Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o stredných školách 282/2009 účinný od 01.09.2015

Platnosť od: 15.07.2009
Účinnosť od: 01.09.2015
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDSEUPP4ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 282/2009 s účinnosťou od 01.09.2015 na základe 156/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

o stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 ...

§ 1
(1)

Typy stredných odborných škôl, typy konzervatórií a typy stredných odborných škôl, pri ktorých ...

(2)

Prívlastok obsahuje názov najviac dvoch prevládajúcich študijných odborov, učebných odborov, ...

(3)

Prevládajúce študijné odbory, učebné odbory, skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných ...

§ 2
Sústava odborov vzdelávania
(1)

Gymnázium, stredná odborná škola a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných ...

(2)

Sústava odborov vzdelávania sa člení na skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov. ...

(3)

Súčasťou sústavy odborov vzdelávania na stredných školách sú aj experimentálne overované ...

(4)

Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na gymnáziách, ktorých absolvovaním ...

(5)

Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných ...

a)

nižšie stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 3,

b)

stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 4.

(6)

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných ...

a)

úplné stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 5,

b)

vyššie odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 6.

(7)

Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na konzervatóriách je uvedená v prílohe ...

(8)

Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým ...

(9)

Zoznam študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o ...

§ 3
Zriaďovanie, zrušovanie, delenie a označovanie tried
(1)

Ak klesne počet žiakov pod osem, trieda večernej formy štúdia alebo diaľkovej formy štúdia sa ...

(2)

Na stredných školách sa pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných predmetov triedy delia ...

(3)

Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej ...

(4)

Na stredných zdravotníckych školách pri delení triedy na skupiny v praktickej časti odbornej zložky ...

(5)

V študijných odboroch skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, ktorých obsahom je navrhovanie ...

(6)

Na stredných školách sa triedy jednotlivých ročníkov priebežne označujú rímskymi číslicami ...

§ 4
Organizácia vyučovania
(1)

Vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov ...

(2)

Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy ...

(3)

Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách iných právnických ...

(4)

Vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem vyučovacích hodín vrátane nepovinných ...

(5)

Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka prvého ročníka a žiaka druhého ročníka ...

(6)

Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe na pracoviskách iných právnických ...

(7)

Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac osem hodín. Vyučovanie plnoletého ...

§ 5
Oslobodzovanie žiakov z vyučovania
(1)

Riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných ...

(2)

Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú ...

(3)

Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti. ...

§ 6
Hodnotenie a klasifikácia
(1)

Predmetom hodnotenia a klasifikácie je úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a schopností ...

(2)

Riaditeľ strednej školy oznámi najneskôr v deň začiatku školského roka, ktoré predmety sa v ...

(3)

Triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy priebežne informuje ...

(4)

Ak sa výrazne zhorší prospech alebo správanie sa žiaka, riaditeľ písomne informuje zákonného ...

§ 7
Súčasti výchovy a vzdelávania
(1)

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách je exkurzia, kurz na ochranu života ...

(2)

Riaditeľ strednej školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením exkurzie, ...

(3)

Pre žiakov, ktorí sa exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode ...

(4)

Kurz na ochranu života a zdravia organizuje stredná škola v treťom ročníku štúdia; ak ide o ...

(5)

Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, ...

(6)

Zdravotnú starostlivosť lyžiarskeho kurzu alebo snoubordingového kurzu zabezpečuje vedúci kurzu ...

(7)

Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu ...

(8)

Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

§ 8
Organizácia nadväzujúcich foriem odborného vzdelávania
(1)

Zoznam študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola organizuje nadstavbové štúdium, ...

(2)

Pomaturitné štúdium

a)

zdokonaľovacie alebo inovačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa ...

b)

kvalifikačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 5, ktoré ...

c)

špecializačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 6, ...

d)

vyššie odborné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 6, ...

§ 9
Externá forma štúdia na gymnáziách a stredných odborných školách
(1)

Na gymnáziách a stredných odborných školách sa organizuje externá forma štúdia pre

a)

uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola, a pre uchádzačov so základným ...

b)

uchádzačov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie ...

(2)

Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom ...

(3)

Kombinované štúdium na stredných odborných školách a gymnáziách sa vykonáva spojením dennej ...

(4)

Žiak v externej forme štúdia sa zo správania neklasifikuje.

§ 10
Organizácia štúdia na konzervatóriu
(1)

Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v odbore spev, hudba, ...

(2)

Tanečné konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v odbore tanec v osemročnom súvislom ...

(3)

Na konzervatóriu sa vzdelávanie poskytuje dennou formou štúdia. Na hudobnom a dramatickom konzervatóriu ...

(4)

Vzdelávanie na konzervatóriu sa organizuje celodennou formou päť dní v týždni.

(5)

Hlavný odbor štúdia alebo hlavné odbory štúdia sa vyučujú individuálne alebo skupinovo. Jednotlivé ...

(6)

Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, ...

(7)

Súčasťou umeleckého vzdelávania na hudobnom a dramatickom konzervatóriu je aj každodenná umelecká ...

(8)

Mimoriadne úspešným žiakom hudobného a dramatického konzervatória môže riaditeľ školy povoliť ...

§ 11
Komisionálne skúšky na konzervatóriu
(1)

Podkladom na hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavnom odbore štúdia alebo hlavných odboroch ...

(2)

Rozdielová skúška na konzervatóriu slúži na overenie stupňa rozvoja umeleckých schopností a ...

(3)

Riaditeľ školy nemôže povoliť opravnú skúšku z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov ...

(4)

Ak sa na základe priebežného hodnotenia žiaka v priebehu štúdia na tanečnom konzervatóriu preukáže, ...

(5)

Žiaka prvého ročníka až štvrtého ročníka tanečného konzervatória možno preradiť na druhý ...

§ 12
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, ...

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností ...

§ 13
Prechodné ustanovenie

Žiak prijatý na vzdelávanie na strednej škole v študijnom odbore alebo v učebnom odbore ustanovenom ...

§ 13a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2012

Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa doterajších ...

§ 13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)

Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. b) až aj) a bi) podľa predpisov ...

(2)

Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. am) až at) podľa predpisov ...

(3)

Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. av) až ay) podľa predpisov ...

§ 13c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov ...

§ 13d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2014

Žiak strednej odbornej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa ...

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách ...

§ 15
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Ján Mikolaj v. r.

Poznámky

  • 1)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...
  • 1a)  § 27 a 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
  • 2)  Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore