Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70775
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk 28/2020 účinný od 01.03.2020


Platnosť od: 20.02.2020
Účinnosť od: 01.03.2020
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 28/2020 s účinnosťou od 01.03.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného ...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach ...

§ 2
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
vzletovou a pristávacou dráhou vymedzená obdĺžniková plocha na osobitnom letisku upravená na pristátie ...
b)
pásom vzletovej a pristávacej dráhy vymedzená plocha osobitného letiska určená najmä na
1.
zníženie nebezpečenstva poškodenia lietadla pri vybehnutí mimo vzletovej a pristávacej dráhy a
2.
zaistenie bezpečnosti lietadla letiaceho nad pásom vzletovej a pristávacej dráhy pri jeho vzlete a pristátí, ...
c)
prahom vzletovej a pristávacej dráhy začiatok časti vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je použiteľná ...
d)
prevádzkovou plochou časť osobitného letiska určená na vzlet lietadla, pristátie lietadla a rolovanie ...
e)
rolovacou dráhou vymedzená dráha na rolovanie lietadla na pozemnom osobitnom letisku určená na spojenie ...
f)
dojazdovou dráhou vymedzená pravouhlá plocha na osobitnom letisku nadväzujúca na koniec použiteľnej ...
g)
predpolím vymedzená pravouhlá plocha na osobitnom letisku určená alebo upravená ako vhodná plocha, nad ...
h)
použiteľnou dĺžkou rozjazdu dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je vyhlásená za použiteľnú a ...
i)
použiteľnou dĺžkou pre prerušený vzlet použiteľná dĺžka rozjazdu zväčšená o dĺžku dojazdovej dráhy, ...
j)
použiteľnou dĺžkou vzletu použiteľná dĺžka rozjazdu zväčšená o dĺžku predpolia, ak je zriadené,
k)
použiteľnou dĺžkou pristátia dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je vyhlásená za použiteľnú a ...
l)
vzťažným bodom osobitného letiska bod určujúci zemepisnú polohu osobitného letiska udávanú v stupňoch, ...
m)
nadmorskou výškou osobitného letiska nadmorská výška1) najvyššieho bodu vzletovej a pristávacej dráhy, ...
n)
pozdĺžnym sklonom vzletovej a pristávacej dráhy sklon vypočítaný ako podiel rozdielu medzi najväčšou ...
o)
priečnym sklonom vzletovej a pristávacej dráhy sklon vypočítaný ako podiel rozdielu medzi nadmorskými ...
p)
medzníkom zariadenie alebo predmet označujúci hranice osobitného letiska,
q)
ukazovateľom smeru pristátia lietadla zariadenie vizuálne indikujúce aktuálny smer určený na pristátie ...
r)
značením symbol alebo skupina symbolov rozmiestnených na povrchu osobitného letiska na poskytnutie leteckých ...
s)
krehkou konštrukciou objekt malej hmotnosti skonštruovaný tak, že sa vplyvom nárazu zlomí, zdeformuje ...
t)
prekážkou trvalý alebo dočasný pevný objekt alebo pohyblivý objekt alebo jeho časť, ktorý
1.
sa nachádza na osobitnom letisku v priestore určenom na pohyb lietadla,
2.
prevyšuje vymedzené plochy určené na zaistenie bezpečnosti lietadla počas letu alebo
3.
sa nachádza mimo priestoru podľa prvého bodu alebo mimo plochy podľa druhého bodu a je nebezpečný pre ...
u)
prekážkovou rovinou a plochou plocha, ktorá vymedzuje limit najväčších výšok, ktoré môžu objekty dosahovať, ...
v)
návestidlom predmet umiestnený nad úrovňou zeme na vyznačenie prekážky alebo vymedzenie hranice,
w)
vizuálnym prostriedkom ukazovateľ, signalizačné zariadenie, značenie, znak a návestidlo alebo ich kombinácia, ...
x)
kritickým typom lietadla najväčší typ lietadla, ktorý môže osobitné letisko využiť, pričom osobitné ...
y)
objektom slúžiacim na zabezpečenie leteckej prevádzky osobitného letiska najmä vzletová a pristávacia ...
z)
neodstrániteľnou prekážkou prekážka, ktorou je najmä terén, terénna vyvýšenina, súbor existujúcich funkčne ...
aa)
športovým padákom lietajúce športové zariadenie slúžiace na zostupný let osoby z lietadla na zemský ...
ab)
padákovým klzákom bezmotorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktorého vzlet sa uskutočňuje rozbehom pilota ...
ac)
motorovým padákovým klzákom lietadlo ťažšie ako vzduch s motorovou pohonnou sústavou na chrbte pilota, ...
ad)
závesným klzákom bezmotorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktorého vzlet sa uskutočňuje rozbehom pilota ...
ae)
motorovým závesným klzákom lietadlo ťažšie ako vzduch s motorovou pohonnou sústavou, ktoré je riadené ...
§ 3
Technické parametre osobitného letiska
(1)

Technické parametre osobitného letiska sa uvádzajú v prevádzkovej príručke osobitného letiska v spoločnom ...

(2)

Vzťažný bod osobitného letiska je určený trvale spravidla v geometrickom strede vzletovej a pristávacej ...

(3)

Nadmorská výška osobitného letiska sa meria s presnosťou na 0,5 m.

(4)

Nadmorské výšky prahov vzletovej a pristávacej dráhy, ak nie sú totožné, sa merajú s presnosťou na 0,5 ...

(5)

Pre vzletovú a pristávaciu dráhu sa uvedie

a)
magnetický smer vzletovej a pristávacej dráhy s presnosťou na 1°,
b)
poznávacia značka vzletovej a pristávacej dráhy, ak je zriadená,
c)
dĺžka, šírka, druh povrchu a zemepisné súradnice prahu vzletovej a pristávacej dráhy,
d)
poloha posunutého prahu vzletovej a pristávacej dráhy s presnosťou na 0,5 m a
e)
sklon povrchu a druh povrchu vzletovej a pristávacej dráhy.
(6)

Pre pás vzletovej a pristávacej dráhy sa uvedie

a)
dĺžka a šírka s presnosťou na 1 m,
b)
hodnota, o ktorú pás vzletovej a pristávacej dráhy presahuje prah vzletovej a pristávacej dráhy,
c)
druh povrchu a
d)
zemepisné súradnice.
(7)

Pre rolovaciu dráhu sa uvedie dĺžka, šírka, sklon povrchu a druh povrchu.

(8)

Pre vizuálne prostriedky sa uvedie denné značenie a letecké prekážkové značenie, ktoré sa na osobitnom ...

(9)

Pre prekážky na osobitnom letisku, prekážky v priestore priblíženia a vzletu osobitného letiska a prekážky ...

a)
poloha prekážky,3)
b)
nadmorská výška najvyššieho bodu prekážky s presnosťou na 1 m,
c)
druh prekážky a
d)
spôsob označenia prekážky.
(10)

Únosnosť vzletovej a pristávacej dráhy s trávnatým povrchom a únosnosť pásu vzletovej a pristávacej ...

(11)

Použiteľné dĺžky sa určujú pre smer každej vzletovej a pristávacej dráhy určenej na pohyb lietadla s ...

§ 4
Dĺžka a šírka vzletovej a pristávacej dráhy
(1)

Na osobitnom letisku sa zriaďuje vzletová a pristávacia dráha.

(2)

Prah vzletovej a pristávacej dráhy sa umiestňuje na začiatku vzletovej a pristávacej dráhy, ak nie je ...

(3)

Ak je prah vzletovej a pristávacej dráhy posunutý z dôvodu prevádzkovej neschopnosti časti vzletovej ...

(4)

Dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy vyhovuje prevádzkovým požiadavkám a výkonom lietadla uvedených v ...

(5)

Šírka vzletovej a pristávacej dráhy, ak v § 9 ods. 2 nie je ustanovené inak, musí byť najmenej

a)
15 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom, alebo
b)
18 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu s trávnatým povrchom, a zároveň nie menej ako celkové rozpätie ...
(6)

Na osobitnom letisku možno zriadiť rovnobežné vzletové a pristávacie dráhy, ktorých pozdĺžne okraje ...

§ 5
Sklony vzletovej a pristávacej dráhy
(1)

Priemerný pozdĺžny sklon vzletovej a pristávacej dráhy nesmie byť väčší ako 3 %. Ak ide o jednosmernú ...

(2)

Ak nie je možné vylúčiť zmeny pozdĺžneho sklonu vzletovej a pristávacej dráhy, zmena medzi dvoma po ...

(3)

Priečny sklon vzletovej a pristávacej dráhy, ak v § 9 ods. 6 nie je ustanovené inak, nesmie byť väčší ...

a)
3 %, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom, alebo
b)
5 %, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu s trávnatým povrchom.
(4)

Na zabezpečenie rýchleho odtoku zrážkovej vody musí byť priečny sklon vzletovej a pristávacej dráhy ...

§ 6
Únosnosť a povrch vzletovej a pristávacej dráhy
(1)

Únosnosť vzletovej a pristávacej dráhy zodpovedá prevádzkovým požiadavkám lietadla, pre ktoré je osobitné ...

(2)

Povrch vzletovej a pristávacej dráhy musí byť čistý, bez predmetov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie lietadla ...

§ 7
Pás vzletovej a pristávacej dráhy
(1)

Na osobitnom letisku sa zriaďuje pás vzletovej a pristávacej dráhy.

(2)

Pás vzletovej a pristávacej dráhy siaha do vzdialenosti najmenej 25 m

a)
pred prah vzletovej a pristávacej dráhy a
b)
za koniec vzletovej a pristávacej dráhy.
(3)

Pás vzletovej a pristávacej dráhy priečne siaha na každú stranu od osi vzletovej a pristávacej dráhy ...

a)
17,5 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom, alebo
b)
19 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu s trávnatým povrchom.
(4)

Pozdĺžne okraje pásu vzletovej a pristávacej dráhy musia byť vzdialené od pozdĺžneho okraja vzletovej ...

(5)

Pás vzletovej a pristávacej dráhy na osobitnom letisku používanom na vzlet závesného klzáka pomocou ...

(6)

Objekty, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku, musia byť z pásu vzletovej ...

(7)

Počas vzletu lietadla a pristátia lietadla stojace lietadlá nesmú zasahovať do plochy ohraničenej v ...

a)
šírkou pásu vzletovej a pristávacej dráhy so spevneným povrchom alebo
b)
vzdialenosťou 15 m na každú stranu od osi rozjazdu a vzletu pri vzletovej a pristávacej dráhe s trávnatým ...
(8)

Os rozjazdu a vzletu podľa odseku 7 musí byť rovnobežná s osou vzletovej a pristávacej dráhy a musí ...

a)
pri vzletovej a pristávacej dráhe so spevneným povrchom totožná s osou vzletovej a pristávacej dráhy ...
b)
pri vzletovej a pristávacej dráhe s trávnatým povrchom vo vzdialenosti najmenej 15 m od pozdĺžneho okraja ...
(9)

Grafické vyobrazenie plochy podľa odseku 7 je uvedené v prílohe č. 1.

(10)

Povrch pásu vzletovej a pristávacej dráhy musí byť čistý, bez predmetov a nerovností, ktoré môžu spôsobiť ...

(11)

Časť pásu vzletovej a pristávacej dráhy, ktorá je priľahlá k vzletovej a pristávacej dráhe, musí výškovo ...

(12)

Priemerný pozdĺžny sklon pásu vzletovej a pristávacej dráhy nesmie byť väčší ako

a)
3 %, ak ide o pás vzletovej a pristávacej dráhy so spevneným povrchom, alebo
b)
5 %, ak ide o pás vzletovej a pristávacej dráhy s trávnatým povrchom.
(13)

Zmeny pozdĺžneho sklonu pásu vzletovej a pristávacej dráhy musia byť pozvoľné a bez prudkých zmien alebo ...

(14)

Priečne sklony pásu vzletovej a pristávacej dráhy musia byť dostatočné na umožnenie odtoku zrážkovej ...

(15)

Únosnosť pásu vzletovej a pristávacej dráhy musí zodpovedať prevádzkovým požiadavkám lietadla, pre ktoré ...

(16)

Doskoková plocha sa nezriaďuje na vzletovej a pristávacej dráhe. Ak je doskoková plocha určená na zoskok ...

§ 8
Rolovacia dráha
(1)

Rolovacia dráha, ak je na osobitnom letisku zriadená, musí byť navrhnutá a vybudovaná tak, že s ohľadom ...

(2)

Osové značenie rolovacej dráhy so spevneným povrchom musí byť bielej farby alebo žltej farby a musí ...

(3)

Šírka rolovacej dráhy nesmie byť menšia ako šírka rozchodu hlavného podvozka kritického typu lietadla ...

(4)

Vzdialenosť medzi okrajom rolovacej dráhy a pevnou prekážkou nesmie byť menšia ako 12 m.

(5)

Pozdĺžny sklon rolovacej dráhy nesmie byť väčší ako 5 %. Na základe leteckoprevádzkového posúdenia možno ...

(6)

Ak nie je možné vylúčiť zmenu pozdĺžneho sklonu rolovacej dráhy, prechod z jedného pozdĺžneho sklonu ...

(7)

Priečny sklon rolovacej dráhy so spevneným povrchom musí byť dostatočný na zaistenie odtoku zrážkovej ...

(8)

Únosnosť rolovacej dráhy musí byť najmenej rovnaká ako únosnosť vzletovej a pristávacej dráhy.

(9)

Povrch rolovacej dráhy musí byť čistý, bez predmetov a nerovností, ktoré môžu spôsobiť poškodenie lietadla ...

(10)

Rolovacia dráha musí byť obklopená pásom rolovacej dráhy. Pás rolovacej dráhy musí byť súmerný s osou ...

(11)

Rozdiel medzi stúpajúcim priečnym sklonom pásu rolovacej dráhy a priečnym sklonom rolovacej dráhy nesmie ...

§ 9
Osobitné letisko pre motorové padákové klzáky a motorové závesné klzáky
(1)

Šírka vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska pre motorové padákové klzáka musí umožňovať bezpečný ...

(2)

Šírka vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska pre motorové závesné klzáky musí byť najmenej

a)
12 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom, alebo
b)
18 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu s trávnatým povrchom.
(3)

Dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy musí byť najmenej

a)
150 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu osobitného letiska pre motorové závesné klzáky, alebo
b)
50 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu osobitného letiska pre motorové padákové klzáky.
(4)

Dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy na výcvik musí byť najmenej

a)
400 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu osobitného letiska pre motorové závesné klzáky, alebo
b)
100 m, ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu osobitného letiska pre motorové padákové klzáky.
(5)

Pozdĺžny sklon vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska pre motorové padákové klzáky a pre motorové ...

(6)

Priečny sklon vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska pre motorové padákové klzáky a pre motorové ...

(7)

Pás vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska pre motorové závesné klzáky musí spĺňať požiadavky ...

(8)

Osobitné letisko pre motorové padákové klzáky a pre motorové závesné klzáky musí byť umiestnené vo vzdialenosti ...

§ 10
Osobitné letisko pre závesné klzáky a padákové klzáky
(1)

Na osobitnom letisku je vyčlenená plocha bez prekážok vhodná na vzlet závesného klzáka alebo padákového ...

(2)

Konštrukcia štartovacej rampy podľa odseku 1 musí vyhovovať statickému zaťaženiu 150 kg/m2. Konštrukcia ...

(3)

Osobitné letisko pre závesné klzáky a padákové klzáky sa musí umiestniť vo vzdialenosti najmenej 50 ...

§ 11
Prekážkové roviny a plochy a ochranné pásma osobitného letiska
(1)

Pre vzletovú a pristávaciu dráhu sa musia zriadiť tieto prekážkové roviny a plochy:

a)
približovacia rovina osobitného letiska (ďalej len „približovacia rovina“),
b)
vzletová rovina osobitného letiska (ďalej len „vzletová rovina“),
c)
vodorovná rovina osobitného letiska (ďalej len „vodorovná rovina“) a
d)
prechodová plocha osobitného letiska (ďalej len „prechodová plocha“).
(2)

Grafické vyobrazenie prekážkových rovín a plôch podľa odseku 1 je uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Prekážkové roviny a plochy podľa odseku 1 sa nezriaďujú, ak ide o osobitné letisko podľa § 9 alebo § ...

(4)

Ochranné pásma osobitného letiska zodpovedajú prekážkovým rovinám a plochám podľa odseku 1, ak podľa ...

§ 12
Približovacia rovina
(1)

Približovacia rovina je rovina klesajúca k začiatku pásu vzletovej a pristávacej dráhy.

(2)

Vnútorná strana približovacej roviny musí byť vodorovná a kolmá na os pásu vzletovej a pristávacej dráhy. ...

(3)

Šírka vnútornej strany približovacej roviny musí mať rovnaký rozmer ako šírka pásu vzletovej a pristávacej ...

(4)

Nadmorská výška vnútornej strany približovacej roviny musí byť totožná s výškou najvyššieho bodu predĺženej ...

(5)

Sklon približovacej roviny nameraný vo zvislej rovine, ktorá prechádza osou vzletovej a pristávacej ...

(6)

Nad približovaciu rovinu nesmú presahovať stavby, zariadenia nestavebnej povahy a porasty; to neplatí, ...

§ 13
Vzletová rovina
(1)

Vzletová rovina je rovina stúpajúca za koniec pásu vzletovej a pristávacej dráhy.

(2)

Vnútorná strana vzletovej roviny musí byť vodorovná a kolmá na os pásu vzletovej a pristávacej dráhy. ...

(3)

Šírka vnútornej strany vzletovej roviny musí mať rovnaký rozmer ako šírka pásu vzletovej a pristávacej ...

(4)

Nadmorská výška vnútornej strany vzletovej roviny musí byť totožná s výškou najvyššieho bodu predĺženej ...

(5)

Sklon vzletovej roviny musí byť 5 % a meria sa vo zvislej rovine, ktorá prechádza osou vzletovej a pristávacej ...

(6)

Nad vzletovú rovinu nesmú presahovať stavby, zariadenia nestavebnej povahy a porasty; to neplatí, ak ...

§ 14
Vodorovná rovina
(1)

Vodorovná rovina je rovina nad osobitným letiskom a jeho okolím a je ohraničená dvomi kružnicami s polomerom ...

(2)

Vodorovná rovina sa nachádza vo výške 45 m nad priemernou výškou vzletovej a pristávacej dráhy.

(3)

Nad vodorovnú rovinu nesmú presahovať stavby, zariadenia nestavebnej povahy a porasty; to neplatí, ak ...

§ 15
Prechodová plocha
(1)

Prechodová plocha je zložená plocha pozdĺž okraja pásu vzletovej a pristávacej dráhy, približovacej ...

(2)

Nižšie strany prechodovej plochy musia byť totožné s pozdĺžnymi stranami vzletových rovín a približovacích ...

(3)

Výška bodu nižšej strany prechodovej plochy musí byť totožná s výškou pozdĺžneho okraja vzletovej roviny ...

(4)

Sklon prechodov osobitného letiska nameraný v zvislej rovine kolmej na os vzletovej a pristávacej dráhy ...

(5)

Nad prechodovú plochu nesmú presahovať stavby, zariadenia nestavebnej povahy a porasty; to neplatí, ...

§ 16
Vizuálne prostriedky na označenie osobitného letiska
(1)

Osobitné letisko musí byť vybavené najmenej jedným ukazovateľom smeru vetra, ak rozhodnutím podľa § ...

(2)

Ukazovateľ smeru vetra musí byť umiestnený na dobre viditeľnom mieste na osobitnom letisku tak, že je ...

(3)

Ukazovateľ smeru vetra musí byť vyrobený z látky a musí mať tvar zrezaného kužeľa s dĺžkou najmenej ...

(4)

Farba ukazovateľa smeru vetra musí byť zvolená tak, že je zreteľne viditeľný a nezameniteľný s pozadím. ...

(5)

Ukazovateľ smeru pristátia lietadla, ak je na osobitnom letisku zriadený, musí byť bielej farby a musí ...

(6)

Ak ide o vzletovú a pristávaciu dráhu so spevneným povrchom, prahové značenie musí byť zriadené priečnou ...

(7)

Na vzletovej a pristávacej dráhe s trávnatým povrchom musí byť osadené postranné vodorovné značenie ...

(8)

Postranné vodorovné značenie na vzletovej a pristávacej dráhe s trávnatým povrchom musí mať tvar obdĺžnikov ...

(9)

Vlajočky podľa odseku 8 musia

a)
mať zvislý rozmer najmenej 0,5 m a šírku základne najmenej 0,8 m,
b)
byť oranžovej farby alebo bielej farby,
c)
byť upevnené na obidvoch protiľahlých zvislých okrajoch vzletovej a pristávacej dráhy a
d)
byť upevnené na krehkej konštrukcii, ktorej spodná základňa sa nachádza 0,2 m až 0,3 m nad zemou a jej ...
(10)

Kužele podľa odseku 8 nesmú byť vyššie ako 0,6 m a nižšie ako 0,45 m a musia byť krehkej konštrukcie; ...

(11)

Ak je vzletová a pristávacia dráha dočasne značená len vlajočkami alebo kužeľmi, takéto značenie musí ...

(12)

Obdĺžnikové značenie vzletovej a pristávacej dráhy bielej farby musí mať rozmer najmenej 0,8 m × 3 m ...

(13)

Prah vzletovej a pristávacej dráhy s trávnatým povrchom musí byť označený vodorovným prahovým značením ...

(14)

Spoločné prahové značenie dvoch alebo viacerých na seba nadväzujúcich rovnobežných vzletových a pristávacích ...

(15)

Na označenie použiteľnej časti zasneženej vzletovej a pristávacej dráhy, ktorej okraje nie sú inak viditeľné, ...

(16)

Ak nie je rolovacia dráha s trávnatým povrchom iným spôsobom zreteľne odlíšená od svojho okolia, musí ...

§ 17
Vizuálne prostriedky na označovanie obmedzeného používania osobitného letiska
(1)

Značenie nepoužiteľnosti sa umiestňuje na

a)
prahu vzletovej a pristávacej dráhy, na ktorej nie je povolené pristátie lietadla, a
b)
vzletovej a pristávacej dráhe, rolovacej dráhe alebo ich časti, ktorá je uzavretá.
(2)

Značenie nepoužiteľnosti musí mať tvar kríža, výraznú žltú farbu alebo bielu farbu, dĺžku najmenej 6 ...

(3)

Ak je vzletová a pristávacia dráha, rolovacia dráha alebo ich časť trvalo uzavretá, trvalé značenie ...

(4)

Značenie nepoužiteľnosti časti rolovacej dráhy musí byť umiestnené na mieste, kde určitá časť rolovacej ...

§ 18
Vybavenie osobitného letiska
(1)

Hranice osobitného letiska musia byť vyznačené medzníkmi; to neplatí, ak je osobitné letisko vymedzené ...

(2)

Medzník podľa odseku 1 musí byť

a)
v tvare striešky, kužeľa alebo valca,
b)
dostatočne pevný na odolanie nepriaznivým poveternostným podmienkam a mechanickému poškodeniu,
c)
označený kombináciou červenej farby a bielej farby alebo červenej farby a žltej farby v troch rovnako ...
d)
umiestnený tak, že nezasahuje nad prekážkové roviny a plochy; ak presahuje nad takéto prekážkové roviny ...
(3)

Medzník podľa odseku 1 v tvare striešky alebo valca musí mať výšku od 0,4 m do 0,6 m a dĺžku od 1 m ...

(4)

Osobitné letisko musí byť vybavené primeranými prostriedkami na zabezpečenie protipožiarnej ochrany ...

§ 19
Prevádzková príručka osobitného letiska

Podmienkou používania osobitného letiska musí byť oboznámenie sa užívateľa osobitného letiska s prevádzkovou ...

a)
prevádzkovú dobu osobitného letiska, ak je určená,
b)
údaje o osobe zodpovednej za prevádzku osobitného letiska splnomocnenej žiadateľom o určenie podmienok ...
c)
informácie o prevádzkovom stave súvisiacich zariadení a prevádzkovej frekvencii osobitného letiska, ...
d)
spôsob zabezpečenia primeranej protipožiarnej ochrany a prvej pomoci na osobitnom letisku vrátane vybavenia ...
e)
spôsob zabezpečenia zabránenia prístupu neoprávnených osôb k lietadlám a do objektov podľa § 2 písm. ...
f)
spôsob zabezpečenia lietadla a objektov podľa § 2 písm. y) proti ich zneužitiu alebo poškodeniu,
g)
plán odstraňovania lietadla neschopného pohybu na prevádzkovej ploche alebo v jej blízkosti určený podľa ...
h)
spôsob údržby osobitného letiska,
i)
spôsob údržby vizuálnych prostriedkov na osobitnom letisku,
j)
prekážkové roviny a plochy vrátane grafického zobrazenia takýchto rovín a plôch,
k)
zoznam prekážok,
l)
spôsob monitorovania prekážkových rovín a plôch,
m)
spôsob kontroly prevádzkových plôch a vizuálnych prostriedkov na osobitnom letisku,
n)
spôsob a pravidelnosť kontroly technických parametrov,
o)
kritický typ lietadla, pre ktoré je osobitné letisko určené, a
p)
postupy prevádzkovania osobitného letiska počas verejných leteckých podujatí, ak sa menia štandardné ...
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)

Šírka vzletovej a pristávacej dráhy so spevneným povrchom osobitného letiska, za ktoré je považované ...

(2)

Pozdĺžny sklon vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez ...

(3)

Priečny sklon vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného ...

(4)

Pás vzletovej a pristávacej dráhy so spevneným povrchom osobitného letiska, za ktoré je považované letisko ...

(5)

Pozdĺžny sklon pásu vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko ...

(6)

Priečny sklon pásu vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko ...

(7)

Šírka rolovacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia podľa ...

(8)

Pozdĺžny sklon rolovacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia ...

(9)

Priečny sklon rolovacej dráhy osobitného letiska, za ktoré je považované letisko bez platného povolenia ...

(10)

Osobitné letisko, za ktoré je považovaná iná plocha, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlet lietadla ...

(11)

Ochranné pásma letiska bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 zákona do 31. decembra 2020 zostávajú ...

§ 21
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.

Arpád Érsek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 28/2020 Z. z.

  Grafické vyobrazenie plochy

  Prevziať prílohu - Grafické vyobrazenie plochy

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 28/2020 Z. z.

  Grafické vyobrazenie prekážkových rovín a plôch osobitného letiska

  Prevziať prílohu - Pôdorys, priečny rez

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 39 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ...
 • 2)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 73/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa stanovujú požiadavky kvality ...
 • 3)  § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 ...
 • 4)  Čl. 3 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách ...
 • 5)  § 39 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore