Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov 29/2005 účinný od 15.02.2005

Platnosť od: 04.02.2005
Účinnosť od: 15.02.2005
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 29/2005 s účinnosťou od 15.02.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. e) a f) zákona ...

§ 1
Ochranné pásmo vodárenského zdroja
(1)

Ochranné pásmo vodárenského zdroja (ďalej len „ochranné pásmo“) I. stupňa sa určuje pre ...

(2)

Ochranné pásmo sa určuje na ochranu využiteľného množstva, kvality a zdravotnej bezchybnosti ...

(3)

Pri určovaní hraníc ochranného pásma sa prihliada na morfológiu územia, hydrologické rozvodnice ...

(4)

Hranica ochranného pásma sa vyznačuje v teréne informatívnou tabuľou. Informatívnou tabuľou ...

(5)

Podklady na určovanie ochranného pásma a obsah dokumentácie potrebnej k žiadosti na určovanie ...

§ 2
Ochranné pásmo I. stupňa
(1)

Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd sa určuje na ochranu územia pred ...

(2)

Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd pri odbere vody priamo z vodného ...

(3)

Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských nádrží sa určuje na ochranu celej vodnej plochy nádrže ...

(4)

Zásady určovania rozsahu ochranných pásiem I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a ...

§ 3
Ochranné pásmo II. stupňa
(1)

Ochranné pásmo II. stupňa sa určuje na ochranu množstva, kvality a zdravotnej bezchybnosti podzemných ...

(2)

Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd sa určuje v hydrologickom povodí ...

(3)

Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd v krasovo-puklinovom horninovom ...

(4)

Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd v horninovom prostredí s medzizrnovou ...

(5)

Ochranné pásmo II. stupňa podzemných vôd sa neurčuje pre vodárenské zdroje hlbokých štruktúr ...

(6)

Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd sa určuje pri odbere vody priamo ...

(7)

Ak sa ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určí spôsobom príbrežných ...

(8)

Ak sa ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určí plošným spôsobom, ...

(9)

Rozsah ochranného pásma II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určeného spôsobom ...

(10)

Ak sú na území ochranného pásma I. stupňa vytvorené podmienky, ktoré zabezpečujú v dostatočnej ...

(11)

Zásady určovania rozsahu ochranných pásiem II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a ...

§ 4
Ochranné pásmo III. stupňa
(1)

Ochranné pásmo III. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových ...

(2)

Zásady určovania rozsahu ochranných pásiem III. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd ...

§ 5
Opatrenie na ochranu vôd v ochranných pásmach
(1)

Ochrana vôd sa v ochranných pásmach zabezpečuje opatreniami, ktorými sú najmä zákazy alebo obmedzenia ...

(2)

Zásady spôsobu ochrany vôd vodárenských zdrojov a činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce ich ...

§ 6
Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja
(1)

V ochrannom pásme I. stupňa sa vykonávajú tieto technické úpravy:

a)

terénne úpravy a vegetačné úpravy,

b)

úprava pozemných komunikácií,

c)

úprava vodného toku,

d)

oplotenie ochranného pásma s uzamykateľným vstupom; v extrémnych horských polohách alebo tam, ...

(2)

V ochrannom pásme II. stupňa a v ochrannom pásme III. stupňa sa vykonávajú tieto technické úpravy: ...

a)

terénne úpravy a vegetačné úpravy,

b)

úprava pozemných komunikácií,

c)

oplotenie ochranného pásma v rizikových úsekoch so signalizačným zariadením alebo zhotovením ...

§ 7
Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja podzemných vôd v ochrannom pásme I. stupňa
(1)

Terénne úpravy a vegetačné úpravy sú:

a)

odstránenie všetkých zdrojov znečistenia,

b)

odstránenie porastov drevín vrátane koreňových systémov,

c)

vyrovnanie a vyspádovanie terénu tak, aby voda z povrchového odtoku mala voľný odtok smerom od ...

d)

pokrytie upraveného terénu vhodným vegetačným krytom,

e)

údržba vegetačného krytu vykonávaná ručne alebo pomocou mechanizmov na elektrický pohon,

f)

hnojenie vegetačného krytu, prípadne jeho ochrana pred škodcami použitím prípravkov, ktoré neškodia ...

g)

vybudovanie ochranných rigolov nad oplotením ochranného pásma na odvedenie povrchových vôd,

h)

zriadenie drenáže na odvedenie podzemných vôd,

i)

výkopové práce spojené s rekonštrukciou vodárenského zdroja.

(2)

Úpravy pozemných komunikácií sú:

a)

zrušenie alebo preloženie pozemných komunikácií mimo ochranného pásma,

b)

zriadenie neverejných účelových komunikácií,

c)

zamedzenie vjazdu na účelovú neverejnú komunikáciu osadením oceľových zábran s uzamykateľným ...

d)

zabezpečenie nových účelových komunikácií tak, aby splachy alebo znečisťujúce látky z motorových ...

(3)

Úpravy vodných tokov, ktoré pretekajú ochranným pásmom, sú:

a)

úprava na bezpečné odvedenie povodňových prietokov,

b)

preložka vodného toku, ktorý preteká ochranným pásmom, mimo ochranného pásmo,

c)

utesnenie koryta vodného toku, ktorý preteká ochranným pásmom.

§ 8
Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja pri priamom odbere vody z vodného toku v ochrannom ...
(1)

Terénne úpravy a vegetačné úpravy sú:

a)

úpravy podľa § 7 ods. 1 písm. a), d) až f),

b)

vyrovnanie a vyspádovanie terénu tak, aby voda pri povrchovom odtoku nevtekala do vodného toku v ...

(2)

Úpravy pozemných komunikácií sú:

a)

úprava podľa § 7 ods. 2,

b)

osadenie technických zábran v kritických miestach účelových komunikácií z dôvodu ochrany vodárenského ...

c)

preložka pozemných komunikácií.

(3)

Úpravy vodných tokov, ktoré pretekajú ochranným pásmom, sú:

a)

úprava podľa § 7 ods. 3 písm. a),

b)

vybudovanie stupňov a sedimentačných nádrží na zachytenie splavenín na vodných tokoch s vyšším ...

c)

vybudovanie obtoku okolo odberného zariadenia na odvedenie povodňových prietokov,

d)

zriadenie dočasného úložiska na krátkodobé uloženie splavenín.

§ 9
Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja pri odbere vody z vodárenskej nádrže v ochrannom ...
(1)

Terénne úpravy a vegetačné úpravy sú:

a)

úpravy podľa § 7 ods. 1 písm. a), d), f),

b)

založenie trávnych porastov alebo zalesnenie podľa miestnych podmienok,

c)

údržba vegetačného krytu vykonávaná ručne alebo pomocou mechanizmov na elektrický pohon, mechanizmov ...

(2)

Úpravy pozemných komunikácií sú úpravy podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 2 písm. b).

(3)

Úpravy vodných tokov, ktoré pretekajú ochranným pásmom, sú:

a)

úprava podľa § 7 ods. 3 písm. a),

b)

vybudovanie stupňov a sedimentačných prednádržiek na zachytávanie splavenín na prítokoch do ...

c)

úprava podľa § 8 ods. 3 písm. d).

§ 10
Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja v ochrannom pásme II. stupňa a v ochrannom pásme ...
(1)

Terénne úpravy a vegetačné úpravy sú:

a)

zatrávnenie príbrežných pozemkov pozdĺž tokov a po obvode nádrže, pri ktorom dochádza k zmene ...

b)

úprava podľa § 9 ods. 1 písm. c).

(2)

Úpravy pozemných komunikácií sú:

a)

úprava podľa § 7 ods. 2 písm. b),

b)

preložka pozemných komunikácií,

c)

vybudovanie nepriepustných rigolov v kritických úsekoch pozemných komunikácií z dôvodu ochrany ...

§ 11
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 398/2002 Z. z. o ...

§ 12
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2005.

László Miklós v. r.

Poznámky

  • 1)  § 31, 33 a 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
  • 2)  § 32 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore