPECIFIKÁCIA

  Prevziať prílohu - Vzor 11

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVA Odborný posudok o kontrole originality vozidla

  Prevziať prílohu - Príloha 12

  Príloha č. 12a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVAProtokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

  Prevziať prílohu - Príloha 12a

  Príloha č. 12b k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVAProtokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN

  Prevziať prílohu - Príloha 12b

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR KONTROLNEJ NÁLEPKY, JEJ NÁLEŽITOSTI, ŠPECIFIKÁCIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR PEČIATKY POUŽÍVANEJ PRI KONTROLÁCH ORIGINALITY, JEJ NÁLEŽITOSTI A ŠPECIFIKÁCIA

  Prevziať prílohu - Vzor 14

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVA Protokol o montáži plynového zariadenia LPG

  Prevziať prílohu - VZOR TLAČIVA Protokol o montáži plynového zariadenia LPG

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVA Protokol o montáži plynového zariadenia CNG

  Prevziať prílohu - VZOR TLAČIVA Protokol o montáži plynového zariadenia CNG

  Príloha č. 16a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVA Protokol o montáži plynového zariadenia LNG

  Prevziať prílohu - VZOR TLAČIVA Protokol o montáži plynového zariadenia LNG

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVA Protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém

  Prevziať prílohu - VZOR TLAČIVA Protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR TLAČIVA Protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém

  Prevziať prílohu - VZOR TLAČIVA Protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR PEČIATKY POUŽÍVANEJ PRI MONTÁŽI PLYNOVÝCH ZARIADENÍ LPG, JEJ NÁLEŽITOSTI A ŠPECIFIKÁCIA

  Prevziať prílohu - Vzor 19

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR PEČIATKY POUŽÍVANEJ PRI MONTÁŽI PLYNOVÝCH ZARIADENÍ NG, JEJ NÁLEŽITOSTI A ŠPECIFIKÁCIA

  Prevziať prílohu - Vzor 20

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR OZNAČENIA STANICE TECHNICKEJ KONTROLY

  Prevziať prílohu - Vzor 21

  Príloha č. 21a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR OZNAČENIA STANICE TECHNICKEJ KONTROLY O MONITOROVANÍ MONITOROVACÍM ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM

  Výška označenia je minimálne 300 mm a šírka označenia je minimálne 200 mm.

  Príloha č. 22 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA EMISNEJ KONTROLY

  Prevziať prílohu - Vzor 22

  Príloha č. 22a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA EMISNEJ KONTROLY O MONITOROVANÍ MONITOROVACÍM ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM

  Výška označenia je minimálne 300 mm a šírka označenia je minimálne 200 mm.

  Príloha č. 23 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA KONTROLY ORIGINALITY

  Prevziať prílohu - Vzor 23

  Príloha č. 24 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ LPG

  Prevziať prílohu - Vzor 24

  Príloha č. 25 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ NG

  Prevziať prílohu - Vzor 25

  Príloha č. 26 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor 26

Poznámky

 • 1)  § 52 ods.1 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 2)  § 52 ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 3)  § 52 ods. 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 3a)  Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných ...
 • 4)  § 52 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 5)  § 52 ods. 7 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 6)  § 52 ods. 7 a 8 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 7)  § 70 ods. 1 a 2 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 8)  § 70 ods. 1 a 3 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 9)  § 70 ods. 3 a 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 10)  § 85 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 10a)  § 85b ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
 • 11)  § 85 ods. 2 a 3 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 12)  § 97 ods. 1 a 3 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 13)  § 40 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 14)  § 58 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 15)  § 75 ods. 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 16)  § 89 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore